ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007  Având în vedere:- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;- urgenţa instituirii în cel mai scurt timp a unui cadru legal care să permită acordarea de despăgubiri în regim nediscriminatoriu tuturor deponenţilor care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, indiferent de marca acestora, şi nu doar acelora care au avut în vedere achiziţionarea de autoturisme Dacia,ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă ar conduce la imposibilitatea acordării despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme au dreptul să obţină despăgubiri băneşti dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active, îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial, conform alin. (1), sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziţionării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă şi din care nu s-au efectuat retrageri.  +  Articolul 2Valoarea totală a despăgubirii însumează 759.784.177,26 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, şi reprezintă cumulul despăgubirilor calculate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. prin indexarea, de la data depunerii şi până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele 37.462 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată.  +  Articolul 3 (1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii. (2) Titlurile de stat se emit în două tranşe, pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă şi au scadenţa la un an de la data emisiunii. (3) Titlurile de stat emise în prima tranşă au dată de emisiune data de 21 decembrie 2007, iar cele emise în cea de-a doua tranşă au ca dată de emisiune data de 21 ianuarie 2008. (4) Valoarea nominală totală a primei tranşe a emisiunii este de 405.081.645,39 lei, corespunzătoare unui număr de 19.917 deponenţi aparţinând judeţelor evidenţiate la poziţiile 1-27 inclusiv din anexă, iar valoarea nominală totală a celei de-a doua tranşe a emisiunii este de 354.702.531,87 lei, corespunzătoare unui număr de 17.545 deponenţi aparţinând judeţelor evidenţiate la poziţiile 28-41 inclusiv din anexă. (5) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii calculată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.462 de deponenţi. (6) Cu data fiecărei emisiuni de titluri de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înregistrează în conturi deschise pe numele deponenţilor prevăzuţi la art. 1 obligaţia de plată la scadenţă a sumei reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat, care este egală cu valoarea individuală a despăgubirii cuvenite fiecăruia dintre aceştia. (7) La data scadenţei fiecărei emisiuni de titluri de stat, Ministerul Economiei şi Finanţelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii de titluri de stat. (8) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică. (9) În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei fiecărei emisiuni de titluri de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. procedează la stingerea obligaţiei de plată prevăzute la alin. (6) prin alimentarea fiecărui cont al deponenţilor cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii, sumă care, începând cu această dată, este purtătoare de dobândă. (10) Începând cu datele prevăzute la alin. (9), persoanele fizice care au dreptul la despăgubire conform art. 1 se pot prezenta la ghişeele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea punerii la dispoziţia acestora a sumelor cuvenite. (11) Pentru a intră în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenţii, mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta în original documentele "cec cu suma limitată" şi "act de identitate" valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz.  +  Articolul 4 (1) Ministerului Economiei şi Finanţelor îi revine responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de stat. (2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a acţiunii de despăgubire efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, revine Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 156.  +  Anexa SITUAŢIAvalorii despăgubirilor la 31 iulie 2007 pentru persoanele fizicecare până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri desume la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. învederea achiziţionării de autoturisme şi ale căror depoziteexistente în conturile active îndeplinesc condiţianeafectării soldului iniţial
  Nr. crt. Sucursala Numar conturi la 31 iulie 2007 Valoarea despăgubirilor în lei la 31 iulie 2007
  1 Alba 519 10.677.556,85
  2 Arad 1.673 35.730.414,27
  3 Argeş 1.361 28.672.675,31
  4 Bacău 644 12.620.289,63
  5 Bihor 1.728 35.923.254,01
  6 Bistriţa 118 2.430.306,28
  7 Botoşani 115 2.321.689,14
  8 Braşov 1.030 21.186.016,91
  9 Brăila 322 6.498.660,04
  10 Buzău 275 5.508.074,69
  11 Caraş-Severin 831 16.729.428,56
  12 Călăraşi 143 2.960.307,10
  13 Cluj 814 16.634.225,98
  14 Constanţa 844 17.246.075,96
  15 Covasna 417 8.624.597,81
  16 Dâmboviţa 605 12.220.766,27
  17 Dolj 2.284 45.063.653,96
  18 Galaţi 461 9.296.162,44
  19 Giurgiu 100 2.059.768,22
  20 Gorj 578 11.457.901,38
  21 Harghita 698 13.756.679,31
  22 Hunedoara 859 17.743.177,05
  23 Ialomiţa 85 1.704.525,37
  24 Iaşi 1.067 21.204.508,95
  25 Maramureş 737 14.849.339,22
  26 Mehedinţi 313 6.249.367,90
  27 Mureş 1.296 25.712.222,78
  28 Neamţ 538 10.710.257,32
  29 Olt 364 7.431.394,54
  30 Prahova 998 19.866.378,86
  31 Satu Mare 526 10.586.203,16
  32 Sălaj 139 2.805.670,51
  33 Sibiu 792 16.743.324,32
  34 Suceava 932 19.309.781,47
  35 Teleorman 207 4.086.338,95
  36 Timiş 2.676 55.025.874,05
  37 Tulcea 140 2.984.012,63
  38 Vaslui 276 5.383.572,59
  39 Vâlcea 600 12.107.118,39
  40 Vrancea 240 4.788.134,33
  41 Municipiul Bucureşti 9.117 182.874.470,75
  TOTAL: 37.462 759.784.177,26
  --------