LEGE Nr. 140 din 5 noiembrie 1996pentru modificarea și completarea Codului penal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 14 noiembrie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ICodul penal se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:Scopul legii penale  +  Articolul 1Legea penală apara, împotriva infracțiunilor, România, suveranitatea, independenta, unitatea și indivizibilitatea statului, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, precum și întreaga ordine de drept.2. Articolul 21 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Tentativa se sancționează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului și jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decît minimul general al pedepsei. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viața, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani.3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:Pedeapsa principala în caz de concurs de infracțiuni  +  Articolul 34În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte, iar dintre acestea se aplică pedeapsa, după cum urmează:a) când s-a stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viața și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viața;b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adauga un spor de până la 5 ani;c) când s-au stabilit numai amenzi, se aplică pedeapsa cea mai mare, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adauga un spor de până la jumătate din acel maxim;d) când s-a stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se poate adauga amenda, în totul sau în parte;e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, potrivit dispoziției de la lit. b), la care se poate adauga amenda, potrivit dispoziției de la lit. c).Prin aplicarea dispozițiilor din alineatul precedent nu se poate depăși totalul pedepselor stabilite de instanța pentru infracțiunile concurente.4. Articolul 35 alineatul 4 se abroga.5. La articolul 37, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:Exista recidiva și în cazurile în care una dintre pedepsele prevăzute la alin. 1 este detențiunea pe viața.6. La articolul 37, alineatul 2 devine alineatul 3 și va avea următorul cuprins:Pentru stabilirea stării de recidiva în cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a) și b) și alin. 2, se poate tine seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit dispozițiilor legii.7. Articolul 39 alineatul 1 va avea următorul cuprins:În cazul recidivei prevăzute în art. 37 alin. 1 lit. a), pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită ulterior și pedeapsa aplicată pentru infracțiunea anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor art. 34 și 35. Sporul prevăzut în art. 34 alin. 1 lit. b) se poate mari până la 7 ani.8. Articolul 39 alineatul 4 va avea următorul cuprins:În cazul recidivei prevăzute în art. 37 alin. 1 lit. b) se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adauga un spor de până la 10 ani, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult două treimi din maximul special.9. Articolul 39 alineatul ultim se abroga.10. Articolul 53 punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Pedepsele principale sunt:a) detențiunea pe viața;b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani;c) amenda de la 100.000 lei la 50.000.000 lei.11. Articolul 53 punctul 2 litera c) se abroga.12. În Capitolul III din Titlul III al Părții generale se introduce o secțiune noua, Secțiunea I, cu denumirea "Detențiunea pe viața", care va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea I Detențiunea pe viațaRegimul detențiunii pe viața  +  Articolul 54Detențiunea pe viața se executa în penitenciare anume destinate pentru aceasta sau în secții speciale ale celorlalte penitenciare.Regimul executării pedepsei detențiunii pe viața este reglementat în Legea pentru executarea pedepselor.Neaplicarea pedepsei detențiunii pe viața  +  Articolul 55Pedeapsa detențiunii pe viața nu se aplică aceluia care, la data pronunțării hotărârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 de ani. În acest caz, în locul pedepsei detențiunii pe viața se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani și pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viața a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei, detențiunea pe viața se înlocuiește cu închisoarea pe timp de 25 de ani.Liberarea condiționată  +  Articolul 55^1Cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viața poate fi liberat condiționat după executarea efectivă a 20 de ani de detențiune, dacă este stăruitor în munca, disciplinat și da dovezi temeinice de îndreptare, tinindu-se seama și de antecedentele sale penale.Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbați și de 55 de ani pentru femei poate fi liberat condiționat după executarea efectivă a 15 ani de detențiune, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute în alin. 1.Pedeapsa se considera executată, dacă în termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savirsit din nou o infracțiune. Dacă în acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infracțiune, se aplică, în mod corespunzător, dispozițiilor art. 61.Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire  +  Articolul 55^2În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viața cu pedeapsa închisorii, perioada de detențiune executată se considera ca parte executată din pedeapsa închisorii.13. Secțiunea I "Închisoarea" din Capitolul III al Titlului III din Partea generală devine Secțiunea II.14. La articolul 59, alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:După ce a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau cel puțin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în munca, disciplinat și da dovezi temeinice de îndreptare, tinindu-se seama și de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei.În calculul fracțiunilor de pedeapsa prevăzute în alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz însă, liberarea condiționată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei când aceasta nu depășește 10 ani și a cel puțin două treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani.15. După articolul 59 se introduce articolul 59^1, care va avea următorul cuprins:Liberarea condiționată în cazul infracțiunilor săvârșite din culpa  +  Articolul 59^1Cel condamnat pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni din culpa poate fi liberat condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei, după ce a executat cel puțin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau cel puțin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinește și celelalte condiții prevăzute în art. 59 alin. 1.Dispozițiile art. 59 alin. 2 se aplică în mod corespunzător, liberarea condiționată neputind fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei când aceasta nu depășește 10 ani și a cel puțin jumătate când pedeapsa este mai mare de 10 ani.În cazul în care pedeapsa ce se executa este rezultată din concursul între infracțiuni săvârșite din culpa și infracțiuni intenționate, se aplică dispozițiile art. 59.Dispozițiile art. 59 alin. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.16. Articolul 60 va avea următorul cuprins:Liberarea condiționată în cazuri speciale  +  Articolul 60Condamnatul care, din cauza stării sănătății sau din alte cauze, nu a fost niciodată folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat condiționat după executarea fracțiunilor de pedeapsa arătate în art. 59 sau, după caz, în art. 59^1, dacă da dovezi temeinice de disciplina și de îndreptare.Cei condamnați în timpul minorității, când ajung la vârsta de 18 ani, precum și condamnații trecuți de vârsta de 60 de ani pentru bărbați și de 55 de ani pentru femei, pot fi liberați condiționat, după executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau a unei jumătăți în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în art. 59 alin. 1.Persoanele prevăzute în alin. 2, condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni din culpa, pot fi liberate condiționat după executarea unei pătrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depășește 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în art. 59 alin. 1.Dacă pedeapsa ce se executa este rezultată din concursul între infracțiuni săvârșite din culpa și infracțiuni intenționate, se aplică dispozițiile privind liberarea condiționată în cazul infracțiunilor intenționate.Când condamnatul executa mai multe pedepse cu închisoare, care nu se contopesc, fracțiunile de pedeapsa se socotesc în raport cu totalul pedepselor.În toate cazurile, la calculul fracțiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate.Dispozițiile art. 59 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.17. Articolul 61 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Revocarea este obligatorie în cazul când fapta săvârșită este o infracțiune contra siguranței statului, o infracțiune contra păcii și omenirii, o infracțiune de omor, o infracțiune săvârșită cu intenție care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infracțiune prin care s-au produs consecințe deosebit de grave.18. Secțiunea II "Amenda" din Capitolul III al Titlului III din Partea generală devine Secțiunea III.19. La articolul 63, alineatele 2, 3 și 4 vor avea următorul cuprins:Ori de cîte ori legea prevede că o infracțiune se pedepsește numai cu amendă, fără a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de 150.000 lei, iar maximul de 10.000.000 lei.Când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 250.000 lei și maximul special de 15.000.000 lei, iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 350.000 lei și maximul special de 30.000.000 lei.În caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate să depășească limitele generale arătate în art. 53 pct. 1 lit. c).20. Articolul 64 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:a) dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice;21. Articolul 67 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari și rezerviști, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viața.22. Articolele 68, 69 și 70 se abroga.23. Articolul 71 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viața sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor arătate în alineatul precedent din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă la terminarea executării pedepsei, până la grațierea totală sau a restului de pedeapsa ori până la împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei.24. La articolul 76 alineatul 1, literele e) și f) vor avea următorul cuprins:e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amenda care nu poate fi mai mica de 300.000 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amenda care nu poate fi mai mica de 200.000 lei;f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul ei special, putind fi redusă până la 150.000 lei în cazul când minimul special este de 350.000 lei sau mai mare, ori până la minimul general când minimul special este sub 350.000 lei.25. La articolul 76, alineatele 2 și 3 vor avea următorul cuprins:În cazul infracțiunilor contra siguranței statului, infracțiunilor contra păcii și omenirii, al infracțiunii de omor, al infracțiunii săvârșite cu intenție care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infracțiunilor prin care s-au produs consecințe deosebit de grave, dacă se constată că exista circumstanțe atenuante, pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special.Când exista circumstanțe atenuante, pedeapsa complimentară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, poate fi înlăturată.26. Articolul 77 va avea următorul cuprins:Circumstanțe atenuante în cazul pedepsei detențiunii pe viața  +  Articolul 77Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedeapsa detențiunii pe viața, dacă exista circumstanțe atenuante, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani.27. Articolul 78 alineatul 1 va avea următorul cuprins:În cazul în care exista circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adauga un spor până la 5 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special.28. Articolul 78 alineatul 2 se abroga.29. Articolul 80 alineatul 3 va avea următorul cuprins:În cazul aplicării concomitente a dispozițiilor cu privire la circumstanțe agravante, recidiva și concurs de infracțiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăși 25 de ani, dacă maximul special pentru fiecare infracțiune este de 10 ani sau mai mic, și 30 de ani, dacă maximul special pentru cel puțin una din infracțiuni este mai mare de 10 ani.30. La articolul 81, după alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală grava, viol și tortura.31. La articolul 81, alineatul 3, care devine alineatul 4, va avea următorul cuprins:În cazul condamnării pentru o infracțiune prin care s-a produs o paguba, instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei numai dacă până la pronunțarea hotărârii paguba a fost integral reparată sau plata despăgubirii este garantată de o societate de asigurare.32. La articolul 86^1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală grava, viol și tortura.33. La articolul 86^1, alineatul 3, care devine alineatul 4, va avea următorul cuprins:Dispozițiile art. 81 alin. 4 și 5 se aplică și în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.34. Articolul 86^7 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală grava, viol și tortura.35. Articolul 87 alineatul 4 va avea următorul cuprins:În durata executării pedepsei închisorii la locul de muncă nu intra timpul în care condamnatul lipsește de la locul de muncă.36. Articolul 90 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoare de cel mult un an sau amenda ori s-au savirsit infracțiunile prevăzute în art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 215^1 alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, dacă valoarea pagubei nu depășește 100.000 lei sau infracțiunea prevăzută în art. 249, dacă valoarea pagubei nu depășește 500.000 lei;37. Articolul 91 litera c) va avea următorul cuprins:c) amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.38. Articolul 103 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Instanța pune în vedere, celui căruia i s-a încredințat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în vedere ca are obligația sa înștiințeze instanța de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a savirsit din nou o faptă prevăzută de legea penală.39. La articolul 103, după alineatul 2 se introduc doua alineate noi, care devin alineatele 3 și 4, cu următorul cuprins:Instanța poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora din următoarele obligații:a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;b) sa nu între în legătură cu anumite persoane;c) sa presteze o activitate neremunerată într-o instituție de interes public fixată de instanța, cu o durată între 50 și 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de școala, în zilele nelucrătoare și în vacanta.Instanța atrage atenția minorului asupra consecințelor comportării sale.40. La articolul 103, alineatul 3, care devine alineatul 5, va avea următorul cuprins:După luarea măsurii libertății supravegheate, instanța încunoștințează școala unde minorul învață sau unitatea unde este angajata și, după caz, instituția la care prestează activitatea stabilită de instanța.41. La articolul 110, alineatele 2 și 3 se abroga.42. După articolul 110 se introduce articolul 110^1, care va avea următorul cuprins:Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control  +  Articolul 110^1O dată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în condițiile art. 110, instanța poate dispune, pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea virstei de 18 ani, încredințarea supravegherii minorului unei persoane sau instituții din cele arătate în art. 103, putind stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligații dintre cele prevăzute în art. 103 alin. 3, iar după împlinirea virstei de 18 ani, respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligațiilor prevăzute în art. 86^3.Dispozițiile art. 81 alin. 3 și 4, art. 82 alin. 3, art. 83, 84 și 86 se aplică în mod corespunzător.Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în art. 103 alin. 3 poate atrage revocarea suspendării condiționate. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligațiilor stabilite de instanța, potrivit art. 86^3, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 86^4 alin. 2.Dispozițiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător și în caz de liberare condiționată a minorului.43. Articolul 113 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Dacă persoana obligată la tratament este condamnata la pedeapsa detențiunii pe viața sau la pedeapsa închisorii, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei.44. Articolul 119 alineatul 2 se abroga.45. Articolul 126 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detențiunea pe viața sau închisoarea mai mare de 15 ani;46. La articolul 126, alineatele 2 și 4 vor avea următorul cuprins:Termenul de prescripție a executării sancțiunilor cu caracter administrativ prevăzute în art. 18^1 și în art. 91 este de un an.În cazul revocării suspendării condiționate a executării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau, după caz, a executării pedepsei la locul de muncă, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă.47. După articolul 129 se reintroduce articolul 130, care va avea următorul cuprins:Prescripția executării pedepsei care a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viața  +  Articolul 130Executarea pedepsei închisorii, atunci când aceasta înlocuiește pedeapsa detențiunii pe viața, se prescrie în 20 de ani. Termenul de prescripție curge de la rămînerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiunea pe viața.48. Articolul 133 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Reabilitarea nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de rechemare în cadrele permanente ale forțelor armate sau de redare a gradului militar pierdut.49. Articolul 134 alineatul 2 se abroga.50. Articolul 135 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:a) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumătate din durata pedepsei pronunțate;51. Articolul 145 va avea următorul cuprins:Public  +  Articolul 145Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.52. Articolul 146 va avea următorul cuprins:Consecințe deosebit de grave  +  Articolul 146Prin "consecințe deosebit de grave" se înțelege o paguba materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice.53. Articolul 147 va avea următorul cuprins:Funcționar public și funcționar  +  Articolul 147Prin "funcționar public" se înțelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investită, o însărcinare de orice natura, retribuită sau nu, în serviciul unei unități dintre cele la care se referă art. 145.Prin "funcționar" se înțelege persoana menționată în alin. 1, precum și orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decît cele prevăzute în acel alineat."54. Articolul 148 se abroga.55. Articolul 150 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Înscris oficial" este orice înscris care emana de la o unitate din cele la care se referă art. 145 sau care aparține unei asemenea unități.56. Titlul I din Partea specială va fi denumit "Infracțiuni contra siguranței statului".57. Articolul 155 va avea următorul cuprins:Trădarea  +  Articolul 155Fapta cetățeanului român sau a persoanei fără cetățenie, domiciliata pe teritoriul statului român, de a intră în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin acțiuni de provocare de război contra tarii sau de înlesnire a ocupației militare străine, ori de subminare economică sau politica a statului, ori de aservire față de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfășurarea unei activități dușmănoase împotriva siguranței statului, se pedepsește cu detențiune pe viața sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.58. La articolul 156 alineatul 1, literele a) și d) vor avea următorul cuprins:a) preda teritorii, orașe, poziții de apărare, depozite ori instalații ale forțelor armate române sau care servesc apărării;d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acțiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea dușmanului ori sa slăbească puterea de lupta a forțelor armate române sau a armatelor aliate.59. Articolul 160 va avea următorul cuprins:Atentatul care pune în pericol siguranța statului  +  Articolul 160Atentatul savirsit contra vieții, integrității corporale ori sănătății unei persoane care îndeplinește o activitate importanța de stat sau alta activitate publică importanța, în împrejurări care fac ca fapta sa pună în pericol siguranța statului, se pedepsește cu detențiune pe viața sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.60. Articolul 166 va avea următorul cuprins:Propaganda în favoarea statului totalitar  +  Articolul 166Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârșită prin orice mijloace, în public, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.Propaganda consta în raspindirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, concepții sau doctrine cu intenția de a convinge și de a atrage noi adepți."61. După articolul 166 se introduce articolul 166^1, care va avea următorul cuprins:Acțiuni împotriva ordinii constituționale  +  Articolul 166^1Inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea de acțiuni care pot pune în pericol sub orice formă ordinea constituțională, caracterul național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.Fapta de a indemna publicul la săvârșirea faptelor prevăzute în alin. 1 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.Dacă fapta prevăzută în alin. 2 a avut ca urmare săvârșirea infracțiunii la care s-a îndemnat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune.Întreprinderea oricărei acțiuni pentru schimbarea prin violenta a ordinii constituționale se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi."62. Articolul 167 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Inițierea sau constituirea unei asociații sau grupări în scopul săvârșirii vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 155-163, 165 și 166^1 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociații sau grupări se pedepsește cu detențiune pe viața sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.63. Articolul 167 alineatul 3 se abroga.63 bis. La articolul 167, alineatul 4, care devine alineatul 3, va avea următorul cuprins:Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile de la concursul de infracțiuni.64. După articolul 168 se introduce articolul 168^1, care va avea următorul cuprins:Comunicarea de informații false  +  Articolul 168^1Comunicarea sau raspindirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, dacă fapta este de natura sa aducă atingere siguranței statului sau relațiilor internaționale ale României, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.65. La articolul 170, alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:Omisiunea de a denunta de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 155-163, 165, 166^1 și 167 se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.Omisiunea de a denunta, săvârșită de soț sau de o ruda apropiată, nu se pedepsește.66. La articolul 173, alineatele 2 și 5 vor avea următorul cuprins:Se considera tentativa și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute în art. 156, 157, 159-163, 165, 166, 166^1 și art. 158 raportat la infracțiunea de trădare prin ajutorarea inamicului.Tăinuirea și favorizarea săvârșite de soț sau de o ruda apropiată în cazul infracțiunilor prevăzute în art. 155-163, 165, 166^1 și 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 3 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracțiuni tăinuirea și favorizarea nu se pedepsesc.67. Articolul 175 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Omorul savirsit în vreuna din următoarele împrejurări:a) cu premeditare;b) din interes material;c) asupra soțului sau unei rude apropiate;d) profitind de starea de neputință a victimei de a se apara;e) prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane;f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei;g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse;h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni;i) în public,se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.68. Articolul 176 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Omorul savirsit în vreuna din următoarele împrejurări:a) prin cruzimi;b) asupra a doua sau mai multor persoane;c) de către o persoană care a mai savirsit un omor;d) pentru a savirsi sau a ascunde săvârșirea unei tilharii sau piraterii;e) asupra unei femei gravide;f) asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,se pedepsește cu detențiune pe viața sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.69. Articolul 178 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Când uciderea din culpa a unei persoane este săvârșită de un conducător de vehicul cu tracțiune mecanică, având în singe o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se afla în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.70. Articolul 181 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Fapta prin care s-a pricinuit integrității corporale sau sănătății o vătămare care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.71. Articolul 182 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii consecințelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.72. Articolul 183 va avea următorul cuprins:Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte  +  Articolul 183Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.73. După articolul 184 se reintroduce articolul 185, care va avea următorul cuprins:Provocarea ilegala a avortului  +  Articolul 185Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări:a) în afară instituțiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate;c) dacă vârsta sarcinii a depășit patrusprezece saptamini,se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 și 2 s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare corporală grava, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.În cazul când fapta prevăzută în alin. 2 și 3 a fost săvârșită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interdicția exercitării profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c).Tentativa se pedepsește.Nu se pedepsește întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viața, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav și iminent și care nu putea fi înlăturat altfel;b) în cazul prevăzut în alin. 1 lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale;c) în cazul prevăzut în alin. 2, când femeia însărcinată s-a aflat în imposibilitatea de a-și exprima voința, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispozițiilor legale.74. La articolul 189, alineatele 1, 2 și 4 vor avea următorul cuprins:Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.În cazul în care fapta este săvârșită prin simularea de calități oficiale, prin răpire, de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum și în cazul în care victima este minora sau este supusă unor suferințe ori sănătatea sau viața îi sunt puse în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.75. La articolul 192, alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinta, încăpere, dependinta sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.În cazul în care fapta se săvârșește de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul nopții sau prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.76. Articolul 193 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Fapta de a ameninta o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soțului ori a unei rude apropiate, dacă este de natura sa alarmeze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării.77. Articolul 194 va avea următorul cuprins:Șantajul  +  Articolul 194Constringerea unei persoane, prin violenta sau amenințare, sa dea, să facă, sa nu facă sau sa sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobîndi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Când constringerea consta în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată, pentru soțul acesteia sau pentru o ruda apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.78. Articolul 195 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.79. La articolul 197, alineatele 1-3 și 5 vor avea următorul cuprins:Raportul sexual cu o persoană de sex feminin, prin constringerea acesteia sau profitind de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-și exprima voința, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani.Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, dacă:a) fapta a fost săvârșită de doua sau mai multe persoane împreună;b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;c) s-a cauzat victimei o vătămare grava a integrității corporale sau a sănătății.Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani dacă victima nu a împlinit vârsta de 14 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.Faptele prevăzute în alin. 1, 2 lit. b) și c) și alin. 3 teza I nu se pedepsesc dacă înainte ca hotărârea sa fi rămas definitivă a intervenit căsătoria dintre autor și victima. În caz de participație, în alte condiții decît aceea prevăzută în alin. 2 lit. a), căsătoria dintre autor și victima produce aceleași efecte și față de participanți.80. Articolul 198 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârșită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.81. Articolul 200 va avea următorul cuprins:Relațiile sexuale între persoane de același sex  +  Articolul 200Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvârșite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.Fapta majorului de a avea relații sexuale cu un minor de același sex se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.Relațiile sexuale cu o persoană de același sex în imposibilitate de a se apara ori de a-și exprima voința sau prin constringere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.Dacă fapta prevăzută în alin. 2 și 3 are ca urmare vătămarea grava a integrității corporale sau a sănătății, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relații sexuale între persoane de același sex, precum și propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvârșite în același scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.82. La articolul 201, alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:Actele de perversiune sexuală săvârșite în public sau dacă au produs scandal public se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.Dispozițiile art. 200 alin. 2-5 se aplică în mod corespunzător.83. Articolul 205 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Atingerea adusă onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepsește cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.84. Articolul 206 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară ori disprețului public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.85. Titlul III din Partea specială va fi denumit "Infracțiuni contra patrimoniului".86. Articolul 208 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la unu la 12 ani.87. Articolul 209 va avea următorul cuprins:Furtul calificat  +  Articolul 209Furtul savirsit în următoarele împrejurări:a) de doua sau mai multe persoane împreună;b) de o persoană având asupra sa o arma sau o substanța narcotică;c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită;d) asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința sau de a se apara;e) într-un loc public;f) într-un mijloc de transport în comun;g) în timpul nopții;h) în timpul unei calamitati;i) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase,se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani.Cu aceeași pedeapsa se sancționează și furtul privind:a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne;b) un bun care face parte din patrimoniul cultural;c) un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare.Furtul care a produs consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.88. Articolul 211 va avea următorul cuprins:Tilharia  +  Articolul 211Furtul savirsit prin întrebuințare de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconstienta sau neputință de a se apara, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani.Tilharia săvârșită în următoarele împrejurări:a) de doua sau mai multe persoane împreună;b) de o persoană având asupra sa o arma sau o substanța narcotică;c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;d) în timpul nopții;e) într-un loc public sau într-un mijloc de transport;f) într-o locuinta sau în dependințe ale acesteia;g) în timpul unei calamitati;h) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182,se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani.Tilharia care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.89. La articolul 212, alineatele 1-3 vor avea următorul cuprins:Jefuirea prin acte de violenta săvârșite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea nava ori împotriva altei nave, dacă navele se afla în marea libera sau într-un loc care nu este supus jurisdicției nici unui stat, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 18 ani.Dacă pirateria a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani.Pirateria care a produs consecințe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.90. Articolul 213 va avea următorul cuprins:Abuzul de încredere  +  Articolul 213Însușirea unui bun mobil al altuia, deținut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă.Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților inlatura răspunderea penală.91. Articolul 214 va avea următorul cuprins:Gestiunea frauduloasă  +  Articolul 214Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credința, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Gestiunea frauduloasă săvârșită în scopul de a dobîndi un folos material se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai grava.Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate.92. Articolul 215 va avea următorul cuprins:Înșelăciunea  +  Articolul 215Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o paguba, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârșită în asa fel încât, fără aceasta eroare, cel înșelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condițiile stipulate, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincțiile acolo arătate.Emiterea unui cec asupra unei instituții de credit sau unei persoane, știind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesară, precum și fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plati înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.93. După articolul 215 se introduce articolul 215^1, care va avea următorul cuprins:Delapidarea  +  Articolul 215^1Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani.În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.94. Articolul 217 va avea următorul cuprins:Distrugerea  +  Articolul 217Articolul 217 - Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 ani sau cu amendă.În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, științifică, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani.Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa și a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 10 ani.Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare se săvârșește prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.Dispozițiile prevăzute în alin. 2, 3 și 4 se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului.Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală pentru fapta prevăzută la alin. 1 se pune în mișcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților inlatura răspunderea penală.95. Articolul 218 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Dacă faptele prevăzute în art. 217 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detențiunea pe viața sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.96. Articolul 219 va avea următorul cuprins:Distrugerea din culpa  +  Articolul 219Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpa, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.Cu aceeași pedeapsa se sancționează distrugerea ori degradarea din culpa a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor și instalațiilor de telecomunicații sau pentru difuzarea programelor de radio și televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa și a conductelor magistrale de alimentare cu apa, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuințare a acestora.Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpa, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 6 ani, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.Când dezastrul ori consecințele deosebit de grave s-au produs ca urmare a părăsirii postului sau a săvârșirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere al unui mijloc de transport în comun ori de către personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.97. Articolul 220 va avea următorul cuprins:Tulburarea de posesie  +  Articolul 220Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepsește cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârșește prin violenta sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește de doua sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani.Dacă imobilul se afla în posesia unei persoane private, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților inlatura răspunderea penală.98. Articolul 221 va avea următorul cuprins:Tăinuirea  +  Articolul 221Primirea, dobindirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând ca bunul provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fără ca sancțiunea aplicată să poată depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea din care provine bunul tăinuit.Tăinuirea săvârșită de soț sau de o ruda apropiată nu se pedepsește.99. Articolul 222 va avea următorul cuprins:Sancționarea tentativei  +  Articolul 222Tentativa infracțiunilor prevăzute în art. 208-212, 215, 215^1, 217 și 218 se pedepsește.100. Titlul IV, denumit "Infracțiuni contra avutului obștesc", din Partea specială, care cuprinde articolele 223-235, se abroga.101. După articolul 236 se introduce articolul 236^1, care va avea următorul cuprins:Defăimarea tarii sau a națiunii  +  Articolul 236^1Manifestările publice săvârșite cu intenția de a defaima țara sau națiunea română se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.102. Articolul 238 va avea următorul cuprins:Ofensa adusă autorității  +  Articolul 238Atingerea adusă onoarei sau amenințarea săvârșită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia și de natura a aduce atingere autorității, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum și vătămarea corporală, săvârșite împotriva uneia dintre persoanele și în condițiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală grava, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.103. Articolul 239 va avea următorul cuprins:Ultrajul  +  Articolul 239Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implica exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.Lovirea sau orice acte de violenta, precum și vătămarea corporală săvârșite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală grava, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârșite împotriva unui magistrat, polițist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani.104. După articolul 239 se introduce articolul 239^1, care va avea următorul cuprins:Cazuri speciale de pedepsire  +  Articolul 239^1În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 și 193 săvârșite împotriva soțului, copiilor sau părinților persoanelor prevăzute în art. 238 sau în art. 239 alin. 3, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime.105. Articolul 242 va avea următorul cuprins:Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri  +  Articolul 242Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se afla în păstrarea ori în deținerea unui organ sau unei instituții de stat ori a unei alte unități din cele la care se referă art. 145 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.Distrugerea din culpa a vreunuia dintre înscrisurile prevăzute în alineatul precedent, care prezintă o valoare artistică, științifică, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Dacă faptele prevăzute în alin. 1 și 2 sunt săvârșite de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, maximul pedepselor prevăzute în aceste alineate se majorează cu un an.Tentativa infracțiunii prevăzute în alin. 1 se pedepsește.106. Titlul VI din Partea specială va avea următoarea denumire:Infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public sau altor activități reglementate de lege.107. Articolul 246 va avea următorul cuprins:Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor  +  Articolul 246Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știința, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.108. Articolul 247 va avea următorul cuprins:Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi  +  Articolul 247Îngrădirea, de către un funcționar public, a folosinței sau a exercițiului drepturilor vreunui cetățean, ori crearea pentru acesta a unor situații de inferioritate pe temei de naționalitate, rasa, sex sau religie, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.109. Articolul 248 va avea următorul cuprins:Abuzul în serviciu contra intereselor publice  +  Articolul 248Fapta funcționarului public, care, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, cu știința, nu îndeplinește un act ori îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.110. După articolul 248 se introduce articolul 248^1, care va avea următorul cuprins:Abuzul în serviciu în forma calificată  +  Articolul 248^1Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 și 248 au avut consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.111. Articolul 249 va avea următorul cuprins:Neglijența în serviciu  +  Articolul 249Încălcarea din culpa, de către un funcționar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vătămare importanța intereselor legale ale unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecințe deosebit de grave, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.112. Articolul 250 va avea următorul cuprins:Purtarea abuzivă  +  Articolul 250Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană, de către un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.Lovirea sau alte acte de violenta săvârșite în condițiile alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.113. La articolul 254, alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:Fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a intirzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvârșită de un funcționar cu atribuții de control, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.114. Articolul 256 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.115. Articolul 257 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influența sau lasă să se creadă ca are influența asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă ori sa nu facă un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 10 ani.116. Articolul 258 va avea următorul cuprins:Fapte săvârșite de alți funcționari  +  Articolul 258Dispozițiile art. 246-250 privitoare la funcționari publici se aplică și celorlalți funcționari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime.117. După articolul 261 se introduce articolul 261^1, care va avea următorul cuprins:Împiedicarea participării în proces  +  Articolul 261^1Împiedicarea participării într-o cauza penală, civilă, disciplinară sau în orice alta cauza, a unui martor, expert, interpret sau apărător, săvârșită prin violenta, amenințare sau prin orice alt mijloc de constringere îndreptat împotriva sa ori a soțului sau a unei rude apropiate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 7 ani.Tentativa se pedepsește."118. Articolul 262 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Omisiunea de a denunta de îndată săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 174, 175, 176, 211, 212, 215^1, 217 alin. 2-4, art. 218 alin. 1 și art. 276 alin. 3 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.119. Articolul 263 va avea următorul cuprins:Omisiunea sesizării organelor judiciare  +  Articolul 263Fapta funcționarului public care, luând cunoștința de săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, potrivit legii de procedura penală, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.Dacă fapta este săvârșită de către un funcționar public cu atribuții de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani.120. Articolul 264 va avea următorul cuprins:Favorizarea infractorului  +  Articolul 264Ajutorul dat unui infractor fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii infracțiunii, pentru a ingreuna sau a zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decît pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.Favorizarea săvârșită de soț sau de o ruda apropiată nu se pedepsește.121. Articolul 267 va avea următorul cuprins:Supunerea la rele tratamente  +  Articolul 267Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de reținere, deținere ori în executarea unei măsuri de siguranță sau educative se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.122. Articolul 267^1 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu detențiune pe viața sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani.123. Articolul 269 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Dacă fapta este săvârșită prin folosire de violențe, de arme sau de alte instrumente ori de către doua sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani.124. Articolul 271 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești, prin amenințare față de organul de executare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșită prin acte de violenta, pedeapsa este de la unu la 7 ani.125. Articolul 271 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârșește prin amenințare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârșită prin acte de violenta, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.126. La articolul 279, după alineatul 3 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:Tentativa se pedepsește.127. După articolul 279 se introduce articolul 279^1, care va avea următorul cuprins:Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive  +  Articolul 279^1Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182 ori au cauzat o paguba materială, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.Dacă faptele prevăzute în alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.În cazul în care faptele prevăzute în alin. 1 și 3 au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detențiunea pe viața sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.Amenințarea, adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.Dacă fapta prevăzută în alin. 6 este condiționată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenințare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.Tentativa se pedepsește.128. Articolul 280 va avea următorul cuprins:Nerespectarea regimului materiilor explozive  +  Articolul 280Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operațiuni privind aceste materii fără drept se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.Sustragerea materiilor explozive se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.Când faptele prevăzute în alin. 1 și 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoțită de materiale de inițiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.Faptele prevăzute în alin. 1 și 2, dacă au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Cu aceeași pedeapsa se sancționează și fapta prevăzută în alin. 1, dacă a cauzat o paguba materială.În cazul în care faptele prevăzute în alineatele precedente au avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detențiunea pe viața sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.Amenințarea, adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.Fapta de amenințare cu folosirea materiilor explozive, săvârșită în condițiile arătate în art. 279^1 alin. 7, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat.Tentativa se pedepsește.129. Articolul 282 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Falsificarea de moneda metalică, moneda de hirtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, emise de instituția bancară ori de alte instituții de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.130. Articolul 288 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Falsul prevăzut în alineatul precedent, savirsit de un funcționar în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.131. Articolul 289 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știința de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.132. Articolul 292 va avea următorul cuprins:Falsul în declarații  +  Articolul 292Declararea necorespunzătoare adevărului, facuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația facuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.133. Articolul 293 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, pentru a induce sau a menține în eroare un organ sau o instituție de stat sau o alta unitate dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.134. Articolul 296 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.135. Articolul 297 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vînzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.136. Articolul 298 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Divulgarea unor date sau informații care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta este de natura sa producă pagube, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.137. Articolul 300 va avea următorul cuprins:Punerea în circulație a produselor contrafăcute  +  Articolul 300Punerea în circulație a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei invenții se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.138. Articolul 302^1 va avea următorul cuprins:Deturnarea de fonduri  +  Articolul 302^1Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o paguba unui organ ori unei instituții de stat sau unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.139. Articolul 306 va avea următorul cuprins:Relele tratamente aplicate minorului  +  Articolul 306Punerea în primejdie grava, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană căreia minorul i-a fost încredințat spre creștere și educare, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 12 ani. 140. Articolul 307 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Reținerea de către un părinte a copilului sau minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amendă.141. Articolul 309 va avea următorul cuprins:Contaminarea venerică și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit  +  Articolul 309Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relații sexuale între persoane de același sex sau prin acte de perversiune sexuală, de către o persoană care știe ca suferă de o astfel de boala, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe ca suferă de aceasta boala se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani.Instanța de judecată va dispune măsura de siguranță a obligării la tratament medical."142. După articolul 309 se introduce articolul 309^1, care va avea următorul cuprins:Sustragerea de la tratament medical  +  Articolul 309^1Sustragerea de la executarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical, în cazul infracțiunii de contaminare venerică, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.143. Articolul 312 va avea următorul cuprins:Traficul de stupefiante  +  Articolul 312Producerea, deținerea sau orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor stupefiante sau toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice, toate acestea fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.Dacă fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârșită organizat, pedeapsa este detențiunea pe viața sau închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.Prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau substanțelor stupefiante, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, iar organizarea sau îngăduirea consumului de asemenea produse ori substanțe în locuri anumite se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.Tentativa se pedepsește.144. Articolul 313 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătății, expunerea spre vînzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând ca sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 8 ani.145. Articolul 313 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.146. Articolul 322 alineatul 3 va avea următorul cuprins:În cazul prevăzut în alin. 2, dacă nu se cunoaște care dintre participanți au savirsit faptele arătate în acel alineat, se aplică tuturor închisoarea de la 6 luni la 5 ani, când s-a cauzat vătămarea integrității corporale sau sănătății. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.147. Articolul 323 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, altele decît cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii.148. La articolul 324, după alineatul 1 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârșită de un funcționar public care îndeplinește o funcție ce implica exercițiul autorității de stat ori de către o persoană din cele prevăzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.149. Articolul 325 va avea următorul cuprins:Raspindirea de materiale obscene  +  Articolul 325Fapta de a vinde sau raspindi, precum și de a confecționa ori deține, în vederea răspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.150. Articolul 329 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Îndemnul sau constringerea la prostituție ori înlesnirea practicării prostituției sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituției de către o persoană, precum și recrutarea unei persoane pentru prostituție ori traficul de persoane în acest scop, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.151. La articolul 329, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 care va avea următorul cuprins:Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa servească, direct sau indirect, la comiterea infracțiunii prevăzute în alin. 1 și 2 și cele care au fost dobîndite prin săvârșirea acesteia se confisca, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.152. Articolul 334 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Dacă fapta este săvârșită de un ofițer, de un maistru militar sau subofițer, de un militar angajat, de doi sau mai mulți militari împreună ori în fața trupei adunate sau dacă fapta are urmări grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.153. La Titlul I "Infracțiuni contra siguranței statului" din Partea specială - art. 156 alin. 1, art. 157 alin. 1, art. 158, 159, 161, 162 alin. 1, art. 163, 165 alin. 2 - Titlul VI Capitolul III "Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate" din Partea specială - art. 276 alin. 3 teza a II-a -, la Titlul X "Infracțiuni contra capacității de apărare a României" din Partea specială - art. 338 alin. 1, art. 339 alin. 1, art. 341 alin. 2, art. 342 alin. 2, art. 343, 344, 345 alin. 3 - și la Titlul XI "Infracțiuni contra păcii și omenirii" din Partea specială - art. 357 alin. 1 și art. 358 alin. 3 - cuvintele "detențiunea pe viața și confiscarea totală a averii sau cu închisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi și confiscarea parțială a averii", sau, după caz, cuvintele "detențiunea pe viața și confiscarea totală a averii sau cu închisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi și confiscarea totală a averii" se înlocuiesc cu cuvintele "detențiunea pe viața sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi."154. La Titlul I "Infracțiuni contra siguranței statului" din Partea specială - art. 157 alin. 2, art. 162 alin. 2 și art. 165 alin. 1 - și la Titlul XI "Infracțiuni contra păcii și omenirii" din Partea specială - art. 357 alin. 3, art. 358 alin. 1, art. 359 alin. 1 și art. 360 alin. 1 -, cuvintele "închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi și confiscarea parțială a averii" se înlocuiesc cu cuvintele "închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi."155. Prevederile din Codul penal și legile speciale referitoare la pedeapsa confiscării averii, parțială sau totală, se abroga.156. Cuvintele "organizațiile prevăzute în art. 145" se înlocuiesc cu cuvintele "unitățile la care se referă art. 145."157. Cuvintele "interes obștesc" se înlocuiesc cu cuvintele "interes public", cu excepția art. 44 și 45.  +  Articolul IIDispozițiile prezentei legi privitoare la liberarea condiționată nu se aplică celor condamnați definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii, cu excepția celor care s-au sustras de la executare.Dispozițiile art. 39 alin. 6 sunt aplicabile și în cazul în care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa detențiunii pe viața sau a închisorii.  +  Articolul IIICodul penal, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.Ministerul Justiției este singurul autorizat sa editeze și sa publice, în volum, editia oficială a Codului penal.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof.univ.dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  București, 5 noiembrie 1996.Nr. 140.-------------