DECRET-LEGE nr. 70 din 8 februarie 1990privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale și ocrotiri sociale
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 februarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:  +  Articolul ILegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul 4 al articolului 14 va avea următorul cuprins:(4) Pentru persoanele cu vechime integrală în munca care au lucrat mai puțin de 20 ani în grupa I ori mai puțin de 25 ani în grupa a II-a, virstele de pensionare arătate la alin. 2 și 3 se reduc cu cîte:a) 6 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa I;b) 3 luni pentru fiecare an efectiv lucrat în grupa a II-a.2. După alineatul 4 al articolului 14 se introduce un nou alineat (5), cu următorul cuprins:(5) Virstele de pensionare se reduc numai cu ani întregi, fără a putea fi mai mici de 50 ani.3. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Persoanele care datorită unor accidente de muncă, unor boli profesionale sau tuberculozei și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă primesc pensie, indiferent de vechimea în munca, pe timpul cît durează invaliditatea. Se asimilează cu accidentul de muncă și cel survenit în timpul deplasarii la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal necesar deplasarii.(2) Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unor boli obișnuite au dreptul la pensie numai dacă dovedesc vechimea în munca minima arătată la art. 38^1.(3) Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obștești, precum și elevii, ucenicii și studenții, în timpul efectuării practicii profesionale, beneficiază de aceleași drepturi în raport de cauza invaliditatii.4. Partea introductivă la alineatul 1 al articolului 25 va avea următorul cuprins:(1) Pensia de invaliditate de gradul I se stabilește în raport cu vechimea în munca, în procente din retributia tarifara, diferențiate pe transe de salariu și grupe de muncă, astfel:5. Alineatul 3 al articolului 25 va avea următorul cuprins:(3) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.6. Alineatul 5 al articolului 25 va avea următorul cuprins:(5) Pensionării de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajați atît pensia, cît și salariul realizat din munca efectiv prestată, pînă la nivelul salariului tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale. Pentru pensionării de invaliditate de gradul III care se încadrează la unități din sectoare pentru care nu este stabilit prin lege salariu tarifar de încadrare, pensia și veniturile din munca, astfel realizate, nu pot depăși salariul tarifar de încadrare avut la data invalidării, actualizat potrivit majorărilor legale.7. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Salariații care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente produse în afară procesului de muncă beneficiază de pensie de invaliditate.8. Alineatul 1 al articolului 36 va avea următorul cuprins:(1) Pensia se stabilește în procente din salariul tarifar, diferențiate pe transe de salarii și ani de vechime în munca. Pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate se stabilește după cum urmează:
  Salariul tarifar - lei -Pensia în procente din salariul tarif. pina la 15 ani vechimeCuantumul minim al pensiei -lei-Pensia în procente din salariul tarif. ptr. 30 ani vechimeCuantumul minim al pensiei -lei-
  pînă la 1200 1201 - 1600 1601 - 2000 2001 - 2500 2501 - 3000 3001 - 3500 3501 - 4000 peste 400040 35 33 31 30 29 28 27- 480 560 650 775 900 1015 112070 65 60 57 55 53 51 49- 840 104012001425165018552040
  9. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:(2) Pentru vechimile de pînă la 30 ani, pensia se calculează proporțional cu numărul anilor lucrati.10. Alineatul 5 al articolului 36 va avea următorul cuprins:(5) Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate.11. Alineatul 6 al articolului 36 va avea următorul cuprins:(6) Pensionării de invaliditate de gradul III vor primi pe timpul cît sînt angajați drepturile prevăzute la art. 25 alin. 5.12. După articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 38^1Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite, precum și cei accidentati în afară procesului de muncă, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacă au vechimea în munca, în raport cu vîrsta, arătată în tabelul următor:
  Vîrsta la data ivirii invaliditatiiVechimea minima în munca (ani)
  bărbațifemeiangajați după absolvirea studiilor superioare
  pînă la 20 ani de la 20 ani la 22 ani de la 22 ani la 25 ani de la 25 ani la 30 ani de la 30 ani la 35 ani de la 35 ani la 40 ani de la 40 ani la 45 ani de la 45 ani la 50 ani de la 50 ani la 55 ani de la 55 ani la 60 ani peste 60 ani1 2 3 6 9 12 14 16 18 20 22 1 1 2 4 6 9 11 13 15 16 17 - - 1 3 4 7 9 11 13 15 17
  13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Copiii au drept la pensie de urmaș:a) pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă continua studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrsta de 25 ani;b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea virstelor arătate la lit. a), pe toată durata invaliditatii.14. Alineatul 2 al articolului 46 va avea următorul cuprins:(2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifica, pensia se recalculează potrivit art. 44 alin. 2.15. Articolul 51 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Pentru salariați, pensiile se plătesc de la data desfacerii contractului de muncă sau, după caz, a încetării plății indemnizației de asigurări sociale.(2) Pentru cei care la data solicitării nu erau încadrați în munca, pensiile se plătesc din prima zi a lunii următoare înregistrării cererii cu toate actele necesare stabilirii dreptului.(3) Unitatea nu poate dispune încetarea contractului de muncă pentru motivul pensionării decît după primirea deciziei de pensie.16. După articolul 62 se introduc articolele 62^1 și 62^2, care vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62^1(1) Pensionării pentru limita de vîrsta care și-au continuat activitatea pot cere recalcularea pensiei de asigurări sociale prin adăugarea timpului lucrat după pensionare. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folosită la stabilirea inițială a pensiei.(2) Pensionării care au lucrat după stabilirea pensiei pentru limita de vîrsta o perioadă de cel puțin 5 ani pot cere recalcularea pensiei folosind ca baza de calcul, potrivit prevederilor art. 10 și 21, fie salariul avut în vedere la stabilirea inițială a pensiei, fie salariile realizate în ultimii 5 ani de activitate.(3) Recalcularea se poate face o singură dată, la încetarea activității.(4) De recalcularea pensiei pentru limita de vîrsta, în condițiile prevăzute în alineatele 1, 2 și 3, beneficiază și cei pensionați potrivit unor reglementări anterioare, cărora li s-au mai recalculat pensiile în conformitate cu acele reglementări.(5) Pensionării de invaliditate de gradul III care rămîn sau se reangajeaza după pensionare au dreptul sa li se recalculeze pensia ori de cîte ori au realizat o vechime în munca de cel puțin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculate este cea avută în vedere la stabilirea inițială a pensiei sau - dacă este mai avantajoasă - media salariului și a sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate realizată în ultimii 5 ani de activitate.(6) Recalcularea pensiei poate fi cerută și de către urmași.  +  Articolul 62^2Pensiile de invaliditate de gradul III stabilite după intrarea în vigoare a Legii nr. 3/1977, existente la data de 28 februarie 1990, vor fi calculate în conformitate cu prevederile art. 25 alin. 3.
   +  Articolul IIDecretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Invalizii și accidentatii de război, indiferent de gradul de invaliditate, își păstrează, la încetarea activității, dreptul la pensie I.O.V.R. și dacă, potrivit legii, li se cuvine și o alta pensie pentru activitatea prestată după ce au devenit invalizi.2. Articolul 6 se completează cu un nou alineat avînd următorul cuprins:(2) Nevazatorii pot cumula pensia cu salariul, pe timpul cît lucrează.  +  Articolul IIIArticolul 196 din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 196Sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate și sporul pentru munca în condiții deosebite se iau în calculul indemnizațiilor care se acordă în cadrul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul IVArticolul 5 din Decretul nr. 247/1977 privind stabilirea tarifelor pentru stațiunile balneoclimaterice se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Sumele suplimentare rezultate din modificările tarifelor stabilite potrivit prezentului decret se suporta de persoanele care beneficiază de bilete de odihnă și cura balneara. Sînt scutiți de plată acestor sume pensionării I.O.V.R. neangajati, beneficiarii de ajutor social, precum și pensionării de asigurări sociale de stat și pensionării militari cu pensii pînă la 1.100 lei lunar, inclusiv.  +  Articolul VArticolul 18 alineatele 1 și 2 din H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat se modifica și vor avea următorul cuprins:Salariații au dreptul la un ajutor în cuantum de 1.500 lei în cazul decesului unui membru de familie pe care îl întrețin.La decesul salariatului, se acordă membrilor de familie ai acestuia sau persoanelor din afară familiei care au suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor în cuantum de 2.000 lei.  +  Articolul VIDecretul nr. 410/1985 privind alocația de stat pentru copii și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și sotiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:Alocația de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri diferențiate, în raport cu numărul copiilor aflați în întreținerea familiei și cu veniturile beneficiarului alocației, indiferent de mediul, urban sau rural, în care acesta domiciliază.2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Cuantumurile, precum și plafoanele de venituri și numărul copiilor în raport de care se stabilește alocația de stat pentru copii, sînt următoarele:
  Plafoane de venituri lunare - lei
  pînă la 25002501-33503351-4450
  pentru primul copilpentru al doilea copilpentru al treilea copilpentru al patrulea copil și următorii, cîte310360440510260300350410230270300350
  3. Alineatele 1 și 2 ale articolului 4 se abroga.4. Alineatul 3 al articolului 4 va avea următorul cuprins:– Cuantumul alocației de stat pentru copii se modifica ori de cîte ori se schimba numărul copiilor, veniturile beneficiarului, precum și celelalte condiții în raport cu care se acordă alocația.5. Alineatul 2 al articolului 7 se abroga.6. Alineatul 3 al articolului 7 va avea următorul cuprins:(3) - Pentru persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motive imputabile lor, alocația se acordă numai după 3 luni de la data reangajarii cu contract de muncă încheiat pe durata nedeterminată.7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Persoanele care au avut mai mult de 12 zile absente nemotivate de la începutul anului calendaristic nu primesc alocația de stat în luna în care intervine o noua absenta nemotivată.
   +  Articolul VIIArticolul 12 din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistența batrinilor pensionari și nepensionari se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Invalizii a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluția din decembrie 1989, precum și invalizii cu un venit mediu lunar pe o persoană în întreținere mai mic de 1000 lei, beneficiază gratuit de proteze, orteze, aparate ortopedice, mijloace și dispozitive de mers.(2) În cazuri excepționale și bine justificate, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și organele locale ale administrației de stat vor putea acorda următoarele ajutoare:a) ajutoare bănești trimestriale în suma de pînă la 1500 lei persoanelor incapabile de muncă fără venituri proprii și ai căror sustinatori legali au un venit mediu lunar pentru fiecare persoana aflată în întreținere mai mic de 1000 lei;b) ajutoare de inmormintare în suma de 1500 lei în caz de deces al persoanelor prevăzute la lit. a).(3) Fondurile necesare pentru acțiunile prevăzute la alin. 1 și 2 vor fi prevăzute în bugetele Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și ale organelor locale ale administrației de stat.  +  Articolul VIIIArticolul 1 din H.C.M. nr. 821/1970 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Alocația de întreținere pentru minorii aflați în plasament familial sau încredințați unei familii ori persoane se stabilește la 1000 lei lunar.  +  Articolul IXArticolul 1 alineatul 3 din Decretul nr. 253/1971 privind contribuția de întreținere în unele instituții de ocrotire se modifica și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele internate care au venituri proprii datorează plata unei contribuții lunare, în raport cu aceste venituri. Dacă cei internati nu au venituri sau acestea nu sînt suficiente pentru acoperirea costului întreținerii, contribuția se datorează, integral sau parțial, după caz, de către sotii, copiii sau părinții lor, potrivit cu posibilitățile lor de plată. Sînt scutiți de plată contribuției de întreținere sustinatorii legali ai persoanelor internate în cămine-atelier și cămine pentru bolnavi neuropsihici.  +  Articolul XInvalizii încadrați în gradul I de invaliditate a căror infirmitate a fost cauzată de participarea la Revoluția din decembrie 1989 beneficiază de drepturile prevăzute de H.C.M. nr. 1060/1968 și H.C.M nr. 2466/1969 privind acordarea unor gratuități pentru transportul invalizilor și accidentatilor de război încadrați în gradul I de invaliditate sau mari mutilati, precum și insotitorilor acestora.  +  Articolul XISumele plătite în plus pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.  +  Articolul XIIÎn aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucțiunile necesare.  +  Articolul XIIISe autoriza Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de titularii de plan, pentru aplicarea prezentului decret-lege sa modifice corespunzător indicatorii financiari prevăzuți pe anul 1990.  +  Articolul XIVOrice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abroga.  +  Articolul XVPrezentul decret-lege se aplică începînd cu data de 1 martie 1990.
  PREȘEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
  ION ILIESCU
  ------