ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007    Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru, avea obligaţia de a transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de infracţiuni până la 1 aprilie 2007,în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din Tratatul de aderare şi din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligaţia ce incumbă statului român de a comunică măsurile naţionale de executare către Comisia Europeană,ţinând cont de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii vor avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 47 alineatul (1), după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 3-6, cu următorul cuprins:"3. prin Convenţia Marpol 73/78 se înţelege Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, în versiunea sa actualizată;4. prin deversare se înţelege orice evacuare provenită de la o navă, oricare ar fi cauza acesteia, conform definiţiei prevăzute la art. 2 din Convenţia Marpol 73/78;5. prin navă se înţelege orice construcţie maritimă, indiferent de pavilion, inclusiv ambarcaţiunile cu aripi portante, vehiculele cu pernă de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare şi platformele fixe sau plutitoare;6. prin substanţe poluante se înţelege substanţele prevăzute în anexele I (Hidrocarburi) şi II (Substanţe lichide nocive în vrac) la Convenţia Marpol 73/78."2. După articolul 48 se introduc opt noi articole, articolele 48^1-48^8, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) Deversarea de substanţe poluante de pe o navă în: a) apele maritime interioare, acvatoriile porturilor, în care se aplică Convenţia Marpol 73/78; b) marea teritorială; c) zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internaţional; d) marea liberă se pedepseşte cu închisoare de la două luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. (3) Fapta prevăzută la alin. (1) care a cauzat o deteriorare semnificativă a calităţii apelor sau prejudicii semnificative vieţii marine se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 7 ani. (4) Fapta prevăzută la alin. (3), săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(4) au cauzat şi afectarea integrităţii corporale sau decesul uneia sau mai multor persoane, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. (6) Maximul special al pedepsei amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1)-(5) săvârşite de o persoană juridică în cadrul unui grup infracţional organizat în sensul Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate sau în condiţiile prevăzute de art. 323 din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.000.000 lei.Art. 48^2. - În măsura în care nu contravine prevederilor dreptului internaţional, jurisdicţia penală a României se aplică şi pentru faptele prevăzute la art. 48^1 săvârşite de pe nave străine: a) în zona economică exclusivă a României sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internaţional; b) în afara teritoriului României şi a zonei economice exclusive, dar care au cauzat sau riscă să cauzeze poluare pe teritoriul său ori în zona sa economică exclusivă, iar nava se află în mod voluntar într-un port sau terminal în larg al României; c) în marea liberă, iar nava se află în mod voluntar într-un port sau terminal în larg al României.Art. 48^3. - (1) În aplicarea art. 230 alin. 1 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996, faptele prevăzute la art. 48^1 săvârşite de pe o navă străină în afara teritoriului României se pedepsesc cu amendă în cazurile în care jurisdicţia penală a României se aplică conform regulilor de drept intern sau internaţional. (2) În aplicarea art. 230 alin. 2 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, faptele prevăzute la art. 48^1 alin. (1), (2) şi (4) săvârşite de pe o navă străină în marea teritorială a României se pedepsesc cu amendă.Art. 48^4. - (1) Nu intră sub incidenţa art. 48^1 şi 48^3 deversările de substanţe poluante care provin de la navele de război, de la navele de război auxiliare, precum şi de la alte nave aparţinând statului român ori altui stat sau exploatate de acesta şi utilizate în momentul deversării exclusiv pentru un serviciu public, necomercial. (2) Nu intră sub incidenţa art. 48^1 şi 48^3 deversările de substanţe poluante care au fost produse în condiţiile prevăzute de regulile 9, 10, 11 lit. a) sau de Regula 11 lit. c) din anexa nr. I ori Regula 5 sau Regula 6 lit. a) şi c) din anexa nr. II la Convenţia Marpol 73/78. (3) Nu intră sub incidenţa art. 48^1 şi 48^3 faptele săvârşite de proprietar, de comandant sau de echipajul navei, care acţionează sub autoritatea comandantului, dacă deversarea de substanţe poluante a fost produsă în condiţiile prevăzute de Regula 11 lit. b) din anexa nr. I sau de Regula 6 lit. b) din anexa nr. II la Convenţia Marpol 73/78.Art. 48^5. - (1) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta lege sau are cunoştinţă de riscul săvârşirii unei asemenea infracţiuni care cauzează ori poate cauza o poluare iminentă, trebuie să informeze de îndată celelalte state membre susceptibile de a fi expuse acestor prejudicii, precum şi Comisia Europeană. (2) În cazul în care Autoritatea Navală Română constată săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta lege sau are cunoştinţă de riscul săvârşirii unei asemenea infracţiuni, care poate fi supusă jurisdicţiei unui alt stat membru, trebuie să informeze de îndată respectivul stat membru cu privire la aceasta. (3) Autoritatea Navală Română notifică de îndată statului de pavilion al navei sau oricărui alt stat în cauză măsurile luate în aplicarea prevederilor prezentei legi.Art. 48^6. - (1) În cazul infracţiunilor care atrag competenţa mai multor state membre, România, prin autorităţile centrale competente, va coopera cu statele membre implicate, în special în ceea ce priveşte stabilirea condiţiilor de urmărire penală, precum şi a normelor privind asistenţa judiciară reciprocă. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Secretariatul general al Consiliului cu privire la decizia României de a aplica jurisdicţia sa penală pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege, săvârşite de unul dintre resortisanţii săi, în cazul în care acestea pot fi pedepsite penal la locul în care au fost săvârşite sau în cazul în care locul în care au fost săvârşite nu intră sub nicio jurisdicţie teritorială, precum şi pentru infracţiunile săvârşite în beneficiul unei persoane juridice al cărei sediu social este situat pe teritoriul său.Art. 48^7. - Se desemnează Autoritatea Navală Română ca punct de contact, în special în vederea schimbului de informaţii prevăzute la art. 48^5. Aceasta va transmite Comisiei Europene datele sale de contact.Art. 48^8. - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 48^1, constatarea săvârşirii acestora şi cercetarea penală se efectuează de către personalul împuternicit al Autorităţii Navale Române."3. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) aducerea ilegală în ţară, în scopul deversării, aruncării sau scufundării în apele maritime interioare, în marea teritorială sau în zona economică exclusivă a României sau al degajării în atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalaţii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substanţe ori deşeuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substanţe nocive, dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor ori pentru flora şi fauna mării, ori de alte reziduuri sau materiale care pot să producă pagube ţărmului românesc ori să creeze obstacole în calea utilizării legitime a mării, inclusiv în scopuri turistice;".4. După articolul 60 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:"Prezenta lege transpune art. 2-5, 8 şi 16 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de infracţiuni, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 255 din 30 septembrie 2005."  +  Articolul IILa alineatul (2) al articolului 92 din Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, literele b) şi c) se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şidezvoltării durabile,Attila Korodip. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 130.------