HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 19 noiembrie 2007privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 23 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi stabilirii responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:activitate poluatoare - orice activitate care determină schimbări negative privind caracteristicile naturale ale calităţii mediului geologic;curăţare - ansamblul lucrărilor efectuate în vederea îndepărtării parţiale sau totale a poluantului ori poluanţilor şi a materialelor contaminate, fără tratare;deţinător de teren - persoana fizică sau juridică care deţine în proprietate sau în folosinţă un teren în baza unui titlu valabil;evaluare - orice metodă utilizată pentru măsurarea, calcularea, modelarea, prognozarea sau estimarea prezenţei unui poluant în mediul geologic;investigare - procesul de identificare a prezenţei poluanţilor în mediul geologic, delimitarea spaţială a acestora, stabilirea concentraţiei lor, precum şi a relaţiei acestora cu matricea minerală şi structura mediului geologic;raport geologic de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic - documentaţie tehnică elaborată de specialişti în domeniul ştiinţelor geologice şi pedologice, persoane fizice sau juridice, care cuprinde rezultatele etapelor de investigare şi evaluare a poluării;reconstrucţie ecologică - ansamblul lucrărilor efectuate în vederea aducerii unui sit, după remedierea acestuia, cât mai aproape de starea naturală;refacerea mediului geologic - ansamblul măsurilor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică;remediere - ansamblul lucrărilor efectuate în vederea readucerii concentraţiilor poluanţilor sub valorile pragului de alertă;sit abandonat - zonă definită geografic, delimitată în suprafaţă şi în adâncime, poluată cu substanţe biologice sau chimice şi părăsită de poluator;sit contaminat - zonă definită geografic, delimitată în suprafaţă şi adâncime, poluată cu substanţe biologice sau chimice;sit orfan - zonă definită geografic, delimitată în suprafaţă şi adâncime, poluată cu substanţe biologice sau chimice, al cărei poluator este necunoscut.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul contaminărilor cu organisme modificate genetic sau cu substanţe radioactive ce sunt supuse altor prevederi legale.  +  Articolul 4 (1) Investigarea mediului geologic pentru evaluarea contaminării se realizează prin metode specifice geologice şi pedologice. (2) Metodele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în funcţie de caracteristicile geologice ale formaţiunilor poluate, de natura poluantului şi de distribuţia acestuia în suprafaţă şi în plan vertical. (3) Pachetul minimal obligatoriu de metode cuprinde investigarea geologică şi/sau hidrogeologică, geochimică şi geofizică.  +  Articolul 5 (1) Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului reprezintă obligaţia şi responsabilitatea operatorului economic sau deţinătorului de teren care a desfăşurat ori desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial poluatoare pentru mediul geologic. (2) Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului se realizează în următoarele cazuri: a) la constatarea unei poluări potenţial periculoasă pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu; b) la elaborarea bilanţului de mediu; c) la stabilirea obligaţiilor de mediu, în cazul schimbării statutului juridic al terenurilor pe care s-a desfăşurat o activitate cu impact asupra mediului; d) la identificarea unei surse potenţial poluatoare a solului şi subsolului; e) periodic, pentru urmărirea evoluţiei în timp a siturilor contaminate a căror remediere se realizează prin atenuare naturală, bioremediere sau metode de remediere de lungă durată; f) la monitorizarea siturilor după încheierea programelor sau proiectelor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică; g) la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi în mediul geologic.  +  Articolul 6La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea lucrărilor de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic este suportată de operatorul economic sau de deţinătorul de teren, în cazul poluărilor actuale şi istorice. (2) Pentru situri contaminate orfane şi abandonate aparţinând domeniului public al statului, lucrările de investigare şi de evaluare a poluării mediului geologic sunt finanţate de la bugetul de stat, prin bugetele autorităţilor care le administrează sau din fonduri structurale şi de coeziune, prin proiecte aprobate spre finanţare în conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.  +  Articolul 8 (1) Evaluarea intensităţii poluării într-un sit contaminat se efectuează prin comparaţie cu fondul natural din zonele adiacente şi cu valorile de prag de alertă şi prag de intervenţie. (2) Valorile de fond natural se stabilesc în funcţie de zonă şi de formaţiunea geologică existentă. (3) Valorile de prag de alertă şi de prag de intervenţie sunt prevăzute în reglementările specifice.  +  Capitolul II Investigare şi evaluare  +  Articolul 9 (1) Operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să completeze şi să transmită chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 3 luni de la primirea acestora. (2) Identificarea preliminară a siturilor contaminate se realizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin instituţiile în subordine, pe baza chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, a documentaţiei existente pentru actul de reglementare emis şi a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice, în termen de 5 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, autorităţii publice centrale în domeniile economiei şi finanţelor şi autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele: a) lista siturilor contaminate istoric, orfane, abandonate; b) lista siturilor contaminate actual. (2) Listele prevăzute la alin. (1) se actualizează anual.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, prin unităţile din subordine şi în baza rapoartelor anuale efectuate de oficiile judeţene de studii pedologice şi agrochimice, analizează siturile contaminate identificate şi identifică siturile potenţial a fi contaminate, precum şi sursele de poluare sau potenţial poluatoare. (2) Pentru siturile contaminate incluse în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă decide efectuarea investigării şi evaluării poluării mediului geologic în zonele afectate şi stabileşte condiţiile de investigare. (3) Pentru siturile contaminate incluse în lista prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) şi pentru siturile potenţial a fi contaminate, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin instituţiile din subordine, decide şi notifică operatorul economic sau deţinătorul de teren asupra efectuării investigării şi evaluării poluării mediului geologic în zonele afectate şi avizează programele de investigare.  +  Articolul 12 (1) Lucrările de investigare se execută de persoane fizice sau juridice, posesoare ale unui document de calificare care atestă calitatea şi competenţa de specialist/firmă specializată în domeniul ştiinţelor geologice şi pedologice. (2) Răspunderea privind calitatea şi corectitudinea informaţiilor rezultate în urma lucrărilor de investigare revine executanţilor acestora.  +  Articolul 13Investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic pentru amplasament şi zonele adiacente parcurg următoarele etape: a) analiza şi interpretarea datelor existente; b) investigarea şi evaluarea preliminară; c) investigarea şi evaluarea detaliată.  +  Articolul 14 (1) Operatorul economic sau deţinătorul de teren care se încadrează în unul dintre cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2) este obligat să întocmească, prin compartimente proprii de specialitate ori prin persoane fizice sau juridice atestate conform art. 12, un raport geologic de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, care este înaintat autorităţii competente pentru protecţia mediului. (2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului analizează raportul geologic de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, decide şi notifică declararea zonei ca sit contaminat sau potenţial a fi contaminat ori ca zonă necontaminată şi nici potenţial a fi contaminată, după caz.  +  Articolul 15Metodologiile şi conţinutul raportului geologic de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului pe etape, criteriile şi indicatorii de evaluare a poluării mediului geologic se publică sub formă de ghid tehnic, aprobat prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, autorităţii publice centrale în domeniile economiei şi finanţelor şi autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 16Autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în urma analizei informaţiilor cuprinse în chestionarele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi a documentaţiei pe baza căreia s-a emis actul de reglementare, decide şi notifică operatorul economic sau deţinătorul de teren asupra trecerii la etapa de investigare şi evaluare preliminară, în cazul în care există un risc potenţial pentru sănătatea oamenilor şi mediu.  +  Articolul 17Scopul investigării şi evaluării preliminare este stabilirea existenţei şi intensităţii poluării mediului geologic prin prelevări de probe, analize geologice, geochimice şi măsurători geofizice.  +  Articolul 18Raportul geologic de investigare şi evaluare preliminară a poluării mediului geologic se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului care a stabilit necesitatea realizării etapei prevăzute la art. 13 lit. b).  +  Articolul 19 (1) În cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi se situează peste pragul de alertă, dar nu atinge valorile pragului de intervenţie, operatorul economic şi/sau deţinătorul de teren sunt obligaţi să asigure monitorizarea periodică a evoluţiei concentraţiilor de poluanţi în mediul geologic, stabilită de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (2) În cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de intervenţie, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze etapa de investigare şi evaluare detaliată, la solicitarea şi în condiţiile stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 20Scopul investigării şi evaluării detaliate este delimitarea spaţială a zonei poluate, clarificarea naturii şi intensităţii poluării identificate, relaţia poluanţilor cu matricea minerală a rocilor şi structura mediului geologic, căile de migrare şi transport al poluanţilor şi evaluarea riscului geologic, date necesare elaborării programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.  +  Articolul 21Rezultatele investigării şi evaluării detaliate sunt cuprinse în raportul geologic final de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, care se depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 22În urma analizei raportului geologic final de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide dacă poluarea mediului geologic din amplasament are un impact semnificativ asupra sănătăţii oamenilor şi mediului şi solicită operatorului economic sau deţinătorului de teren elaborarea studiului evaluării de risc, conform legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 23 (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului negociază cu operatorul economic şi/sau cu deţinătorul de teren programele de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, studiul evaluării de risc şi termenele de execuţie a acestora, pe baza concluziilor şi recomandărilor rezultate în urma realizării etapelor prevăzute la art. 13. (2) Este obligatorie pentru operatorul economic sau deţinătorul de teren respectarea termenelor stabilite.  +  Capitolul III Elaborarea deciziei de refacere a mediului  +  Articolul 24Raportul geologic final de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic împreună cu evaluarea de risc se analizează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 25În urma analizei, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, dacă este cazul, refacerea mediului geologic şi notifică operatorul economic sau deţinătorul de teren asupra condiţiilor generale de realizare a acesteia.  +  Articolul 26În baza deciziei prevăzute la art. 25, operatorul economic sau deţinătorul de teren elaborează studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică sau de minimizare a riscurilor existente în zona afectată, în termenul stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 27 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice; b) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 23 alin. (2) şi ale art. 26, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul verbal.  +  Articolul 28Dispoziţiile art. 27 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul mediului şidezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 19 noiembrie 2007.Nr. 1.408.  +  Anexa 1 CHESTIONARpentru operatorii economici privind identificarea siturilor posibil contaminate1. Operator economic, date de identificare şi contact2. Acte de reglementare de mediu deţinute (avize, acorduri, autorizaţii etc.)3. Activităţi pe amplasament cu impact potenţial semnificativ asupra mediului geologic: localizare geografică, fluxuri tehnologice, bilanţ de materii prime, gestiune de substanţe chimice periculoase şi deşeuri, activităţi/instalaţii industriale în mediul geologic (foraje, depozite subterane, transport subteran etc.)4. Elemente de contaminare cunoscute: tipul de poluant, concentraţia, distribuţia spaţială5. Elemente de contaminare potenţială6. Potenţial de migrare a poluanţilor: în interiorul amplasamentului, pe suprafaţă şi în adâncime, în exteriorul amplasamentului, pe suprafaţă şi în adâncime7. Evaluare de risc asupra mediului şi sănătăţii oamenilor: informaţii privind rolul mediului geologic în evaluarea de risc8. Accidente ecologice produse: efecte asupra mediului geologic (dacă da, specificaţi anul, tipul poluantului, sursa, măsurile luate, rezultatele etc.)9. Surse de pericol potenţial generator de poluare pentru mediul geologic (dacă da, descrieţi sursa)10. Măsuri care vizează mediul geologic, conţinute în programele pentru conformare sau planurile de măsuri11. Rezultate ale monitorizării factorului de mediu sol, subsol12. Informaţii suplimentare rezultate din alte tipuri de investigaţii geologice şi pedologice realizate pe amplasament  +  Anexa 2 CHESTIONARpentru autorităţile administraţiei publice locale privind identificarea siturilor posibil contaminate1. Autoritate a administraţiei publice locale, date de identificare şi contact2. Amplasamente localizate pe domeniul public şi/sau privat aflate în administrare, posibil contaminate şi/sau contaminate3. Caracterizarea fiecărui amplasament: date de identificare, localizare geografică, activităţi anterioare şi/sau actuale desfăşurate pe amplasament care au poluat şi/sau posibil poluatoare, operatori economici care au desfăşurat activităţi poluatoare, starea actuală a amplasamentului etc.4. Elemente de contaminare cunoscute: tipul de poluant, concentraţia, distribuţia spaţială5. Elemente de contaminare potenţială6. Potenţial de migrare a poluanţilor: în interiorul amplasamentului, pe suprafaţă şi în adâncime, în exteriorul amplasamentului, pe suprafaţă şi în adâncime7. Evaluare de risc asupra mediului şi sănătăţii oamenilor: informaţii privind rolul mediului geologic în evaluarea de risc8. Accidente ecologice produse: efecte asupra comunităţii locale înconjurătoare, mediului geologic (dacă da, specificaţi anul, tipul poluantului, sursa, măsurile luate, rezultatele etc.)9. Surse de pericol potenţial generator de poluare pentru mediul geologic (dacă da, descrieţi sursa)10. Rezultate ale monitorizării factorului de mediu sol, subsol11. Informaţii suplimentare rezultate din alte tipuri de investigaţii geologice şi pedologice realizate pe fiecare amplasament-------