ORDIN nr. 17 din 13 noiembrie 2007privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/2007 şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2006 şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Nr. 17 din 13 noiembrie 2007
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 146 din 10 decembrie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 19 decembrie 2007    Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/2007 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2006 şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Consiliuluide administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuPreşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache  +  Anexa REGULAMENTUL Nr. 10/12/2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionalea României nr. 18/2006 şi al Comisiei Naţionale a ValorilorMobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilorde credit şi ale firmelor de investiţii  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 şi Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care în următoarele perioade de raportare profitul interimar se situează sub nivelul celui verificat şi instituţia de credit nu dispune verificarea noului nivel, profitul interimar nu va fi luat în calculul fondurilor proprii."2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În sensul prezentului regulament, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se înţelege profitul net calculat de instituţia de credit la data determinării fondurilor proprii, în scopul raportării periodice la autorităţile competente, în situaţia în care data respectivă nu coincide cu încheierea exerciţiului financiar."3. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) suma totală luată în considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel puţin 5 ani înaintea scadenţei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale egale, astfel încât pentru raportările aferente ultimului semestru înaintea scadenţei finale împrumutul să nu mai fie luat în considerare;".4. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (1) raportează lunar nivelul şi componenţa fondurilor proprii la nivel individual, potrivit prevederilor prezentului regulament, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil. (2) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (1) raportează semestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii la nivel consolidat, potrivit prevederilor prezentului regulament, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil."  +  Articolul IIPentru împrumuturile subordonate care la data intrării în vigoare a prezentului regulament se află cu mai puţin de 5 ani înaintea scadenţei, până la finele semestrului curent aferent derulării respectivului împrumut, în curs la data prezentei modificări, instituţiile de credit aplică metodologia prevăzută de art. 16 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, în vigoare înainte de modificarea adusă prin prezentul regulament.Sumei rămase de amortizat la sfârşitul respectivului semestru îi va fi aplicabilă noua metodologie, aşa cum aceasta este stabilită prin art. I pct. 3, începând cu prima raportare a următorului semestru."  +  Articolul IIIPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.---------