DECIZIE nr. 1.081 din 20 noiembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 11 decembrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Dombi Dezideriu în Dosarul nr. 360/43/2006 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se prezintă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin consilier juridic, lipsind autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că funcţionarii publici care desfăşoară activităţi de reprezentare a instituţiilor publice se află într-o situaţie diferită de cei care desfăşoară activităţi în nume propriu.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, considerând că prevederile legale criticate nu creează privilegii în sensul art. 16 alin. (1) din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 5 iunie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 360/43/2006, Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003, excepţie ridicată de Dombi Dezideriu în cauza ce are ca obiect judecarea contestaţiei ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care autorul excepţiei a fost sancţionat disciplinar cu destituirea din funcţia publică.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 încalcă dispoziţiile art. 16 din Constituţie, deoarece este vădită discriminarea între funcţionarii publici cărora li se interzic să ocupe funcţii şi să presteze activităţi în cadrul unor regii autonome, societăţi comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ şi acei funcţionari publici care pot fi desemnaţi printr-un act administrativ să reprezinte instituţiile publice în astfel de activităţi.Totodată, se arată că prevederile legale criticate încalcă şi art. 53 alin. (2) din Constituţie, deoarece măsura restrângerii unor drepturi trebuie să fie aplicată în mod nediscriminatoriu.Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate au avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a unor astfel de cereri.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că regimul incompatibilităţilor are menirea de a asigura transparenţa unei funcţii publice, creând, astfel, premisele exercitării statutului încredinţat de comunitate.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se apreciază că prevederile legale criticate se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută de lege.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţii prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, dispoziţii care au următorul conţinut:- Art. 94 alin. (2): "Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: [_] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoană fizică autorizată."Autorul excepţiei susţine că aceste prevederi legale încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, deoarece sunt discriminatorii, în comparaţie cu cele care prevăd că funcţionarii publici desemnaţi printr-un act administrativ pot să participe în cadrul unor organisme colective de conducere, astfel cum sunt reglementate la art. 94 alin. (2^1) din aceeaşi lege, text care are următorul conţinut:"(2^1) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare."Examinând excepţia de neconstituţionalitatea, Curtea constată următoarele:Dispoziţiile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 au instituit măsura incompatibilităţii funcţionarilor publici cu alte funcţii sau activităţi deţinute în cadrul unor societăţi sau regii. În mod excepţional, art. 94 alin. (2^1) din aceeaşi lege stabileşte că, în temeiul îndeplinirii unor cerinţe legale, funcţionarul public poate fi desemnat printr-un act administrativ să participe în calitate de reprezentant al unor autorităţi publice în cadrul unor organisme colective de conducere. Incompatibilitatea stabilită prin dispoziţiile legale criticate are ca finalitate garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice şi se circumscrie însăşi denumirii Legii nr. 161/2003, şi anume constituie o măsură pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, precum şi pentru prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Faptul că, în mod excepţional, art. 94 alin. (2^1) din lege permite funcţionarului public desemnat printr-un act administrativ să participe ca reprezentant al statului în cadrul unor organisme de conducere nu este de natură să creeze privilegii în sensul art. 16 alin. (1) din Constituţie. Dispoziţiile constituţionale referitoare la egalitate vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, iar nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, atunci când acestea se justifică de existenţa unui interes public, apreciat ca atare prin actul administrativ de desemnare a funcţionarului public, emis în condiţiile legii, cum este cazul în speţă.În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate prin invocarea art. 53 alin. (2) din Constituţie, Curtea constată că textul constituţional nu este incident în cauză, deoarece autorului excepţiei nu i s-a restrâns, prin art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003, exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale, ci au fost reglementate unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Dombi Dezideriu în Dosarul nr. 360/43/2006 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta----