ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezamintelor culturale(actualizata până la data de 11 decembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 11 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007; LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007.Având în vedere continua degradare a mediului cultural rural al României în ultimii ani, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atât din partea bugetului public, cat şi din partea finantatorilor privati,în considerarea faptului ca majoritatea caminelor culturale, caselor de cultura, altor asezaminte culturale se afla fie în situaţia de a oferi cetatenilor doar servicii culturale minimale şi de cele mai multe ori de o calitate indoielnica, fie şi-au incetat activitatea, deoarece sediile acestora şi-au schimbat destinaţia, fie s-au degradat în asa măsura încât sunt total inadecvate activităţilor culturale,în vederea pregatirii domeniului cultural pentru a fi capabil sa participe la efortul general de integrare europeana, prin alocarea, în urmatorii 2 ani, de resurse financiare importante pentru ca asezamintele culturale din mediul rural să poată fi reabilitate,în scopul crearii cadrului legal pentru dezvoltarea şi finantarea, în regim de urgenta, a unui program naţional de reabilitare a asezamintelor culturale şi a instituţiilor culturale din mediul rural, care va avea ca principale obiective reabilitarea infrastructurii culturale, precum şi dotarea asezamintelor culturale din mediul rural cu echipamentul de practica culturala necesar, pentru intarirea rolului asezamintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informatie şi cultura şi de coeziune sociala, diversificarea ofertei culturale, cresterea gradului de acces şi de participare a populatiei rurale la viaţa culturala,având în vedere faptul ca după integrare obiectivele Programului naţional de reabilitare a asezamintelor culturale şi a instituţiilor culturale din mediul rural vor fi realizate în cadrul anexei nr. 3 "Calitatea vietii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale" din Programul naţional de dezvoltare rurala (PNDR), care cuprinde măsuri ce privesc "Conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural" şi "Renovarea satelor", asigurandu-se astfel complementaritatea celor două programe, finantarea urmand a fi asigurata şi din alte resurse atrase şi disponibile la data aderarii României la Uniunea Europeana,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza regimul juridic al infiintarii, organizarii şi desfăşurării activităţii asezamintelor culturale.  +  Articolul 2 (1) în sensul prezentei ordonante de urgenta, asezamintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educatie permanenta, reprezentand servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informatie.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. (2) Asezamintele culturale pot fi: caminele culturale, casele de cultura, universităţile populare, scolile populare de arte şi meserii, centrele culturale, formatiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii traditionale, centrele zonale pentru educatia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale şi altele asemenea. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot fi organizate şi pot functiona asezaminte culturale fără personalitate juridica, precum ansamblul sau trupa artistica, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de arta şi altele asemenea.  +  Articolul 3 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba functionarea asezamintelor culturale de drept public ca institutii-gazda de spectacole şi/sau concerte, asigurand urmatoarele: a) existenta unui imobil care să dispună de condiţiile tehnico-administrative necesare prezentarii de productii artistice; b) bugetul necesar funcţionarii şi acoperirii cheltuielilor aferente prezentarii de productii artistice. (2) Productiile artistice sunt spectacolele şi/sau concertele definite conform dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 4 (1) Asezamintele culturale, institutii publice, îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanta cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autorităţile sau de instituţiile în subordinea cărora funcţionează. (2) Desfăşurarea activităţii asezamintelor culturale urmareste, în principal, realizarea urmatoarelor obiective: a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul cresterii gradului de acces şi de participare a cetatenilor la viaţa culturala; b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii traditionale şi a patrimoniului cultural imaterial;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificata de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. c) educatia permanenta şi formarea profesionala continua de interes comunitar în afara sistemelor formale de educatie. (3) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (2), asezamintele culturale pot organiza şi desfăşura activităţi de tipul: a) evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, targuri, seminarii şi altele asemenea; b) sustinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarii de monografii, sustinerii editarii de cărţi şi publicatii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; c) promovarii turismului cultural de interes local; d) conservarii, cercetării şi punerii în valoare a mestesugurilor, obiceiurilor şi traditiilor;-----------Lit. d) a alin. (3) al art. 4 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. e) organizarii de cursuri de educatie civica, de educatie permanenta şi formare profesionala continua. f) organizarii de rezidente artistice.---------Lit. f) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusa de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. (4) Asezamintele culturale se pot asocia în scopul desfăşurării unor activităţi culturale de tipul celor prevăzute la alin. (3). (5) Autorizarea asezamintelor culturale pentru a desfăşura activităţi de formare profesionala continua se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi functionarea asezamintelor culturale  +  Articolul 5 (1) Asezamintele culturale, institutii publice, se infiinteaza şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. (2) Asezamintele culturale, institutii publice, pot înfiinţa filiale pe raza administrativ-teritoriala a autorităţii administraţiei publice locale în subordinea careia funcţionează, cu avizul acesteia. (3) Asezamintele culturale, institutii publice, pot purta numele uneia dintre personalitatile istoriei şi culturii naţionale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislaţiei în vigoare.--------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează asezamintele culturale, institutii publice, aproba pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta: a) regulamentele de organizare şi functionare proprii; b) numărul de posturi; c) statul de functii; d) bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Orice modificare a modului de organizare şi functionare a asezamintelor culturale, institutii publice, se aproba prin actul autorităţii administraţiei publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judetean, după caz, adoptata cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. (3) în cazul asezamintelor culturale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, prefectul vegheaza la respectarea dispoziţiilor alin. (2), în condiţiile legii.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 7Autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul de specialitate al bibliotecilor judetene, pot organiza în cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, servicii de documentare şi informare comunitara.  +  Articolul 8La nivelul fiecarui judet se organizeaza şi funcţionează, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, cel puţin un asezamant cultural, institutie publică, în subordinea consiliului judetean, care poate sprijini metodologic activitatea asezamintelor culturale la nivel comunal.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 9 (1) Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale se organizeaza şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, ca institutie publică de cultura, cu personalitate juridica, finanţată din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul de stat. (2) Organizarea şi functionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 10Asezamintele culturale de drept privat sunt înfiinţate de persoane fizice şi/sau juridice de drept privat, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Asezamintele culturale fără personalitate juridica se infiinteaza şi funcţionează în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat. (2) Asezamintele culturale prevăzute la alin. (1) pot functiona numai în cazul în care persoana juridica în structura careia sunt înfiinţate asigura resurse umane, materiale şi financiare.  +  Capitolul III Personalul şi conducerea asezamintelor culturale, institutii publice  +  Articolul 12 (1) Functionarea asezamintelor culturale, institutii publice, se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioada nedeterminata sau determinata, în functii de specialitate, în functii tehnice şi administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care participa la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor conventii reglementate de Codul civil. (2) Incadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul personalului incadrat pe perioada determinata, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, incheierea contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.  +  Articolul 13 (1) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice în cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, angajat cu contract individual de muncă, este incadrat şi salarizat în functie de pregătirea profesionala, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar. (2) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educatie permanenta în cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, angajat cu contract individual de muncă, este incadrat şi salarizat conform legislaţiei în vigoare, în functie de pregătirea profesionala. (3) Pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care desfăşoară activităţi de educatie permanenta în cadrul asezamintelor culturale, institutii publice, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Conducerea asezamintelor culturale, institutii publice, este asigurata de directorul general sau, după caz, de director. (2) Angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor asezamintelor culturale, institutii publice, se face pe baza sustinerii unui concurs de proiecte de management, castigatorii urmand sa incheie un contract de management, în conformitate cu prevederile legii. (3) Contractul de management va contine programele şi proiectele minimale pe care directorul general sau, după caz, directorul se angajează să le realizeze, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Finantarea asezamintelor culturale  +  Articolul 15Finantarea asezamintelor culturale, institutii publice, se realizează din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 16 (1) Asezamintele culturale, institutii publice, pot stabili, în condiţiile legii, preţuri sau tarife pentru activităţile pe care le desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), sumele încasate reprezentand venituri proprii ale acestora. (2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finantarea proiectelor şi programelor culturale.--------Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 17Asezamintele culturale pot beneficia şi de donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalitatile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia institutiei sau dacă nu sunt contrare obiectului sau de activitate.  +  Articolul 18 (1) Finantarea activităţii de formare profesionala continua şi promovare sociala a persoanei, desfăşurată de asezamintele culturale, se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru finantarea sistemului de educatie permanenta prin asezamintele culturale, institutii publice, se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finanţare din taxele şi impozitele locale.  +  Articolul 19Sursele suplimentare locale pentru finantarea activităţilor de educatie permanenta pot fi utilizate pentru: a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestari cultural-educative de interes local; b) cheltuieli pentru activităţi organizate în colaborare cu alte institutii din tara sau din strainatate.  +  Articolul 20Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot sustine material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte ale asezamintelor culturale, institutii publice, indiferent de subordonare, precum şi ale asezamintelor culturale de drept privat, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor finanţează, din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, denumit în continuare Program.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, mediul mic urban este alcătuit din localităţile urbane de rangul III, oraşe, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Programul are ca principale obiective: a) proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii; b) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban; c) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural; d) finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.(3^1) Obiectivele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii «C.N.I.» - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (3^1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.(3^2) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. c) se realizează prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), având ca sursă de finanţare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fiind autoritate de management pentru PNDR.------------Alin. (3^2) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.(3^3) Obiectivul prevăzut la alin. (3) lit. d) se finanţează de către Ministerul Culturii şi Cultelor din sume alocate prin transferuri către bugetele locale.------------Alin. (3^3) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.(3^4) Dotarea aşezămintelor culturale conform alin. (3) se face cu echipamentul tehnic minim necesar, stabilit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.------------Alin. (3^4) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (4) Programul se aplică începând cu anul 2007 şi se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani.--------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 22 (1) Pentru a putea beneficia de finanţare în cadrul Programului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3^1) şi (3^3), autorităţile administraţiei publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorităţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din tara sau din strainatate, elaboreaza şi propun, pe baza unei documentaţii justificative, proiecte care trebuie să fie insotite de programe şi proiecte culturale desfăşurate pe o perioadă de minimum 3 ani, precum şi de garantia asigurarii unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totala a proiectului pentru construcţie, reabilitare, modernizare, dotare şi/sau finalizare a lucrărilor de construcţie a asezamintelor culturale.-----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.(1^1) În cadrul Programului, pentru proiectele finantate conform prevederilor art. 21 alin. (3^2), beneficiarii vor respecta procedura specifică de implementare a PNDR.-----------Alin. (1^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007. (2) Valorile maxime ale finanţărilor alocate pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. d) se stabilesc prin Ghidul operaţional.------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 23 (1) În vederea implementării obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. a), b) şi d) se constituie Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din câte un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Asociaţiei Comunelor şi al Asociaţiei Oraşelor din România, desemnaţi prin ordine ale miniştrilor de resort sau prin decizie a preşedintelui asociaţiei, după caz.------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (2) Presedintia Comisiei va fi asigurata de reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor, desemnat ca atare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (3) Lucrarile Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialisti numiti de către ministrul culturii şi cultelor. (4) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. a) şi b), Ministerul Culturii şi Cultelor împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor elaborează Ghidul operaţional, care va cuprinde: criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor elaborează norme metodologice pentru derularea obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. a) prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A.------------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (6) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor se aprobă Ghidul operaţional, elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. d); Ghidul operaţional va cuprinde criteriile de evaluare şi selecţie, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi reguli privind implementarea, monitorizarea şi raportarea activităţilor.------------Alin. (6) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007. (7) Comisia constituita potrivit alin. (1) va selecta proiectele propuse de autorităţile administraţiei publice locale care indeplinesc condiţiile minime prevăzute la art. 22 şi aproba finantarea celor care intrunesc criteriile prevăzute în ghidurile operationale specifice fiecarui obiectiv.-----------Alin. (7) al art. 23 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007. (8) În vederea implementării obiectivului prevăzut la art. 21 alin. (3) lit. c), la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se constituie grupuri de lucru la care vor participa reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din cadrul Autorităţii de management pentru PNDR şi, respectiv, din cadrul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, precum şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, desemnaţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.------------Alin. (8) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.-----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin aprobarea cu modificări a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 de către LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007, abrogarea art. 24 este menţinută de către pct. 8 al articolului unic din acest act normativ.  +  Articolul 25Monitorizarea implementării Programului se realizează de către fiecare minister în parte, în condiţiile legii.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007.  +  Articolul 25^1Autorităţile administraţiei publice locale care au fost selectate şi beneficiaza de finanţare în cadrul Programului au obligaţia de a menţine destinaţia de asezamant cultural o perioadă de minimum 15 ani.--------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.-----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin aprobarea cu modificări a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 de către LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007, abrogarea art. 26 este menţinută de către pct. 9 al articolului unic din acest act normativ.  +  Articolul 27Asezamintele culturale existente la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa functioneze.  +  Articolul 28Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi functionarea asezamintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003, se abroga.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul muncii, solidaritatii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Dan Stefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 118.-------