ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007    Având în vedere:- prevederile art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Guvernul asigură exercitarea conducerii generale a activităţii executive în domeniul finanţelor publice, scop în care examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar;- prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Economiei şi Finanţelor asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situaţiei;- concluziile analizei gradului de încasare a veniturilor bugetare;- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;- necesitatea întăririi cadrului legislativ pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor pentru instituţiile publice, cu impact asupra reducerii cheltuielilor bugetare destinate achitării drepturilor salariale;- prelungirea termenului-limită până la care instituţiile publice din mediul urban pot trece la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor,ţinând seama de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ ar putea avea drept consecinţe negative:- o posibilă depăşire a deficitului bugetului general consolidat estimat pentru anul 2007 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;- menţinerea la un nivel ridicat a cheltuielilor determinate atât de asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale pentru instituţiile publice din mediul urban prin intermediul cardurilor bancare, cât şi de asigurarea cheltuielilor aferente transportului, pazei, procesării numerarului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se diminuează veniturile bugetului de stat pe anul 2007 cu suma de 1.100 milioane lei la taxa pe valoarea adăugată. (2) Cu aceeaşi sumă se majorează deficitul bugetului de stat pe anul 2007.  +  Articolul 2 (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 cu suma de 1.000 milioane lei la contribuţii de asigurări. (2) Cu suma de 1.000 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.  +  Articolul 3 (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 cu suma de 100 milioane lei la contribuţii de asigurări. (2) Cu suma de 100 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă şi să detalieze influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 în volumul şi structura veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 5Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, vor lua măsurile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.  +  Articolul 6 (1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru instituţiile publice cu sediile în municipii şi oraşe, prevăzute la art. 5, se va face până la data de 31 martie 2008. (2) Salariaţii instituţiilor publice cu sediile în mediul rural, prevăzute la art. 5, beneficiază, la cerere, de plată drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.  +  Articolul 7 (1) Instituţiile de credit prin care se efectuează plăţile prevăzute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, în condiţiile legii. (2) Salariaţii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor instituţii de credit decât cele selectate în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 8Categoriile de instituţii publice exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 24 septembrie 2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 149.--------