ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 19 decembrie 2007pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007    Adoptarea spre finele anului trecut a Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările ulterioare, a făcut imposibilă includerea în bugetul de stat, respectiv în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, a sumelor necesare asigurării acestor cheltuieli, legea bugetului de stat pentru anul 2007 fiind deja aprobată la acea dată.Prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, aplicarea Legii nr. 482/2006, cu modificările ulterioare, a fost decalată în sensul acordării pentru copiii născuţi în perioada ianuarie-decembrie 2007 a contravalorii trusoului, respectiv 150 lei, astfel încât familiile să beneficieze totuşi de acest drept, urmând să fie elaborate norme metodologice de aplicare.Procedura de achiziţie a produselor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, impune o perioadă destul de lungă pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achiziţie, având în vedere diversitatea produselor existente pe piaţă şi volumul achiziţiei. În plus, trusoul pentru nou-născuţi este necesar să fie acordat persoanelor îndreptăţite integral, cu toate produsele odată. Autorităţile administraţiei publice locale nu au capacitatea achiziţionării separate a produselor şi realizării pachetului integral de produse. Din evaluările realizate rezultă că sunt dificultăţi în găsirea unui furnizor care să asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-născuţi. Aceste dificultăţi conduc la imposibilitatea acordării dreptului persoanelor îndreptăţite. Din acest motiv este necesară prelungirea termenului de acordare a contravalorii trusoului, astfel încât dreptul să fie acordat tuturor beneficiarilor.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului III din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. III. - (1) Pentru copiii născuţi în perioada ianuarie 2007- decembrie 2008, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, denumite în continuare autorităţile administraţiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuţi prevăzut de Legea nr. 482/2006."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 150.--------