ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007    Dreptul unor categorii de salariaţi din sectorul bugetar de a li se acordă o primă cu ocazia plecării în concediul de odihnă a fost instituit în baza prevederilor art. 41^1 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, ale art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor referitoare la acordarea primei respective din alte acte normative privind salarizarea unor categorii de personal.Constrângerile bugetare din perioada 2001-2006, impuse anual de organismele financiare internaţionale, nu au permis acordarea primelor de concediu de odihnă, prevederile din actele normative prin care au fost aprobate fiind suspendate prin legi bugetare anuale succesive şi acte normative anuale de salarizare.Prin majoritatea hotărârilor instanţelor de judecată ordonatorii de credite au fost obligaţi să acorde primele de concediu de odihnă pentru perioada cât acestea au fost suspendate. În acest sens s-a pronunţat inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţiile Unite prin Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, Decizia nr. XII din 5 februarie 2007 şi Decizia nr. LXXVII din 5 noiembrie 2007.Neacordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioada aferentă anilor în care au fost suspendate ar conduce la obligarea ordonatorilor de credite de a achita, în temeiul unor hotărâri ale instanţelor, atât sumele aferente, actualizate, cât şi cheltuielile de judecată, ceea ce ar conduce la sporirea efortului bugetar.Având în vedere necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare, a înlăturării inechităţilor dintre persoanele care au obţinut primele de concediu de odihnă în baza unor hotărâri ale instanţelor şi persoanele care nu au primit încă primele respective, elemente ce vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, precum şi necesitatea cuprinderii în bugetul pe anul 2008 a sumelor necesare acordării primelor de concediu pentru anii în care acestea au fost suspendate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalitatea de plată a primelor acordate cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive şi actele normative anuale de salarizare, în perioada 2001-2006. (2) Intră în categoria personalului căruia îi sunt aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, conform alin. (1): funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justiţiei, membrii corpului diplomatic şi consular al României, precum şi alte categorii de personal care beneficiază de prima de concediu de odihnă în baza legilor speciale.  +  Articolul 2 (1) Personalul din sectorul bugetar căruia până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu i s-au acordat primele de concediu de odihnă pentru perioada 2001-2006 urmează să primească aceste drepturi în anul 2008, în mod eşalonat, în 3 tranşe, după cum urmează: a) în luna martie - pentru anii 2001 şi 2002; b) în luna iunie - pentru anii 2003 şi 2004; c) în luna octombrie - pentru anii 2005 şi 2006. (2) Drepturile stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plătesc într-o singură tranşă. (3) Drepturile stabilite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin hotărâri judecătoreşti executorii se plătesc într-o singură tranşă.  +  Articolul 3Pentru personalul angajat care a obţinut hotărâri judecătoreşti executorii privind acordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat, conform art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care este îndreptăţit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face într-o singură tranşă. (2) Pentru personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă, potrivit eşalonării prevăzute la art. 2 alin. (1), plata primelor se face într-o singură tranşă. (3) Pentru persoanele decedate în perioada prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă se acordă într-o singură tranşă moştenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună cu numărul de cont al acestuia, precum şi copie legalizată a certificatului de moştenitor. (4) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 1 au intervenit modificări ale raporturilor de serviciu ale persoanelor îndreptăţite să primească prime de concediu de odihnă, plata acestor drepturi urmează să se efectueze de către instituţiile la care acestea au fost angajate în perioada respectivă. (5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(4) se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi.  +  Articolul 5 (1) Primele de concediu de odihnă plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. (2) Persoanele prevăzute la art. 4 care solicită acordarea primelor de concediu de odihnă ulterior datei de 31 octombrie 2008 vor primi sumele restante actualizate cu indicele de inflaţie publicat pentru luna octombrie 2008, indiferent de data la care se face cererea.  +  Articolul 6Calculul impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajat şi angajator, aferente primelor de concediu de odihnă, se face în baza reglementărilor legale în vigoare la data efectuării plăţilor.  +  Articolul 7Ordonatorii principali de credite au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu prioritate, din economiile obţinute la cheltuielile de personal din posturile vacante.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 146.----