ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 21 decembrie 2007    Având în vedere că reglementările în vigoare privitoare la criteriile de stabilire a onorariilor maximale cuvenite executorilor judecătoreşti creează disfuncţionalităţi semnificative în procedura de executare silită şi inconveniente majore participanţilor la această procedură şi ţinând seama de necesitatea creării unui cadru juridic transparent privind criteriile de determinare a onorariilor maximale cuvenite executorilor judecătoreşti pentru executarea silită a titlurilor executorii privind drepturi de creanţă având ca obiect obligaţia de plată a unei sume de bani, se impune consacrarea de urgenţă a unui sistem coerent şi progresiv care să asigure proporţionalitatea între valoarea obiectului creanţei ce urmează a fi executată silit şi cuantumul onorariului cuvenit executorului judecătoresc, precum şi înfăptuirea cu celeritate a actelor de executare în materie.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele: a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus 3% din suma ce depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 144.-----