DECIZIE nr. 966 din 30 octombrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 19 noiembrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Ştefan Albu şi alţii în Dosarul nr. 5.980/109/2006 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.La apelul nominal răspund Ştefan Albu şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin consilier juridic, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Ştefan Albu susţine că prevederile art. 80 din Legea nr. 19/2000 sunt neconstituţionale, deoarece, prin stabilirea modului de calculul al pensiei, pensionarii sistemului public sunt defavorizaţi în raport cu alte categorii de pensionari. Totodată, apreciază că pensionarii cu punctajul mediu anual stabilit conform acestei legi beneficiază de pensii al căror cuantum este sub salariul minim pe economie.Reprezentantul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, menţionând, în acest sens, jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, considerând că motivele invocate în susţinerea excepţiei nu privesc constituţionalitatea prevederilor legale criticate, ci, eventual, modificarea şi completarea acestora.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 13 iunie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 5.980/109/2006, Tribunalul Argeş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, excepţie ridicată de Ştefan Albu şi alţii în cauza ce are ca obiect judecarea cererilor de recalculare a pensiilor.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că textul de lege criticat încalcă dispoziţiile art. 16 şi art. 20 din Constituţie, întrucât creează situaţii discriminatorii pentru pensionarii sistemului public de pensii în raport cu alte categorii de pensionari.Se apreciază, totodată, că prevederile criticate pentru neconstituţionalitate au micşorat valoarea punctajului de pensie, "limitându-se la 30% valoarea minimă şi 50% valoarea maximă".O altă critică constă în aceea că este necesară completarea Legii nr. 19/2000, având în vedere că nu se fac precizări referitoare la pensionarii care au vechime în muncă mai mare de 30 de ani pentru bărbaţi şi 25 de ani pentru femei.Tribunalul Argeş - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât textul legal criticat se aplică fără nicio discriminare tuturor persoanelor aflate în situaţii identice.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, legiuitorul având competenţa exclusivă de a adopta, prin legi speciale, reglementări diferite pentru anumite categorii socio-profesionale.Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 a devenit inadmisibilă, iar celelalte prevederi legale criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare. În forma sa actuală, art. 80 prevede:"(1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor de instituţia cu atribuţii în domeniu. (2) În raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilită conform prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat. (3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, a fost adoptată Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007. Prin art. I pct. 7 al acestei legi au fost aduse modificări articolului 80 alin. (3) al Legii nr. 19/2000, păstrându-se, în principiu, soluţia legislativă anterioară. Astfel, redactarea actuală are următorul cuprins: "(3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 2009."Având în vedere că reglementarea de principiu a rămas aceeaşi, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii art. 80 din Legea nr. 19/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 250/2007.Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:Dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 19/2000, criticate pentru neconstituţionalitate, fac parte din Secţiunea a 6-a a legii, intitulată "Calculul pensiilor", şi prevăd modalitatea de stabilire a valorii punctului de pensie care va fi folosit la calcularea pensiei pentru toate persoanele care urmează să se pensioneze în sistemul public de pensii.Susţinerea autorilor excepţiei că prin folosirea acestui sistem de calcul s-ar obţine o pensie inferioară celor reglementate de unele legi speciale, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 16 din Constituţie, este neîntemeiată. Prevederile legale criticate se aplică, în egală măsură, tuturor persoanelor care se pensionează în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Legiuitorul poate, în considerarea unor situaţii diferite, să adopte prin legi speciale, pentru anumite categorii socio-profesionale, reglementări diferite în ceea ce priveşte pensionarea pentru limită de vârstă, fără a avea semnificaţia încălcării principiului egalităţii în faţa legii.Având în vedere cele expuse, Curtea reţine, pe cale de consecinţă, că nu se încalcă prevederile art. 20 din Constituţie, deoarece nu există neconcordanţe între tratatele internaţionale privind drepturile omului şi prevederile legale criticate.Referitor la nemulţumirea autorilor excepţiei pentru modul de reglementare a valorii punctului de pensie, precum şi pentru existenţa unor lacune ale Legii nr. 19/2000, Curtea constată că acestea nu sunt critici de constituţionalitate, ci, eventual, aspecte legate de politica pe care legiuitorul a înţeles să o adopte în domeniu şi pe care Curtea, potrivit competenţelor sale, nu o poate cenzura. Dealtfel, în urma modificării dispoziţiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, susţinerea autorilor excepţiei că prevederile criticate au micşorat valoarea punctajului de pensie, "limitându-se la 30% valoarea minimă şi 50% valoarea maximă", a rămas fără obiect. Actualul text a modificat valoarea punctajului la 37,5%, respectiv 45%, în condiţiile prevăzute.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Ştefan Albu şi alţii în Dosarul nr. 5.980/109/2006 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 30 octombrie 2007.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta--------