DECRET-LEGE nr. 79 din 8 februarie 1990privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la salarizare şi alte drepturi ale personalului trimis în străinătate pentru realizarea de obiective şi lucrări
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 februarie 1990     +  Articolul 1Persoanele trimise la lucru în străinătate pentru realizarea de obiective, lucrări de construcţii-montaj, geologice, foraje, îmbunătăţiri funciare şi altele asemenea precum şi acordarea de asistenţa tehnica şi elaborarea de studii şi proiecte legate de acestea, beneficiază de următoarele drepturi:A. În ţara- un salariu tarifar în lei, corespunzător categoriei de încadrare avute la data plecării, pentru muncitori; pentru personal tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ şi de deservire salariul tarifar în ţara este cel corespunzător funcţiei pe care aceasta este încadrat în străinătate.Pe lîngă salariul tarifar, întregul personal beneficiază în condiţiile legii de spor de vechime, de noapte, de toxicitate, alocaţie de stat pentru copii şi de celelalte drepturi prevăzute de lege.B. În străinătate- o indemnizaţie în valută, diferenţiată pe tari şi categorii de încadrare, pentru muncitori, respectiv pe funcţii pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ şi de deservire, conform anexelor nr. 1*) şi 2*).Pe lîngă indemnizaţia în valută personalul beneficiază de sporurile în valută prevăzute în anexa nr. 1.În cazul în care se încasează de la partenerii externi sume în valută sub forma de prime sau bonificatii pentru realizarea în termen sau înainte de termen a obiectivelor şi lucrărilor, se constituie un fond de premiere în valută de 50% din sumele încasate, care se utilizează de întreprinderile trimitatoare pentru stimularea personalului care şi-a adus o contribuţie deosebită la aceste realizari.  +  Articolul 2Salariile, indemnizaţiile în valută şi celelalte drepturi cuvenite în lei şi în valută se stabilesc şi se plătesc lunar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în raport cu rezultatele activităţii, potrivit formelor da salarizare adoptate de întreprinderile trimitatoare pentru fiecare activitate şi categorie de personal, fără a se mai face reţineri lunare de pînă la 20% din aceste drepturi.Retinerile efectuate de la data începerii lucrărilor la contractele aflate în derulare se vor restitui în cursul anilor 1990-1991, potrivit eşalonării ce va fi stabilită de ministere şi celelalte organe centrale împreună cu Banca Română de Comerţ şi Ministerul Finanţelor, în limita sumelor rezultate după luarea în considerare a cheltuielilor efectuate, din vina personalului respectiv, pentru completări şi remedieri.În cazurile excepţionale cînd, din motive tehnice sau din alte motive independente de activitatea personalului, procesul de producţie a fost întrerupt, personalul va primi salariul în lei şi indemnizaţia în valută conform prevederilor art. 86 din Codul muncii.  +  Articolul 3Indemnizaţiile şi sporurile în valută se stabilesc în devize convertibile, sau în moneda locală, potrivit anexelor 1 şi 2, şi se plătesc în străinătate de regula în valută locală, cu respectarea legislaţiei din ţara respectiva.În situaţia în care indemnizaţiile în valută se plătesc în moneda locală neconvertibila, se va asigura transferul în ţara, în dolari S.U.A. al unei cote stabilite de întreprinderea trimitatoare în limita celei prevăzute în contractul încheiat cu partenerii externi a se incasa în devize convertibile.La determinarea sumelor de plată în moneda locală precum şi a sumelor în devize convertibile ce urmează a fi transferate în ţara ca economii în moneda locală, se va utiliza cursul de schimb între moneda locală şi dolarul S.U.A prevăzut în contractul extern sau un alt curs de schimb practicat pe piaţa locală, care se va stabili de întreprinderea trimitatoare cu avizul Băncii Române de Comerţ Exterior şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 4Personalul român trimis la lucru în străinătate beneficiază, pe lîngă drepturile şi facilităţile prevăzute de lege, şi de următoarele: a) dotare gratuita cu obiecte de inventar necesare preparării hranei pentru punctele de lucru unde nu pot fi organizate cantine; b) transportul gratuit pentru venire în ţara şi întoarcerea la lucru pentru cazurile de deces în familie:- soţ sau sotie, copii, părinţi; c) medicamente gratuite pe perioada dispensarizarii şi a tratamentelor medicale de urgenta; d) antidot gratuit pentru condiţiile toxice, potrivit normelor specifice din ţara; e) concediu de odihnă suplimentar de pînă la 12 zile lucrătoare pentru lucru în condiţii deosebite de clima, diferenţiat pe tari şi zone geografice, stabilit de ministerele interesate cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi Ministerului Sănătăţii; f) posibilitatea efectuării fractionate a concediului de odihnă în doua transe în cadrul unui an de activitate în străinătate, cheltuielile de transport dus şi întors pentru prima transa urmînd a fi suportate de către persoana în cauza; g) recuperarea, în ţara sau în străinătate, cu ocazia efectuării concediului de odihnă, a timpului lucrat în zilele nelucrătoare; h) personalul angajat de "Rompetrol-Geomin" din subordinea Ministerului Petrolului va beneficia în continuare de drepturile aprobate prin notele de fundamentare la contractele în derulare pînă la executarea acestora.  +  Articolul 5Ministrul Economiei Naţionale, Ministerul Comerţului Exterior şi Ministerul Finanţelor sînt autorizate sa aprobe, la propunerea ministerelor economice modificarea indicatorilor de eficienta prevăzute în notele de fundamentare, pentru contractele în derulare, cu influente rezultate ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.  +  Articolul 6În aplicarea prezentului decret-lege, ministerele economice vor emite în termen de 30 de zile instrucţiuni, cu avizul Ministerului Economiei Naţionale, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 7Prevederile prezentului decret-lege intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 1990.Pe aceeaşi dată se abroga prevederile cap. I, II, III, IV şi anexele din Decretul nr. 138/1984, art. 4, art. 5 şi anexele nr. 2 şi 3 din Decretul nr. 63/1985, art. 7 şi anexele nr. 2 şi 3 din Decretul nr. 156/1987.--------------------