HOTĂRÂRE nr. 147 din 12 martie 1996privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale a vămilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 9 aprilie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Direcţia generală a vămilor înfăptuieşte, în numele Ministerului Finanţelor, politica vamală a Guvernului, în concordanta cu cadrul legislativ existent.Conducerea acesteia se exercită de către directorul general, secretar de stat la Ministerul Finanţelor, care reprezintă Direcţia generală a vămilor în raporturile cu ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organisme, organizaţii, instituţii, agenţi economici, alte persoane juridice şi fizice, din ţara sau din străinătate, şi răspunde în faţa ministrului finanţelor pentru întreaga activitate a sistemului vamal.În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii, ordine, circulare, norme metodologice şi instrucţiuni pentru aparatul propriu.  +  Articolul 2Direcţia generală a vămilor îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează, îndruma şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale şi a vămilor, denumite în continuare unităţi vamale; b) exercita controlul, urmărirea şi supravegherea pe întregul teritoriu naţional a respectării legislaţiei vamale în procesul operaţiunilor de import, export şi de tranzit; c) ia măsuri de prevenire şi combatere, în conformitate cu legea, a oricăror infracţiuni şi contravenţii în domeniul vamal; d) participa împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de proceduri, regimuri vamale şi norme de vămuire şi asigura aplicarea prevederilor legate de Tariful vamal de import al României şi a altor acte normative referitoare la acesta; e) aplica măsurile cu caracter vamal rezultate din Acordul de asociere a României la Comunitatea Europeană, Acordul cu ţările A.E.L.S. şi din Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană; f) asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte; g) urmăreşte aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii Sistemului Armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor, precum şi de evaluare în vama a mărfurilor şi de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor drepturi vamale; h) verifica modul de declarare, de către titularul operaţiunii vamale sau de către comisionarul vamal, a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează şi virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileşte, din oficiu, eventualele diferenţe pe baza controalelor ulterioare şi asigura încasarea acestora; stabileşte formele şi instrumentele de plata şi de garantare a plăţii taxelor şi drepturilor vamale în conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului; i) coordonează, îndrumă şi îndeplineşte sarcinile ce revin unităţilor vamale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale; încheie, pe baza de mandat, acorduri de cooperare cu alte administraţii vamale privind schimbul de informaţii în domeniul combaterii fraudei vamale; j) controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit şi verifica legalitatea şi regimul vamal al mărfurilor; reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală; k) verifica, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoare proprii în vederea identificării şi expertizării mărfurilor care fac obiectul operaţiunilor de export, de import şi de tranzit; l) efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifica registre, corespondenta şi orice fel de evidenta şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plata, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile de export sau de import efectuate; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când constata încălcări ale legii care necesita continuarea cercetărilor; m) exercită controlul ulterior la sediul agenţilor economici asupra operaţiunilor de comerţ exterior efectuate, pe o perioada de 5 ani de la data desfăşurării acestora, urmărind respectarea reglementărilor în domeniul vamal; n) asigura informatizarea activităţii şi realizează statistica vamală; o) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale; p) întocmeşte studii, analize şi elaborează proiecte de acte normative privind îmbunătăţirea organizării şi funcţionarii activităţii vamale; r) prezintă ministrului finanţelor avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal; s) aplica legislaţia muncii pe linie de resurse umane - angajare, avansare, sancţionare şi încheierea raporturilor de muncă - pentru personalul propriu şi pentru cel din cadrul unităţilor vamale teritoriale, cu excepţia funcţiilor care sunt în sfera de aprobare a ministrului finanţelor; t) elaborează şi fundamentează programul de investiţii şi proiectul bugetului activităţii vamale şi asigura realizarea acestora în condiţiile legii; u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3Direcţia generală a vămilor are personalitate juridică, patrimoniu propriu şi cont la banca.  +  Articolul 4Structura organizatorică a Direcţiei generale a vămilor prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată, este cea cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.Directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi pentru aparatul propriu se stabilesc şi se numesc prin ordin al ministrului finanţelor.Compartimentele de muncă, organizate la nivel de serviciu şi de birou, şi şefii acestora se stabilesc şi se numesc prin decizie a directorului general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.Directorii generali adjuncţi coordonează în mod direct activitatea direcţiilor din aparatul propriu şi un număr de direcţii regionale vamale, pe baza deciziei directorului general care desemnează şi pe locţiitorul sau.  +  Articolul 5Unităţile vamale nu au personalitate juridică.Structura organizatorică a unităţilor vamale, numărul şi nivelul funcţiilor de conducere şi numirea acestora se aproba de către directorul general, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 6Statele de funcţii pentru unităţile vamale se aproba de către directorul general, în condiţiile legii şi în limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul de stat.  +  Articolul 7Personalul Direcţiei supraveghere şi control vamal şi al unităţilor vamale poate avea drept de port de arma, în condiţiile legii.Categoriile de personal care au acest drept se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor, cu avizul ministrului de interne.Regulamentul privind dotarea şi păstrarea armamentului va fi aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor şi ministrului de interne. Folosirea armamentului din dotare se va face numai în condiţiile prevăzute de lege.În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, Direcţia generală a vămilor va elabora Norme tehnice de funcţionare a Direcţiei supraveghere şi control vamal, care vor fi supuse spre aprobare ministrului finanţelor şi publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 8Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile pentru aparatul vamal sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de ministrul finanţelor.  +  Articolul 9Personalul vămilor şi cel al Direcţiei supraveghere şi control vamal au dreptul, potrivit normelor legale, la uniforma de serviciu.Modelul, culoarea şi însemnele profesionale ale uniformei de serviciu se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finanţelor.  +  Articolul 10Personalul vămilor de frontiera sau din cele pentru care atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de baza.Vămile al căror personal beneficiază de sporul prevăzut la alineatul precedent şi mărimea concretă a sporului se stabilesc de către Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 11Personalul vămilor care descoperă bunuri şi valori deosebite poate beneficia de stimulente din fondul constituit la dispoziţia Colegiului Ministerului Finanţelor, la propunerea directorului general, în suma de până la trei salarii de baza, lunar.  +  Articolul 12Direcţia generală a vămilor are în dotare mijloace de transport aeriene, navale şi terestre, pentru activităţi specifice, în structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.Repartizarea pe unităţi vamale a mijloacelor de transport se face prin decizia directorului general.  +  Articolul 13Personalul care îşi desfăşoară activitatea în vămile de frontiera, situate la distanţe de 5 - 70 km faţă de localitatea unde domiciliază, beneficiază de transport, la şi de la locul de muncă, cu plata unui tarif fix pe zi stabilit prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 14Pentru asigurarea personalului din vămi necesar, în condiţiile şi cu respectarea Legii învăţământului nr. 84/1995, Direcţia generală a vămilor poate organiza cursuri de pregătire în specialitatea vamală, cu durata de până la un an, cu aprobarea ministrului finanţelor.Pentru personalul încadrat, perfecţionarea pregătirii profesionale se asigura prin cursuri organizate la nivel central şi teritorial.Finanţarea activităţilor prevăzute la alin. 1 şi 2 se va face din fondurile alocate, cu aceasta destinaţie, prin bugetul de stat.  +  Articolul 15Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor vamale din teritoriu coordonate de Direcţia generală a vămilor.În localităţile în care unităţile vamale teritoriale coordonate de Direcţia generală a vămilor nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. Direcţia generală a vămilor va prevedea, în programul propriu de investiţii, fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Hotărârile Guvernului nr. 427/1990 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei generale a vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 23 aprilie 1992, nr. 254/1991 privind dotarea unităţilor vamale cu mijloace de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 25 aprilie 1991, nr. 630/1992 privind unele măsuri de organizare a activităţii vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992 şi nr. 32/1993 privind unele măsuri de reorganizare a activităţii vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 10 februarie 1993, se abroga.De asemenea, prevederea din art. 8 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993: "De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontiera", se abrogă.Asteriscul ***) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 aprilie 1995, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de interne,Doru Ioan TărăcilăMinistrul comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 12 martie 1996.Nr. 147.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂA DIRECŢIEI GENERALE A VĂMILOR***)                       ┌────────────────────┐                       │ DIRECTOR GENERAL │                       └─────────┬──────────┘                                 │                                 │ ┌─────────────┐                                 ├───────┤ Consilieri │                                 │ └─────────────┘                                 │                                 │     ┌───────────┬──────────┬────┴──────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴─────┐ ┌───┴─────┐ │ ┌────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴────┐ │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia │ │Corpul │ │ │Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia │ │reglemen-│ │suprave-│ │juridică,│ │de con- │ │ │organiza- │ │economi-│ │informa- │ │tări şi │ │ghere şi│ │legisla- │ │trol al │ │ │re, sala- │ │că şi │ │tizare │ │proceduri│ │control │ │ţie vama-│ │directo- │ │ │rizare, │ │investi-│ │şi sta- │ │vamale**)│ │vamal**)│ │lă şi a- │ │rului ge-│ │ │resurse │ │ţii**) │ │tistică │ └─────────┘ └────────┘ │corduri │ │neral*) │ │ │umane şi │ └────────┘ │vamală**)│                        └─────────┘ └─────────┘ │ │învăţământ│ └─────────┘                                                │ └──────────┘                                                │                                     ┌──────────┴──────┐                                     │ │                               ┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┐                               │ Serviciul │ │Serviciul │                               │ control │ │integrare │                               │ financiar │ │ vamală │                               │de gestiune│ │europeană │                               └───────────┘ └──────────┘ Notă ──────────*) Condus de un director.**) Coordonate de directorii generali adjuncţi.***) Prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 449/1994, cu modificările ulterioare.──────────  +  Anexa 2MIJLOACELE DE TRANSPORTŞI CONSUMUL MAXIM DE CARBURANT┌───┬────────────────────┬───────────────────────────┬────────┬────────────────┐│Nr.│ │ Tipul mijlocului │ Numărul│ Consumul maxim ││crt│ Unitatea │ de transport │ maxim │ de carburant ││ │ │ │ aprobat│ (litri/luna) ││ │ │ │(bucăţi)│ │├───┼────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 1.│Direcţia generală a │ Autoturisme │ 5 │ 350 litri ││ │vămilor ├───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │Autovehicule pentru marfa │ 3 │ 350 litri ││ │ │şi persoane (activităţi de │ │ ││ │ │aprovizionare, deplasare │ │ ││ │ │personal operativ) │ │ │├───┼────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 2.│Direcţia suprave- │Autoturisme │ 63 │ 500 litri ││ │ghere şi control │ │ │ ││ │vamal ├───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │(inclusiv brigăzile │Elicopter pentru suprave- │ 1 │ Consum mediu de││ │de supraveghere va- │ghere şi control │ │ 50 l/oră pentru││ │mală şi control │ │ │ maximum 55 de ││ │ulterior) │ │ │ ore de zbor ││ │ │ │ │ lunar │├───┼────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 3.│Vămi │Autoturisme (câte unul │ 62 │ 350 litri ││ │ │pentru fiecare vamă) │ │ ││ │ ├───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │Autoturisme (câte unul │ 36 │ 500 litri ││ │ │pentru fiecare vamă situată│ │ ││ │ │la distanţă de 5 - 70 km │ │ ││ │ │faţă de localitatea de │ │ ││ │ │reşedinţa a instituţiilor │ │ ││ │ │financiar-bancare) │ │ ││ │ ├───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │Autovehicule pentru vămile │ 19 │ 1.100 litri ││ │ │de frontiera, necesare │ │ ││ │ │asigurării transportului │ │ ││ │ │salariaţilor la şi de la │ │ ││ │ │serviciu │ │ │├───┼────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │Şalupe pentru patrulare, │ 12 │ Consum mediu pe││ │ │control, supraveghere │ │ ora/nava de 100││ │ │ │ │ litri pentru ││ │ │ │ │ maximum 100 de ││ │ │ │ │ ore de ││ │ │ │ │ funcţionare ││ │ │ │ │ lunar a ││ │ │ │ │ fiecărei nave │├───┼────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 4.│Direcţii regionale │Autoturisme │ 10 │ 350 litri ││ │vamale │ │ │ │└───┴────────────────────┴───────────────────────────┴────────┴────────────────┘ Notă Lista vămilor de frontieră situate în afară localităţilor, la distanţe de 5-70 km de acestea, se aprobă de către directorul general.Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace de transport aprobat fiecărei unităţi vamale sau Direcţiei generalea vămilor.-------