LEGE nr. 290 din 2 noiembrie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică navelor militare, porturilor militare și în zonele în care se desfășoară în exclusivitate activități militare.2. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Direcția exercită atribuțiile ministerului privind coordonarea, supravegherea și controlul instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale din domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare, după caz, care funcționează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, în ceea ce privește activitățile prevăzute la art. 5.3. La articolul I punctul 9, partea introductivă a articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea ministerului, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, având următoarele atribuții:4. La articolul I punctul 9, literele e), g) și p) ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:e) acordă și emite brevete, certificate de capacitate pentru personalul navigant român, certificate de conducător de ambarcațiune de agrement, precum și atestate de conformitate și recunoaștere;...........................................................................g) monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obținerii și menținerii brevetelor și a certificatelor de capacitate ale personalului navigant;...........................................................................p) asigură supravegherea tehnică privind certificarea siguranței construcției navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcție aprobate de minister sau ale organizațiilor recunoscute, la solicitarea proprietarului navei;5. La articolul I punctul 13, articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Activitățile de educare, respectiv pregătirea profesională și perfecționarea personalului navigant român, se desfășoară numai printr-o formă de pregătire aprobată.(2) Activitățile de educare privind pregătirea profesională și perfecționarea personalului navigant se desfășoară prin furnizori de educație acreditați în condițiile legii.(3) Activitățile de perfecționare obligatorii în domeniu se desfășoară prin Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navale - CERONAV, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, denumit în continuare CERONAV.(4) Pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate, CERONAV percepe tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.(5) Forma de pregătire aprobată pentru obținerea și menținerea valabilității brevetelor și certificatelor personalului navigant reprezintă totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare, aprobate de Autoritatea Navală Română.6. La articolul I punctul 14, articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) CERONAV își poate desfășura activitatea de perfecționare profesională și prin intermediul unor furnizori de educație acreditați de Ministerul Transporturilor, conform legii.(2) Furnizorii de educație privind serviciile de pregătire și perfecționare a personalului din transportul maritim și pe căile navigabile, care au fost acreditați sau supuși unei proceduri similare în vederea desfășurării acestor activități într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, sunt exceptați de la cerința acreditării prevăzute la alin. (1).7. La articolul I punctul 15, articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Autoritatea Navală Română are obligația să monitorizeze permanent respectarea condițiilor în baza cărora au fost aprobate formele de pregătire prevăzute la art. 11 alin. (5), modul de derulare a acestora, inclusiv calificarea și experiența personalului didactic și ale instructorilor, precum și baza tehnico-materială aferentă.(2) Dacă în cadrul procesului de monitorizare se constată nerespectarea criteriilor de acreditare în baza cărora cursurile organizate de un furnizor de educație au fost aprobate, Autoritatea Navală Română va notifica furnizorul de educație, pentru ca într-o perioadă limitată de timp să remedieze deficiențele constatate.(3) Dacă furnizorul de educație nu remediază deficiențele constatate de Autoritatea Navală Română, comisia de evaluare va propune suspendarea acreditării pe o perioadă de maximum 3 luni.(4) Dacă deficiențele constate nu au fost remediate după expirarea termenului de suspendare, Autoritatea Navală Română va decide anularea acreditării acordate furnizorului de educație pentru desfășurarea unui anumit curs.(5) Toate cursurile sau programele de formare profesională aflate în desfășurare în momentul emiterii unei decizii de suspendare ori anulare a acreditării vor fi finalizate sub supravegherea comisiei de evaluare acreditate. Pe perioada suspendării sau după anularea acreditării este interzisă începerea unor grupe noi de formare profesională în domeniu.8. La articolul I punctul 18, articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Toate navele maritime și de navigație interioară, care fac obiectul prezentei ordonanțe, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staționează în apele naționale navigabile ale României și în porturile românești, sunt obligate să respecte prevederile legislației naționale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.9. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 16^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de construcție a navelor care arborează pavilionul român se dovedește cu certificate emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizație recunoscută, prevăzută în lista redactată și publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.10. La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul, prin Autoritatea Navală Română, își exercită autoritatea și asupra navelor care arborează pavilionul român și navighează în marea liberă sau în apele naționale navigabile ale altor state.11. La articolul I punctul 27, articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Sunt nave, în înțelesul prezentei ordonanțe:a) navele maritime și de navigație interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafață ori în imersie, destinate transportului de mărfuri și/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii;b) instalații plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare și altele asemenea, cu sau fără propulsie;c) construcții plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj și altele asemenea, faruri plutitoare;d) ambarcațiuni de agrement.12. La articolul I punctul 32, titlul secțiunii a 4-a a capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aNaționalitatea navei. Dreptul de a arbora pavilionul român. Înmatricularea, radierea și evidența navelor13. La articolul I punctul 33, literele a)-c) ale alineatului (2) al articolului 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) navelor maritime și de navigație interioară deținute în proprietate sau în leasing de persoane juridice sau fizice române;b) navelor maritime și de navigație interioară proprietate a persoanelor fizice care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European;c) navelor maritime și de navigație interioară proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul în România sau a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menționate la lit. b);14. La articolul I punctul 33, după alineatul (3) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Navele menționate la alin. (2) pierd dreptul de arborare a pavilionului român la încetarea contractului de închiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea în scris a proprietarului sau a operatorului cu avizul proprietarului, după caz.15. La articolul I punctul 34, literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 46 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) certificatul de radiere pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c);b) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului deținut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d).16. La articolul I punctul 38, litera c) a alineatului (1) al articolului 50 se abrogă.17. La articolul I punctul 40, alineatul (3) al articolului 51^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Navele maritime și de navigație interioară prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și d) și care au obținut dreptul de a arbora pavilionul român se înscriu în Registrul matricol al navelor în bare-boat și leasing.18. La articolul I punctul 40, alineatele (1) și (2) ale articolului 51^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^3(1) Navele maritime, navele de navigație interioară, instalațiile și construcțiile plutitoare cu propulsie proprie se individualizează printr-un nume propus de proprietar și aprobat de Autoritatea Navală Română.(2) Navele maritime, navele de navigație interioară, navele de agrement, instalațiile și construcțiile plutitoare fără propulsie se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română.19. La articolul I punctul 40, articolul 51^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^4(1) Navele care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrele prevăzute la art. 51^1 alin. (1)-(3).(2) Nu se înmatriculează în registrele matricole prevăzute la art. 51^1 următoarele categorii de nave:a) navele cu un deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone;b) ambarcațiunile de agrement;c) ambarcațiunile cu o lungime mai mică de 7 m și/sau cu o propulsie mai mică de 15 kW;d) ambarcațiunile propulsate prin forța umană;e) ambarcațiunile de agrement cărora nu li se aplică reglementările naționale privind introducerea pe piață a acestora, cu excepția ambarcațiunilor destinate să transporte persoane în scop comercial și a ambarcațiunilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanțe.(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se înscriu într-un registru de evidență de către căpităniile de port.(4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidență al căpităniilor de port.(5) Forma și conținutul registrului de evidență prevăzut la alin. (3), precum și procedurile de înscriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.(6) La solicitarea proprietarului navele prevăzute la alin. (2) pot obține dreptul de arborare a pavilionului român și vor fi înmatriculate în conformitate cu prevederile alin. (1).20. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 51^5 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Proprietarul navei care solicită suspendarea pavilionului român are obligația să predea actul de naționalitate al navei și să declare noul stat de pavilion.21. La articolul I punctul 40, alineatul (4) al articolului 51^8 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ridicarea sau lansarea la apă de pe cală ori doc a unei nave se poate face numai cu aprobarea căpităniei de port.22. La articolul I punctul 40, alineatul (3) al articolului 51^9 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Navele nou-construite în România, care urmează să fie înmatriculate în alt stat, pot naviga pe baza documentelor de înmatriculare sau pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului, emise de autoritățile competente ale statului respectiv.23. La articolul I punctul 48, alineatul (3) al articolului 62 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Certificatele de conducător de ambarcațiuni de agrement se emit de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port.24. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 71 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru navigația în zone de război, echipajul navei are dreptul de a cere repatrierea sau o compensație suplimentară drepturilor existente, stabilită prin contractul colectiv de muncă negociat.25. La articolul I punctul 58, alineatul (1) al articolului 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) În cazul în care comandantul/conducătorul de navă sau șeful mecanic îmbarcat la bordul unei nave care arborează pavilion român, indiferent de motiv, se află în imposibilitatea de a exercita comanda acelei nave, aceasta trece asupra altei persoane din echipaj, în ordine ierarhică, în conformitate cu legislația națională.26. La articolul I, după punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 68^1, cu următorul cuprins:68^1. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Activități efectuate cu nave maritime și de navigație interioară27. La articolul I punctul 73, alineatul (2) al articolului 90 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care nava în pericol se află în apele naționale navigabile și comandantul/conducătorul de navă, proprietarul sau operatorul acesteia întârzie nejustificat încheierea unei înțelegeri pentru asistență ori salvare și căpitănia de port, în a cărei jurisdicție se află nava în pericol, consideră că respectiva navă constituie un pericol real pentru siguranța navigației, pentru mediu sau pentru populația din împrejurimi, aceasta poate dispune instituțiilor ori operatorilor economici specializați sau altor nave disponibile intervenția pentru salvare.28. La articolul I, după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 73^1, cu următorul cuprins:73^1. La articolul 90, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul prevăzut la alin. (2) căpitănia de port are obligația să întocmească un document care trebuie să cuprindă: situația de pericol în care se află nava, numele navelor și ale persoanelor care au participat la această activitate din dispoziția sa, conformarea operațiunilor de salvare dispuse de ea, precum și a cheltuielilor aferente acestor operațiuni. Acest document, aprobat de Autoritatea Navală Română, constituie titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenită fiecărui participant, persoană juridică.29. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 91 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 91(1) În toate cazurile de sinistru, calamitate, de pericol, poluare și altele asemenea sau de interes general, apărute pe mare, în apele naționale navigabile ori în porturi, Autoritatea Navală Română, prin căpitănia de port în a cărei jurisdicție s-au produs acestea, coordonează toate activitățile de salvare și de limitare a efectelor acestora.30. La articolul I punctul 83, articolul 110 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110Pilotajul navelor maritime în porturi și pe căi navigabile interioare este serviciu de siguranță și se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea și tarifele practicate.31. La articolul I punctul 88, alineatul (2) al articolului 122^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După obținerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), căpitănia va informa în scris și va depune o copie a permisului de lucru la administrația portuară și/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfășoară operațiunea.32. La articolul I punctul 88, articolul 122^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122^4Pe toată perioada derulării lucrărilor, acestea se vor desfășura sub supravegherea căpităniei de port.33. La articolul I punctul 88, articolul 122^5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122^5La terminarea lucrărilor prevăzute la art. 122^3 alin. (1), operatorul economic va depune la căpitănia de port un raport privind derularea și rezultatele lucrărilor.34. La articolul I punctul 91, alineatul (2) al articolului 124 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ancorarea sau acostarea în locurile prevăzute la alin. (1) se face cu informarea căpităniei de port în a cărei jurisdicție se află acestea.35. La articolul I punctul 94, articolul 126 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126Activitatea de supraveghere și control al navigației se efectuează de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port.36. La articolul I punctul 95, articolul 126^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126^1Reprezentanții Autorității Navale Române și ai căpităniilor de port, împuterniciți de către directorul general al Autorității Navale Române, au dreptul de inspecție și control, la orice oră din zi sau din noapte, la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în apele naționale navigabile sau în porturile românești. Activitatea de control se desfășoară în conformitate cu legislația națională și cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.37. La articolul I punctul 102, alineatul (3) al articolului 132 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) interdicția de plecare a navei nu poate depăși 24 de ore din momentul primirii solicitării avizului de plecare a navei. După această perioadă, nava va fi reținută numai dacă solicitantul prezintă la căpitănia de port o încheiere executorie a instanțelor judecătorești. Reținerea poate înceta dacă proprietarul sau, după caz, operatorul navei ori proprietarul mărfii a făcut dovada constituirii unor garanții suficiente în raport cu creanța invocată și aceasta a fost acceptată de cel care a solicitat reținerea. În calculul celor 24 de ore nu se iau în considerare orele din zilele declarate legal ca nelucrătoare.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, și în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Transporturilor".  +  Articolul IIIÎn cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, textul "ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului" se înlocuiește cu textul "ordin al ministrului transporturilor".  +  Articolul IVNavele poliției de frontieră, navele poliției de transporturi și navele aparținând Autorității Naționale a Vămilor trebuie să se conformeze prevederilor prezentei legi în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 2 noiembrie 2007.Nr. 290.-----