LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 7 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia toate atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase privind implementarea, la nivel naţional, a legislaţiei din domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase. (2) Garda Naţională de Mediu preia toate atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase privind controlul respectării prevederilor legale în domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase, constatarea şi sancţionarea încălcării acestora.  +  Articolul 2 (1) Personalul angajat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se preia de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi de Garda Naţională de Mediu şi se numeşte în funcţii publice corespunzătoare, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) Numărul de posturi pentru Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile se majorează cu 45 de posturi, din care 32 de posturi pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi 13 posturi pentru Garda Naţională de Mediu. (3) Patrimoniul şi personalul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase vor fi preluate prin protocoale de predare-preluare, încheiate cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv cu Garda Naţională de Mediu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza proceselor-verbale de inventariere încheiate anterior. (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia toate drepturile şi este ţinută pentru toate obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 3 (1) Fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru anul 2007, la titlul 51 "Transferuri între unităţile administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", în sumă de 1.500.000 lei la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, se utilizează pentru finanţarea celor 45 de posturi, preluate conform prevederilor art. 2 alin. (2). (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, la propunerea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 4Se desemnează ca autorităţi competente pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene de Substanţe Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 , precum şi a Directivei Consiliului 76/769/CEE şi a directivelor Comisiei 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CEE şi 2000/21/CE , denumit în continuare Regulament, următoarele instituţii publice: a) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru implementarea Regulamentului şi pentru cooperarea cu Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Substanţe Chimice, în vederea implementării acestuia, potrivit art. 121 din Regulament; b) Garda Naţională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului şi pentru constatarea şi sancţionarea încălcării acestora, potrivit art. 121 din Regulament.  +  Articolul 5Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, persoană juridică de interes public şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, se desfiinţează.  +  Articolul 6În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru corelarea cu prevederile acesteia, Guvernul va modifica şi/sau completa, după caz, următoarele acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005; b) Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005; c) Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 19 iulie 2002.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 349.------