ORDIN nr. 2.027 din 26 noiembrie 2007privind activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi înfiinţarea registrelor regionale de cancer
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 3 decembrie 2007    Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate şi al Agenţiei Naţionale de Programe nr. E.N./12.574,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă restructurarea şi reorganizarea activităţii de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer, în vederea alinierii acestei activităţi la standardele şi recomandările Reţelei europene a registrelor de cancer (ENCR) şi ale Agenţiei Internaţionale pentru Cercetarea Cancerelor, Lyon (IARC), a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă constituirea, la nivel regional, a bazelor de date care cuprind evidenţele bolnavilor de cancer, denumite în continuare registre regionale de cancer, după cum urmează: a) Registrul Regional de Cancer Bucureşti-Ilfov; b) Registrul Regional de Cancer Nord-Est; c) Registrul Regional de Cancer Sud-Est; d) Registrul Regional de Cancer Sud Muntenia; e) Registrul Regional de Cancer Sud-Vest Oltenia; f) Registrul Regional de Cancer Vest; g) Registrul Regional de Cancer Nord-Vest; h) Registrul Regional de Cancer Centru. (2) Se aprobă înfiinţarea centrelor de implementare a registrelor regionale de cancer prevăzute la alin. (1) ca structuri fără personalitate juridică, aflate în structura următoarelor instituţii: a) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Bucureşti-Ilfov-Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"; b) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Nord-Est - Institutul de Sănătate Publică Iaşi; c) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Sud-Est - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa; d) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Sud-Muntenia - Institutul de Sănătate Publică Bucureşti; e) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Sud-Vest Oltenia-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova; f) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Vest-Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara; g) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Nord-Vest - Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca; h) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Centru - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş. (3) Centrele de implementare a registrelor regionale de cancer vor asigura coordonarea şi implementarea activităţilor de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer la nivelul regiunilor de dezvoltare, prevăzute de Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională a României, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: a) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Bucureşti-Ilfov - Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; b) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Nord-Est - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; c) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Sud-Est - Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, care grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea; d) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, care grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman; e) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Sud-Vest Oltenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; f) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Vest - Regiunea de Dezvoltare Vest, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş; g) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Nord-Vest - Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş; h) Centrul de Implementare a Registrului Regional de Cancer Centru - Regiunea de Dezvoltare Centru, care grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. (4) Centrele de implementare a registrelor regionale de cancer prevăzute la alin. (2) vor avea în componenţă: a) coordonatorul registrului regional de cancer - medic de specialitate epidemiologie/sănătate publică şi management/ oncologie medicală/anatomie patologică/persoană cu studii superioare cu experienţă şi formare în înregistrarea cancerelor; b) informatician: analist-programator şi/sau inginer de reţea; c) manager cu controlul calităţii: medic de specialitate epidemiologie/sănătate publică şi management/oncologie medicală/persoană cu studii superioare cu experienţă şi perfecţionare în înregistrarea cancerelor; d) registratori de cancer (un registrator la 1.000.000 de persoane în populaţia-ţintă a registrului) - asistent medical sau registrator medical; e) personal administrativ. (5) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se nominalizează, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, coordonatorii registrelor regionale de cancer.  +  Articolul 3 (1) În vederea coordonării la nivel naţional a activităţii de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, se constituie Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România, format din: a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice; b) un reprezentant al Comisiei de oncologie medicală, radioterapie şi chirurgie oncologică a Ministerului Sănătăţii Publice; c) un reprezentant al Comisiei de anatomie patologică şi medicină legală a Ministerului Sănătăţii Publice; d) un reprezentant al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii; e) Coordonatorii celor 8 registre regionale de cancer. (2) Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România este condus de un preşedinte, ales prin vot de către membrii acestuia, pentru o durată de 2 ani. (3) Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Sănătăţii Publice, în şedinţe plenare, organizate semestrial sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acestuia. (4) Şedinţele Comitetului Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui acestuia şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (5) La întâlnirile Comitetului Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România pot fi invitaţi să participe în calitate de observatori reprezentanţi ai altor instituţii/organizaţii ce au rol în promovarea activităţii de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer.  +  Articolul 4 (1) Un caz raportabil îl constituie orice tumoră primară nou-diagnosticată după data de 1 ianuarie 2008, pentru care, prin metode clinice şi/sau de laborator, s-a stabilit un diagnostic raportabil. Este obligatorie raportarea nominală a tuturor tumorilor primare care fac parte din lista diagnosticelor raportabile. (2) Din lista tumorilor raportabile face parte orice tumoră primară pentru care este stabilit diagnosticul de certitudine după data de 1 ianuarie 2008: a) toate cancerele în situ (cod de comportament "2") sau maligne/invazive (cod de comportament "3"), conform Clasificării internaţionale a maladiilor pentru oncologie, ediţia a treia (CIMO3), a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu excepţia carcinoamelor bazocelulare cu cod topografic CIM-O-3 C44.0-C44.9; b) toate tumorile intracraniene şi intraspinale, indiferent de comportamentul lor (benign/incert/malign), cu coduri topografice CIM-O-3 C70-C72 şi C75.1-C75.3. Sunt exceptate de la raportare leziunile vasculare benigne ale meningelui (hemangioame) şi leziunile chistice; c) afecţiunile borderline, indiferent de topografie. (3) Tumorile primare nou-diagnosticate care fac parte din lista tumorilor raportabile vor fi raportate în termen de maximum 30 de zile de la încheierea oricăruia dintre episoadele raportabile de mai jos: a) stabilirea unui diagnostic raportabil la un caz nou de cancer sau luarea în evidenţă pentru urmărire şi/sau tratament; b) orice revizuire a diagnosticului unei afecţiuni raportabile către o altă categorie diagnostică raportabilă; c) diagnosticarea progresiei unei leziuni precanceroase sau în situ către tumoră invazivă; d) infirmarea diagnosticului unei tumori deja raportate; e) finalizarea unuia sau mai multor tipuri de tratamente stabilite în cadrul terapiei iniţiale; f) decesul cu sau prin cancer. (4) Raportarea setului minim de date pentru fiecare tumoră raportabilă se face conform ONC - Formular de raportare a unui caz de cancer, prevăzut în anexa nr. 1. (5) În cazul tumorilor primare multiple apărute la acelaşi pacient, fiecare localizare primară va fi raportată separat. (6) Clasificarea şi codificarea topografiei, morfologiei şi comportamentului tumorilor se fac conform Clasificării internaţionale a maladiilor pentru oncologie, ediţia a treia (CIM-O-3) a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  +  Articolul 5Atribuţiile şi responsabilităţile instituţiilor, unităţilor sanitare şi personalului implicat în activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Toate unităţile sanitare şi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, au obligaţia de a raporta toate tumorile ce corespund criteriilor prevăzute la art. 4. (2) Centrele de implementare a registrelor regionale de cancer au obligaţia de a monitoriza şi de a evalua calitatea datelor înregistrate prin indicatorii de calitate ai activităţii de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer, prevăzuţi în anexa nr. 3, şi de a raporta anual rezultatele evaluării datelor. (3) Furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, au obligaţia de a permite accesul la documentele medicale de bază şi de a sprijini evaluarea periodică a calităţii datelor efectuată de către personalul centrului de implementare a registrului regional de cancer.  +  Articolul 7Funcţionarea centrelor de implementare a registrului regional de cancer va fi asigurată din fondurile alocate pentru derularea programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 8Activitatea de înregistrare a datelor bolnavilor de cancer, de la etapa de colectare şi până la arhivarea şi diseminarea informaţiilor, se va desfăşura cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protejarea datelor cu caracter personal şi în spiritul Ghidului privind confidenţialitatea în înregistrarea populaţională a cancerului, elaborat de Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerelor (IARC), Lyon (Raport tehnic nr. 2004/03).  +  Articolul 9Ministerele cu reţea sanitară proprie vor aplica prevederile prezentului ordin în ceea ce priveşte declararea şi raportarea cancerului, având obligaţia de a raporta datele bolnavilor de cancer către registrele regionale de cancer de pe teritoriul cărora se află.  +  Articolul 10În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se constituie centrele de implementare a registrelor regionale de cancer la nivelul unităţilor nominalizate la art. 2 (2).  +  Articolul 11Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, instituţiile nominalizate în prezentul ordin, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, furnizorii de servicii medicale implicaţi în diagnosticarea şi/sau tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu o tumoră raportabilă, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile referitoare la activitatea de înregistrare populaţională a cancerului, prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 871/2002 privind declararea nominală a bolnavilor de cancer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 23 decembrie 2002.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 26 noiembrie 2007.Nr. 2.027.  +  Anexa 1 ┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ONC - FORMULAR DE RAPORTARE A UNUI CAZ DE CANCER │Notă: rubricile mar- ││ │cate în gri sunt câm-││ │puri neobligatorii ││ │pentru furnizorii de ││ │servicii care rapor- ││ │tează un caz nou de ││ │cancer. │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│JUDEŢ [][] LOCALITATE ______ COD LOCALITATE [][][][][][]│ ││UNITATE SANITARĂ________ COD UNIT. SANITARĂ [][][][][][]│ COD REGISTRU ││Secţie (cabinet) _______ Cod secţie (cabinet) [][][][][]│ [][][][][][][][][][]│├────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤│ DATE DESPRE PACIENT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│NUME [][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││PRENUME [][][][][][][][][][][][][][][][][][] │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CNP [][][][][][][][][][][][][][][] VÂRSTĂ [][] ││DATA NAŞTERII [][].[][].[][][][] (zi/lună/an) SEX: 1. Masculin 2. Feminin []│├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤│DOMICILIU STABIL Oraş/Comună [][][][][][][][][][][][][]│Adresă(opţional) ││ Sector [] Judeţ [][][][][][][][][][]│ │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ││DOMICILIU FLOTANT Oraş/Comună [][][][][][][][][][][][][]│Adresă(opţional) ││ Sector [] Judeţ [][][][][][][][][][]│ │├────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤│MOTIVUL RAPORTĂRII (bifaţi căsuţa corespunzătoare) ││Caz nou Caz nou luat Revizuire Recădere [] Progresie ││diagnostic [] în evidenţă [] diagnostic [] (invazia) [] ││Infirmare dg. Finalizare Altă tumoră Deces cu/prin cancer [] ││raportabil [] tratament(e) [] primară [] │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DATE DESPRE TUMORĂ │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤│DATA DIAGNOSTICULUI (zi/lună/an) (vezi regulile din Manual) │RANGUL TUMORII ││A. Prima confirmare B. Prima internare C. Altă dată de │PRIMARE CURENTE ││ histo/cito /consultaţie diagnostic │ [][] ││[][].[][].[][][][] [][].[][].[][][][] [][].[][].[][][][] │(A câta tumoră ││ │malignă primară ││Pentru B şi C, precizaţi natura datei │este acest cancer││diagnosticului ......... │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│BAZA DE ÎNREGISTRARE (vezi regulile din Manual) │ ││0. Doar certificat de deces [] │ ││Macro: 1. Doar examen clinic [] Micro: 5. Ex. citologic/ │ BAZA DE ││ hematologic [] │ ÎNREGISTRARE ││ 2. Investigaţii cli- 6. Ex. histologic │ [] ││ nice/paraclinice [] metastază [] │ ││ 3. Markeri tumorali 7. Ex. histologic │ ││ specifici [] tumoră primară [] │ ││9. Nespecificată/Necunoscută [] │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│TOPOGRAFIA TUMORII PRIMARE (Vezi CIM-0-3, conform buletinu- │COD TOPOGRAFIE ││lui cito/histologic sau datelor clinice) │ (CIM-O-3) ││ │C [][]/[] ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│LATERALITATEA TUMORII PRIMARE (Doar pentru tumori/ţesuturi │ ││pereche, vezi Manual şi CIM-O-3) │ ││0. Neaplicabil 2. Stânga, tumoră 3. Bilateral, │ LATERALITATE ││(organ/ţesut unic) [] primară [] origine unică [] │ [] ││1. Dreapta, tumoră 3. Unilateral, 9. Bilateral, │ ││primară [] nespecificat D/S [] origine D/S [] │ ││ nespecif. │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│MORFOLOGIA TUMORII PRIMARE (se completează în detaliu, │ COD MORFOLOGIE ││conform buletinului cito/histologic) │ (CIM-O-3) │├────────────────────────────────────────────────────────────┤ M-[][][][]/ ││COMPORTAMENTUL TUMORII PRIMARE (Vezi CIM-O-3) │ [] ││0. Benign [] 1. Incert [] 2. În situ/Neinfiltrativ/ [] │ ││ Neinvaziv │ ││3. Malign, 6. Malign, 3. Malign, incert dacă │ ││tum. primară [] metastază [] primar/metastatic [] │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│GRADUL DE DIFERENŢIERE HISTOLOGICĂ (Vezi CIM-O-3) │ ││(a)1. Bine 2. Mode- 3. Slab 4. Nedi- 9. Ne- │ ││ dif. [] rat dif. [] dif. [] ferenţiat [] de- [] │ GRAD/FENOTIP ││ (anaplazie) termi- │ (CIM-O-3) ││ nat │ ││IMUNOFENOTIP (Doar pentru leucemii şi limfoame, │ [] ││vezi CIM-O-3) │ ││(b)5. Celu- [] 6. Celu- [] 7. Celu- [] 8. Celu- [] 9. Ne-[] │ ││ le T le B/ le Non le NK deter- │ ││ pre-B T-non B minat │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ STADIALIZARE TUMORĂ │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤│STA-│Stadiu C: X[] 0[] I[] II[] III[] IV[] [] A │ ││DIA-│ (Vezi Clasificarea TNM a Tumorilor [] B │ ││LI- │ Maligne, Ediţia a 6-a) [] C │ ││ZA- ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ cTNM ││RE │●T TX[] T0[] Tis[] T1[] T2[] T3[] T4[] │ [][][] ││CLI-│●N NX[] N0[] N1[] N2[] N3[] │ ││NI- │●M MX[] M0[] M1[] │ ││CĂ │(În dreapta căsuţei corespunzătoare se pot adăuga │ ││TNM │detaliile privind categoriile privind categoriile a, b │ ││ │sau c ale T şi/sau N) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ ││STA-│Stadiu P: X[] 0[] I[] II[] III[] IV[] [] A │ ││DIA-│ (Vezi Clasificarea TNM a Tumorilor [] B │ ││LI- │ Maligne, Ediţia a 6-a) [] C │ ││ZA- ├───────────────────────────────────────────────────────────┤ pTNM ││RE │●pT pTX[] pT0[] pTis[] pT1[] pT2[] pT3[] pT4[] │[][][] ││ANA-│●pN pNX[] pN0[] pN1[] pN2[] pN3[] │ ││TO- │●pM pMX[] pM0[] pM1[] │ ││MO- │(În dreapta căsuţei corespunzătoare se pot adăuga │ ││PA- │detaliile privind categoriile a, b sau c ale │ ││TOL.│T şi/sau N) │ ││TNM │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤ ││CERTITUDINEA STADIALIZĂRII (F-C) (vezi Clasificarea TNM a │FACTOR ││Tumorilor Maligne, Ediţia a 6-a) │CERTIT. ││C1. Metode [] C3. Explorare [] C5. Necropsie [] │ C [] ││ standard chirurgicală │ ││ de dg. │ ││C2. Metode [] C4. Chirurgie [] CX. Nu se poate [] │ ││ speciale definitivă stabili │ ││ de dg. cu histo │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││TNM CONDENSAT (TNM-Cond) (vezi Manual şi Clasificarea TNM a │ ││Tumorilor Maligne, Ediţia a 6-a, pagina 15)) │ ││T-Cond (tumoră L Localizat[] A Avansat[] X Nu se poate[] │TNM-Cond ││ primară) stabili │ [] ││N-Cond (ggl. 0 Fără [] + Metas- [] X Nu se poate[] │ ││ regio- metas- taze stabili │ ││ nali) taze │ ││M-Cond (metas- 0 Fără [] + Metas- [] X Nu se poate[] │ ││ taze) metas- taze stabili │ ││ taze │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││STADIALIZARE NON-TNM 0[] I[] II[] III[] IV[] A[] B[] C[] E[] │ ││ 1. Cronică[] 2. Accelerată[] 3. Blastică[]│ Non-TNM ││Precizaţi tipul stadializării non-TNM aplicate: ________________│ [][][] ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤│ EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│TRATAMENTE APLICATE (Atenţie, nu este vorba de tratamente │ ││doar indicate ci de cele efectiv urmate de pacient) │ ││0. Nici unul [] 8. Refuză [] 9. Necunoscut [] │ TIP 1- ││ tratament │ TRATAMENT * ││ │ [][] ││ PALIATIV CURATIV DATA (zi/lună/an) │ INTENŢIE ││1. Chirurgical [] [] [] [][].[][].[][][][] │ 1-TRATAMENT* ││2. Chimioterapie [] [] [] [][].[][].[][][][] │ [] ││3. Radioterapie [] [] [] [][].[][].[][][][] │ ││4. Hormonal [] [] [] [][].[][].[][][][] │ DATA ││5. Imunoterapie [] [] [] [][].[][].[][][][] │ 1-TRATAMENT* ││6. Alte tratam [] [] [] [][].[][].[][][][] │[][][][][][][][]││7. Transplant celule stem │ (*primul ││ - auto TMO [] [] [] [][].[][].[][][][] │ tratament) ││ - allo TMO [] [] [] [][].[][].[][][][] │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│RELAŢIE SCREENING 1. Depi- [] 2. Can- [] 3. Alta[] 9. Ne- []│ SCREENING [] ││ stat cer cu- │ ││ scre- inter- nos- │ ││ ening val cut │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤│STATUS VITAL LA 1. În [] 2. Dece- [] 3. Emi- [] 9. Ne- [] STATUS [] ││ULTIMUL CONTACT viaţă dat grat cu- ││ nos- ││ cut │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│DE- DATA DECES (zi/lună/an) Ic/Id Cauza principală _________ │ DECES (CIM-10)││CES [][].[][].[][][][] │ I/_/[][].[] ││ II Alte stări morbide __________ │II/_/[][].[] │├───────────────────────────────┬─────────────────────────────┴────────────────┤│COMENTARII │DATA ULTIMEI DOCUMENTĂRI ││ │[][].[][].[][][][] ││ ├──────────────────────────────────────────────┤│ │MEDIC [][][][][][][][][][][][][][][][] ││ │Ziua [][] Luna [][] Anul [][][][] completării │└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILEinstituţiilor, unităţilor sanitare şi personalului implicatîn activitatea de înregistrare pe baze populaţionalea datelor bolnavilor de cancerA. Atribuţii şi responsabilităţi ale Comitetului Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România:1. stabileşte direcţiile strategice ale activităţii de înregistrare a datelor bolnavilor de cancer din România, obiectivele strategice şi priorităţile de acţiune pentru acest domeniu de activitate;2. elaborează şi promovează planul anual de acţiune şi monitorizează implementarea acestuia;3. elaborează anual planul de formare profesională a personalului implicat în activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer, organizează şi monitorizează activitatea de formare profesională;4. elaborează şi transmite Ministerului Sănătăţii Publice propunerile anuale de buget pentru registrele regionale de cancer, pe baza propunerilor fundamentate elaborate de centrele de implementare a registrelor regionale de cancer;5. stabileşte conţinutul şi structura raportului anual de cancer; elaborează anual raportul naţional de cancer pe care îl înaintează Ministerului Sănătăţii Publice;6. stabileşte principiile de activitate şi urmăreşte modul de implementare a politicii registrelor regionale de cancer privind protejarea datelor cu caracter personal şi asigurarea confidenţialităţii în înregistrarea pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer;7. elaborează şi actualizează periodic metodologia de înregistrare, transmitere, prelucrare şi raportare a datelor şi aprobă materialele metodologice realizate de grupurile de lucru tematice;8. constituie şi coordonează grupuri de lucru pe anumite teme (clasificări, date şi standarde de date, evaluarea calităţii, resurse umane şi formare, IT, analiză şi raportare) temporare sau permanente, cu atribuţii în elaborarea de propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii;9. diseminează tuturor structurilor interesate informaţii privind viziunea, misiunea, direcţiile strategice, politicile şi deciziile privind registrele regionale de cancer din România.B. Atribuţii şi responsabilităţi ale centrelor de implementare a registrelor regionale de cancer:1. constituie şi întreţin în dinamică, la nivel regional, baza de date care cuprinde setul minim de date pentru fiecare tumoră raportabilă;2. urmăresc implementarea în teritoriu a reglementărilor în vigoare şi a deciziilor stabilite de Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România;3. asigură coordonarea metodologică a activităţii de înregistrare a cancerelor în judeţele arondate, precum şi asistenţa tehnică a personalului implicat în activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer;4. elaborează planul de monitorizare a calităţii datelor din teritoriul judeţelor arondate şi manageriază activitatea de îmbunătăţire a calităţii datelor raportate din teritoriul arondat;5. colaborează cu autorităţile de sănătate publică, precum şi cu unităţile sanitare sau cu furnizorii de servicii de sănătate, în vederea asigurării calităţii datelor;6. evaluează nevoile regionale de formare a personalului implicat în raportarea şi înregistrarea cancerului şi contribuie la implementarea planului de formare profesională elaborat de Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România;7. asigură valorificarea şi diseminarea informaţiilor prin elaborarea de studii, rapoarte sau analize, inclusiv prin colaborare cu alte instituţii ori organizaţii din ţară sau din străinătate;8. primesc lunar de la centrele judeţene de evidenţă a cancerului din regiunea de dezvoltare arondată documentele primare de raportare (formulare ONC) sau de notificare (copii ale documentelor medicale relevante în completarea setului minim de date);9. realizează clasificarea şi codificarea datelor primare primite de la centrele judeţene de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer;10. realizează validarea datelor şi înregistrarea finală a tumorilor raportabile la pacienţii domiciliaţi în judeţele arondate, cu controlul şi identificarea duplicatelor şi realizarea verificărilor de calitate a datelor;11. păstrează legătura cu centrele judeţene de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer în vederea clarificării cazurilor-problemă;12. monitorizează şi evaluează periodic calitatea datelor raportate din regiunea arondată şi raportează rezultatele către instituţiile-sursă de date şi către Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer;13. asigură redistribuirea între registrele regionale de cancer a datelor privind tumorile raportabile survenite la pacienţi diagnosticaţi şi/sau trataţi în altă regiune decât cea de domiciliu;14. confruntă anual baza de date privind tumorile raportabile cu registrul naţional al deceselor, cu extragerea cazurilor decedate cu/prin cancer şi neraportate din alte surse, şi extrag data decesului şi cauzele acestuia pentru cazurile înregistrate;15. realizează ancheta retrospectivă a cazurilor identificate cu ocazia decesului pentru stabilirea datei incidenţei. Acele cazuri despre care nu se vor putea identifica informaţii suplimentare vor fi declarate drept "cazuri declarate pe baza certificatului de deces" (DCD);16. transmit anual către autoritatea de sănătate publică şi centrele judeţene de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer baza de date privind tumorile raportabile din judeţul respectiv, validată şi actualizată;17. arhivează şi stochează documentaţia privind tumorile raportabile;18. elaborează anual raportul regional de cancer şi contribuie la elaborarea raportului naţional de cancer;19. transmit Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii datele statistice solicitate de acesta, necesare raportărilor statistice la nivel naţional.C. Atribuţii şi responsabilităţi ale Ministerului Sănătăţii Publice:1. colaborează cu Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România şi centrele de implementare a registrelor regionale de cancer în vederea monitorizării modului de implementare în teritoriu a reglementărilor în vigoare şi a deciziilor stabilite de Comitetul Naţional de Coordonare pentru Registrele Regionale de Cancer din România;2. asigură resursele financiare necesare pentru organizarea şi funcţionarea centrelor de implementare a registrelor regionale de cancer;D. Atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:1. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, vor desemna instituţia în cadrul căreia va funcţiona centrul judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer, precum şi coordonatorul de la nivel judeţean responsabil cu asigurarea raportării către registrul regional de cancer;2. vor sprijini centrul judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer în constituirea şi actualizarea permanentă a listei judeţene privind instituţiile-sursă de informaţie privind bolnavii de cancer;3. colaborează cu registrul regional de cancer şi cu centrul judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer pentru implementarea activităţilor necesare pentru asigurarea raportării de calitate şi la timp a datelor privind tumorile raportabile diagnosticate şi/sau tratate în instituţiile medicale ori medico-sociale, publice sau private din teritoriul judeţului de competenţă;4. prin serviciile de informatică şi biostatistică medicală, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie în surse de informaţie privind cazurile de deces cu/prin cancer;5. menţin baza de date judeţeană validată de registrul regional de cancer.E. Atribuţii şi responsabilităţi ale centrelor judeţene de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer:1. elaborează şi actualizează permanent, cu sprijinul autorităţilor de sănătate publică, lista instituţiilor-sursă de informaţie (instituţiile medicale sau medico-sociale, publice ori private din judeţul respectiv în care sunt diagnosticaţi şi/sau trataţi pacienţi cu tumori din lista diagnosticelor raportabile);2. completează formularele de raportare pentru tumorile raportabile diagnosticate sau tratate în unitatea proprie;3. primesc şi înregistrează formularele de raportare sau notificare trimise de toate instituţiile-sursă de informaţie de la nivelul judeţului, clasifică şi codifică, după caz, datele conform Manualului metodologic pentru registrele populaţionale de cancer şi transmit lunar formularele primite către registrul regional de cancer, cu păstrarea unei copii în arhiva proprie;4. verifică lunar buletinele statistice de deces pentru decesele survenite pe teritoriul judeţului, extrag datele în care diagnosticul de cancer este cauza principală sau asociată de deces şi fie transmit datele către registrul regional de cancer, fie completează un formular ONC;5. documentele, datele sau informaţiile privind un pacient domiciliat în afara judeţului vor fi transmise lunar către registrul regional de cancer căruia îi este arondat judeţul respectiv;6. colaborează cu registrul regional de cancer pentru asigurarea calităţii şi validarea datelor; realizează ori de câte ori este nevoie ancheta retrospectivă a cazurilor cu date insuficiente, cu sprijinul medicului de specialitate oncologie şi/sau anatomie patologică;7. menţin baza de date validată, transmisă de către registrul regional de cancer.F. Atribuţii şi responsabilităţi ale unităţilor sanitare-sursă de informaţie:1. toate unităţile sanitare publice sau private în care se stabileşte diagnosticul şi/sau se tratează bolnavi de cancer au obligaţia să transmită, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea episodului raportabil, formularele de raportare ONC şi/sau de notificare, după caz, către centrul judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer. Toate informaţiile disponibile din setul minim de date vor fi completate de către medicul care are competenţă în stabilirea diagnosticului şi/sau a tratamentului;2. în cazul unităţilor sanitare care au competenţă pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului bolnavilor de cancer şi care au în evidenţă peste 500 de cazuri noi pe an se recomandă organizarea registrului instituţional al bolnavilor de cancer; datele colectate la nivelul registrului instituţional al bolnavilor de cancer vor fi comunicate centrului judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer, prin formular ONC;3. laboratoarele de anatomie patologică şi citologie publice şi private sunt obligate să transmită centrului judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer o copie a buletinului medical prin care se certifică un diagnostic raportabil, consemnat conform Clasificării internaţionale a maladiilor pentru oncologie, ediţia a 3-a, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea buletinului medical; în buletinul medical se consemnează în mod obligatoriu codul numeric personal al pacientului;4. toate secţiile de hematologie, laboratoarele de biochimie şi imunologie, precum şi secţiile de radioterapie au obligaţia să comunice nominal, pe formulare ONC, în termen de maximum 30 de zile, informaţiile disponibile din setul minim de date pentru tumorile raportabile, inclusiv codul numeric personal al pacientului;5. toate unităţile sanitare coordonatoare ale activităţilor de screening în patologia oncologică au obligaţia să comunice, în termen de 30 de zile, cazurile raportabile depistate;6. medicul de familie înaintează trimestrial centrului judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer o adresă-tabel privind bolnavii de cancer, cu diagnosticul confirmat de către un medic specialist, cu competenţă în diagnosticul şi/sau tratamentul cancerului, nou-luaţi în evidenţă în cursul trimestrului pentru care raportează, precum şi lista pacienţilor decedaţi prin/cu cancer;7. la eliberarea certificatului medical constatator al decesului pentru bolnavul de cancer, medicul care constată decesul va înscrie în rubrica corespunzătoare diagnosticul de cancer, ţinând seama de documentele medicale ale instituţiei în care a avut loc decesul şi/sau de ultimele documente medicale ale decedatului, prezentate de aparţinători;8. în situaţiile în care decesul bolnavului de cancer a survenit dintr-o altă cauză decât boala canceroasă, medicul va consemna în certificatul medical constatator al decesului la pct. II "Alte stări morbide importante" boala canceroasă înscrisă în registrul de evidenţă a bolnavilor, în foaia de observaţie clinică generală sau în protocolul de necropsie ori în alte documente medicale, după caz;9. în cazul în care examenul necropsic efectuat în orice spital pune în evidenţă şi leziuni canceroase nediagnosticate ca atare în timpul vieţii, medicul care a îngrijit bolnavul va întocmi un formular ONC şi va declara cazul centrului judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer pe aria căruia a survenit decesul;10. furnizorii de servicii medicale răspund de corecta declarare şi comunicare a datelor bolnavilor de cancer pe care i-au diagnosticat sau îi au în îngrijire;11. furnizorii de servicii medicale vor permite şi sprijini evaluarea periodică a calităţii de către personalul mandatat de registrul regional de cancer să efectueze evaluarea modului de identificare a cazurilor, sumarizarea, clasificarea, codificarea şi procesarea transmiterii datelor către centrul judeţean de evidenţă a datelor bolnavilor de cancer, prin asigurarea accesului la documentele medicale necesare şi asigurarea spaţiului de lucru în timpul activităţilor de evaluare a calităţii datelor raportate;12. unităţile sanitare nominalizate, subordonate altor ministere cu reţea sanitară proprie, se vor conforma întocmai prezentelor instrucţiuni tehnice şi metodologice privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa bolnavilor de cancer. Aceste prevederi se aplică şi unităţilor acreditate din sectorul privat.G. Atribuţii şi responsabilităţi ale Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii:1. menţine baza de date la nivel naţional, prin agregarea bazelor de date regionale, şi contribuie la elaborarea anuală a raportului naţional de cancer;2. colaborează cu registrele regionale de cancer în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Anexa 3 INDICATORI DE CALITATEai activităţii de înregistrare pe bazepopulaţionale a datelor bolnavilor de cancer1. Procentul de DCD (doar certificat de deces) reprezintă procentul de cazuri noi de cancer înregistrate doar pe baza certificatului de deces din totalul cazurilor noi de cancer incidente într-un anume an.2. Procentul de CM (confirmare microscopică) reprezintă procentul de cazuri confirmate microscopic (anatomopatologic, citologic şi/sau hematologic) din totalul de cazuri incidente într-un anume an.3. Număr mediu de raportări şi/sau de notificări per caz.--------