DECIZIE nr. 908 din 18 octombrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 27 noiembrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.006/118/2006 (nr. vechi 1.109/2006) al Tribunalului Constanţa - Secţia civilă.La apelul nominal se prezintă Mihaela Popa, în calitate de procurator al părţilor Natalia Drăgoi, Vasilica Stoicea şi Victor Tescu, lipsind autorii excepţiei şi celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Mihaela Popa depune concluzii scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 16 ianuarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 4.006/118/2006 (nr. vechi 1.109/2006), Tribunalul Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L. într-o cauză civilă având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui titlu de proprietate.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea fondului funciar contravin libertăţii de asociere şi libertăţii economice deoarece "obligă atât persoanele ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat, cât şi persoanele care erau deja acţionari ai unor societăţi constituite în baza Legii nr. 15/1990 şi ulterior privatizate, să devină asociaţi" la societăţile comerciale înfiinţate, în baza acestei legi, din fostele unităţi agricole de stat. De asemenea, se arată că prevederile art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ, stabilind atribuţii administrativ-jurisdicţionale în sarcina comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul Legii nr. 18/1991, încalcă dreptul la liberă asociere şi principiul constituţional al garantării şi ocrotirii proprietăţii private, deoarece comisia judeţeană poate constitui unele drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, "în alte condiţii decât libertatea de asociere", iar, pe de altă parte, posibilitatea unei instituţii administrative de a interveni în raporturi juridice civile încalcă libertatea economică.Tribunalul Constanţa - Secţia civilă apreciază că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate ridicată în cauză.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, aşa cum reiese din motivarea acesteia, prevederile art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, modificată şi completată prin Titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, potrivit cărora:- Art. 37 alin. (1): "(1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele unităţi agricole de stat. De aceleaşi prevederi beneficiază şi moştenitorii acestor persoane.";- Art. 52 alin. (1): "(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională."Autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate şi alte forme de asociere, art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private şi art. 45 - Libertatea economică.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate într-o cauză cu o motivare identică invocată de aceiaşi autori ai excepţiei.Astfel, prin Decizia nr. 649 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 8 august 2007, Curtea a decis că aceste prevederi legale sunt constituţionale.Curtea a reţinut că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate şi alte forme de asociere nu sunt incidente în cauză, deoarece acestea se referă la asociaţii înfiinţate pentru exercitarea libertăţii de opinie, de gândire sau de exprimare a credinţelor politice, sociale sau religioase, iar nu la asociaţii de drept privat, în speţă societăţi comerciale, al căror temei juridic este contractul sau legea.Prevederile art. 37 alin. (1) instituie posibilitatea persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, de a-şi exprima opţiunea pentru a deveni acţionari la societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990, prin formularea unei cereri, astfel încât susţinerile autorilor excepţiei referitoare la încălcarea principiului libertăţii economice, prin instituirea unei obligativităţi în acest sens, sunt neîntemeiate.De asemenea, Curtea a mai reţinut că atribuţiile pe care legea le dă în competenţa comisiei judeţene de fond funciar se referă strict la măsuri de aplicare a Legii fondului funciar şi nu sunt de natură a îngrădi dreptul de proprietate privată, libertatea de asociere sau libertatea economică a persoanelor fizice sau persoanelor juridice. Mai mult, hotărârile acestui organ administrativ-jurisdicţional pot fi supuse cenzurii instanţei de judecată prin formularea unei plângeri la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din acelaşi act normativ.Atât considerentele, cât şi soluţia acestei decizii sunt valabile şi în cauza de faţă, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.006/118/2006 (nr. vechi 1.109/2006) al Tribunalului Constanţa - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 octombrie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Maria Bratu-----