LEGE nr. 353 din 3 decembrie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) producţiile artistice sunt spectacole sau concerte înfăţişate direct publicului de către artişti interpreţi şi/sau executanţi şi pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuşi şi/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, folclorică, electronică; b) instituţiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează şi prezintă producţii artistice;".2. La articolul 8, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Instituţiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, precum şi cele nou-înfiinţate vor fi înscrise în Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registru, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează..................................................................... (5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene prevăzute la alin. (2) - (4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri."3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, precum şi cele nou-înfiinţate vor fi înscrise în Registru."4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Activitatea instituţiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionată, în baza prevederilor legale în vigoare, pe o perioadă de maximum 10 ani. (2) Caietul de sarcini al concesiunii, în completarea cerinţelor prevăzute de lege, va cuprinde cel puţin următoarele: a) condiţiile privind experienţa concesionarului în domeniul artelor spectacolului; b) obligaţia de a păstra obiectul specific de activitate al instituţiei, cu specificarea numărului minim anual de producţii artistice şi reprezentaţii; c) clauzele privind angajaţii, precum şi condiţiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte."5. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Pentru a răspunde cerinţelor nou-identificate ale comunităţii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot concesiona companiilor de spectacole sau concerte servicii artistice, în condiţiile legii. (2) Iniţiativa concesionării poate aparţine: a) autorităţii publice centrale sau locale; b) oricărei persoane fizice sau juridice interesate. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), autoritatea are obligaţia de a analiza cerinţele identificate, raportat la programele instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte din comunitatea respectivă. (4) Compania de spectacole sau concerte, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii publice, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciul artistic identificat, pe o perioadă determinată, însoţit de plată unei sume de bani prestabilite. (5) Procedurile de concesionare a serviciilor artistice sunt reglementate prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.Art. 11^2. - Pentru stimularea înfiinţării de noi companii de spectacole sau concerte, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat sunt scutite de plată impozitului pe clădirile în care se desfăşoară activităţi de spectacole sau concerte, precum şi de plată impozitului pe terenurile aferente respectivelor imobile, pe durata desfăşurării acestor activităţi."6. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Funcţionarea instituţiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic şi de către personalul administrativ care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă. (2) Personalul artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte, angajat, în condiţiile legii, cu contract individual de muncă, se încadrează în funcţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Pentru realizarea producţiilor artistice, instituţiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor convenţii civile de prestări de servicii, potrivit dispoziţiilor Codului civil. (4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituţii de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcţii în cadrul altor instituţii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul consiliului administrativ. (5) Cumulul de funcţii se poate face şi în cadrul aceleiaşi instituţii sau companii de spectacole sau concerte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru personalul instituţiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de muncă se pot încheia, de regulă, pe durată nedeterminată sau, datorită specificului activităţii, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), respectiv art. 81 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pe durată determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producţie artistică. (2) Încadrarea personalului din instituţiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condiţiile legii. (3) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. (4) Datorită specificului activităţii, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face şi prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) şi (4), respectiv ale art. 82 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe pot fi modificate, prin acordul părţilor, în contracte pe durată determinată."8. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru personalul artistic şi tehnic din instituţiile de spectacole sau concerte, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii."9. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul artistic, tehnic şi administrativ de specialitate, prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc între limitele din grila prevăzută în anexă. (2) Evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate în vederea stabilirii salariilor de bază se face conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor. (3) La salariile de bază stabilite conform prevederilor alin. (1) se pot adăuga premii, stimulente, precum şi sporuri prevăzute de lege sau în contractul colectiv de muncă pe ramură, în limitele bugetului aprobat."10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru asigurarea mobilităţii artiştilor, instituţiile de spectacole sau concerte pot să prevadă în bugetele lor fonduri destinate construirii/amenajării unor locuinţe de serviciu. (2) Personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi desfăşoară activitatea şi nu beneficiază de locuinţă de serviciu, poate primi din bugetul instituţiei o indemnizaţie lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea."11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat. (2) Conducerea instituţiilor de spectacole sau concerte este încredinţată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea căreia funcţionează instituţia respectivă. (4) În cazul în care managementul este asigurat de o persoană juridică, aceasta va desemna o persoană fizică pentru a o reprezenta, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (3)."12. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Preşedintele consiliului administrativ stabileşte datele de şedinţă şi asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea şi derularea şedinţelor."13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel: a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse; c) cheltuielile de personal se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, precum şi din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condiţiile legii; d) cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, din venituri proprii şi din alte surse; e) cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate reţine în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim extrabugetar pentru necesităţile instituţiei, cu aprobarea consiliului administrativ. (2) Instituţiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituţiei."14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Obligaţiile de plată ale instituţiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele încheiate conform prevederilor art. 12 alin. (3), se consideră cheltuieli aferente producţiilor artistice şi se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei."15. Articolul 24 se abrogă.16. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile de spectacole sau concerte prevăzute la alin. (2) au obligaţia să prevadă distinct această activitate în propriile regulamente de organizare şi funcţionare şi să se înscrie în Registru."17. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Din Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Ministerului Justiţiei, ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ai Ministerului Afacerilor Externe, desemnaţi de conducătorii acestor autorităţi, precum şi specialişti din domeniul artelor spectacolului, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."18. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru activitatea depusă în cadrul Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, membrii acesteia primesc o indemnizaţie plătită din bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură."19. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Se înfiinţează Registrul artelor spectacolului. (2) Registrul constituie instrumentul unitar de evidenţă în care sunt înscrise instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic şi persoanele juridice de drept privat care au obţinut avizul de impresariat artistic. (3) Registrul este administrat de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. (4) Modul de organizare şi funcţionare a Registrului este aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (5) Pentru instituţiile de spectacole sau concerte deja existente, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor prevăzut la alin. (4); pentru instituţiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării. (6) Companiile de spectacole sau concerte deja existente vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor prevăzut la alin. (4); companiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării. (7) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat care desfăşoară în prezent activităţi de impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare, se reînscriu în Registru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii şi cultelor prevăzut la alin. (4), în baza unei evaluări efectuate de Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic. (8) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se înscriu în Registru în termen de 30 de zile de la data atestării sau avizării."20. Articolele 29, 30 şi 31 se abrogă.21. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Tarifele pentru acordarea atestatelor şi avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum şi cele pentru înscrierea în Registru se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se fac venit la bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură."22. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32^1 şi 32^2 , cu următorul cuprins:"Art. 32^1 . - Procedurile prevăzute la art. 11^1 alin. (5) sunt elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.Art. 32^2 . - Normele metodologice prevăzute la art. 15^1 alin. (2) se elaborează de Ministerul Culturii şi Cultelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."23. La articolul 33, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neîndeplinirea demersurilor pentru înscrierea în Registru în termenele prevăzute la art. 27 alin. (5) şi (6) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; b) desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără obţinerea atestatului sau, după caz, a avizului din domeniul impresariatului artistic, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; c) neînscrierea în Registru în termenele prevăzute la art. 27 alin. (7), respectiv (8), şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; d) desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără înscrierea în Registru, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor."24. După articolul 36 se introduce anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul II (1) Dispoziţiile art. 15^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 1 septembrie 2008, în mod eşalonat, în conformitate cu prevederile cuprinse în normele metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor potrivit dispoziţiilor art. 32^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. (2) La data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 15^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege: a) prevederile anexei nr. IV/2c la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se modifică în mod corespunzător; b) Legea nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 aprilie 2004, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 353.  +  Anexa (Anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007)A. Funcţii artistice de specialitate a) Funcţii de execuţie┌────┬───────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────────┐│Nr. │ │Nivelul│Categoria│Coeficient de ││crt.│ Funcţia │de │ │multiplicare*) ││ │ │studii │ ├─────┬─────────┤│ │ │ │ │minim│maxim │├────┼───────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┤│ │Artişti interpreţi şi asimilaţi: │ │ │ │ ││ │acompaniator; │ │ I │6,51 │9,76 ││ │actor teatru/mânuitor păpuşi-marionete;│ ├─────────┼─────┼─────────┤│ │artist liric; │ │ │ │ ││ │balerin; │ │ │ │ ││ │dansator; dirijor; dirijor cor; │ │ │ │ ││ │concertmaistru; artist instrumentist; │ │ │ │ ││ │maestru artist circ; │ │ │ │ ││ │solist vocal/balet/concertist │ │ │ │ ││ │/instrumentist │ │ │ │ ││1. │Artişti creatori şi asimilaţi: │ S │ II │3,26 │6,51 ││ │artist plastic; │ ├─────────┼─────┴─────────┤│ │asistent regie/scenografie; │ │ Debutant│ 2,44 ││ │consultant artistic/muzical; │ │ │ ││ │coregraf; corepetitor; │ │ │ ││ │grafician; │ │ │ ││ │maestru balet/dans/cor/corepetitor; │ │ │ ││ │maestru de studii balet/muzicale/canto;│ │ │ ││ │regizor artistic teatru/operă/operetă │ │ │ ││ │/păpuşi-marionete; │ │ │ ││ │secretar literar/muzical/artistic; │ │ │ ││ │scenograf; sculptor păpuşi; │ │ │ ││ │sufleor operă/operetă/teatru │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────┬─────────┤│ │Artişti interpreţi şi asimilaţi: │ │I │4,88 │6,51 ││ │acompaniator; │ │ │ │ ││ │actor teatru/mânuitor păpuşi-marionete;│ ├─────────┼─────┼─────────┤│ │artist circ; │ │II │2,27 │4,88 ││ │balerin; │ │ │ │ ││ │corist; │ │ │ │ ││ │dansator; dirijor cor; │ │ │ │ ││ │instrumentist; │ │ │ │ ││ │solist vocal/balet/concertist │ │ │ │ ││ │/instrumentist │ │ │ │ ││2. │Artişti creatori şi asimilaţi: │ M ├─────────┼─────┴─────────┤│ │artist plastic; │ │ │ ││ │asistent regie/scenografie │ │ Debutant│ 1,46 ││ │coregraf; corepetitor; │ │ │ ││ │grafician; │ │ │ ││ │maestru balet/dans/cor/corepetitor; │ │ │ ││ │maestru de studii │ │ │ ││ │balet/canto; │ │ │ ││ │referent literar/muzical/artistic; │ │ │ ││ │sculptor păpuşi; │ │ │ ││ │sufleor teatru/operă/operetă │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────┘─────────── Notă *) Valoarea de referinţă = 450 lei. b) Indemnizaţii de conducere specifice, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcţii de specialitate pentru care se acordă indemnizaţie Până la
  Regizor artistic, dirijor, coregraf, concertmaistru 15%
  Dirijor cor, şef partidă, maestru de studii 10%
  c) Indemnizaţii pentru activitate solistică/rol principal, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcţii de specialitate pentru care se acordă indemnizaţie Până la
  Artist liric/Actor 15%
  Solist vocal/balet/concertist/instrumentist 15%
  Corist 10%
  B. Funcţii tehnice de specialitate a) Funcţii de execuţie┌────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐│Nr. │ │Nivelul │Categoria │Coeficient de ││crt.│ Funcţia │de studii│ │ multiplicare ││ │ │ │ ├───────┬───────┤│ │ │ │ │minim │ maxim │├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┤│1. │Servicii de scenă: │ │ │ │ ││ │editor imagine/sunet; │ │ I │ 4,88 │ 6,51 ││ │operator lumini/sunet/imagine; │ ├──────────┼───────┼───────┤│ │recuziter orchestră; │ S │ II │ 2,27 │ 4,88 ││ │regizor tehnic; regizor culise; │ ├──────────┼───────┴───────┤│ │secretar platou │ │ Debutant │ 1,62 │├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┬───────┤│ │Personal calificat - servicii de │ │ I │ 4,07 │ 5,69 ││ │scenă şi producţie: │ ├──────────┼───────┼───────┤│ │brodeor; butafor; │ │ │ │ ││ │cizmar-confecţioner încălţăminte; │ │ II │ 1,62 │ 4,07 ││ │confecţioner-montator │ ├──────────┼───────┴───────┤│ │produse din lemn; │ │ │ ││ │costumier; croitor-confecţioner │ M │ │ ││ │îmbrăcăminte; │ │ │ ││2. │electrician iluminare scenă; │ │ │ ││ │imprimeur textile; │ │ │ ││ │machior; │ │ │ ││ │mânuitor-montator decor; │ │ │ ││ │maistru acordor/pian/clavecin; │ │ │ ││ │maistru lutier; │ │ │ ││ │maistru sunet/lumini; │ │ Debutant │ 1,46 ││ │montor imagine/sunet; │ │ │ ││ │lăcătuş montator; │ │ │ ││ │peruchier; │ │ │ ││ │pictor executant; │ │ │ ││ │recuziter; regizor culise; │ │ │ ││ │electroacustician; │ │ │ ││ │specialist orgă/instrumente │ │ │ ││ │de suflat; │ │ │ ││ │tapiţer │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┬───────┤│3. │Personal necalificat: │ │ I │ 1,46 │ 2,27 ││ │servicii de scenă şi producţie; │ │ ├───────┴───────┤│ │servicii de primire a publicului │ M,G │ │ ││ │(supraveghetor sală, controlor │ │ Debutant │ 1,20 ││ │bilete, garderobier, plasator) │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘ b) Indemnizaţii de conducere specifice, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcţii de specialitate pentru care se acordă indemnizaţie Până la
  Şef formaţie muncitori 15%
  Regizor tehnic, regizor culise, secretar platou 15%
  C. Funcţii administrative de specialitate a) Funcţii de execuţie┌────┬─────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐│Nr. │Funcţia │Nivelul │Categoria │Coeficient ││crt.│ │de studii │ │de multiplicare││ │ │ │ ├───────┬───────┤│ │ │ │ │minim │ maxim │├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤│1. │impresar artistic teatru/muzical;│ │ I │ 4,88 │ 6,51││ │producător delegat; inginer │ ├──────────┼───────┼───────┤│ │producţie; │ S │ II │ 2,27 │ 4,88││ │specialist în relaţii publice; │ ├──────────┼───────┴───────┤│ │specialist marketing cultural │ │ Debutant │ 1,46 │└────┴─────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘ b) Funcţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia Nivelul de studii Coeficient de multiplicare
  minim maxim
  1. Director general/director S 6,51 9,76
  2. Director general adjunct/director adjunct (artistic/economic/tehnic /marketing) S 6,51 8,14
  c) Indemnizaţii de conducere, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcţii de specialitate pentru care se acordă indemnizaţie Până la
  Director general 55%
  Director general adjunct, director 50%
  Director adjunct, contabil-şef 40%
  Şef serviciu 30%
  Şef atelier, şef birou 25%
  NOTĂ:Încadrarea în funcţiile de specialitate artistică şi tehnică înscrise în grila A şi, respectiv, în grila B, pentru persoanele care au rezultate valoroase în activitate, se poate face, cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, fără a avea nivelul de studii necesar postului.--------