ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 decembrie 2007pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 21 decembrie 2007  Având în vedere concluziile întâlnirii care a avut loc la Bruxelles la data de 23 noiembrie 2007, potrivit cărora, conform angajamentelor asumate de România, este necesar a se stabili grile diferite de impozitare, întrucât perioada de tranziţie obţinută de România în cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană vizează doar vehiculele înmatriculate în România şi angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern, iar vehiculele româneşti care desfăşoară activităţi de transport internaţional, ce beneficiază direct de avantajele oferite de Piaţa Unică, trebuie să plătească impozitele minime stabilite prin Directiva 1999/62/CE privind taxarea autovehiculelor de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.Modalitatea de aplicare a angajamentelor asumate pe marginea acestui subiect nu este conformă cu negocierile purtate anterior aderării.România şi-a asumat corectarea modului de transpunere a anexei nr. 1 la Directiva 1999/62/CE referitoare la impozitul pentru mijloacele de transport, care se datorează în prezent conform art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, Comisia Europeană continuând procedura de infrigement demarată contra României pentru netranspunerea corectă a prevederilor comunitare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatele (4) şi (5) ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
  Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
  Vehicule cu sistem de sus- pensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspen- sie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I. Vehicule cu două axe
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 72 0 102
  2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 72 198 102 282
  3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 198 278 282 397
  4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 278 630 397 899
  II. Vehicule cu 3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 72 125 102 178
  2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 125 255 178 364
  3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone 255 331 364 473
  4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 331 510 473 729
  5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 510 793 729 1.132
  6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 510 793 729 1.132
  III. Vehicule cu 4 axe
  1. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 331 336 473 479
  2. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone 336 524 479 748
  3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 524 832 748 1.188
  4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 832 1.234 1.188 1.762
  5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone 832 1.234 1.188 1.762
  (5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
  Vehicule cu sistem de sus- pensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspen- sie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
  I. Vehicule cu 2+1 axe
  1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 33 0 46
  4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 33 74 46 105
  5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 74 173 105 246
  6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 173 223 246 318
  7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 223 402 318 574
  8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 402 705 574 1.007
  II. Vehicule cu 2+2 axe
  1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 69 161 98 230
  2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 161 264 230 377
  3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 de tone 264 388 377 554
  4. Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 388 469 554 669
  5. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 469 770 669 1.099
  6. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone 770 1.068 1.099 1.525
  7. Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  8. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1.068 1.622 1.525 2.316
  III. Vehicule cu 2+3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 850 1.183 1.214 1.689
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.183 1.608 1.689 2.296
  IV. Vehicule cu 3+2 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 751 1.043 1.073 1.489
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1.043 1.442 1.489 2.060
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 1.442 2.133 2.060 3.047
  V. Vehicule cu 3+3 axe
  1. Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 427 517 610 738
  2. Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 517 772 738 1.102
  3. Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 774 1.229 1.102 1.755"
   +  Articolul IIÎn vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt aceştia definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian Davidp. Secretarul de stat alDepartamentului pentru AfaceriEuropene,Aurel Ciobanu-DordeaBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 155.-------