ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007    Având în vedere că integrarea noilor principii de bună practică în reforma managementului public, în general, şi a celui financiar, în special, este un proces de durată, a cărui finalizare nu poate fi realizată într-un termen scurt, prestabilit,ţinând cont de faptul că la nivelul ordonatorilor de credite controlul managerial nu a eliminat riscurile în administrarea fondurilor publice,luând în considerare faptul că supervizarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a modului de gestionare a fondurilor publice interne şi din surse europene este necesar să continue şi după anul 2007,motivat de faptul că reglementarea actuală conduce la încetarea, începând cu 1 ianuarie 2008, a exercitării controlului preventiv de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, situaţie excepţională ce se impune a fi soluţionată de urgenţă pentru a evita apariţia de perturbări serioase în supervizarea legalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor publice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (4) al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Controlul financiar preventiv se va integra, în mod treptat, în sfera răspunderii manageriale pe măsură ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluată de misiuni de audit dispuse de ministrul economiei şi finanţelor, în condiţiile legii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 145.----