DECIZIE nr. 959 din 30 octombrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 şi ale art. 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 20 decembrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 şi 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996, excepţie ridicată de Societatea Comercială "La-Ro Impex 2001" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 829/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal răspunde inspectorul de concurenţă al Consiliului Concurenţei, cu împuternicire depusă în şedinţă, lipsind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.123D/2007, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică ridicată de Societatea Comercială "Laro Distribution" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 831/2/2006 al aceleiaşi instanţe.La apelul nominal răspunde acelaşi inspector de concurenţă al Consiliului Concurenţei, cu împuternicire depusă în şedinţă, lipsă fiind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 1.123D/2007 la Dosarul nr. 1.022D/2007, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerinţele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.Reprezentantul Consiliului Concurenţei susţine că nu se opune conexării.Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au acelaşi obiect.Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.123D/2007 la Dosarul nr. 1.022D/2007, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Consiliului Concurenţei solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, pe de-o parte, întrucât nu a fost motivată, iar, pe de altă parte, datorită jurisprudenţei Curţii Constituţionale.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 19 aprilie 2007 şi din 30 mai 2007, pronunţate în dosarele nr. 829/2/2006 şi nr. 831/2/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 şi 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "La-Ro Impex 2001" - S.R.L. din Bucureşti şi de Societatea Comercială "Laro Distribution" - S.R.L. din Bucureşti în cadrul soluţionării unor acţiuni privind anularea unor decizii emise de Consiliul Concurenţei.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prin dispoziţiile atacate s-au creat premise pentru sancţionarea unor fapte care nu au produs efecte în mediul concurenţial, că, prin atribuţiile sale de control şi de aplicare a unor sancţiuni, Consiliul Concurenţei desfăşoară o activitate care contravine principiului separaţiei puterilor în stat şi că modul de stabilire a cuantumului amenzii pentru contravenţiile constatate încalcă normele constituţionale privind garantarea dreptului de proprietate şi accesul liber la o activitate economică.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile de lege atacate nu contravin normelor constituţionale invocate.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor invocate din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 şi 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, având următorul conţinut:- Art. 2 alin. (1): "Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşite de: a) operatori economici sau asociaţii de operatori economici - persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, denumiţi în continuare agenţi economici; b) organele administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.";- Art. 5 alin. (1): "Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între operatorii economici ori asociaţiile de operatori economici, orice decizii luate de asociaţiile de operatori economici şi orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc: a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare ori de cumpărare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum şi a oricăror alte condiţii comerciale; b) limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice ori investiţiilor; c) împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriul teritorial, al volumului de vânzări şi achiziţii ori pe alte criterii; d) aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţială; e) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte; g) eliminarea de pe piaţă a altor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a libertăţii exercitării concurenţei de către alţi operatori economici, precum şi înţelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiţi operatori economici fără o justificare rezonabilă.";- Art. 44 alin. (3): "Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidenţiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decât prin decizie a preşedintelui Consiliului Concurenţei.";- Art. 45 lit. a): "După audierile dispuse şi, dacă este cazul, admise şi după examinarea observaţiilor părţilor asupra raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei poate decide, după cum urmează: a) în cazul unei investigaţii, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurenţiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, să aplice operatorilor economici amenzi în condiţiile prevăzute la cap. VI;";- Art. 51: "(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţiunii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 12; b) punerea în practică a unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 15 alin. (4) şi (5); c) începerea unei acţiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, luată conform prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a); d) neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară.";- Art. 52: "Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 51 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi a consecinţelor sale asupra concurenţei. Sancţiunile vor fi gradate pe tranşe, prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei."Excepţia de neconstituţionalitate se raportează la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi celor ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, şi ale art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitoare la egalitatea în faţa legii.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 287/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2007, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor criticate ridicate tot de Societatea Comercială "La-Ro Impex 2001" - S.R.L. din Bucureşti, reţinând că principala critică de neconstituţionalitate priveşte atribuţiile Consiliului Concurenţei, care, în opinia autorilor excepţiei, funcţionează atât ca autoritate administrativă, cât şi ca o autoritate care desfăşoară o activitate jurisdicţională. În legătură cu această critică, Curtea a reţinut că măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi sancţiunile aplicate de acesta pe baza dispoziţiilor de lege atacate sunt de natură administrativă, iar nu jurisdicţională. Procedura prin care Consiliul Concurenţei îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege, în principal de a constata şi sancţiona practicile anticoncurenţiale, prezintă anumite similitudini cu procedurile jurisdicţionale, fără a se identifica însă cu acestea. Astfel, împrejurarea că faptele semnalate sunt supuse cercetării Consiliului, iar rezultatul investigaţiei este examinat în plen, aceasta nu presupune caracterizarea activităţii Consiliului ca o activitate jurisdicţională, deoarece Consiliul nu soluţionează un litigiu privind existenţa, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective ale unei persoane - atribuţii de esenţa activităţii jurisdicţionale - şi nici nu adoptă soluţii de competenţa instanţelor judecătoreşti, ci efectuează operaţiuni tehnico-juridice de cercetare, deliberare şi decizie, specifice iniţierii şi adoptării oricărui act administrativ, cu consecinţele care rezultă din emiterea acestuia.Ca atare, prin sancţionarea cu amendă a societăţilor comerciale pentru practici anticoncurenţiale, interzise de Legea nr. 21/1996, nu se aduce atingere valorilor apărate de Constituţie, ci, dimpotrivă, se descurajează comportamentul contrar normelor adoptate în activitatea economică şi financiară şi se asigură mediul concurenţial loial între societăţile comerciale, aceasta constituind expresia concretă a obligaţiei statului, prevăzută de art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele acestor decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 şi ale art. 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996, excepţie ridicată de Societatea Comercială "La-Ro Impex 2001" - S.R.L. din Bucureşti şi de Societatea Comercială "Laro Distribution" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarele nr. 829/2/2006 şi nr. 831/2/2006, ambele ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 octombrie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean_________