ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 6 decembrie 2007pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 10 decembrie 2007    Având în vedere necesitatea sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România prin susţinerea investiţiilor realizate de întreprinderile nou-înfiinţate, precum şi de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) în anumite domenii de activitate, în contextul dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 3/12/19 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă articolul 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 26^2, cu următorul cuprins:"Art. 26^2. - (1) Ajutoarele financiare nerambursabile acordate pentru realizarea investiţiilor în sectorul producţie şi servicii, prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. a), se derulează prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat. (2) Organizaţiile ori instituţiile de drept privat se selecţionează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice. (3) Organizaţiile ori instituţiile publice de drept privat selecţionate au calitatea de agenţii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a căror derulare încheie contracte cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL. (4) Sumele neutilizate la finele fiecărui an, angajate de MIMMCTPL cu agenţiile de implementare şi evidenţiate în conturile acestora, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de credit încheiate între agenţiile de implementare şi beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, în limitele sumelor prevăzute în contractele încheiate între MIMMCTPL şi agenţiile de implementare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ, turism şiprofesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 decembrie 2007.Nr. 139.------