ORDIN nr. 2.099 din 4 decembrie 2007pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 10 decembrie 2007    Având în vedere:- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,- Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 12.907 din 4 decembrie 2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:- Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), unităţile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară."  +  Articolul IIDirecţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 4 decembrie 2007.Nr. 2.099.--------