LEGE Nr. 142 din 24 decembrie 1996privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 348 din 24 decembrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1997, sa emita ordonanţe în următoarele domenii: a) ratificarea unor acorduri internaţionale privind credite externe acordate României şi garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri; reglementarea participatiilor statului la organismele financiare internaţionale şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu acestea: modificarea unor reglementări privind acceptarea de către România a majorării capitalului sau autorizat la Corporatia Financiară Internationala; stabilirea plafonului de îndatorare externa pentru anul 1997; modificarea unor acte normative de acordare a licenţelor în unele domenii strategice de importanţa naţionala; b) măsuri necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea campaniei agricole din primavara anului 1997; c) reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenţii civile pentru încasarea creanţelor bugetare; d) completarea şi modificarea unor reglementări în domeniul activităţii de cercetare-dezvoltare, precum şi reglementarea alocării prin bugetul de stat şi prin bugetele ordonatorilor de credite a fondurilor destinate finanţării şi cofinanţării de programe şi proiecte pentru: aplicarea politicilor guvernamentale; susţinerea programelor de asistenţa internationala în domeniul cercetării-dezvoltării şi difuziei inovarii, al dezvoltării locale şi în cel al dezvoltării sectorului privat.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în următoarea sesiune ordinară a anului 1997, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, nerespectarea termenului atragind încetarea efectelor acestora.Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de către Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN----------------