ORDIN nr. 1.071 din 25 septembrie 2007privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 4 decembrie 2007  În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV se aprobă de consiliul de conducere al acestuia.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.  +  Articolul 3Cu data prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 782/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 12 septembrie 2007, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 25 octombrie 2007.Nr. 1.071.  +  Anexa BUGETULde venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
                                                                      - mii lei -
  Denumire indicator A Cod Program 2007 cf. Ordin nr. 782/2007 Influen- ţe (+/-) Program rectifi- cat
  A B 1 2 3=1+2
  VENITURI -TOTAL, din care: 23.749,00 23.749,00
  Venituri din proprietate 30.10 50,00 50,00
  Venituri din concesiuni şi închirieri ~05 50,00 50,00
  Venituri din dobânzi 31.10 200,00 200,00
  Alte venituri din dobânzi ~03 200,00 200,00
  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 23.499,00 23.499,00
  Venituri din organizări de cursuri de cali- ficare şi conv. profesională ~17 23.429,00 23.429,00
  Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi ~50 70,00 70,00
  I. CHELTUIELI 18.751,00 18.751,00
  CHELTUIELI CURENTE 01 12.335,00 12.335,00
  Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.515,00 7.515,00
  - Subvenţii de la buget pentru instituţii publice
  Cheltuieli salariale în bani 10.01 5.660,00 5.660,00
  Salarii de bază ~01 3.338,00 -13,00 3.325,00
  Salarii de merit ~02 66,00 -4,00 62,00
  Spor de vechime ~04 701,00 -5,00 696,00
  Alte sporuri ~06 507,00 -14,00 493,00
  Fond de premii ~08 543,00 19,00 562,00
  Prima de vacanţă ~09 236,00 12,00 248,00
  Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii ~12 174,00 5,00 179,00
  Indemnizaţii de delegare ~13 76,00 76,00
  Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă ~15 19,00 19,00
  Cheltuieli salariale în natură 10.02 242,00 242,00
  Tichete de masă ~01 242,00 242,00
  Contribuţii 10.03 1.613,00 1.613,00
  Contribuţii pentru asigurările sociale de stat ~01 1.052,00 1.052,00
  Contribuţii pentru asigurările de şomaj ~02 111,00 111,00
  Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate ~03 334,00 334,00
  Contribuţii pentru asigurările de acciden- te de muncă ~04 54,00 54,00
  Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii ~06 48,00 48,00
  Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale ~07 14,00 14,00
  Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 20 4.820,00 4.820,00
  Bunuri şi servicii 20.01 2.854,00 2.854,00
  Furnituri de birou ~01 105,00 105,00
  Materiale pentru curăţenie ~02 33,00 33,00
  Încălzit, iluminat şi forţă motrică ~03 261,00 261,00
  Apă, canal şi salubritate ~04 40,00 40,00
  Carburanţi şi lubrifianţi ~05 117,00 117,00
  Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet ~08 148,00 148,00
  Materiale şi prestări de servicii cu carac- ter funcţional ~09 1.677,00 1.677,00
  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ~30 473,00 473,00
  Reparaţii curente 20.02 79,00 79,00
  Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 390,00 390,00
  Uniforme şi echipament ~01 185,00 185,00
  Lenjerie şi accesorii de pat ~03 2,00 2,00
  Alte obiecte de inventar ~30 203,00 203,00
  Deplasări, detaşări, transferări 20.06 444,00 444,00
  Deplasări interne ~01 46,00 46,00
  Deplasări în străinătate ~02 398,00 398,00
  Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 80,00 80,00
  Consultanţă şi expertiză 20.12 10,00 10,00
  Pregătire profesională 20.13 143,00 143,00
  Protecţia muncii 20.14 48,00 3,00 51,00
  Chelt.Judiciare şi extrajudiciare 20.25 15,00 15,00
  Alte cheltuieli 20.30 757,00 -3,00 754,00
  Reclamă şi publicitate ~01 54,00 -10,00 44,00
  Protocol şi reprezentare ~02 3,00 3,00
  Prime de asigurare non-viaţă ~03 15,00 7.00 22,00
  Chirii ~04 370,00 370,00
  Fondul conducătorului instituţiei ~07 5,00 5,00
  Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii ~30 310,00 310,00
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.416,00 6.416,00
  Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 6.416,00 6.416,00
  Active fixe(inclusiv reparaţii capitale) 71.01 6.416,00 6.416,00
  Construcţii ~01 4.293,00 4.293,00
  Maşini, echipamente şi mijloace de transport ~02 899,00 899,00
  Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ~03 165,00 165,00
  Alte active fixe(inclusiv reparaţii capitale) ~30 559,00 559,00
  Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 500,00 500,00
  Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007:1. Număr mediu de personal: 161 persoane.2. Câştigul mediu brut lunar: 2.752 lei/salariat.3. În câştigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 117 mii lei).4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere (suma de 163 mii lei).__________