LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:"c) creşterea aportului de valută prin vânzarea pe piaţa externă de produse ale industriei de apărare şi a altor produse şi servicii ale economiei româneşti şi/sau prin investiţii de capital străin;".2. La articolul 4 litera b), liniuţele a doua şi a opta vor avea următorul cuprins:"- subcontractarea - acea formă de compensare prin care un operator economic român produce o parte sau o componentă a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie şi/sau prestează servicii care contribuie la implementarea şi/sau exploatarea în bune condiţii a echipamentelor, produselor sau serviciilor achiziţionate;....................................................................................- donarea de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese şi subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreţinerea produselor contractate în România sau care să permită întreţinerea, exploatarea şi/sau dezvoltarea obiectului contractului de achiziţie;".3. La articolul 4, literele c), d), e) şi l) vor avea următorul cuprins:"c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţiile economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:- vânzarea pe piaţa externă de produse şi servicii ale economiei româneşti care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţii;- asistenţă în marketing - activităţi de sprijinire a operatorilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea efectuării de vânzări pe piaţa externă;- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acţiuni la o societate comercială, persoană juridică română, cu condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar semnificativ, potrivit legii şi eventualelor cerinţe ale Agenţiei; d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie de produse şi/sau servicii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5; e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări, provenind de pe piaţa externă, căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare;...................................................................................... l) valoarea efectivă a unei tranzacţii prin compensare valoarea adăugată local a tranzacţiei prin compensare, respectiv valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituţia publică din România cu care s-a derulat operaţiunea compensatorie şi acceptată de Agenţie, din care se scad, dacă este cazul:- valoarea acceptată a materiilor prime, materialelor, produselor, subansamblelor sau serviciilor achiziţionate de pe piaţa externă şi încorporate în produsul finit;- profitul corespunzător realizat de contractant, beneficiarul român şi/sau de entitatea eligibilă, transferat în afara ţării după plata impozitelor şi taxelor legale;- alte plăţi aferente tranzacţiei, de tipul redevenţelor sau licenţelor, transferate în afara ţării, după plata impozitelor şi taxelor legale;".4. La articolul 4, după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;".5. La articolul 4, după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi t), cu următorul cuprins:"s) cumpărare de pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de import şi/sau achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii dintr-un stat membru în România; t) vânzare pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de export şi/sau livrările intracomunitare de bunuri şi servicii din România către un stat membru."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziţie de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a cărui valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziţia de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro."7. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul contractului de achiziţie semnat cu un operator economic român se calculează la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) a contractului de achiziţie.(1^2) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul acordului-cadru trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea cumulată a contractelor de achiziţie atribuite în baza acordului-cadru."8. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţia, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."9. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe categorii de operaţiuni compensatorii. (2) În cazul în care valoarea totală obţinută în final în cadrul uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord pentru respectiva categorie, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depăşirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la încetarea acordului de compensare."10. La articolul 44, litera b) va avea următorul cuprins:"b) efectuarea unei achiziţii de produse, servicii sau lucrări în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte 3 milioane de euro, cu eludarea sau încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."11. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:"Art. 49^1. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul încheierii de către autoritatea contractantă de acorduri-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale cu unul sau mai mulţi contractanţi. (2) Condiţiile de semnare, derulare, creditare, stabilirea duratei, constituirea garanţiei de bună execuţie, restricţiile şi limitările aplicabile în cazul acordurilor de compensare aferente acordurilor-cadru se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială va elabora şi supune spre adoptare Guvernului propunerile de modificare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 336.----