ORDIN nr. 356 din 29 noiembrie 2007privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 3 decembrie 2007    Având în vedere prevederile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 10 iulie 2003, se abrogă.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 29 noiembrie 2007.Nr. 356.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003privind transportul în regim de taxişi în regim de închiriere  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau serviciile de transport în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin care se realizează satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă pe raza administrativ-teritorială a localităţilor, a celor aflate în tranzit, în corelare cu fluxurile de utilizatori şi cu alte tipuri de transport existente. (2) Serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere pot fi executate numai de către transportatorii autorizaţi de către autoritatea de autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a acestor servicii. (3) Consiliul local poate aproba în cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.U.P., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.  +  Articolul 2 (1) Transportatorul autorizat este transportatorul care deţine autorizaţie de transport privind transportul public local în regim de taxi sau în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Transportatorul este persoana fizică, asociaţia familială sau persoana juridică înregistrată la registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere.  +  Articolul 3Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe, în condiţiile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în ceea ce priveşte înfiinţarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.  +  Articolul 4 (1) Prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot înfiinţa servicii de utilitate publică privind: a) transportul de persoane în regim de taxi; b) transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi; c) transportul de persoane în regim de închiriere; d) închirierea de autoturisme. (2) Serviciile de utilitate publică privind transportul, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), se atribuie în gestiune delegată, pentru a fi executate, unor operatori economici care pot fi persoane fizice, asociaţii familiale şi persoane juridice autorizate în condiţiile legii. (3) Transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi este asimilat transportului de persoane în regim de taxi.  +  Articolul 5Prin înfiinţarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se realizează satisfacerea nevoilor de mobilitate atât a populaţiei din localitate, cât şi a celei aflate în tranzit.  +  Articolul 6Principalele reglementări care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti vizează: a) înfiinţarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1); b) executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi/sau în regim de închiriere, după caz; c) regulamentele de organizare şi executare ale serviciilor de transport respective; d) modalităţile de atribuire în gestiune delegată sau directă, după caz, a serviciilor de transport respective; e) contractele de atribuire a gestiunii şi caietele de sarcini respective; f) numărul maxim de autorizaţii taxi şi, după caz, de copii conforme care se vor atribui; g) declanşarea procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi şi/sau în regim de închiriere; h) strategiile de organizare şi dezvoltare ale serviciilor de transport respective; i) criteriile de departajare şi punctajul aferent, în ceea ce priveşte atribuirea autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme, după caz; j) nivelul tarifului de distanţă maximal, în cazul transportului de persoane în regim de taxi; k) numărul minim de taxiuri necesare şi programele de lucru ale acestora pe perioada fiecărei zile a unei săptămâni, pentru a asigura continuitatea serviciului de transport respectiv; l) stabilirea locurilor de aşteptare a clienţilor pentru taxiuri sau a locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi, precum şi a normei privind gradul de asigurare a numărului locurilor de aşteptare clienţi pentru taxiuri în raport cu numărul de autorizaţii taxi atribuite; m) modelele şi dimensiunile ecusoanelor şi a înscrisurilor de pe taxiuri; n) obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispecerilor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor; o) activitatea de control asupra modului cum se execută serviciile de transport respective şi sancţiunile care se impun; p) interdicţii şi restricţii privind activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere; q) taxe şi impozite privind desfăşurarea serviciilor de transport respective.  +  Articolul 7Regulamentele de organizare şi executare ale serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere se întocmesc pe baza Regulamentului-cadru şi cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.  +  Capitolul II Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere  +  Secţiunea 1 Autorizaţia de transport  +  Articolul 8 (1) Transportatorul poate obţine autorizaţie de transport persoane în regim de taxi sau autorizaţie de transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi, după caz, eliberată de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza următoarelor documente: a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective; b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului; c) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice; d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale; e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice; f) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate; g) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora; h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv; i) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri; (2) Pentru operatorul de transport, persoană juridică, deţinător al unei licenţe de transport emisă de Autoritatea Rutieră Română, care execută transport de mărfuri cu mijloace de transport, a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, sau transportatorul autorizat, deţinător al unei autorizaţii de transport mărfuri în regim contractual, care execută transport de mărfuri în regim contractual cu mijloace de transport a căror masă maximă autorizată nu este mai mare de 3, 5 tone, autorizaţia de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi se eliberează pe baza următoarelor documente: a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autorizat, după caz, pentru eliberarea autorizaţiei de transport; b) copie de pe licenţa de transport sau de pe autorizaţia de transport valabilă; c) copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului; d) declaraţie pe propria răspundere a operatorului de transport, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora. (3) În cazul pierderii valabilităţii licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport în regim contractual, prevăzută la alin. (2), autorizaţia de transport în regim de taxi este nulă de drept.  +  Articolul 9Orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective din autorizaţiile taxi ori din copiile conforme deţinute de acesta în momentul modificării.  +  Articolul 10Operatorul economic, persoană juridică, poate executa serviciul de închirieri de autoturisme în baza următoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare pentru obţinerea copiilor conforme necesare: a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deţinute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de închiriere; b) copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator eliberate de registrul comerţului pentru operatorul economic care execută activităţi de închiriere autoturisme; c) declaraţie pe propria răspundere a operatorului că asigură spaţiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata desfăşurării activităţii.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea numărului maxim de autorizaţii taxi  +  Articolul 11 (1) Numărul maxim de autorizaţii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul localităţii respective se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, pentru o perioadă de 5 ani. (2) Numărul maxim de autorizaţii taxi se stabileşte pe baza îndeplinirii unor criterii minimale sau pe baza unui studiu de specialitate realizat de consiliul respectiv. (3) Numărul maxim de autorizaţii taxi la nivelul unei localităţi va fi de 4 la 1.000 de locuitori. Dacă prin studiul realizat de autoritatea locală s-a stabilit un număr maxim de autorizaţii taxi necesare prin care se depăşeşte raportul de 4 la 1.000, aceasta se va putea realiza doar cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative. (4) Criteriile minimale sunt următoarele: a) asigurarea echilibrului privind satisfacerea serviciilor de transport local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie, metrou şi taxiuri, după caz; b) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de autorizaţii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate; c) nivelul gradului de poluare înregistrat în localitate; d) asigurarea echilibrului între cerere şi ofertă pe piaţa transportului public de persoane în regim de taxi; e) nivelul gradului de aglomeraţie în trafic; f) promovarea tipurilor de transport mai puţin poluante.  +  Secţiunea a 3-a Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme  +  Articolul 12 (1) La autoritatea de autorizare se va deschide Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, în care acestea sunt evidenţiate pe tipuri de servicii, respectiv: a) autorizaţii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi; b) autorizaţii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi; c) copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere; d) copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme. (2) În Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, fiecare autorizaţie taxi sau copie conformă are un număr de ordine, care se atribuie în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme odată cu acestea. (3) Fiecare tip de serviciu evidenţiat în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme conţine următoarele date minimale: a) numărul de ordine atribuit autorizaţiei taxi sau copiei conforme respective, în ordine crescătoare; b) documentul în baza căruia s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă - autorizaţia de transport sau certificatul de înregistrare la registrul comerţului, după caz; c) data atribuirii autorizaţiei taxi sau a copiei conforme respective; d) data eliberării autorizaţiei taxi sau a copiei conforme respective; e) termenul limită de valabilitate a vizei de valabilitate a documentului prevăzut la lit. b); f) transportatorul autorizat sau, după caz, operatorul economic care execută serviciul de închiriere autoturisme căruia i-a fost acordată autorizaţia de transport; g) data la care a fost prelungit termenul de valabilitate atribuit în cazul autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane; h) data şi perioada suspendării utilizării autorizaţiei de transport; i) motivul şi data retragerii autorizaţiei de transport. (4) Pentru orice reatribuire a unei autorizaţii taxi sau pentru orice copie conformă devenită disponibilă se redeschide o nouă rubrică, păstrându-şi acelaşi număr de ordine.  +  Capitolul III Procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere  +  Secţiunea 1 Procedurile de atribuire şi de eliberare a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme  +  Articolul 13 (1) Autovehiculele deţinute de către transportatorii autorizaţi pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere ori cele deţinute de către operatorii economici autorizaţi pentru executarea serviciului de închiriere pot fi utilizate dacă pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o copie conformă de către autoritatea de autorizare. (2) Copia conformă, ca document, este o copie a autorizaţiei de transport, în cazul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, ori o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, în cazul efectuării exclusiv a serviciului de închiriere autovehicule. (3) Un transportator autorizat care execută servicii de transport persoane în regim de închiriere poate executa cu autovehiculele respective şi servicii de închiriere autovehicule pe baza aceloraşi copii conforme ale autorizaţiei de transport.  +  Articolul 14 (1) Procedura de atribuire în gestiune delegată se aplică pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi a serviciilor de transport persoane în regim de închiriere şi constă în: a) atribuirea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz, şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi câştigători; b) eliberarea autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz; c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată în conformitate cu numărul autorizaţiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite şi eliberate. (2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute. (3) Dovezile atribuirii în gestiune a executării unuia dintre serviciile de transport respective le constituie autorizaţia taxi sau copia conformă a autorizaţiei de transport, după caz, care a fost atribuită pentru fiecare autovehicul deţinut, precum şi contractul de atribuire a gestiunii.  +  Articolul 15 (1) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport se atribuie numai în cadrul procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport persoane în regim de închiriere. (2) Autorizaţiile taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se atribuie în număr limitat, stabilit prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legii. (3) Prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dacă se impune, se poate stabili limitarea numărului de autorizaţii taxi pentru transportul de mărfuri şi bunuri în regim de taxi ori pentru transportul de persoane în regim de închiriere, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.  +  Articolul 16Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se atribuie pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte, la cerere, o singură dată pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, şi sunt îndeplinite toate cerinţele Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind prima atribuire.  +  Articolul 17 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizează în următoarele etape: a) stabilire prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a numărului de autorizaţii taxi care vor fi atribuite, acestea conţinând şi numărul de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare; b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi; c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declaraţia pe propria răspundere depusă odată cu cererea de participare la procedura de atribuire; d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c); e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obţinute conform prevederilor prevăzute la lit. d); f) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. e) care au obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora; g) dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizaţii taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă. (2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare următoarele documente: a) cerere de participare la procedura de atribuire; b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă; c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor; d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b).  +  Articolul 18 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se anunţă public la sediul primăriei şi în mijloacele de informare în masă locale şi judeţene cu cel puţin 60 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură. (2) Anunţul public va cuprinde date privind: a) numărul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite; b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură; c) solicitanţii cuprinşi în listele de aşteptare; d) documentele care trebuie depuse; e) data anunţării rezultatului atribuirii; f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi; g) criteriile de departajare şi punctajele care se acordă.  +  Articolul 19În cazul în care în atribuirea în gestiune a serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi sau de transport persoane în regim de închiriere, numărul de autorizaţii taxi sau al copiilor conforme nu este limitat, procedura de atribuire a acestora se realizează după anunţul prevăzut la art. 18 alin. (1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizaţi pentru atribuirea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz, pentru autovehiculele declarate, deţinute în condiţiile legii.  +  Articolul 20În cazul executării în exclusivitate a serviciului de închiriere autovehicule, procedura de atribuire a unei copii conforme se realizează pentru fiecare solicitant, fără anunţul prealabil, şi cuprinde următoarele etape: a) depunerea solicitării operatorului economic pentru atribuirea copiilor conforme pentru autoturismele declarate deţinute; b) declaraţie pe propria răspundere că operatorul este înregistrat la registrul comerţului pentru realizarea serviciului de închiriere de autoturisme; c) declaraţie pe propria răspundere că sunt îndeplinite de către autovehicule criteriile stabilite pentru atribuire, prevăzute la art. 30; d) declaraţie pe propria răspundere că deţine autovehiculele în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare pe baza unei documentaţii şi a îndeplinirii unor condiţii cumulative. (2) Documentaţia trebuie să conţină următoarele: a) copie a autorizaţiei de transport sau a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, în cazul serviciului de închiriere; b) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; c) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi; d) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi. În localităţile în care dispecerizarea nu este obligatorie se va menţiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea. (3) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele: a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judeţul de care aparţine autoritatea de autorizare; b) solicitantul autorizaţiei taxi sau al copiei conforme a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei taxi ori a copiei conforme; c) prin eliberarea autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme nu se depăşeşte numărul maxim de autorizaţii taxi sau de copii conforme ale autorizaţiei de transport, stabilit a se atribui, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (4) Odată cu eliberarea unei autorizaţii taxi sau a unei copii conforme se eliberează şi ecusonul respectiv, după caz. (5) Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.  +  Articolul 22 (1) În cazul stabilirii numărului sau disponibilizării unor autorizaţii taxi în transportul de persoane în regim de taxi ori în cazul în care numărul acestora se majorează prin hotărâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se declanşează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatorii autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare. (2) Prin prioritatea acordată transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare li se asigură numai acestora dreptul de a participa în primă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi respective. (3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedură de atribuire, prevăzută la alin. (2), vor fi atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat. (4) Listele de aşteptare existente până la 31 decembrie 2007 rămân valabile până la data respectivă în forma în care au fost realizate, indiferent de calitatea celor înscrişi. (5) Începând cu 1 ianuarie 2008, în listele de aşteptare nu mai rămân înscrişi decât transportatorii autorizaţi, aşa cum sunt definiţi în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Indiferent de ordinea de pe lista de aşteptare, toţi cei înscrişi au drepturi egale în ceea ce priveşte prioritatea. Prioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizaţi neînscrişi în listele de aşteptare.  +  Articolul 23Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă conţine următoarele date: a) numărul de ordine; b) denumirea localităţii de autorizare; c) denumirea transportatorului autorizat sau a operatorului economic, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului; d) termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de transport, cu excepţia copiei conforme a certificatului de înregistrare la registrul comerţului; e) termenul la care expiră valabilitatea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme atribuite; f) numărul de circulaţie a autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi sau copia conformă; g) denumirea serviciului pe care îl prestează autovehiculul şi pentru care a fost atribuită.  +  Articolul 24 (1) Ecusonul aplicat pe autovehiculele care execută servicii de transport în regim de taxi conţine următoarele date: a) numărul de ordine al autorizaţiei taxi; b) denumirea localităţii de autorizare; c) termenul la care expiră valabilitatea autorizaţiei taxi atribuite; d) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi; e) denumirea serviciului executat - TAXI -. (2) Ecusonul aplicat pe parbrizele autovehiculului care execută servicii de transport persoane în regim de închiriere şi/sau servicii de închiriere autoturisme conţine următoarele date: a) numărul de ordine; b) denumirea serviciului executat - RENT CAR -; c) denumirea localităţii de autorizare; d) termenul la care expiră valabilitatea copiei conforme atribuite; e) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a atribuit copia conformă.  +  Articolul 25Atribuirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme se anulează şi nu se mai eliberează în următoarele cazuri: a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu corespund realităţii; b) în termen de maximum 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.  +  Articolul 26 (1) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, în termen de 10 zile autoritatea de autorizare va analiza cererile şi documentele depuse, va aplica criteriile de departajare şi va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizaţia respectivă. (2) Lista cu autorizaţiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinând datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul, va fi făcută publică în termen de 3 zile după finalizarea atribuirii prevăzute la alin. (1). (3) În termen de 15 zile de la publicarea listei prevăzute la alin. (2) se pot depune contestaţii la primarul localităţii, cu privire la deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor. (4) Dispoziţiile primarului privind rezolvarea contestaţiilor se emit şi se comunică în termen de 10 zile de la primirea acestora. (5) Dispoziţia primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.  +  Articolul 27Transportatorii autorizaţi care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se consideră înscrişi de drept, la cererea lor, în procedurile de atribuire a următoarelor autorizaţii taxi disponibile, din cele stabilite conform hotărârii consiliului respectiv.  +  Articolul 28Atribuirea unei autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative, potrivit criteriilor de departajare prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.  +  Articolul 29Pentru cazurile în care numărul autorizaţiilor taxi pentru executarea serviciului de transport marfă şi bunuri în regim de taxi este limitat, procedura de atribuire se aplică corespunzător, ca în cazul autorizaţiilor taxi pentru serviciul de transport persoane, utilizându-se criteriile de departajare de la art. 14^2 alin. (6) lit. a), b), d), f) şi g) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care punctajele acordate se stabilesc în mod similar.  +  Articolul 30În cazul în care pentru executarea serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi, a serviciului de transport persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere autoturisme numărul de autorizaţii taxi sau de copii conforme, după caz, nu este limitat, acestea se atribuie în condiţiile în care autovehiculele îndeplinesc criteriile stabilite prin hotărâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.Criteriile minimale care trebuie îndeplinite sunt următoarele: a) vechimea maximă a autovehiculului de 10 ani de la data fabricaţiei; b) gradul de poluare maxim admis.  +  Secţiunea 2 Procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere  +  Articolul 31 (1) Executarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere se atribuie transportatorilor autorizaţi de către autoritatea de autorizare, prin contract de atribuire în gestiune delegată, încheiat în condiţiile legii. (2) Odată cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme se demarează procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevăzute de lege. (3) Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani. (4) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine alte autorizaţii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului. (5) După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizaţiile taxi sau copiile conforme a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizaţii sau copii conforme deţinute, dar nu mai mare de 5 ani. (6) Contractul de atribuire în gestiune va conţine: a) lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de valabilitate a acestora; b) caietul de sarcini; c) drepturile şi obligaţiile părţilor. (7) Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv. (8) Un contract de atribuire se reziliază în următoarele cazuri: a) a fost retrasă autorizaţia de transport a transportatorului autorizat; b) au fost retrase toate autorizaţiile taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul contractului; c) conform prevederilor contractului; d) în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale.  +  Articolul 32Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere şi caietele de sarcini se întocmesc pe baza contractului-cadru şi a caietului de sarcini-cadru, cu consultarea asociaţiilor reprezentative, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Capitolul IV Activitatea de dispecerat taxi  +  Articolul 33 (1) Serviciile de transport persoane în regim de taxi nu pot fi executate decât în condiţiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi. (2) În localităţile în care, prin hotărâre a consiliilor locale, nu s-au atribuit mai mult de 100 de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi preluarea comenzilor de la clienţi se va asigura prin telefon mobil, aflat în dotarea taxiurilor. (3) Denumirea dispeceratului taxi şi numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum şi al telefonului mobil din dotarea taxiurilor, după caz, va fi afişat pe caseta specială taxi sau pe caroserie. Este interzisă afişarea pe caroserie sau pe caseta specială a denumirii unui dispecer şi/sau a numărului telefonic de apel dacă acesta nu este autorizat ca dispecer taxi în localitatea respectivă. (4) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, asigurarea dispecerizării este opţională.  +  Articolul 34 (1) Asigurarea dispecerizării serviciului de transport persoane în regim de taxi este în sarcina transportatorului autorizat. (2) Dispecerizarea poate fi asigurată de persoane juridice autorizate, care pot fi transportatori autorizaţi care execută transport în regim de taxi sau operatori economici care nu au în obiectul de activitate transportul în regim de taxi. (3) Autorizarea activităţii de dispecerat taxi se realizează de către autoritatea de autorizare, în condiţiile legii. (4) Un transportator autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea unui serviciu de transport persoane în regim de taxi, dacă nu îşi autorizează propria activitate de dispecerat, este obligat să apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.  +  Articolul 35 (1) Dispeceratele taxi au dreptul să ofere servicii de dispecerizare numai pe bază de contract de servicii şi numai transportatorilor autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în localitatea respectivă, pe baza autorizaţiilor taxi emise de aceeaşi autoritate de autorizare. (2) În condiţiile în care în obiectul de activitate al unui operator economic înregistrat la registrul comerţului se regăsesc deopotrivă activitatea de transport persoane în regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urmă este considerată o activitate conexă a transportatorului autorizat. (3) În orice altă situaţie decât cea prezentată în alin. (2), relaţia dintre un dispecerat taxi şi un transportator autorizat care execută transport în regim de taxi este o relaţie contractuală bazată pe contractul de dispecerizare. (4) Preţul unui contract de dispecerizare încheiat cu un transportator autorizat reprezintă suma tarifelor de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit pentru care acesta deţine autorizaţie taxi valabilă. (5) Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toţi transportatorii autorizaţi deserviţi. (6) Nivelul tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi practicat de un dispecerat taxi se stabileşte în raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distanţă utilizate la nivelul dispeceratului şi este convenit obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizaţi deserviţi. (7) Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se poate face numai în condiţiile în care se modifică valoarea medie a tarifelor de distanţă utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de dispecerizare nu poate fi modificat cu un procent mai mare decât procentul de modificare a valorii medii a tarifelor de distanţă utilizate.  +  Articolul 36Contractul de dispecerizare trebuie să excludă orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizaţi deserviţi, precum şi orice tendinţă monopolistă, de control al pieţei şi de eliminare a concurenţei.  +  Articolul 37Un contract de dispecerizare trebuie să conţină şi următoarele clauze: a) interdicţia abaterilor de la calitatea şi siguranţa serviciului; b) interdicţia abaterilor de la legalitatea transporturilor; c) modalitatea de a utiliza tariful de distanţă, respectiv tarif unic şi/sau tarif diferenţiat, pe timp de zi şi pe timp de noapte, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.U.P.; d) interdicţia privind nerespectarea numărului minim de taxiuri şi programele minimale de lucru ale taxiurilor în piaţă; e) interdicţia privind refuzarea nejustificată a executării unor curse comandate de clienţi; f) interdicţia privind funcţionarea unui transportator autorizat cu încălcarea prevederilor legale; g) interdicţia implicării taxiurilor şi a taximetriştilor în activităţi cu caracter infracţional sau antisocial; h) modalităţile în care dispeceratele asigură controlul privind modul cum transportatorii autorizaţi respectă obligaţiile ce derivă din prevederile contractuale şi în ce cazuri de încălcare a unor obligaţii contractul poate fi reziliat unilateral; i) alte prevederi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Capitolul V Documente obligatorii la bordul autovehiculelor  +  Articolul 38 (1) La bordul autovehiculelor care prestează serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, precum şi al celor utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere de autovehicule trebuie să se găsească documentele valabile prevăzute de reglementările în vigoare. (2) În cazul prestării serviciului de transport în regim de taxi, documentele care trebuie să existe la bord sunt următoarele: a) autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport; b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului; c) copia certificatului de agreare; d) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în cazul transportului de persoane; e) asigurarea pentru mărfuri şi bunurile transportate, în cazul transportului de mărfuri şi bunuri; f) asigurarea de răspundere civilă; g) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto; h) legitimaţia conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat; i) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului; j) copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveşte sau copia autorizaţiei de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizaţi care au dispecerat propriu; k) ecusonul taximetristului, afişat la vedere; l) lista cu tarifele practicate, afişată la vedere; m) ecusoanele aplicate pe portiere. (3) În cazul prestării serviciului de transport persoane în regim de închiriere, documentele care trebuie să existe la bord sunt următoarele: a) copia conformă a autorizaţiei de transport; b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului; c) asigurarea pentru persoanele şi bunurile acestora; d) asigurarea de răspundere civilă; e) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto; f) contractul de prestare a serviciului încheiat cu clientul; g) documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de transport prestat; h) ecusoanele aplicate pe parbrize. (4) În cazul prestării serviciului de închiriere autoturisme, documentele care trebuie să existe la bord sunt următoarele: a) copia conformă a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau, după caz, a autorizaţiei de transport; b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului; c) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora; d) asigurarea de răspundere civilă; e) contractul de închiriere a autoturismului de către client; f) documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de închiriere prestat; g) ecusoanele aplicate pe parbrize. (5) Ecusonul taximetristului, protejat în folie, se afişează la bordul autovehiculului în loc vizibil şi cuprinde: a) denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului; b) numele şi prenumele taximetristului; c) fotografia taximetristului; d) ştampila transportatorului autorizat şi semnătura persoanei desemnate; e) data emiterii ecusonului. (6) Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat. (7) Lista tarifelor practicate se afişează la loc vizibil în autovehicul, pentru a putea fi consultată de client, şi cuprinde: a) denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului; b) valoarea tarifelor pe timp de zi şi pe timp de noapte practicate, respectiv:1. tariful de distanţă (lei/km);2. tariful orar (de staţionare) (lei/oră);3. tariful de pornire (lei); c) data emiterii; d) ştampila primăriei şi semnătura autorizată, care au caracter de viză de conformitate; e) ştampila transportatorului autorizat şi semnătura persoanei desemnate. (8) Lista tarifelor practicate se întocmeşte de către transportatorul autorizat şi se înlocuieşte de către acesta ori de câte ori cel puţin unul din tarife se modifică. (9) Listele tarifelor practicate se depun pentru vizare şi verificare a conformităţii la autoritatea de autorizare şi în cazul modificării tarifului de distanţă.  +  Capitolul VI Înlocuirea unui autovehicul  +  Articolul 39Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizaţie taxi sau o copie conformă, după caz, poate fi înlocuit la cerere, în mod justificat, pe toată perioada de valabilitate a documentelor respective.  +  Articolul 40Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să îndeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi; b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani; c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz.  +  Articolul 41Un autovehicul poate fi înlocuit în unul dintre următoarele cazuri: a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului. În această categorie se înscrie şi cazul în care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene privind noxele; b) autovehiculul a fost casat; c) autovehiculul a fost înstrăinat; d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente, după caz.  +  Articolul 42 (1) Autoritatea de autorizare are obligaţia să verifice în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, toţi operatorii deţinători de autorizaţii taxi atribuite pentru autovehicule deţinute cu contract de închiriere, iar operatorii au obligaţia să se prezinte pentru verificări privind modul de atribuire şi de utilizare a autorizaţiilor respective cu următoarele documente, în original şi în copie: a) autorizaţia de transport emisă de primărie, valabilă la 1 ianuarie 2007 sau la data verificării, dacă a fost emisă după 1 ianuarie 2007; b) autorizaţia taxi respectivă, valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte cine este proprietarul autovehiculului; d) contractul de închiriere a autovehiculului respectiv, încheiat între deţinătorul legal al autorizaţiei taxi şi proprietarul autovehiculului respectiv, valabil la data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2007, cu condiţia ca acest contract să fie întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi să fie vizat că a fost luat în evidenţa direcţiei de finanţe, conform reglementărilor în vigoare; e) dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 265/2007; f) dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constă în copia autorizaţiei dispeceratului propriu sau în contractul cu un dispecerat. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizaţiei taxi. În caz de neconcordanţă între documentele prezentate, în cazul în care aceste documente nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, precum şi în cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) nu au fost depuse în totalitate, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare. (3) Toate autorizaţiile taxi şi ecusoanele pe care deţinătorii legali ai acestora le-au transferat, sub orice formă, pentru executarea serviciului respectiv altei persoane juridice sau fizice se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare. (4) Autorizaţiile taxi şi ecusoanele eliberate de către autoritatea de autorizare pentru transportatorii autorizaţi a căror autorizaţie de transport a fost eliberată de altă autoritate de autorizare decât cea din localitatea respectivă se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare. Acelaşi regim îl vor avea şi autorizaţiile taxi, şi ecusoanele respective care au fost eliberate de către autoritatea de autorizare respectivă pentru autovehicule înmatriculate în alte judeţe, cu excepţia autovehiculelor deţinute cu contract de leasing de către transportatorii autorizaţi, sau pentru autovehiculele pentru care deţinătorul legal al autorizaţiilor taxi nu poate face dovada că a avut aparatele de taxat respective fiscalizate anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 265/2007. (5) Autorizaţiile taxi şi ecusoanele emise pentru autovehiculele deţinute cu contract de închiriere, neprezentate pentru verificare, vor fi reţinute şi retrase prin aceeaşi procedură ca aceea prevăzută la alin. (2), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din circulaţie. (6) Autoritatea de autorizare afişează public o listă care va cuprinde: a) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit şi cu numărul de circulaţie al autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizaţie, rămase valabile; b) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, retrase. (7) În acelaşi interval, deţinătorii autorizaţiilor taxi cuprinse în lista afişată potrivit alin. (6) lit. a) vor depune la primărie o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte câte dintre aceste autovehicule deţinute cu contract de închiriere pot fi înlocuite, în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu autovehicule deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a căror vechime este mai mică de 5 ani de la data fabricaţiei. Declaraţia pe propria răspundere în acest caz va conţine lista cu autovehiculele care vor fi înlocuite, respectiv autovehiculele care nu vor fi înlocuite, pe numere de circulaţie, cu precizarea numărului de ordine al autorizaţiei taxi aferente. (8) Autovehiculele care vor fi înlocuite, potrivit declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (7), nu vor putea fi decât dintre autovehiculele precizate în lista prevăzută la alin. (6) lit. a), cu vechimea cea mai mare de la data fabricaţiei, luate în ordinea descrescătoare a vechimii. (9) Pentru autovehiculele care înlocuiesc autovehiculele precizate în declaraţia menţionată la alin. (7), deţinătorii autorizaţiilor taxi respective vor depune la autoritatea de autorizare, în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de eliberare a noilor autorizaţii taxi, dosarele complete cu următoarele documente: a) copie a certificatului de înmatriculare a autovehiculului; b) copie a cărţii de identitate a autovehiculului; c) copie a certificatului de agreare; d) dovada fiscalizării memoriei electronice a aparatului de taxat; e) copie a contractului de dispecerizare. (10) Autovehiculele precizate în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (7), pentru care nu s-au depus dosarele complete prevăzute la alin. (9), sau autovehiculele pentru care nu s-au respectat prevederile alin. (8) nu vor mai putea fi înlocuite, autorizaţiile taxi şi ecusoanele respective reţinându-se şi retrăgându-se conform aceleiaşi proceduri ca la alin. (2). (11) Odată realizată înlocuirea autovehiculelor precizate în declaraţia prevăzută la alin. (7) cu autovehiculele înlocuitoare precizate la alin. (9), cu respectarea prevederilor alin. (8), autoritatea de autorizare va proceda la eliberarea noilor autorizaţii taxi, modificând datele autovehiculului înlocuit cu datele autovehiculului înlocuitor de pe autorizaţia taxi existentă, fără a aduce atingere termenului de valabilitate al acesteia. Modificările realizate autorizaţiilor taxi atrag corespunzător şi modificări ale ecusoanelor respective.  +  Articolul 43 (1) Autorizaţiile taxi reţinute şi retrase conform prevederilor art. 44 vor fi atribuite de drept şi gratuit, la cerere, persoanelor fizice care deţin în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing autovehiculele respective, după caz, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cererea de atribuire va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care persoana fizică asigură că până la 31 decembrie 2007 va prezenta următoarele documente: a) copie de pe autorizaţia de transport emisă de autoritatea de autorizare; b) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului; c) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului; d) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului; e) documentul privind fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat; f) copie de pe contractul încheiat cu un dispecerat taxi. (3) După depunerea documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea de autorizare va elibera autorizaţia taxi respectivă şi ecusoanele aferente, păstrând acelaşi număr de ordine, care vor avea valabilitate 5 ani de la data atribuirii. (4) Dacă documentele enumerate la alin. (2) nu sunt depuse în termenul prevăzut, autorizaţiile taxi respective se retrag, iar acestea împreună cu autorizaţiile taxi prevăzute la alin. (1) rămase disponibile urmează să fie ulterior atribuite prin procedura de atribuire, după 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 44 (1) Autoritatea de autorizare va anunţa public toţi operatorii şi taximetriştii independenţi, deţinători ai autorizaţiilor taxi atribuite pentru autovehicule deţinute de aceştia în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, să se prezinte în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru verificări privind modul de atribuire şi de utilizare a acestor autorizaţii. (2) Pentru verificare, se vor prezenta pentru fiecare autorizaţie taxi următoarele documente, în copie: a) autorizaţia de transport emisă de primărie, valabilă la 1 ianuarie 2007 sau la data verificării, dacă a fost emisă după 1 ianuarie 2007; b) autorizaţia taxi respectivă, valabilă; c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că proprietarul autovehiculului este şi deţinătorul legal al autorizaţiei taxi; d) certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, cu viza de valabilitate; e) dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deţinătorul legal al autorizaţiei taxi; f) dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constă în copia autorizaţiei dispeceratului propriu sau în contractul cu un dispecerat. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizaţiei taxi. În caz de neconcordanţă între documentele prezentate, precum şi în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare. (4) Autorizaţiile taxi împreună cu ecusoanele aferente pentru care nu s-au depus documentele prevăzute la alin. (2) în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi reţinute şi retrase prin aceeaşi procedură ca la alin. (3), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din circulaţie începând cu 1 ianuarie 2008. (5) După 1 ianuarie 2008, la sediul primăriei se va afişa public o listă care va cuprinde: a) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit şi cu numărul de circulaţie a autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizaţie, rămase valabile; b) autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, reţinute şi retrase. (6) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (2), pentru autorizaţiile taxi rămase valabile autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fără a aduce modificări termenului de valabilitate. (7) Autorizaţiile taxi reţinute şi retrase, cuprinse în lista prevăzută la alin. (5) lit. b), urmează să fie atribuite ulterior, după 1 ianuarie 2008, prin procedura de atribuire prevăzută de lege.  +  Capitolul VII Cazierul de conduită profesională  +  Articolul 45 (1) Autoritatea administraţiei publice locale organizează şi deţine o bază de date privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor pentru aceste abateri pentru următoarele categorii de persoane: a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi; b) taximetriştii; c) alte persoane care desfăşoară activităţi în executarea serviciilor de transport în regim de taxi. (2) Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională şi nu a avut sancţiuni legate de această activitate. (3) Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la conduita profesională şi de la prevederile standardului ocupaţional şi sancţiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduită profesională al unei persoane. Un cazier de conduită profesională corespunzător trebuie să confirme că în activitatea sa persoana a dovedit probitate morală şi profesională şi că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională. (4) Autoritatea administraţiei publice locale asigură baza de date împotriva oricărui acces neautorizat al acesteia.  +  Articolul 46Baza de date include în principal următoarele date privind activitatea unei persoane: a) documentele care atestă pregătirea profesională; b) monitorizarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii acestor documente; c) abaterile de la conduita profesională şi de la prevederile standardului profesional, după caz; d) sancţiunile primite; e) monitorizarea contractelor de muncă încheiate şi închise; f) monitorizarea mişcării taximetristului de la un transportator autorizat la altul; g) monitorizarea cazurilor de reţinere a atestatului profesional al taximetristului; h) monitorizarea valabilităţii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregătire profesională al persoanei desemnate; i) monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de capacitate profesională şi de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizaţi şi al dispeceratelor taxi.  +  Articolul 47Autorităţile administraţiei publice locale se consultă cu asociaţiile profesionale reprezentative în vederea menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională.  +  Articolul 48 (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizaţiilor taxi, solicită persoanei desemnate, care reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale. (2) Dovada emisă de autoritatea publică respectivă implică responsabilitatea acesteia privind conţinutul cazierului de conduită profesională. (3) Transportatorul autorizat solicită la angajarea fiecărui taximetrist dovada că acesta este inclus în baza de date a unei autorităţi publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicită în scris autorităţii administraţiei publice locale cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.  +  Articolul 49O persoană nu poate fi inclusă în mai mult de o bază de date. Orice informaţie oferită de o persoană despre activitatea sa profesională pentru a fi inclusă în baza de date are regimul unei declaraţii pe propria răspundere.  +  Articolul 50Autoritatea administraţiei publice locale publică pe site-ul său lista cu numele şi prenumele persoanelor incluse în baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduită profesională.  +  Articolul 51Autorităţile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, furnizează datele privind abaterile constatate de aceste autorităţi şi sancţiunile aplicate pentru taximetriştii care activează în domeniul transportului în regim de taxi, la solicitarea scrisă a unei autorităţi a administraţiei publice locale.  +  Capitolul VIII Abateri grave de la conduita profesională  +  Articolul 52 (1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care: a) afectează substanţial calitatea şi siguranţa serviciului prestat; b) vizează încălcarea legalităţii; c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală; d) contorsionează sau elimină concurenţa; e) instituie monopolul în piaţă sau manifestă tendinţe monopoliste, neconcurenţiale. (2) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizaţi constau în: a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv; b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale; c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate; d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi ale regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului; e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi continuitatea serviciului; f) încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului; g) încălcarea repetată a obligaţiei de a asigura corecta funcţionare a aparatelor de taxat; h) transmiterea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice; i) încălcarea repetată a prevederilor privind întocmirea contractelor de efectuare a serviciului şi/sau a documentelor de plată anticipată a acestora în cadrul serviciului de transport în regim de închiriere; j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat şi a staţiilor radio procurate nelegal; k) folosirea taximetriştilor care nu deţin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depăşită, precum şi a taximetriştilor al căror cazier de conduită profesională conţine abateri grave; l) încălcarea repetată a obligaţiei de a înştiinţa în scris autoritatea de autorizare la a cărei bază de date este arondat taximetristul în legătură cu încetarea contractului individual de muncă sau în legătură cu sancţiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum şi de a solicita taximetristului cazierul de conduită profesională înainte de a-l utiliza; m) nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele încasate din prestaţiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, după caz; n) persoana desemnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau în cazurile prevăzute de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare; o) persoana desemnată nu deţine în evidenţă cazierul de conduită profesională pentru fiecare taximetrist utilizat. (3) Abaterile grave de la conduita profesională a taximetriştilor sunt: a) încălcarea repetată a obligaţiilor pe care le au în relaţiile cu clienţii şi cu autorităţile competente de control; b) încălcarea repetată a obligaţiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum şi a obligaţiei de a emite şi elibera bonul pentru client; c) încălcarea interdicţiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fără, în acţiuni cu caracter infracţional ori antisocial; d) încălcări repetate ale interdicţiei de a realiza intervenţii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru şi memoria fiscală a parametrilor serviciului, în scopul creşterii sumei de încasat sau al ştergerii înregistrării în memoria fiscală; e) refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a clientului; f) încălcarea repetată a obligaţiei de a nu scoate din funcţiune aparatul de taxat în timpul executării unei curse; g) utilizarea în timpul prestării serviciului a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv; h) încălcarea repetată a interdicţiei de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localităţi decât în condiţiile prevăzute de lege. (4) Abaterile grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt următoarele: a) încălcarea interdicţiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicând proceduri discriminatorii transportatorilor autorizaţi deserviţi; b) încălcarea interdicţiei de a deservi autovehicule fără ca acestea să deţină autorizaţii taxi sau care deţin autorizaţii taxi ce nu le aparţin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localităţi; c) încălcarea interdicţiei de a utiliza practici destinate controlului pieţei, practici monopoliste şi practici destinate eliminării ori distorsionării concurenţei; d) încălcarea repetată a obligaţiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii şi asupra tarifelor practicate. (5) Abaterile grave de la conduita profesională pot constitui motivele reţinerii şi retragerii autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei de dispecerat taxi, precum şi ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de competenţă profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor primite.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 53 (1) În condiţiile în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu poate asigura suficiente locuri de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi, poate amenaja staţii taxi, cu avizul Poliţiei Rutiere, în care clienţii pot aştepta sau pot opri, prin semnalizare cu mâna sau prin alte mijloace, taxiuri comandate, respectiv taxiuri aflate în mişcare, în poziţia "Liber". (2) Staţiile de aşteptare a clienţilor pentru taxiuri astfel înfiinţate trebuie să asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru îmbarcare sau debarcare clienţi şi să fie semnalizate corespunzător şi dotate cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi şi indicator care, la comanda clientului, semnalizează luminos taximetristului aflat în mişcare prezenţa clientului în staţie. (3) Se interzic oprirea şi staţionarea altor autovehicule decât taxiurile în locurile de aşteptare respective.  +  Articolul 54 (1) După finalizarea procedurii de licenţiere a unei autorităţi de autorizare de către A.N.R.S.C.U.P., aceasta va prelua imediat toate autorizaţiile de transport, autorizaţiile de taxi şi autorizaţiile de dispecerat taxi existente şi le va preschimba gratuit cu documentele similare de tip nou. (2) Înainte de preschimbare, autorităţile de autorizare licenţiate vor verifica dacă au fost respectate prevederile cuprinse în art. 42 şi 44, reţinând şi retrăgând acele documente care au fost atribuite, eliberate, menţinute sau prelungite ca valabilitate cu încălcarea prevederilor legale.  +  Articolul 55Preschimbarea sau eliberarea autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor se face conform art. 21.  +  Articolul 56Contravenţiile, sancţiunile, măsurile administrative, ca sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizaţii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte, se constată şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.---------