LEGE nr. 346 din 3 decembrie 2007privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 7 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul prezentei legi este de a asigura un nivel corespunzător de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale prin măsuri transparente, nediscriminatorii şi compatibile cu exigenţele unei pieţe concurenţiale a gazelor naturale.  +  Articolul 2Prezenta lege stabileşte rolul şi responsabilităţile autorităţilor şi operatorilor de pe piaţa internă de gaze naturale, precum şi aplicarea măsurilor speciale ce se impun pentru a asigura un nivel corespunzător de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) siguranţa aprovizionării cu gaze naturale - totalitatea măsurilor speciale privind aprovizionarea cu gaze naturale luate de către autorităţi şi operatorii de pe piaţa internă în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale, precum şi al diversificării surselor şi al asigurării livrărilor către clienţi la parametri optimi de funcţionare şi securitate tehnică; b) contract de furnizare pe termen lung - un contract de aprovizionare cu gaze naturale încheiat pe o perioadă de minimum 10 ani; c) situaţii de urgenţă - situaţii imprevizibile care pot conduce, la nivel naţional, la dezechilibre între cererea şi oferta de gaze naturale de pe piaţa internă, determinate de cel puţin una din următoarele condiţii:1. diminuarea majoră a aprovizionării cu mai mult de 20% a cantităţilor de gaze naturale importate;2. diminuarea majoră a aprovizionării cu mai mult de 20% a cantităţilor de gaze naturale din producţia internă, cauzată de accidente;3. apariţia unor temperaturi extrem de joase la nivelul întregii ţări sau în zone însemnate ale ţării, pe perioade îndelungate de timp, care conduc la un consum excesiv de gaze naturale; d) consum excesiv de gaze naturale - consumul care depăşeşte în perioada sezonului rece, respectiv din luna octombrie şi până în luna martie, cu minimum 20% nivelul mediu zilnic înregistrat în perioade climatice reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani, având drept consecinţă dezechilibrarea Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT; e) Dispeceratul naţional de gaze naturale - dispeceratul operatorului Sistemului naţional de transport al gazelor naturale.  +  Capitolul III Responsabilităţile autorităţilor publice centrale  +  Articolul 4 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează, prin decizie a primului-ministru, Comisia de coordonare, având rolul de a elabora anual Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă şi de a aviza şi monitoriza măsurile necesare pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, comisie interministerială, fără personalitate juridică, cu caracter nepermanent. (2) Din Comisia de coordonare fac parte câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, directorul general al operatorului SNT, directorul general al Dispeceratului naţional de gaze naturale, precum şi câte un reprezentant al operatorilor din sectorul gazelor naturale şi al asociaţiilor reprezentative de consumatori. Componenţa nominală a comisiei se aprobă prin decizie a primului-ministru. (3) În situaţii de urgenţă, operatorul SNT notifică, prin Dispeceratul naţional de gaze naturale, Comisia de coordonare, care se consideră convocată în regim de urgenţă. (4) În termen de 45 de zile de la înfiinţare, Comisia de coordonare, aflată în subordinea Guvernului României, elaborează şi supune spre aprobare acestuia regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 5 (1) Comisia de coordonare elaborează anual Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă, pe baza propunerilor înaintate de către operatorul SNT prin Dispeceratul naţional de gaze naturale, în baza informaţiilor furnizate de operatorii de pe piaţa internă de gaze naturale. (2) Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă se comunică Comisiei Europene de către Comisia de coordonare. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale privind aplicarea Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă, Comisia de coordonare ţine cont de: a) măsurile imediate luate de operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi din cele conexe acestuia, ca reacţie la diminuarea majoră a aprovizionării cu gaze naturale; b) alte măsuri aprobate de Guvern privind siguranţa aprovizionării cu gaze naturale în situaţii de urgenţă. (5) Comisia de coordonare semnalează preşedintelui grupului de coordonare pentru gaze naturale de pe lângă Comisia Europeană, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, cazurile pe care le consideră imposibil de gestionat după aplicarea Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă, datorită amplorii şi caracterului excepţional al acestora. (6) În oricare dintre situaţiile de urgenţă definite potrivit art. 3 lit. c) Comisia de coordonare este convocată, în termen util, de către primul-ministru.  +  Articolul 6 (1) La elaborarea Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă se au în vedere următoarele: a) existenţa capacităţii depozitelor de înmagazinare şi volumul util de gaze naturale din acestea, precum şi investiţiile necesare pentru asigurarea capacităţii depozitelor de înmagazinare pentru situaţii de urgenţă; b) capacitatea de extracţie din depozitele de înmagazinare; c) asigurarea de către operatorul SNT a capacităţii de transport a conductelor de gaze naturale pentru a face posibilă preluarea şi direcţionarea cantităţilor de gaze naturale spre zonele cu risc de a fi afectate, precum şi extinderea SNT în vederea alimentării acestora; d) existenţa unui grad corespunzător de lichiditate a pieţelor care să permită achiziţia unor cantităţi de gaze naturale negociabile; e) flexibilitatea SNT; f) dezvoltarea ofertei de contracte cu clauze de întreruperi; g) utilizarea, în baza programului naţional prevăzut la lit. q), a unor combustibili alternativi de rezervă în instalaţiile industriale şi de producere a energiei; h) existenţa şi dezvoltarea capacităţilor transfrontaliere de transport de gaze naturale; i) cooperarea între operatorii de sisteme de transport din statele membre învecinate pentru coordonarea furnizării de gaze naturale; j) coordonarea activităţilor de furnizare a gazelor naturale între operatorii de sisteme de distribuţie şi transport; k) producţia internă de gaze naturale; l) flexibilitatea producţiei interne de gaze naturale; m) flexibilitatea importului de gaze naturale; n) diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale; o) contractele de furnizare pe termen lung pentru achiziţia gazelor naturale; p) optimizarea investiţiilor în infrastructura pentru extinderea capacităţilor de transport, a capacităţilor de transport, înlocuirea conductelor cu durata de viaţă expirată în vederea reducerii pierderilor de gaze naturale şi asigurarea siguranţei în alimentarea cu gaze naturale, precum şi pentru importul de gaze prin terminale de regazeificare şi prin conducte; q) Programul naţional privind limitarea şi/sau sistarea furnizării gazelor naturale, ce cuprinde lista consumatorilor întreruptibili şi ordinea în care va fi limitată şi/sau sistată furnizarea gazelor naturale pentru aceştia, tipul şi cantităţile de combustibili alternativi ce vor fi utilizate de consumatori pe perioada întreruperii; r) implementarea unui sistem de management al dispecerizării SNT prin automatizarea şi teletransmisia datelor la distanţă. (2) Guvernul României adoptă măsuri speciale pentru a asigura capacitatea corespunzătoare a instalaţiilor de stocare, înmagazinare şi transport a gazelor naturale pe teritoriul său şi siguranţa aprovizionării. (3) În conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează programul naţional menţionat la alin. (1) lit. q).  +  Articolul 7 (1) Situaţiile de urgenţă constatate de operatorul SNT prin Dispeceratul naţional de gaze naturale se notifică Comisiei de coordonare, care verifică dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 3 lit. c). (2) Dacă situaţia de urgenţă notificată de operatorul SNT prin Dispeceratul naţional de gaze naturale este considerată justificată, după verificarea prevăzută la alin. (1), Comisia de coordonare confirmă, în termen de 24 de ore, apariţia situaţiei de urgenţă. (3) În situaţiile de urgenţă confirmate potrivit alin. (2), operatorul SNT, prin Dispeceratul naţional de gaze naturale, dispune în mod operativ măsurile necesare pentru rezolvarea rapidă a situaţiilor de criză şi echilibrarea SNT, în conformitate cu Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă. (4) În cazul în care Comisia de coordonare nu confirmă situaţia de urgenţă, în termenul prevăzut la alin. (2), Dispeceratul naţional de gaze naturale poate dispune măsurile necesare pentru rezolvarea rapidă a situaţiilor de criză. (5) Pe perioada situaţiilor de urgenţă, măsurile dispuse în conformitate cu prevederile Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă sunt obligatorii şi prevalează în faţa înţelegerilor contractuale şi reglementărilor specifice sectorului gazelor naturale. (6) În termen de cel mult 24 de ore de la notificarea Dispeceratului naţional de gaze naturale privind încetarea cauzelor care au determinat confirmarea situaţiei de urgenţă, Comisia de coordonare declară încetarea acesteia. (7) Comisia de coordonare publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până cel târziu la data de 31 iulie a fiecărui an, un raport care va cuprinde constatările rezultate din monitorizarea aspectelor legate de siguranţă aprovizionării cu gaze naturale, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. p) pct. 10 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi: a) impactul, din punctul de vedere al concurenţei şi al obligaţiei de serviciu public, al măsurilor adoptate în temeiul art. 8; b) nivelul existent al capacităţii de înmagazinare şi de extracţie; c) durata contractelor de achiziţie a gazelor naturale pe termen lung încheiate de către societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, în special durata rămasă, pe baza datelor oferite de societăţile în cauză, exclusiv informaţiile sensibile din punct de vedere comercial; d) informaţii privind gradul de lichiditate a pieţei de gaze naturale; e) cadrul de reglementare a măsurilor de promovare corespunzătoare noilor investiţii aferente producţiei, înmagazinării şi transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avându-se în vedere şi prevederile art. 69^1-69^9 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Siguranţa aprovizionării pentru anumiţi consumatori  +  Articolul 8Obligaţia de serviciu public în sectorul gazelor naturale, aşa cum acesta este definit în Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie în sarcina tuturor deţinătorilor de licenţă în sectorul gazelor naturale, precum şi în sarcina tuturor producătorilor de gaze naturale.  +  Articolul 9Instituirea obligaţiei de serviciu public are în vedere satisfacerea interesului general al consumatorilor, luându-se în considerare următoarele: a) exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în acest sector, în condiţii de protecţie a integrităţii persoanei şi a bunurilor acesteia; b) exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în acest sector, în condiţii de protecţie a mediului şi de eficienţă energetică; c) asigurarea siguranţei şi continuităţii alimentării cu gaze naturale, pe perioada sezonului rece, a consumatorilor prevăzuţi la art. 10 alin. (2); d) calitatea serviciului prestat.  +  Articolul 10 (1) Dispeceratul naţional de gaze naturale notifică producătorilor interni, operatorilor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorilor depozitelor de înmagazinare şi furnizorilor licenţiaţi situaţiile de urgenţă confirmate conform prevederilor art. 7 alin. (2). (2) În situaţiile de urgenţă notificate, furnizorii şi producătorii interni de gaze naturale au obligaţia de a disponibiliza cantităţile de gaze naturale necesare pentru a asigura consumul: a) consumatorilor casnici; b) instituţiilor care asigură servicii medicale şi unităţilor de învăţământ, precum şi instituţiilor de asistenţă socială care asigură îngrijirea copiilor, persoanelor vârstnice sau persoanelor cu diferite grade de handicap; c) centralelor de furnizare a agentului termic care nu au posibilitatea de a folosi combustibil alternativ; d) instituţiilor publice de la nivel central şi local, instituţiilor din domeniul culturii şi cultelor, precum şi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică. (3) Ordinea în care se va asigura alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor prevăzuţi la alin. (2) este obligatorie.  +  Articolul 11Operatorul SNT, operatorii sistemelor de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale, în situaţiile notificate, conform prevederilor art. 10 alin. (1), de Dispeceratul naţional de gaze naturale, vor presta cu prioritate serviciile aferente furnizării gazelor naturale pentru consumatorii prevăzuţi la art. 10 alin. (2).  +  Articolul 12 (1) În situaţiile de urgenţă, precum şi pe perioada sezonului rece, respectiv din luna octombrie şi până în luna martie, furnizorii de gaze naturale nu vor putea dispune întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru motiv de neplată la termen a contravalorii facturilor, cu excepţia situaţiilor neprevăzute de natură tehnică, la următoarele categorii de consumatori: a) persoanelor care beneficiază de asistenţă socială, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) persoanelor care prezintă handicap; c) consumatorilor prevăzuţi la art. 10 alin. (2) lit. b). (2) De asemenea, în situaţiile de urgenţă, precum şi pe perioada sezonului rece nu se programează şi nu se execută lucrări de întreţineri curente sau lucrări de racordări care impun întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru o perioadă continuă ce depăşeşte 12 ore.  +  Articolul 13 (1) Pe perioada situaţiilor de urgenţă, operatorii din sectorul gazelor naturale au următoarele obligaţii: a) în cazul producătorilor titulari de acorduri petroliere, să mobilizeze întreaga capacitate de producţie, în limita capacităţilor maxime de extracţie aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; b) în cazul operatorilor depozitelor de înmagazinare subterană, să mobilizeze întreaga capacitate de extracţie a gazelor naturale; c) în cazul operatorului SNT, să preia cantităţile suplimentare de gaze naturale puse la dispoziţie de producători şi de operatorii depozitelor de înmagazinare şi să asigure serviciile de transport al gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă; d) în cazul operatorilor de distribuţie, să întreprindă măsurile de limitare/sistare a gazelor naturale, conform Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă şi programului naţional prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. q), şi să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, potrivit prevederilor legale privind obligaţia de serviciu public. (2) Pe perioada situaţiilor de urgenţă, consumatorii înscrişi în lista prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. q) şi pentru care s-a dispus măsura limitării/sistării gazelor naturale au obligaţia să întreprindă măsurile de punere în siguranţă a echipamentelor şi instalaţiilor, respectiv să treacă la utilizarea de combustibili alternativi, după caz.  +  Articolul 14 (1) Prin derogare de la prevederile art. 42 din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, consumatorii care au încheiat contracte pentru servicii întreruptibile de transport sau care, potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi limitaţi/întrerupţi pe perioada situaţiilor de urgenţă, au dreptul de a revinde cantităţile de gaze naturale contractate şi care nu le pot fi livrate ca urmare a întreruperii sau a declarării situaţiei naţionale de urgenţă. (2) Vânzarea gazelor naturale în condiţiile alin. (1) poate fi realizată numai către furnizorii care au de îndeplinit obligaţii de serviciu public, în baza contractelor încheiate cu aceştia, cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Orice astfel de contract se depune în copie la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de cel mult 10 zile de la încheiere. (3) La încheierea contractelor prevăzute la alin. (2), părţile vor avea în vedere ca acestea să nu influenţeze sau să denatureze concurenţa pe piaţa gazelor naturale.  +  Articolul 15 (1) Operatorul SNT are obligaţia realizării de interconectări cu sistemele similare de transport al gazelor naturale din ţările vecine, în vederea creării condiţiilor tehnice şi tehnologice pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale. (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul SNT va întocmi strategia şi etapele privind realizarea interconectării SNT, pe care le va supune avizării Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi aprobării Guvernului României. (3) În cazul în care există un nivel de interconectare corespunzător, se pot stabili măsuri de cooperare cu un alt stat membru al Uniunii Europene, incluzând acorduri bilaterale pentru utilizarea facilităţilor de transport şi/sau înmagazinare a gazelor naturale din statul respectiv, în vederea asigurării siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale.  +  Articolul 16 (1) Pentru siguranţa aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor, inclusiv în situaţiile de urgenţă, la încheierea ciclului de injecţie, titularii de licenţe de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a deţine în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale. (2) Nivelul minim al stocului de gaze naturale se stabileşte anual, prin decizie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, având în vedere în principal capacităţile de depozitare existente, prognozele de consum, frecvenţa şi durata perioadelor cu temperaturi scăzute, asigurarea unui nivel corespunzător consumului intern. (3) În situaţiile de urgenţă, operatorul SNT are acces liber la cantităţile înmagazinate şi capacităţile de extracţie, alocarea acestora pe proprietari urmând a se face potrivit regulilor specifice, elaborate de operatorul SNT, de operatorul depozitului de înmagazinare subterană şi de proprietarii gazelor naturale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 17 (1) Consumatorii de gaze naturale înscrişi în lista prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. q), pentru care este prevăzută trecerea pe combustibili alternativi pentru situaţiile de urgenţă, sunt obligaţi să îşi asigure stocuri de combustibili alternativi şi să asigure funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de utilizare a acestora. (2) Consumatorii prevăzuţi la alin. (1), care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu posedă instalaţii de utilizare a combustibililor alternativi, sunt obligaţi ca, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să achiziţioneze şi să pună în funcţiune echipamentele necesare.  +  Capitolul V Contravenţii  +  Articolul 18Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei:1. nerespectarea prevederilor art. 11 de către operatorii de pe piaţa internă a gazelor naturale;2. nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1);3. nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3);4. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3);5. nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1);6. nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2); b) cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1).  +  Articolul 19 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin personalul propriu autorizat. (2) Prevederile art. 18 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.*Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene 2004/67/CE din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 127 din 29 aprilie 2004.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 346.____________