LEGE nr. 347 din 3 decembrie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 6 punctul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 şi 3^3, cu următorul cuprins:"3^1. Litera o) a alineatului (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:«o) dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacă solicitantul de azil se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie, caz în care solicitantului de azil i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în documentul de identitate;».3^2. Litera a) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) să rămână pe teritoriul României şi să obţină documentele corespunzătoare pentru dovedirea identităţii şi pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protecţie i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în documentul de identitate şi în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat;»."2. La articolul 6 punctul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins: "5^1. Alineatele (1)-(3) ale articolului 69 se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(1) În cazul depunerii plângerii, respectiv a recursului în afara termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea executării deciziei de returnare. Cererea de suspendare se soluţionează în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia de către instanţa de judecată competentă, care se va pronunţa în camera de consiliu, fără citarea părţilor, printr-o încheiere irevocabilă. (2) Până la momentul soluţionării cererii de suspendare a executării deciziei de returnare, străinul nu poate fi îndepărtat de pe teritoriul statului român. (3) În cazul în care instanţa admite cererea de suspendare a executării deciziei de returnare, efectul suspensiv se acordă până în momentul pronunţării asupra cererii de repunere în termen.»5^2. Titlul şi alineatul (1) ale articolului 70 se modifică şi vor avea următorul cuprins:«ARTICOLUL 70Decizia de returnare (1) Atunci când în urma finalizării procedurii de azil străinul nu a obţinut o formă de protecţie, Oficiul Român pentru Imigrări, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (3), respectiv ale art. 51 alin. (6), emite şi pune în aplicare decizia de returnare.»"3. La articolul 6 punctul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Alineatul (4) al articolului 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Atunci când hotărârea prevăzută la alin. (3) cuprinde menţiunea cu privire la obligaţia de părăsire a teritoriului României, în temeiul acesteia, Oficiul Român pentru Imigrări va emite şi va pune în aplicare decizia de returnare.»"4. La articolul 6 punctul II, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:«(3^1) Elevii care sunt rezidenţi într-un stat membru al Uniunii Europene, care călătoresc sau tranzitează teritoriul României în cadrul unei excursii şcolare, pot intra şi ieşi în/din România şi pe baza listei de participanţi la care face referire art. 26 alin. (3) lit. b), emisă în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acţiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilităţile de călătorie pentru elevii din ţările terţe care au rezidenţă într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) lista de participanţi să includă o fotografie recentă pentru fiecare participant care nu posedă un document individual în care este aplicată fotografia titularului; b) autoritatea responsabilă din statul membru să confirme statutul de rezident al străinilor incluşi pe lista de participanţi şi autenticitatea datelor prezentate în acest document; c) statul membru în care elevii au reşedinţa să informeze statul român cu privire la excursie şi lista de participanţi pe care o doreşte a fi recunoscută ca document de călătorie pentru trecerea frontierei de stat române.»"5. La articolul 6 punctul II, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:"19^1. La articolul 50 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:«f) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României. În cazul străinilor care beneficiază de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit se poate face de către sponsorul sau cetăţeanul român ai cărui membri de familie sunt şi cu care aceştia locuiesc;»."6. La articolul 6 punctul II, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:"35^1. La articolul 70 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:«d) fac dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit, în condiţiile legii;»."7. La articolul 6 punctul II, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu următorul cuprins:"45^1. La articolul 110, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:«(2) În situaţia elevilor care sunt rezidenţi pe teritoriul României, care doresc să călătorească sau să tranziteze teritoriul unui stat membru în cadrul unei excursii şcolare, în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acţiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilităţile de călătorie pentru elevii din ţările terţe care au rezidenţă într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Român pentru Imigrări confirmă statutul de rezident al străinilor incluşi pe lista de participanţi şi autenticitatea datelor prezentate în acest document. (3) Notificarea statelor membre cu privire la folosirea listei de participanţi ca document de călătorie de către elevii care sunt rezidenţi pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe.»"8. La articolul 6 punctul II, după punctul 50 se introduc două noi puncte, punctele 50^1 şi 50^2, cu următorul cuprins:"50^1. La articolul 131 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) să efectueze acte de constatare în vederea informării organelor de urmărire penală, atunci când constată săvârşirea unor infracţiuni în legătură cu regimul străinilor;».50^2. La articolul 132, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Dacă străinul nu dispune de mijloace financiare şi a intrat în România în baza unei invitaţii, cheltuielile de îndepărtare se suportă de către persoana fizică sau juridică care a făcut invitaţia. Invitaţia constituie titlu executoriu în situaţia în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză. Sumele de plată se determină de către Oficiul Român pentru Imigrări prin întocmirea unei note de constatare a cheltuielilor privind îndepărtarea străinului invitat.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 347._________