HOTĂRÂRE nr. 1.346 din 31 octombrie 2007privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 12 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidDepartamentulpentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 octombrie 2007.Nr. 1.346.  +  Anexa PLAN DE ACŢIUNEpentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismuluide cooperare şi verificare a progresului realizat de România îndomeniul reformei sistemului judiciar şial luptei împotriva corupţiei1. Consideraţii generalePrin Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a creat cadrul pentru stabilirea, după data aderării României la Uniunea Europeană, a unui mecanism de cooperare şi verificare a evoluţiilor înregistrate în domeniile reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.Astfel, prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate 4 condiţionalităţi (benchmarks-BM) cu privire la care se realizează în perioada postaderare o monitorizare strictă:● Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilităţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală (BM1)● Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoare (BM2)● Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţie (BM3)● Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale (BM4)Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind evoluţia măsurilor de acompaniere după aderare din 27 iunie 2007, denumit în continuare Raportul din 27 iunie 2007, a statuat menţinerea mecanismului de cooperare şi verificare în vederea monitorizării progreselor înregistrate de România şi a solicitat elaborarea de către autorităţile române a unui plan de acţiune care să reflecte măsurile avute în vedere pentru soluţionarea celor 4 condiţionalităţi.2. Metodologia de elaborareProiectul de plan a fost întocmit sub coordonarea Ministerul Justiţiei, prin centralizarea contribuţiilor proprii şi a celor formulate de instituţiile cu atribuţii în domeniul funcţionării sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. În data de 21 şi, respectiv, 24 septembrie 2007, proiectul planului de acţiune agreat la nivel tehnic a fost supus dezbaterii Comisiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, respectiv Consiliului pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007. Instituţiile participante la cele două reuniuni au agreat obiectivele planului de acţiune.Proiectul a fost discutat în cadrul reuniunilor tehnice de lucru şi supus dezbaterilor publice în perioada 2-17 octombrie 2007, fiind organizate reuniuni de consultări cu magistraţii (12 octombrie 2007), reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi reprezentanţi ai societăţii civile (17 octombrie 2007).În perioada 8-12 octombrie, o echipă de experţi din statele membre au realizat o evaluare ex-ante a planului. Experţii au apreciat că documentul programatic răspunde nevoilor şi deficienţelor subliniate de Raportul din 27 iunie 2007 şi că stabileşte obiective clare şi măsuri coerente.Experţii au făcut de asemenea o serie de observaţii tehnice, unele dintre acestea fiind încorporate în plan, altele urmând să fie luate în considerare pe durata implementării acestuia de către grupurile de lucru ce vor realiza monitorizarea planului.Proiectul a fost definitivat în urma analizării propunerilor rezultate în urma consultărilor şi a recomandărilor experţilor străini, urmărindu-se cu precădere remedierea unor probleme existente sau îmbunătăţirea unor activităţi curente.3. Relaţia planului de acţiune cu Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007Planul de acţiune a fost elaborat pentru a răspunde exclusiv domeniilor de interes semnalate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. Prezentul plan nu afectează în niciun fel continuarea eforturilor în vederea îndeplinirii, până la data de 31 decembrie 2007, a măsurilor prevăzute în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, şi în Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005. Mai mult, la elaborarea planului de acţiune au fost avut în vedere măsurile prevăzute de cele două strategii, care vizau deficienţele semnalate în raportul Comisiei Europene. Aprobarea proiectului de plan de către Comisia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, respectiv de către Consiliul pentru coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, a asigurat continuitatea şi coerenţa măsurilor.4. Structură şi direcţii principaleBM1: Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilităţii CSM. Raportarea şi monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă şi penală.Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 1 sunt: adoptarea unor noi coduri de procedură civilă şi penală, unificarea jurisprudenţei, consolidarea capacităţii instituţionale a CSM şi responsabilizarea membrilor consiliului, creşterea transparenţei actului de justiţie, îmbunătăţirea politicii de resurse umane, creşterea eficienţei sistemului judiciar prin îmbunătăţirea infrastructurii şi managementului instanţelor. a) Adoptarea noilor coduri de procedură civilă şi penalăAdoptarea noilor coduri reprezintă o prioritate a Ministerului Justiţiei în materie legislativă, acestea fiind indispensabile pentru sistematizarea normelor de natură să asigure simplificarea procedurilor judiciare, reducerea duratei acestora, precum şi reducerea numărului căilor de atac pentru anumite categorii de cauze. O serie de măsuri de reformă, mai ales în domeniul resurselor umane şi al unificării practicii judiciare, vor depinde de adoptarea noilor coduri.O condiţie esenţială pentru aplicarea corectă şi unitară a noilor coduri o constituie pregătirea judecătorilor şi procurorilor înaintea intrării în vigoare a acestora, dar şi informarea publicului despre noile reguli procedurale. Astfel, sunt prevăzute campanii de formare adresate judecătorilor şi procurorilor, la organizarea cărora vor fi implicaţi membri ai comisiilor care au lucrat la elaborarea noilor coduri. De asemenea, pentru informarea justiţiabililor se vor organiza campanii de informare publică şi se vor elabora broşuri disponibile gratuit, cuprinzând cele mai importante modificări introduse de noile coduri. b) În privinţa unificării jurisprudenţei, Raportul din 27 iunie 2007 semnalează o serie de progrese în urma măsurilor luate în cursul anului 2006, dar atrage atenţia asupra faptului că "absenţa unei practici unitare pentru cazurile de restituire a proprietăţii rămâne, însă, un motiv de îngrijorare".În vederea remedierii acestei probleme, planul prevede, pe de o parte, continuarea măsurilor apreciate ca eficiente, derulate şi în prezent, iar pe de altă parte, măsuri noi, ce vizează în primul rând problema unificării practicii judiciare în materia restituirii proprietăţilor. Astfel, va continua organizarea întâlnirilor periodice între judecătorii instanţelor de la diferite grade de jurisdicţie, pentru discutarea problemelor de practică neunitară, fiind prevăzută pentru viitor şi implicarea avocaţilor, mai ales în vederea identificării şi semnalării cazurilor de practică neunitară. De asemenea, vor continua activităţile ce asigură accesul judecătorilor la jurisprudenţă: actualizarea permanentă a portalului instanţelor prin publicarea jurisprudenţei relevante, precum şi prin publicarea acestei jurisprudenţe în broşuri sau volume ce vor fi distribuite la instanţele din ţară. Vor continua şi seminariile de pregătire a judecătorilor şi procurorilor în domeniul unificării jurisprudenţei, cu prioritate în materia restituirii imobilelor naţionalizate, şi se va realiza un forum de discuţii pentru magistraţi, prin intermediul căruia să fie facilitată comunicarea dintre judecătorii şi procurorii din ţară pe diverse domenii de interes.De asemenea, prevederile ce vor fi introduse prin noile coduri de procedură civilă şi penală au ca finalitate tocmai simplificarea regulilor procesuale, reaşezarea normelor de competenţă şi regândirea sistemului căilor de atac, astfel încât să se limiteze cât mai mult cu putinţă cazurile în care să existe riscul unor interpretări neunitare. c) Consolidarea capacităţii administrative a CSM, responsabilizarea membrilor acestuia şi soluţionarea problemelor de etică ale unor membri ai ConsiliuluiÎn vederea responsabilizării membrilor CSM şi soluţionării problemelor de etică, a fost avută în atenţie realizarea unei mai bune comunicări între membrii acestei instituţii, pe de o parte, magistraţi şi societatea civilă, pe de altă parte, fiind prevăzute întâlniri periodice în care să se discute activitatea membrilor CSM în perioada de referinţă şi priorităţile lor pentru perioada următoare. De asemenea, candidaţii la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte CSM vor prezenta un program de activitate pentru perioada mandatului, a cărui îndeplinire să poată fi urmărită de către cei interesaţi: judecători, procurori, societate civilă etc.Va continua procesul de selecţie a inspectorilor judiciari, cu respectarea criteriilor de reprezentativitate teritorială. d) Creşterea transparenţei actului de justiţie impune continuarea măsurilor deja întreprinse, astfel încât justiţia să îşi consolideze rolul şi imaginea de serviciu public, aflat în slujba cetăţeanului. Sunt avute în vedere în principal: pregătirea magistraţilor, a personalului auxiliar şi a purtătorilor de cuvânt de la instanţe şi parchete în domeniul comunicării publice, precum şi realizarea de către CSM a unor sondaje în rândul opiniei publice şi al magistraţilor cu privire la percepţia asupra funcţionării sistemului judiciar, urmate de prezentarea şi dezbaterea publică a concluziilor. e) Îmbunătăţirea politicii de resurse umane continuă să reprezinte o prioritate. Raportul din 27 iunie 2007 arată că "situaţia resurselor umane în sistemul judiciar din România, precum şi capacitatea de gestionare la nivel central şi la nivelul instanţelor şi parchetelor continuă să constituie o problemă pentru autorităţi".Una dintre direcţiile avute în vedere pentru reducerea deficienţelor din domeniul resurselor umane o reprezintă raţionalizarea şi eficientizarea activităţii magistraţilor, care presupune mai multe etape: stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor, identificarea volumului optim de activitate pentru fiecare judecător şi procuror, asigurarea necesarului de personal atât la instanţe, cât şi la parchete. În prezent se derulează studii şi programe pentru realizarea acestor etape premergătoare.Ulterior, în baza concluziilor acestor programe şi având în vedere cu prioritate regulile de competenţă materială cuprinse în noile coduri de procedură civilă şi penală, se va elabora o strategie de resurse umane, prin corelarea rezultatelor studiilor elaborate şi ţinând seama de dinamica personalului din sistemul judiciar. În acest scop vor fi prelucrate concluziile tuturor studiilor şi proiectelor premergătoare, dar se va ţine seama şi de alte elemente esenţiale: dinamica personalului în sistem (persoane admise, pensionări, orientarea către alte profesii, detaşări etc.), formarea profesională iniţială şi continuă a judecătorilor, procurorilor şi personalului auxiliar, reaşezarea normelor de competenţă şi a căilor de atac, după intrarea în vigoare a noilor coduri, încărcătura diferită a instanţelor şi parchetelor.În acelaşi context, este avută în vedere continuarea restructurării Ministerului Public, cu privire la care Raportul din 27 iunie 2007 reţine că este în curs de realizare, în baza planului de reorganizare prezentat la începutul anului 2007. Restructurarea va continua prin redistribuirea, respectiv ocuparea posturilor vacante de execuţie şi de conducere. f) Creşterea eficientei sistemului judiciar prin îmbunătăţirea infrastructurii şi managementului instanţelorÎn plan organizatoric este vizată îmbunătăţirea managementului instanţelor, prin demararea şi implementarea unui proiect care va testa posibilitatea introducerii managerilor de instanţă, cu scopul degrevării preşedinţilor de instanţă, prin preluarea sarcinilor administrative ale acestora.Sunt avute în vedere lucrări de reabilitare a sediilor instanţelor şi parchetelor, precum şi construirea unor sedii noi.Continuarea procesului de informatizare, factor esenţial pentru eficientizarea activităţii instanţelor şi a parchetelor, se va realiza prin continuarea dotării sistemului judiciar cu aparatură informatică şi prin dezvoltarea şi securizarea reţelelor de comunicaţie proprii sistemului judiciar, dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic ECRIS, asigurarea arhivării electronice a dosarelor, asigurarea înregistrării şedinţelor de judecată prin crearea unui sistem unitar şi performant de înregistrare audio-video, de audiere a martorilor cu identitate ascunsă şi a deţinuţilor încarceraţi, implementarea sistemului de infochioşcuri, pregătirea specialiştilor în domeniul IT. Astfel, vor fi continuate şi dezvoltate investiţiile deja efectuate pentru dotarea tehnică a instanţelor şi parchetelor, asigurându-se sustenabilitatea acestora prin continua lor extindere şi actualizare.BM2: Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoare.Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere măsurile necesare pentru operaţionalizarea agenţiei. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 2 sunt: asigurarea resurselor necesare bunei funcţionări a agenţiei, consolidarea administrativă a agenţiei, conceperea şi operaţionalizarea sistemului de management operativ şi creşterea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi a demnităţilor publice prin acţiuni de prevenire. a) Asigurarea resurselor necesare bunei funcţionări a agenţieiPrincipalele măsuri prevăzute pentru funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au în vedere asigurarea resurselor financiare, umane şi tehnice pentru punerea în funcţiune a agenţiei. b) Consolidarea administrativă a agenţieiPrincipalele măsuri prevăzute în vederea consolidării capacităţii administrative a ANI au în vedere elaborarea unei strategii a instituţiei care să consolideze managementul şi funcţionarea ANI şi care să creeze bazele pentru o abordare pe termen mediu a priorităţilor, precum şi stabilirea organizării interne şi a procedurilor de lucru, prin adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii. Având în vedere specificul atribuţiilor personalului ANI, este necesară elaborarea unui plan de formare profesională, în strânsă legătură cu nevoile de training.Evaluarea calităţii managementului ANI se va realiza prin desfăşurarea unui audit extern, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare. c) Conceperea şi operaţionalizarea sistemului de management operativ va asigura desfăşurarea activităţii de control al averilor, al potenţialelor conflicte de interese şi al incompatibilităţilor, cu respectarea principiilor imparţialităţii, independenţei, celerităţii şi bunei administrări. Este necesară crearea unui sistem de distribuire aleatorie a cauzelor, precum şi centralizarea graduală a informaţiilor privind depunerea declaraţiilor de avere şi interese. Pe măsura centralizării informaţiilor relevante se impune şi crearea unui modul de analiză şi gestiune automată a datelor. Pe baza evaluării tipurilor de informaţii şi a surselor de informaţii necesare desfăşurării unei activităţi eficiente de control se va crea cadrul de cooperare interinstituţională prin încheierea unor protocoale de cooperare privind schimbul de informaţii pentru atingerea obiectivelor ANI. d) Creşterea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi a demnităţilor publice prin acţiuni de prevenire a fost conturată pe baza a două măsuri principale, ce vizează activităţi de comunicare şi relaţii publice şi activităţi de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă şi diseminarea bunelor practici. Pentru crearea unei identităţi instituţionale a ANI s-a impus elaborarea manualului de identitate vizuală, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa şi cu terţii. Având în vedere specificitatea activităţii ANI, pot apărea probleme de interpretare a legislaţiei în materie, precum şi eventuale nevoi de ajustare a cadrului legal, prevăzându-se în acest sens elaborarea unui raport de analiză privind stadiul aplicării legislaţiei incidente activităţii ANI, în vederea rezolvării posibilelor probleme apărute în practică.BM3: Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţiePentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 3 sunt: eficientizarea activităţii de investigare a faptelor de mare corupţie şi consolidarea cadrului instituţional, consolidarea cadrului legal în materie, asigurarea pregătirii profesionale specializate şi a schimbului de bune practici. a) Eficientizarea activităţii de investigare a faptelor de mare corupţie şi consolidarea cadrului instituţionalSe are în vedere continuarea măsurilor de eficientizare a activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), de la momentul primirii şi analizării sesizărilor privind cazuri de corupţie la nivel înalt, până la obţinerea de condamnări disuasive. A fost consolidată evaluarea anuală a DNA prin adăugarea unor noi indicatori de performanţă, care să urmărească întreg procesul de tragere la răspundere în cazuri de mare corupţie. Au fost prevăzute măsuri pentru asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare activităţii de investigare a faptelor de mare corupţie. S-a pus accent pe formarea profesională a personalului operativ al DNA, corelată cu aria de competenţă a instituţiei. Pe baza evaluării instrumentelor privind cooperarea interinstituţională s-a prevăzut posibilitatea extinderii ariei instituţiilor relevante pentru activitatea DNA, în vederea interconectării bazelor de date.Pentru informarea corectă a opiniei publice, având în vedere şi necesitatea de a respecta confidenţialitatea anchetelor în derulare, se va elabora şi implementa o strategie de comunicare şi relaţionare a DNA cu mass-media şi societatea civilă. În plus, se vor organiza conferinţe de bilanţ şi dezbateri cu societatea civilă sub forma unor mese rotunde. De asemenea, pentru informarea opiniei publice asupra întregului proces penal în cazuri de mare corupţie, se prevăd măsuri de publicare trimestrială a hotărârilor definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA, cu respectarea regulilor privind protecţia datelor personale. b) Consolidarea cadrului legal în materie impune evaluarea sub forma unui studiu independent a modului de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru categoriile de infracţiuni din sfera criminalităţii economico-financiare, inclusiv a infracţiunilor de corupţie. Pe baza studiului se vor lua măsurile de ordin legislativ sau instituţional care se impun. Alte domenii vizate în cadrul acestei direcţii de acţiune sunt modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul înlăturării suspendării de drept a cauzei penale la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate, şi aprobarea noului cod de procedură penală. c) Asigurarea pregătirii profesionale specializate şi a schimbului de bune practiciVor continua seminariile de pregătire a judecătorilor în domeniul combaterii corupţiei, al rolului şi responsabilităţilor sistemului judiciar în societate. De asemenea, se are în vedere organizarea de seminarii comune pentru judecători, procurori, poliţiştii şi specialiştii implicaţi în urmărirea şi judecarea cauzelor de criminalitate economico-financiară şi corupţie şi de acţiuni de pregătire comune pentru magistraţii români implicaţi în soluţionarea cauzelor de corupţie cu omologi din statele membre UE, în scopul schimbului de bune practici.BM4: Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei localePentru atingerea obiectivelor stabilite prin rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene şi prin rapoartele misiunilor de peer-review efectuate de experţii din statele membre, la elaborarea planului s-au avut în vedere acele domenii cu privire la care respectivele rapoarte au semnalat existenţa unor deficienţe. Astfel, principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţii 4 sunt: prevenirea faptelor de corupţie, combaterea faptelor de corupţie şi activităţi viitoare concentrate pe sectoarele vulnerabile la corupţie şi administraţia publică locală. a) Prevenirea faptelor de corupţiePentru a răspunde îngrijorărilor Comisiei Europene cu privire la evaluarea diverselor campanii de conştientizare a efectelor corupţiei, se prevăd în plan măsuri clare de identificare a tuturor campaniilor de informare desfăşurate în perioada 2005-2007, precum şi identificarea şi promovarea exemplelor de bune practici. În plus, monitorizarea permanentă şi evaluarea impactului campaniilor derulate şi continuarea derulării unor asemenea campanii sunt măsuri menite să asigure coordonarea şi coerenţa în desfăşurarea acestor instrumente de creştere a gradului de conştientizare a opiniei publice.În scopul prevenirii corupţiei în sectoarele vulnerabile, în special la nivel local, este prevăzută continuarea parteneriatului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei în cadrul Centrului Naţional de Voluntariat pentru Integritate, precum şi creşterea transparenţei şi a gradului de cunoaştere de către public a Direcţiei Generale Anticorupţie. Sunt prevăzute măsuri de asigurare a formării profesionale a personalului din unele sectoare vulnerabile, precum vama şi poliţia de frontieră, prin elaborarea unui plan de training specific.În scopul monitorizării respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică, s-a impus continuarea procesului de conştientizare a funcţionarilor publici în privinţa normelor de conduită etică. b) Combaterea faptelor de corupţieO detectare şi sancţionare efectivă şi eficientă a faptelor de corupţie impun în primul rând specializarea şi pregătirea profesională a procurorilor care instrumentează astfel de cazuri. Pentru a răspunde acestor cerinţe, menţionate şi în raportul de evaluare al GRECO din octombrie 2005, se vor desemna la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel procurori ce vor avea în atribuţii instrumentarea dosarelor de corupţie mică. Aceşti procurori vor beneficia de schimb de experienţă cu procurorii DNA, în vederea transmiterii experienţei acumulate de către aceştia. În scopul elaborării manualelor de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinat exclusiv uzului procurorilor, se are în vedere constituirea unor colective de lucru formate din procurori DNA şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DNA şi din structurile specializate ale poliţiei, specialişti cu pregătire criminalistică. c) Activităţi viitoare concentrate pe sectoarele cu un risc crescut la corupţie şi administraţia publică localăÎn vederea transparentizării administraţiei publice la nivel local, se are în vedere realizarea unui program-pilot pentru municipalităţi, în scopul analizării procedurilor curente de lucru, eliminării etapelor care nu sunt necesare şi al propunerii unor metode de lucru alternative pentru municipalităţi, inclusiv soluţii informatice, acolo unde este cazul.Pentru a răspunde recomandărilor Comisiei Europene din Raportul din 27 iunie 2007, s-a prevăzut elaborarea unei strategii anticorupţie coerente la nivel naţional, care să vizeze cele mai vulnerabile sectoare şi administraţia locală, prin evaluarea măsurilor deja întreprinse în sectoarele considerate vulnerabile: serviciile de ordine şi siguranţă publică, controlul financiar, fiscal şi vamal, educaţie, sănătate, precum şi administraţia publică la nivel local. Pe baza evaluărilor şi a studiilor şi recomandărilor rezultate în urma proiectelor cu finanţare externă se va elabora strategia în strânsă legătură cu documentele programatice privind reforma administraţiei publice, reforma în domeniul sănătăţii şi cu alte documente programatice relevante. În considerarea acestei măsuri a fost avut în vedere şi raportul GRECO din octombrie 2005, care subliniază faptul că "autorităţile române ar trebui să stabilească o mai bună legătură între diferitele strategii şi planuri de acţiuni anticorupţie şi strategia asupra reformei administrative şi să asigure o mai bună coordonare în urmărirea lor".5. Implementare a) Resurse bugetareSumele necesare realizării măsurilor prevăzute în planul de acţiune aferente anului 2008 sunt asigurate fie prin includerea acestora în bugetul instituţiilor responsabile cu implementarea, fie prin atragerea unor surse de finanţare externe. În ceea ce priveşte măsurile cu termen de realizare în anul 2008 pentru care planul nu specifică o sumă, finanţarea este asigurată din bugetele aprobate instituţiilor responsabile.Resursele aferente realizării măsurilor cu termen 2009 sau 2010, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi. b) Mecanism de monitorizareÎn scopul monitorizării implementării măsurilor prevăzute de prezentul plan de acţiune se instituie două organisme interinstituţionale:1. Comisia de monitorizare a măsurilor ce vizează reforma sistemului judiciar, denumită în continuare Comisia de monitorizare, prezidată de ministrul justiţiei şi alcătuită din:- preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;- preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;- procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor.Comisia de monitorizare analizează stadiul implementării planului de acţiune şi propune măsuri de remediere a eventualelor deficienţe, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.În sprijinul Comisiei de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor. La şedinţele grupului tehnic pot fi invitaţi, în funcţie de obiectul dezbaterilor, reprezentanţi ai altor instituţii, experţi străini din programele de asistenţă în curs de implementare, reprezentanţi ai societăţii civile sau ai asociaţiilor de magistraţi.2. Consiliul de monitorizare a măsurilor care vizează lupta împotriva corupţiei, denumit în continuare Consiliul de monitorizare, prezidat de ministrul justiţiei şi alcătuit din:- ministrul internelor şi reformei administrative;- preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;- şeful Cancelariei Primului-Ministru;- secretarul general al Guvernului;- preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;- şeful Departamentului pentru Lupta Antifraudă;- procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;- procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate;- şeful Departamentului de Control al Guvernului;- şeful Departamentului pentru Afaceri Europene;- preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale.Consiliul de monitorizare analizează stadiul implementării planului de acţiune şi propune măsuri de remediere a eventualelor deficienţe, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Consiliul de monitorizare adoptă decizii cu caracter de recomandare.În sprijinul Consiliului de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Ministerului Justiţiei, Direcţiei Generale Anticorupţie, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice, Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Agenţiei Naţionale de Integritate, Secretariatului General al Guvernului şi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La şedinţele grupului tehnic pot fi invitaţi, în funcţie de obiectul dezbaterilor, reprezentanţi ai altor instituţii, experţi străini din programele de asistenţă în curs de implementare şi reprezentanţi ai societăţii civile.Ministrul justiţiei are obligaţia de a-l informa pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate de cele două organisme de monitorizare.CONDIŢIONALITATEA 1Consolidarea transparenţei şi eficienţei actului de justiţie,în special prin consolidarea capacităţii şi responsabilităţii CSM.Raportarea şi monitorizarea impactului noilorcoduri de procedură civilă şi penalăI. ADOPTAREA ŞI PREGĂTIREA APLICĂRII NOILOR CODURI DE PROCEDURĂ
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Finalizarea codului de procedură civilă1.1. Finalizarea proiectului noului cod de procedură civilăIanuarie 2008MJActul normativ aprobat de GuvernLista actelor normative aprobate de GuvernBugetul MJ
    2. Finalizarea codului de procedură penală2.1. Finalizarea proiectului noului cod de procedură penalăIanuarie 2008MJActul normativ aprobat de GuvernLista actelor normative aprobate de GuvernBugetul MJ
    3. Pregătirea aplicării noilor coduri3.1. Organizarea unor campanii de informare/ pregătire a judecătorilor/procurorilor pentru aplicarea corespunzătoare a noilor coduri de procedură, la nivelul tuturor curţilor de apelÎn funcţieMJNumărul de participanţiLista de participanţi Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiBugetele MJ
    de dataINMINM
    adoptării noului codCSMCSM
    3.2. Organizarea unor campanii de informare publică privind noile coduri de procedurăÎn funcţieMJNumărul de campanii de informare organizateContractele de achiziţie de servicii încheiateBugetul MJ
    de dataINM
    adoptării noului codCSM
  II. UNIFICAREA JURISPRUDENŢEI
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Identificarea şi dezbaterea problemelor de drept care au determinat o practică neunitară1.1. Organizarea de întâlniri la nivelul fiecărei instanţe, în scopul discutării problemelor de practică neunitară apărute la nivelul acelei instanţe (cu precădere în domeniul restituirii proprietăţilor)Lunar, începând cu ianuarie 2008Instanţele judecătoreşti CSMNumărul de cazuri de practică neunitară semnalateRapoartele lunare întocmiteBugetele curţilor de apel şi ale tribunalelor (propuse pentru 2008)
    Elaborarea, de către fiecare instanţă a unor materiale privind problemele care s-au discutat în cadrul întâlnirii şi distribuirea acestora către curtea de apel în raza căreia se găseşte şi către CSMTrimestrial, începând cu ianuarie 2008      
    1.2. Elaborarea de către curţile de apel a unor rapoarte trimestriale, care vor centraliza informaţiile proprii şi pe cele primite de la instanţele inferioare privind problemele de practică neunitară şi distribuirea lor către celelalte curţi de apel, CSM şi ÎCCJ, PÎCCJ, INM, SNGTrimestrial, începând cu ianuarie 2008Curţile de apelNumărul de cazuri de practică neunitară semnalateRapoartele trimestriale întocmiteBugetele curţilor de apel
    1.3. Monitorizarea şi semnalarea cazurilor de practică neunitară la nivel naţional în baza contribuţiilor primite de la instanţeTrimestrial, începând cu ianuarie 2008CSMNumărul de cazuri de practică neunitară semnalate, pe domenii de dreptRapoartele trimestriale întocmiteBugetul CSM
            Numărul de propuneri de promovare a unor recursuri în interesul legii    
    1.4. Organizarea de întâlniri ale judecătorilor de la ÎCCJ cu judecători de la curţile de apel şi tribunale, în scopul discutării problemelor de practică neunitară existente la nivel naţional (minimum 4 întâlniri pe trimestru, respectiv câte una pentru fiecare materie: drept civil, comercial, contencios administrativ, penal)Trimestrial, începând cu ianuarie 2008ÎCCJ CSMNumărul de cazuri de practică neunitară semnalate, pe domenii de dreptRapoartele trimestriale întocmiteBugetele ÎCCJ şi CSM (propuse pentru 2008) Program PHARE 2005
    1.5. Consultarea avocaţilor (UNBR) de către grupul de lucru al CSM specializat în domeniul unificării practicii judiciare pe tema problemelor de practică neunitară survenite în perioada de referinţăTrimestrial, începând cu ianuarie 2008CSMNumărul de cazuri de practică neunitară semnalate, pe domenii de dreptContribuţiile UNBRBugetul CSM
    2. Asigurarea accesului judecătorilor la jurisprudenţă2.1. Instituirea obligaţiei pentru instanţe de a completa şi actualiza permanent portalul, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevanteDecembrie 2008CSMHotărârea de modificare a regulamentului de organizare a instanţelor adoptată de CSMNoul regulamentBugetul CSM
    2.2. Completarea de către instanţe a portalului, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevanteSemestrial, după modificarea regulamentuluiInstanţele judecătoreştiNumărul de hotărâri publicate pe site, raportat la numărul total al hotărârilor pronunţate în perioada de referinţăRaportul CSM privind stadiul implementării obligaţiei de către instanţeBugetul fiecărei instanţe Bugetul CSM
    2.3. Publicarea hotărârilor relevante ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în diferite domenii ale dreptului pe pagina de internetPermanent, pe măsura redactării hotărârilorÎCCJNumărul de hotărâri publicateRaportul ÎCCJBugetul ÎCCJ
    2.4. Realizarea de către curţile de apel a unui material (leaflet) cu deciziile relevante şi distribuirea acestuia celorlalte curţi de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, ÎCCJ, INM, SNG, CSM, PÎCCJ, precum şi publicarea pe portalul instanţelorTrimestrial, începând cu ianuarie 2008Curţile de apelNumărul de materiale publicate şi distribuiteDocumentele privind publicarea şi distribuireaBugetele curţilor de apel
    2.5. Elaborarea, la nivelul fiecărei curţi de apel, a Buletinului jurisprudenţei Publicarea şi distribuirea buletinului către instanţele din jurisdicţia curţilor de apel, ÎCCJ, INM, SNG, CSM, PÎCCJ la 1 septembrie a fiecărui an pentru anul precedentAnual, la 1 septembrie a fiecărui an pentru anul precedentCurţile de apelNumărul de buletine publicate şi distribuiteDocumentele privind publicarea şi distribuireaBugetele curţilor de apel
    2.6. Elaborarea Buletinului Casaţiei, revista oficială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinzând jurisprudenţa instanţei supreme, doctrină şi comunicări Publicarea Buletinului Casaţiei şi distribuirea lui către celelalte instanţe, INM, SNG, CSM, PÎCCJTrimestrialÎCCJNumărul de buletine publicate şi distribuiteDocumentele privind publicarea şi distribuireaBugetul ÎCCJ Bugetul MJ - pentru distribuire
    2.7. Elaborarea Buletinului Jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Publicarea Buletinului Jurisprudenţei şi distribuirea lui către celelalte instanţe INM, SNG, CSM, PÎCCJAnual (luna octombrie)ÎCCJNumărul de buletine publicate şi distribuiteDocumentele privind publicarea şi distribuireaBugetul ÎCCJ Bugetul MJ - pentru distribuire
    2.8. Editarea de către CSM a revistei "Justiţia în actualitate". Distribuirea revistei celorlalte curţi de apel şi parchetelor de pe lângă acestea ÎCCJ, PÎCCJ, precum şi publicarea pe portalul instanţelorTrimestrialCSMNumărul de reviste publicate şi distribuiteDocumentele privind publicarea şi distribuireaBugetul CSM
    3. Pregătirea judecătorilor şi a procurorilor în domeniul unificării jurisprudenţei3.1. Continuarea organizării de seminarii în domeniul unificării practicii judiciare, atât la nivel centralizat, cât şi la nivelul curţilor de apel, inclusiv în domeniul restituirii imobilelor naţionalizateAnual, începând cu 2008INM curţile de apel Autoritatea Naţională pentru Restituirea ProprietăţilorNumărul de participanţiLista de participanţi publicată pe site Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiBugetul INM şi Bugetele curţilor de apel
    3.2. Crearea pentru judecători a unui forum de discuţie securizat pe portalul instanţelorIulie 2008MJNumărul de utilizatori Numărul de accesăriRaportul lunar privind funcţionarea forumuluiBugetul MJ
    3.3. Organizarea unui seminar în domeniul accesului magistraţilor la legislaţia şi jurisprudenţa comunitară2008MJNumărul de participanţiListele de participanţi Raportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiProgram Matra-flex, în cooperare cu Ministerul de externe şi Ministerul justiţiei din Olanda
  III. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ŞI RESPONSABILITĂŢII CSM ŞI SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE ETICĂ
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Asigurarea cadrului de dialog şi responsabilizarea membrilor CSM1.1. Organizarea de întâlniri între membrii CSM şi magistraţi, în care se vor prezenta de către membrii CSM activitatea derulată în perioada anterioară şi priorităţile pentru trimestrul următorTrimestrial, începând cu ianuarie 2008CSM Instanţele judecătoreştiNumărul de întâlniriMinuta întâlniriiBugetul CSM
    1.2. Organizarea de întâlniri între membrii CSM şi reprezentanţii societăţii civile şi ai asociaţiilor de magistraţiSemestrial, începând cu ianuarie 2008CSMNumărul de întâlniriMinuta întâlniriiBugetul CSM
    1.3. Monitorizarea cazurilor de încălcare a deontologiei profesionale de către magistraţi şi membrii CSM semnalate de presă şi transmiterea acestora către inspecţia judiciarăPermanent, începând cu ianuarie 2008CSMNumărul de cazuri semnalate Numărul de inspecţii declanşateHotărârea CSM Rapoartele inspecţiei judiciareBugetul CSM
    1.4. Prezentarea unui plan cu obiective specifice de către candidaţii la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al CSMAnual, începând cu ianuarie 2008CSMPlanul prezentatPlanul cu obiective specificeBugetul CSM
    2. Continuarea procesului de recrutare a inspectorilor judiciari pe criterii obiective şi cu asigurarea reprezentativităţii regionale2.1. Ocuparea posturilor vacante de inspectori judiciari în cadrul CSM, pe baza procedurii aprobate, cu respectarea reprezentativităţii regionaleIunie 2008CSMNumărul de posturi ocupate în raport cu numărul de posturi vacanteStatul de funcţii al CSMBugetul CSM
  IV. CREŞTEREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Îmbunătăţirea sistemului de comunicare publică în sistemul judiciar1.1. Elaborarea Strategiei de comunicare publică pentru sistemul judiciarIanuarie 2008CSMStrategia elaboratăHotărârea CSMProgram Banca Mondială
    1.2. Organizarea a 20 de seminarii pentru pregătirea magistraţilor şi a personalului auxiliar în domeniul comunicării publiceIanuarie- decembrie 2008CSMNumărul de seminarii Numărul de participanţiListele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiProgram PHARE 2005
    1.3. Organizarea a 12 seminarii pentru pregătirea purtătorilor de cuvânt din instanţe şi parchete în domeniul relaţiilor cu mass-mediaIanuarie- decembrie 2008CSMNumărul de seminarii Numărul de participanţiListele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiProgram PHARE 2005
    1.4. Elaborarea de ghiduri, broşuri şi pliante destinate justiţiabililor, jurnaliştilor şi magistraţilor - cel puţin 500 de seturi pentru fiecare categorieSeptembrie 2008CSMNumărul de ghiduriRaportul redactat în cadrul programuluiProgram PHARE 2005
    2. Justiţie pentru cetăţeni. Îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţean şi justiţie - servicii pentru cetăţeni2.1. Sondarea opiniei publice, a justiţiabililor şi a magistraţilor cu privire la percepţia asupra funcţionării sistemului judiciarAnual, în luna noiembrieCSMSondaj efectuat Creşterea încrederii populaţiei în justiţieComunicarea rezultatelor sondajului în cadrul unei conferinţe de presăBugetul CSM
  V. ÎMBUNĂTĂŢIREA POLITICII DE RESURSE UMANE
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Raţionalizarea şi eficientizarea activităţii magistraţilor1.1. Stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor la instanţe şi parcheteFebruarie 2008CSM, instanţele judecătoreşti, parcheteleAdoptarea hotărârii de către CSMHotărârea CSMBugetul CSM
    1.2. Stabilirea volumului optim de activitate pe judecător la instanţe şi a volumului optim pe procuror la parcheteIunie 2008CSM, instanţele judecătoreşti, parcheteleAdoptarea hotărârii de către CSMHotărârea CSMBugetul CSM
    1.3. Finalizarea şi evaluarea proiectului-pilot privind transferul sarcinilor administrative de la magistraţi la personalul auxiliar, şi formularea de recomandăriSeptembrie 2008CSMRaportul de evaluare, însoţit de recomandări, adoptat de CSMHotărârea CSMProiect Banca Mondială,Acord de împrumut ratificat prin Legea nr. 205/2006
    1.4. Elaborarea unei strategii de resurse umane, prin corelarea rezultatelor studiilor elaborate şi ţinând seama de dinamica personalului din sistemul judiciarIanuarie 2009CSMStrategia adoptată de CSMHotărârea CSMBugetul CSM
    2. Asigurarea necesarului de personal (judecători/ procurori) în instanţe şi parchete2.1. Analiza dinamicii ocupării posturilor scoase la concursAnualCSMNumărul de posturi ocupate în funcţie de modalitatea de selecţieRaportul CSMBugetul CSM
    2.2. Ocuparea progresivă a posturilor vacante (de execuţie şi conducere) de la instanţe şi parchete Minimum 180 de judecători şi procurori în 2008 Minimum 176 de judecători şi procurori în 2009PermanentCSMNumărul de posturi ocupateRaport CSMBugetul CSM
    3. Finalizarea procesului de reorganizare a MP3.1. Ocuparea posturilor de execuţie vacante la parchetele cu cel mai mare deficit de personalPermanent, începând cu noiembrie 2007PÎCCJ CSMNumărul de posturi ocupateOrdinul de numireBugetul MP
    3.2. Ocuparea posturilor de conducere vacantePermanent, începând cu noiembrie 2007PÎCCJ, parchetele de pe lângă curţile de apelNumărul de posturi ocupateOrdinul de numireBugetul MP
    3.3. Angajarea unui număr suplimentar de personal auxiliar, potrivit necesităţilor parchetelorPermanent, începând cu noiembrie 2007PÎCCJ, parchetele de pe lângă curţile de apelNumărul de posturi ocupateOrdinul de numireBugetul MP
  VI. CREŞTEREA EFICIENŢEI SISTEMULUI JUDICIAR PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII ŞI MANAGEMENTULUI INSTANŢELORVI. a) Managementul instanţelor
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Demararea şi implementarea proiectului privind managementul instanţelor1.1. Implementarea proiectului PHARE 2006 privind introducerea managerului de instanţă (testarea în instanţe-pilot)Mai 2008 - mai 2009MJNumărul de activităţi prevăzute în proiect, realizateRapoartele de evaluareProgram PHARE 2006
    CSM
    2. Crearea unui sistem IT integrat de management al resurselor2.1. Contractarea şi derularea serviciilor de consultanţă în vederea efectuării unei analize de sistem şi elaborării documentaţiei tehnice şi de achiziţie, necesară implementării unui sistem integrat de management al resurselorNoiembrie 2007MJNumărul de ofertanţiRaportul final de analiză a sistemului şi planul de acţiune în vederea implementării acestuiaProgram Banca Mondială
      CSM
      ÎCCJNumărul de activităţi realizate
      PÎCCJ
      ANP
    2.2. Contractarea şi derularea procesului de implementare a sistemului integrat de management al resurselor2010MJNumărul de ofertanţiRapoartele de evaluareProgram Banca Mondială
      CSM
      ÎCCJNumărul de activităţi realizateRapoartele de acceptanţă
      PÎCCJ
      ANP
  VI. b) Consolidarea infrastructurii sistemului judiciar
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Îmbunătăţirea infrastructurii instanţelor judecătoreşti şi parchetelor1.1. Contractarea şi derularea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de construcţii în vederea reabilitării (consolidare, refuncţionalizare, extindere şi amenajare) a 9 sedii de instanţăAprilie 2010MJ Instanţele judecătoreştiNumărul de proiecte de reabilitare a instanţelor aprobateProcesul-verbal de recepţie finală a lucrărilorBugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei Program Banca Mondială
    1.2. Dezvoltarea infrastructurii parchetelor   MPNumărul de sedii construite sau reabilitateProcesul-verbal de recepţie finală a lucrărilorBugetul MP
      ▪ continuarea construirii Decembrie 2008 a 6 sedii   Parchetele
      ▪ demararea construirii a 4 sedii    
      ▪ continuarea lucrărilor de reparaţii capitale în 11 sedii    
      ▪ demararea lucrărilor de reparaţii capitale la 15 sedii    
  VI. c) Continuarea procesului de informatizare
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Continuarea dotării sistemului judiciar cu aparatură informatică1.1. Achiziţionarea de echipamente şi tehnică de calcul pentru a completa dotarea tehnică a instituţiilor sistemului judiciar şi penitenciarDecembrie 2008MJNumărul de echipamente achiziţionate şi distribuiteContractele încheiateProgram PHARE 2006
      MP
      ÎCCJ
      CSM
      ANP
    1.2. Recepţia şi instalarea echipamentelorIunie 2009MJNumărul de instanţe şi parchete dotate cu aparatură tehnicăProcesele-verbale de recepţie  
    2. Continuarea dezvoltării infrastructurii de comunicaţii a sistemului judiciar2.1. Continuarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii LAN în sediile instanţelor şi parchetelor şi în celelalte instituţii ale sistemului judiciarPermanentMJLărgimea bandei de comunicaţiiProcesele-verbale de recepţieBugetul MJ
    Numărul de locaţii conectate la reţeaua LAN a sistemului judiciar
    2.2. Creşterea lărgimii de bandă WAN şi racordarea tuturor locaţiilor din sistemul judiciar la reţeaua de arie extinsăPermanent, corelat cu dezvoltarea noilor aplicaţii softwareMJ   Procesele-verbale de recepţie  
    3. Implementarea unei politici de securitate comună la nivelul întregului sistem judiciar3.1. Achiziţionarea serviciilor necesare pentru elaborarea şi implementarea unui design de securitate a sistemului informatic la nivelul MJ şi instanţelorMartie - decembrie 2009MJNumărul de ofertanţi Furnizorul selectatContractul de achiziţiiBugetul MJ
    3.2. Elaborarea şi aprobarea designului pentru creşterea gradului de securitate a sistemului informatic al MJ şi instanţelorDecembrie 2009MJDesign aprobatProcesele-verbale de recepţie  
    3.3. Implementarea noului designDecembrie 2009MJFuncţiona- litatea sistemuluiRaportul de conformitate cu standardele din contract  
    3.4. Emiterea de norme tehnice cu caracter obligatoriu care să stabilească procedurile ce trebuie urmate în această materie de către administratorii şi utilizatorii din MJ şi instanţele judecătoreştiDecembrie 2009MJNormele tehnice emiseOrdinul MJ/Dispoziţia SG al MJ  
    3.5. Specializarea unei părţi din personalul IT în preluarea şi gestionarea mecanismelor de securitate şi crearea unui call-center pe probleme de securitateSeptembrie - decembrie 2009MJNumărul de sesiuni de pregătireListele de participanţi  
    Numărul de participanţiRaportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    3.6. Instruirea utilizatorilor în vederea respectării normelor tehnice de securitateSeptembrie - decembrie 2009MJ      
    3.7. Crearea unei modalităţi de control al respectării normelor de securitateSeptembrie - decembrie 2009MJModalitatea de control creatăDocumentul care descrie modalitatea de control  
    4. Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic ECRIS4.1. Dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a noii variante (a IV-a) a programului ECRISIanuarie - mai 2008MJFuncţiona- litatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţieProgram PHARE 2004
    4.2. Instruirea utilizatorilor   MJNumăr de sesiuni de pregătire/de participanţiListele de participanţi  
    Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    4.3. Derularea achiziţiei în vederea dezvoltării aplicaţiei ECRIS, varianta a V-a, prin implementarea unei proceduri electronice de introducere a cererii de chemare în judecată, citare, comunicare a actelor judiciare şi a hotărârilor, interconectarea diferitelor sisteme informatice conexeMai - decembrie 2008MJFurnizorul selectatContractul încheiatProgram PHARE 2006
    4.4. Dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a noii variante (a V-a) a programului ECRISIanuarie - decembrie 2009MJFuncţiona- litatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţie  
    4.5. Instruirea utilizatorilor în vederea utilizării ECRIS varianta a V-aSeptembrie - decembrie 2009MJNumărul de sesiuni de pregătireListele de participanţi  
    Numărul de participanţiRaportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    5. Asigurarea arhivării electronice a dosarelor la nivelul sistemului judiciar5.1. Implementarea sistemului de arhivare electronică în scopul reducerii timpului necesar pentru consultarea dosarelorNoiembrie 2007 - aprilie 2008MJFuncţiona- litatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţieProgram PHARE 2005
    5.2. Instruirea utilizatorilorMartie - mai 2008MJNumărul de sesiuni de pregătireListele de participanţi  
    Numărul de participanţiRaportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    6. Asigurarea înregistrării şedinţelor de judecată prin crearea unui sistem unitar şi performant de înregistrare audio-video6.1. Implementarea sistemului unitar şi performant de înregistrare a şedinţelor de judecată în toate sălile de judecatăNoiembrie - decembrie 2009MJFuncţiona- litatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţieBugetul MJ
    6.2. Instruirea personalului care administrează şi utilizează sistemul   MJNumăr de sesiuni de pregătire/de participanţiListele de participanţi  
    Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    7. Asigurarea audierii martorilor cu identitate ascunsă prin crearea unui sistem unitar şi performant de audiere în faţa instanţei7.1. Implementarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru curţi de apel şi tribunaleDecembrie 2007MJFuncţiona- litatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţieProgram PHARE 2005
    7.2. Achiziţionarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru judecătoriile cu volum de activitate mediu şi mareDecembrie 2008MJFurnizorul selectatContractul încheiatProgram PHARE 2005
    7.3. Implementarea sistemului de audiere a martorilor cu identitate ascunsă pentru judecătoriile care justifică necesitatea acestui sistemDecembrie 2008 - mai 2009MJFuncţiona- litatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţie  
    7.4. Instruirea personalului care administrează şi utilizează sistemul   MJNumărul de sesiuni de pregătireListele de participanţi  
    Numărul de participanţiRaportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    8. Asigurarea audierii la distanţă prin mijloace electronice a deţinuţilor încarceraţi8.1. Stabilirea cerinţelor în vederea achiziţionării tehnologiei pentru scăderea cheltuielilor ocazionate de transportul deţinuţilor încarceraţi în faţa instanţei de judecată şi a creşterii gradului de operativitate în judecarea acestor tipuri de dosareIanuarie 2009MJSpecificaţiile tehnice elaborateCaietul de sarciniBugetul MJ
    8.2. Derularea procedurilor de achiziţie publică pentru cumpărarea sistemelor pentru penitenciareMartie 2009MJFurnizorul SelectatContractul încheiat  
    8.3. Implementarea sistemului în penitenciare şi interconectarea cu sistemele de la instanţeDecembrie 2009MJFuncţiona- litatea sistemului Nr. de locaţii în care a fost instalatProcesele-verbale de recepţie  
    8.4. Instruirea utilizatorilor   MJNumăr de sesiuni de pregătireListele de participanţi  
    Numărul de participanţiRaportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    9. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii prin implementarea sistemului de infodeskuri9.1. Derularea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţia de infodeskuri, în scopul degrevării activităţii arhivelor instanţelor judecătoreştiMartie 2008MJFurnizorul selectatContractul încheiatBugetul MJ
    9.2. Dotarea curţilor de apel cu infodeskuriIunie 2008MJNumărul de infodeskuri instalateProcesele-verbale de recepţie  
    9.3. Dezvoltarea aplicaţiei software specifice pentru accesul la informaţiile de interes public prin utilizarea acestui sistem   MJFuncţionali- tatea sistemuluiProcesele-verbale de recepţieBugetul MJ
    9.4. Derularea procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţia infodeskurilor la tribunale şi judecătoriiMartie 2009MJFurnizorul selectatContractul încheiatBugetul MJ
    9.5. Dotarea cu infodeskuri a tribunalelor şi a judecătoriilor cu volum mare de activitateNoiembrie - Decembrie 2009MJNumărul de infodeskuri instalateProcesele-verbale de recepţie  
    10. Consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul IT10.1. Urmarea de cursuri de specializare de către specialiştii IT din sistemul judiciarNoiembrie 2007 - decembrie 2009MJPregătirea a 400 de specialiştiListele de participanţi Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiProgram PHARE 2006
    11. Asigurarea supravegherii video în cadrul arhivelor şi registraturilor instanţelor de judecată11.1. Achiziţionarea de sisteme de supraveghere video pentru instanţele de judecatăDecembrie 2008MJFurnizorul selectatContractul încheiatProgram PHARE 2006
    11.2. Recepţia şi instalarea echipamentelorDecembrie 2008 - iunie 2009MJNumărul de echipamente instalateProcesele-verbale de recepţie  
    12. Dezvoltarea portalului instanţelor12.1. Dezvoltarea portalului instanţelor judecătoreşti în urma dezvoltării variantei a IV-a programului ECRIS; publicarea de informaţii suplimentare extrase automat din sistemul ECRISIanuarie - mai 2008MJFuncţiona- litatea sistemuluiRaportul de acceptanţăProgram PHARE 2004
    12.2. Instruirea utilizatorilor   MJNumărul de sesiuni de pregătireListele de participanţi  
    Numărul de participanţiRaportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    12.3. Derularea achiziţiei în vederea dezvoltării portalului instanţelor de judecată în urma dezvoltării aplicaţiei ECRIS varianta a V-aMai - decembrie 2008MJFurnizorul selectatContractul încheiatProgram PHARE 2006
    12.4. Dezvoltarea şi implementarea noii variante a portalului instanţelor de judecată; crearea funcţiei de accesare a actului de dezinvestire a instanţei (hotărâre, încheiere interlocutorie) în formă electronică, pe bază de autentificare şi semnătură electronicăIanuarie - decembrie 2009MJFuncţiona- litatea sistemuluiRaportul de acceptanţă  
    12.5. Instruirea utilizatorilorSeptembrie - decembrie 2009MJNumăr de sesiuni de pregătire/de participanţiListele de participanţi  
    Raportul de evaluare redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
  CONDIŢIONALITATEA 2Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoareI. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE BUNEI FUNCŢIONĂRI A AGENŢIEI
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii ANI1.1. Asigurarea bugetului ANIAnual, începând cu decembrie 2007GuvernulProiect de lege privind bugetul de stat aprobatSite GuvernBuget de stat
    2. Asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării activităţii ANI2.1. Asigurarea resurselor umane necesare până la data la care ANI devine operaţionalăNoiembrie 2007ANI, MEF, MJ, MIRA, MMFES, ANAF, GF, ANFPNumăr de persoane detaşate faţă de numărul de persoane stabilit prin legeDecizii de detaşareBuget ANI
    2.2. Adoptarea şi implementarea procedurilor pentru organizarea concursurilor de angajare a diferitelor categorii de personalDecembrie 2007   Proceduri adoptateOrdin de adoptareBuget ANI
    2.3. Organizarea concursurilor pentru angajarea de personal sau efectuarea procedurilor de transferIanuarie 2008ANINumăr de posturi ocupateAnunţ publicat în presa centrală şi pe site-ul ANIBuget ANI
    Număr de posturi rămase vacante
    3. Asigurarea infrastructurii ANI3.1. Asigurarea provizorie a dotării tehnice minimale (staţii de lucru PC, multifuncţional multiplicare, imprimare şi infrastructură reţea interconectare echipamente)Decembrie 2007ANIEchipament achiziţionat şi funcţionalInventarul de bunuri al ANIBuget ANI
    3.2. Achiziţionare servicii creaţie şi hosting siteDecembrie 2007ANILivrarea serviciilorContract semnatBuget ANI
    3.3. Eveniment de lansare publică a site-uluiIanuarie 2008ANISite funcţionalRaport de activitateBuget ANI
  II. CONSOLIDAREA ADMINISTRATIVĂ A AGENŢIEI
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Crearea capacităţii strategice a ANI1.2. Elaborarea unei strategii care să consolideze managementul şi funcţionarea ANI şi care să creeze bazele pentru o abordare pe termen mediu a priorităţilorIanuarie 2008ANI HausStrategie de Management aprobată de preşedintele ANISite ANIBuget ANI
      management Institute Finlanda (partener proiect twinning)Raport trimestrial al proiectului PHAREComponentă PHARE RO 2004/ IB/JH/-02
    2. Stabilirea organizării interne şi a procedurilor de lucru2.1. Elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, inclusiv OrganigramăDecembrie 2007ANIorganigrama şi regulament de organizare şi funcţionare aprobate prin Ordin al preşedintelui ANI, potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 144/2007ordin preşedinte ANIBuget ANI
    2.2. Întocmirea ştatului de funcţiiDecembrie 2007ANIŞtat de funcţii întocmitOrdin preşedinte ANIBuget ANI
    3. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului ANI3.1. Evaluarea nevoilor de training, dezvoltarea curriculei de formare şi a suporturilor de cursFebruarie 2008ANIRaport de evaluare întocmit Curriculă aprobată Materiale pentru curs elaborateRaport trimestrial al proiectului PHAREBuget ANI Componentă PHARE RO 2004/IB/ JH/-02
    Haus
    Management Institute Finlanda (partener proiect twinning)
    3.2. Implementarea activităţilor de training prevăzute în proiectul twinning România - Finlanda "Îmbunătăţirea luptei anticorupţie"Martie - aprilie 2008 FinlandaANI10 sesiuni (2 zile) de training desfăşurateSite ANIBuget ANI
    HausListă de participanţiComponentă PHARE RO 2004/IB/ JH/-02
    Management Institute Finlanda (partener proiect twinning)
    3.3. Întocmirea planului anual de formare profesională al ANIIunie 2008ANI Parteneri externiPlan aprobatRaport de activitateBuget ANI, Asistenţă bilaterală, fonduri UE
    3.4. Elaborarea unui cod de conduită pentru personalul ANIIanuarie 2008ANICodul de conduită este aprobat prin Ordin al preşedintelui ANIordin de aprobareBuget ANI
    3.5. Implementarea planului de formare şi specializare profesionalăPermanent, începând cu august 2008ANINumăr de activităţi desfăşurateListă de participanţi Raport de activitateBuget ANI, Asistenţă bilaterală, fonduri UE
    4. Evaluarea calităţii managementului ANI4.1. Desfăşurarea procedurii de achiziţii publice pentru auditul extern, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 144/2007Decembrie 2008ANIDemararea procedurii de auditEntitate selectată Contract de achiziţii semnatBuget ANI
    4.2. Desfăşurarea audituluiMartie 2009Entitatea selectată în urma activităţii 5.1Raport de auditSite ANIBuget ANI
  III. CONCEPEREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT OPERATIV
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Centralizarea informaţiilor privind depunerea declaraţiilor de avere şi interese1.1. Desemnarea persoanelor de contact din cadrul instituţiilor unde îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate la art. 39 şi al instituţiilor menţionate la art. 40 din Legea nr. 144/2007Decembrie 2007Instituţiile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate la art. 39 şi instituţiile menţionate la art. 40 din Legea nr. 144/2007Persoane de contact desemnate de conducerea instituţiilor responsabileBaza de dateBuget ANI
    1.2. Crearea modulului care permite stocarea şi arhivarea declaraţiilor de avere şi interese, inclusiv stabilirea parametrilor bazei de date şi a indicatorilor specificiIanuarie 2008ANIParametrii aprobaţi de conducerea ANIOrdin preşedinte ANIBuget ANI
    1.3. Introducerea declaraţiilor de avere şi interese în Bază de date a modulului creatPermanent, începând cu februarie 2008ANIbaza de date actualizatăRaport de activitateBuget ANI
    1.4. Crearea modulului de analiză şi gestiune automată a datelor şi dezvoltarea lui pe măsura realizării activităţilor 1.2 şi 1.3Începând cu februarie 2008ANIAplicaţii software funcţionale Număr personal instruitRaport de activitateBuget ANI
    Finanţare externă
    2. Controlul averilor, potenţialelor conflicte de interese şi incompatibilităţilor2.1. Crearea modulului de repartizare aleatorie a cauzelor potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 144/2007Ianuarie 2008ANISistem funcţionalRaport de activitateBuget ANI
    2.2. Derularea acţiunilor de control cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, independenţei, celerităţii şi al dreptului la apărarePermanent, începând cu februarie 2008ANINumăr activităţi de control desfăşurateRaport de activitateBuget ANI
    3. Asigurarea schimbului de informaţii şi sprijinului operaţional necesar desfăşurării de control3.1. Analiză privind necesarul de informaţie şi sursele de informaţie pentru desfăşurarea activităţii ANI, ce va fi actualizată permanentIanuarie 2008ANIAnaliză întocmităRaport adoptat prin ordin al preşedintelui ANI  
    3.2. Încheierea unor protocoale de cooperare în ceea ce priveşte schimbul de informaţii pentru atingerea obiectivelor ANI cu furnizorii de informaţie identificaţi în urma procesului de analizăPermanent, începând cu februarie 2008ANINumăr de Protocoale semnate, faţă de numărul de protocoale estimat ca fiind necesarprotocoale semnateBuget ANI
    3.3. Documentarea, crearea, testarea, instruireaSeptembrieANISistemRaport deBuget ANI
      personalului şi lansarea modulului de interconectare a sistemelor informatice ale ANI cu cele ale instituţiilor partenere prin:2008Parteneri: instituţiile semnatare ale protocoalelorelectronic funcţional Drepturi de acces acordate persoanelor desemnate de ANIactivitateBuget parteneri Finanţare externă
    - schimb de informaţii;
    - acces la baze de date relevante
    3.4. Elaborarea unui raport de analiză privind neconformităţile şi modul de desfăşurare a activităţii operaţionale în relaţia cu partenerii conform protocoalelor încheiateNoiembrie 2008ANI Parteneri: instituţiile semnatare ale protocoalelorNumăr de neconformităţi identificate, faţă de numărul de documente specifice, pe categorii, rulate între ANI şi parteneriRaport de evaluareBuget ANI
  IV. CREŞTEREA INTEGRITĂŢII ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR ŞI DEMNITĂŢILOR PUBLICE PRIN ACŢIUNI DE PREVENIRE
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Activităţi de comunicare şi relaţii publice1.1. Elaborarea manualului de identitate vizuală, inclusiv a unui set de standarde referitoare la comunicarea cu publicul, cu presa şi cu terţii şi la reprezentarea ANI la reuniuni externe (grupuri de experţi, conferinţe, seminarii)Martie 2008ANIManualul de identitate vizuală este aprobat prin ordin al preşedintelui ANIOrdin al preşedintelui ANIBuget ANI
    1.2. Dezvoltarea unei reţele de parteneri instituţionali şi noninstituţionali cu responsabilităţi în acelaşi domeniu, din UE şi alte stateSeptembrie 2008ANINumăr acorduri de cooperare încheiateRaport de activitateBuget ANI
    2. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţă şi diseminarea bunelor practici2.1. Elaborarea unui raport de analiză privind aplicarea legislaţiei incidente activităţii ANI, în vederea rezolvării posibilelor probleme apărute în practicăSemestrial, începând cu iunie 2008ANIAnalize efectuateRaport de activitateBuget ANI
    2.2. Elaborarea unui ghid de bune practici privind aplicarea procedurilor specifice activităţii ANI, inclusiv lucrul cu partenerii şi eventualele interpretări ale cadrului legalIanuarie 2009ANIGhiduri elaborate şi publicateSite ANIBuget ANI
  CONDIŢIONALITATEA 3Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparţialitate a faptelor de mare corupţieI. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE INVESTIGARE A FAPTELOR DE MARE CORUPŢIE ŞI CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Efectuarea de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de mare corupţie1.1. Continuarea primirii şi analizării sesizărilor privind cazuri de corupţie la nivel înalt şi investigarea acestora având în vedere cele mai înalte standarde de conduită profesională şi integritatePermanentDNANumăr sesizări primiteRapoarte de evaluare semestriale ale DNA asupraBuget DNA
    Număr dosare întocmite
    Număr dosare trimise în instanţărezultatelor concrete Statistici instanţe  
    1.2. Evaluarea anuală a activităţii DNA, din perspectiva obţinerii de rezultate concrete în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt.Primul trimestru al anului următor celui evaluatDNADate statistice privind indicatorii de evaluare, inclusiv numărul de ştiri apărute în presă care fac trimitere sau prezintă informaţii confidenţiale din dosarele instrumentate de DNA, incluse în Raportul de activitate prezentat CSM şi MJRaport de activitate publicat pe site-ul DNABuget DNA
    Se vor avea în vedere criteriile:
    - complexităţii şi relevanţei din punct de vedere al competenţei DNA a cauzelor instrumentate;
    - calităţii actelor de urmărire penală (pe baza indicatorilor statistici specifici);
    - duratei rezonabile a urmăririi penale (pe baza indicatorilor statistici specifici);
    - volumului de activitate per procuror;
    - gestionării informaţiilor clasificate
    1.3. Asigurarea necesarului de resurse umane, financiare şi tehnice necesar combaterii faptelor de mare corupţieAnualMJ, DNA, CSMProiect de act normativ aprobat de GuvernMonitorul Oficial al României, Partea IBuget de stat
    1.4. Pregătirea profesională specializată a personalului operativ al DNA, mai ales cu privire la tipologia şi metodele de investigare a cazurilor de corupţie şi macrocriminalitate economică şi fraudă cu fonduri comunitareAnualDNA DLAFNumăr de seminarii organizate şi total participanţi per seminar în raport de numărul total al personalului operativRaport de activitate Liste participanţiBuget existent DNA, finanţare externă
    1.5. Elaborarea unui ghid de bune practici privind descoperirea mecanismelor frauduloase şi investigarea infracţiunilor grave de corupţie şi a celor economico-financiare conexe corupţieiFebruarie 2009DNAGhid elaboratDispoziţia scrisă a procurorului-şef al DNA de diseminare a ghidului personalului operativ al DNA; Raport anual al DNABuget DNA şi finanţare UE Facilitatea de tranziţie, proiect 2007/ 19343.01.09
    1.6. Dezvoltarea nivelului de acces al personalului desemnat din cadrul DNA la interfeţele de interogare ale bazelor de date ale unor instituţii publice, în funcţie de necesităţile investigative (de exemplu: MJ, MIRA, DGA, IGPR, DLAF, Cazierul fiscal al MEF, ANI, ANAF, ANV, Garda Financiară, Registrul comerţului, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Direcţia Paşapoarte, ONPCSB, Direcţia regim permise, ANA, ANITP):1.6.1. Ianuarie 2008DNA Parteneri: MEF şi instituţiile semnatareEvaluare DNA efectuatăRaport anual de activitateBuget DNA şi al institu - ţiilor partenere
    Protocoale încheiate
    1.6.2. Decembrie 2008Metodologie de lucru aprobată
    Desemnarea persoanelor cu acces la bazele de date
    1.6.1.evaluarea situaţiei actuale şi a necesităţilor suplimentare de acces;
    1.6.2.încheierea de noi protocoale de colaborare şi renegocierea protocoalelor deja încheiate, în funcţie de rezultatul evaluării de la pct. 1.6.1Interconectare funcţională 100%
    2. Informarea opiniei publice cu privire la rezultatele obţinute în combaterea corupţiei la nivel înalt, cu respectarea regulilor privind confidenţialitatea anchetelor în derulare şi protecţia datelor personale2.1. Adoptarea şi aplicarea unei strategii DNA de comunicare şi relaţionare cu media şi societatea civilă, în conformitate cu strategia de comunicare a sistemului judiciarDecembrie 2007DNAStrategie adoptată prin ordin al procurorului- şef al DNAOrdin al procurorului-şef al DNABuget DNA PHARE RO 2004/ IB/JH/-02
          Analiză de impact şi raport semestrial al direcţiei de comunicare a DNA    
    2.2. Participarea DNA la activităţi desfăşurate în cadrul organizaţiilor şi reţelelor internaţionale anticorupţie (inclusiv Asociaţia Internaţională a Autorităţilor Anticorupţie - IAACA, Grupul de State împotriva Corupţiei - GRECO)PermanentDNANumăr participanţi pregătiţiRaport de activitateBuget DNA, finanţare externă
    Număr evenimente
    2.3. Organizarea anuală a unei conferinţe pentru prezentarea rezultatelor activităţii DNAAnual, în februarieDNAConferinţă organizatăLista participanţilorBuget DNA
    Evaluare de impact prezentată de departamentul de comunicare al DNA în 7 zile de la conferinţăMinuta conferinţei Comunicat de presă
    2.4. Organizarea unei mese rotunde anuale cu societatea civilă pentru discutarea rezultatelor obţinute în combaterea corupţiei la nivel înaltAnual, în martieDNAMasă rotundă organizatăMinuta întâlniriiBuget DNA
    Număr participanţi
    Număr teme dezbătute
    2.5. Transmiterea de către instanţele de judecată în format electronic a hotărârilor de judecată definitive pronunţate în dosarele de competenţa DNA şi publicarea acestora pe site-ul DNA, cu respectarea regulilor privind protecţia datelor personaleTrimestrial, începând cu martie 2008DNA curţile de apelNumăr hotărâri centralizate la nivelul curţilor de apelHotărârile instanţelorBuget DNA
    Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieNumăr de hotărâri definitive publicateBuget curţi de apel
    Bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
  II. CONSOLIDAREA CADRULUI LEGAL ÎN MATERIE
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Realizarea unui studiu independent cu privire la modul de individualizare a pedepselor aplicate de instanţe pentru categoriile de infracţiuni din sfera criminalităţii economico- financiare, inclusiv a infracţiunilor de corupţie, şi luarea măsurilor ce se impun în baza concluziilor1.1. Constituirea grupului tehnic interinstituţional responsabil pentru elaborarea termenilor de referinţăFebruarie 2007MJGrup constituitTermeni de referinţăBuget MJ
      DNADNA
      PICCJPICCJ
      CSMCSM
    1.2. Contractarea şi elaborarea studiului şi formularea recomandărilorMai 2008MJConsultant contractatStudiu elaboratBuget MJ
    2. Asigurarea celerităţii procesului penal în cazuri de mare corupţie2.1. Modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul înlăturării suspendării de drept a cauzei penale la invocarea unei excepţii de neconstituţionalitateDecembrie 2007MJProiect de act normativ aprobat de GuvernSite GuvernBuget MJ
    2.2. Aprobarea noului cod de procedură penală; acesta va cuprinde noi prevederi relativ la faza de urmărire penală, probe, asistenţa juridică, gradele de jurisdicţie, durata măsurilor preventive şi a procedurilorIanuarie 2008MJProiect de act normativ aprobat de GuvernSite GuvernBuget MJ
  III. ASIGURAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE SPECIALIZATE ŞI A SCHIMBULUI DE BUNE PRACTICI
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Intensificarea activităţilor de pregătire profesională1.1. Organizarea de seminarii comune pentru judecătorii, procurorii, poliţiştii şi specialiştii implicaţi în urmărirea şi judecarea cauzelor de criminalitate economico-financiară şi corupţiePermanentDNANumăr seminarii organizate conform cu planulListe participanţiBuget DNA
      PICCJRaportul de evaluare a seminarului, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţiPICCJ
      CSMCSM
      INMINM
        Număr de participanţişi fonduri atrase cu proiecte în derulare
    1.2. Continuarea dezvoltării pregătirii profesionale a judecătorilor, prin elaborarea şi adoptarea unui plan de training anual în domeniul combaterii corupţiei, al rolului şi responsabilităţilor sistemului judiciar în societatePermanentCSM, INMPlanuri de formare profesională întocmite Sesiuni de pregătire organizate Număr judecători participanţiHotărâre CSM Raport de activitate INMBuget INM
    2. Schimb de bune practici la nivel european2.1. Organizarea de acţiuni de pregătire comune pentru magistraţi români implicaţi în soluţionarea cauzelor de corupţie cu omologi din statele membre UE, în scopul schimbului de bune practiciÎncepând cu 2008MJNumăr deListă activităţi organizate Raport de evaluare a activităţilorPrograme bilaterale cu statele membre UE
    CSMactivităţi organizate
  CONDIŢIONALITATEA 4Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei,în special în cadrul administraţiei localeI. PREVENIREA FAPTELOR DE CORUPŢIE
                 
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Monitorizarea şi evaluarea campaniilor de conştientizare privind efectele corupţiei1.1. Identificarea tuturor campaniilor de conştientizare desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice în perioada 2005-2007 şi evaluarea impactului acestora, identificarea şi promovarea exemplelor de bune practiciDecembrie 2007ASGNumăr de campanii identificateRaport de evaluareBuget ASG
    Număr de bune practici identificate şi recomandate
    1.2. Monitorizarea permanentă şi evaluarea impactului campaniilor derulateSemestrial, începând cu iunie 2008ASGNumăr de campanii identificateRaport de evaluareBuget ASG
    2. Continuarea derulării unor campanii publice de conştientizare2.1. Organizarea a 4 conferinţe cu următoarele teme:Iunie 2008MJ, în parteneriat cu Institutul HAUSConferinţe organizateListă participanţiBuget MJ
    Minuta conferinţeiComponentă PHARE RO 2004/ IB/JH/-02
    - rolul jurnaliştilor de investigaţie în lupta împotriva corupţiei;Probleme identificate şi propuneri ale participanţilor
    - accesul la informaţiile de interes public;Management Finlanda
    - rolul autorităţilor centrale şi locale în lupta împotriva corupţiei;
    - protecţia avertizorilor
    2.2. Implementarea unei campanii de conştientizare privind fenomenul de corupţie, educarea şi informarea cetăţenilor, dar şi a reprezentanţilor serviciilor publice şi ai mediului de afaceri cu privire la consecinţele negative ale corupţiei asupra democraţiei şi dezvoltării socioeconomice a societăţiiDecembrie 2007MJ,Activităţi organizate: caravana regională, emisiuni radio-TV, întâlniri cu mediul de afaceri, întâlniri cu factorii de decizie Raport de evaluare A campanieiRaport de evaluare a campaniei Minutele întâlnirilor organizate Principalele producţii videoBuget MJ
    în parteneriat cu Ramboll Management a/S, DanemarcaComponentă PHARE
    2.3. Îmbunătăţirea relaţiei cu comunitatea de afaceri în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei la nivelul IGPF şi ANV şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la efectele corupţiei În sectoarele gestionate de cele două structuriMartie 2008DGANumăr conferinţe şi dezbateri organizateRaport final proiect PHAREBuget DGA, ANV, IGPF
    ANV
    IGPFProiectul de twinning PHARE 2004 "Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi Vamă"
    în parteneriat cu Guardia Civil din Spania
    Număr participanţi
    Probleme identificate şi propuneri ale participanţilor
    Campanii de conştientizare anticorupţie organizate în punctele de trecere a frontierei de stat
    2.4. Derularea unor activităţi de instruire cu entităţile raportoare privind problematica spălării banilor în legătură cu infracţiuni de corupţiePeriodic, începând cu aprilie 2008ONPCSBNumăr de seminarii de instruire organizateListă de participanţi Chestionar de evaluare a seminaruluiBuget ONPCSB
    3. Prevenirea corupţiei în sectoarele vulnerabile, în special la nivel local3.1. Continuarea implementării Centrului Naţional de Voluntariat pentru Integritate - CNVI prin asumarea de către conducerea MIRA a parteneriatului cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei - AIDPermanentMIRA,Număr de activităţi desfăşurateRapoarte MIRABuget MIRA
    în parteneriat cu AIDRapoarte AIDBuget AID
    Număr de participanţi
    3.2. Creşterea transparenţei şi a gradului de cunoaştere de către public a Direcţiei Generale Anticorupţie:Septembrie 2008DGA, în parteneriat cu Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania şi Academia de Studii şi Cercetări a Federaţiei Funcţionarilor Publici din GermaniaNumăr de activităţi derulate Campanie lansatăRaport final proiect PHAREBuget DGA
    Proiectul de twinning PHARE 2005 "Dezvoltarea Direcţiei Generale anticorupţie din Ministerul Administra- ţiei şi Internelor"
    - prin ameliorarea procedurilor de relaţii publice, înregistrare şi procesare a reclamaţiilor;  
    - creşterea implicării ONG-urilor în domeniul Anticorupţie şi derularea unor proiecte comune la nivel teritorial;  
    - crearea unor instrumente de transparenţă implementate printr-o campanie de informare publică  
    3.3. Elaborarea unui ghid anticorupţie, în vederea creşterii gradului de integritate în rândul personalului propriu, şi diseminarea la nivel larg ca exemplu de bune practici şi pentru alţi furnizori de servicii publiceIulie 2008DGAGhid anticorupţie elaboratRaport de activitate DGABuget DGA
    Numărul materialelor diseminate
    3.4. Optimizarea activităţii Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea DGA pe baza evaluării activităţii anterioare a acestui organism şi a recomandărilor experţilor străini, urmărindu-se creşterea interacţiunii dintre societatea civilă şi structurile MIRA. Creşterea implicării ONG-urilor în domeniul anticorupţiei şi derularea unor activităţi comune la nivel teritorialSeptembrie 2008DGA,Noul regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comitetului strategicRaport final proiect PHAREBuget DGA
    celelalte structuri MIRA implicate în comitet.Proiectul de twinning PHARE 2005 "Dezvoltarea Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul Administra- ţiei şi Internelor"
    Sprijin din partea Ministerului Federal de Interne din Republica Federală Germania şi a Academiei de Studii şi Cercetări a Federaţiei Funcţionarilor Publici din Germania
    Numărul şedinţelor comitetului
    Numărul protocoalelor încheiate cu ONG-urile
    Număr de activităţi organizate
    3.5. Elaborarea şi implementarea unui program de formare şi perfecţionare a pregătirii managerilor şi personalului cu funcţii de execuţie din cadrul DGA, Poliţiei de Frontieră şi Autorităţii Naţionale a VămilorMartie 2008DGAProgram elaboratRaport final proiect PHAREBuget DGA, ANV, IGPF
    ANV
    IGPFNumăr cursuri de specialitate desfăşurateProiectul de twinning PHARE 2004 "Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi Vamă"
    În parteneriat cu Guardia Civil din Spania
    Vizite de studiu organizate
    Număr participanţi activităţi de training
    Raportul de evaluare a activităţilor redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    4. Monitorizarea respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică4.1. Introducerea obligatorie a codului de conduită în bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante în funcţia publicăMartie 2008ANFPHotărârea Guvernuluinr. 1.209/2003, modificată în sensul introducerii acestei obligaţiiAct normativ aprobat de GuvernBuget ANFP
    4.2. Stabilirea metodelor de colectare a informaţiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către funcţionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora şi prezentarea lor într-un format unicMartie 2008ANFPMetodologie aprobatăOrdin Preşedinte ANFPBuget ANFP
    4.3. Colectarea informaţiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunităţilor de corupţie, precum şi a sancţiunilor luate împotriva funcţionarilor publici, în particular a celor din administraţia publică la nivel local. Pregătirea şi diseminarea către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestrialeSemestrial, începând cu iunie 2008ANFPRaport cu privire la respectarea Legii nr. 7/2004, întocmit şi publicatRaport semestrial publicat pe site-ul ANFPBuget ANFP
    4.4. Continuarea procesului de conştientizare a funcţionarilor publici în privinţa normelor de conduită eticăPermanentANFP şi alte instituţii (INA, ONG-uri etc.)- nr. de conferinţe, seminarii, cursuri cu tematică specifică, organizate de către sau în parteneriat cu ANFP- rapoarte elaborate de organizatori- Buget ANFP
    - fonduri externe (granturi, programe PHARE etc.)
    - rapoartele de deplasare ale angajaţilor ANFP
    - diplome de participare- resurse puse la dispoziţie de parteneri
    - documente elaborate publicate/ distribuite
    - nr. de conferinţe, seminarii, cursuri cu tematică specifică, la care ANFP participă ca invitat sau a furnizat lectori/ intervenienţi  
    - nr. de documente (manuale, ghiduri, studii) specifice, elaborate sau distribuite de către ANFP    
  II. COMBATEREA FAPTELOR DE CORUPŢIE
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Consolidarea capacităţii instituţionale de combatere a faptelor de mică corupţie prin specializarea şi pregătirea profesională a personalului1.1. Desemnarea de către procurorii-şefi ai parchetelor de pe lângă tribunale şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel a procurorilor ce vor instrumenta dosarele de corupţie la nivelul acestor unităţi de parchetDecembrie 2007PICCJPersoane desemnateActul de desemnareBuget PICCJ
    1.2. Organizarea periodică a unor sesiuni de schimb de experienţă, la nivel regional şi central, între procurorii DNA şi procurorii desemnaţi la pct. 1.1 din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale şi curţi de apelSemestrial, începând cu ianuarie 2008DNA şi PICCJNumăr de reuniuniListă de participanţi Minuta întâlniriiBuget DNA şi PICCJ
    Număr de participanţi Raportul de evaluare a activităţilor, redactat în baza formularelor de evaluare completate de participanţi
    1.3. Crearea unor colective de lucru formate din procurori DNA şi PICCJ, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DNA, DGA şi din structurile specializate ale poliţiei, specialişti cu pregătire criminalistică, pentru elaborarea de manuale de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinate exclusiv uzului procurorilor care investighează cazuri de corupţieDecembrie 2007PICCJ şi DNAGrup de lucru constituitActul de desemnareBuget PICCJ şi DNA
    1.4. Elaborarea manualelor de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinat exclusiv uzului procurorilor care investighează cazuri de corupţie şi diseminarea către aceştiaAugust 2008PICCJGhid elaborat şi diseminatDecizie privind diseminarea ghidurilorBuget PICJ
  III. ACTIVITĂŢI VIITOARE CONCENTRATE PE SECTOARELE CU UN RISC CRESCUT LA CORUPŢIE ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
    MăsurăEtapeTermen limităResponsabili de implementareIndicatori de performanţăSurse de verificareSursa finanţării
    1. Măsuri în vederea transparentizării administraţiei publice la nivel local1.1. Analiza procedurilor lor interne de lucru în scopul creşterii transparenţei, eliminării etapelor care nu sunt necesare, favorizează corupţia şi reprezintă o barieră pentru activitatea transparentă a administraţiei sau o povară nejustificată pentru cetăţeniÎn termen de maximum 12 luni de la data semnării Convenţiei twinningUCRAPRevizuirea procedurilor administrative şi legislative, acolo unde este cazul, pentru a preveni corupţia şi a creşte transparenţa administraţiei publiceRapoarte ale Comisiei Europene Rapoarte de monitorizare şi evaluare Minute ale întâlnirilor oficiale Manuale de proceduriBuget PHARE/ 2006/018- 147.01.05.01 RO06/IB/JH05
    Buget PHARE/ 2006/018- 147.01.05.01 RO06/IB/JH05 şi cofinan- ţare MIRA
    1.2. Crearea instrumentelor şi a mecanismelor necesare pentru a asigura reglementări administrative care să promoveze şi să susţină scopul simplificării administrative
    Alte documente relevante - analize, studii, planuri de trainingBuget PHARE/ 2006/018-
    1.3. Dezvoltarea de proceduri de lucru alternative pentru municipalităţi, inclusiv soluţii informatice, acolo unde este cazul
    Scăderea numărului de proceduri administrative în cazul instituţiilor centrale şi municipali- tăţilor selectate147.01.05.01 RO06/IB/JH05 şi cofinan- ţare MIRA
    1.4. Pregătirea şi diseminarea noilor proceduri de lucru, precum şi desfăşurarea de discuţii de grup cu funcţionarii publici şi utilizatorii serviciilor administrative, pentru a ameliora aceste noi proceduri
    Buget PHARE/ 2006/018- 147.01.05.01 UCRAP RO06/IB/JH05 şi cofinan- ţare MIRA
    1.5. Proiectarea şi desfăşurarea de instruire privind reglementările administrative, noile metode de lucru şi proceduri de luare a deciziilor pentru municipalităţi
    Buget PHARE/ 2006/018- 147.01.05.01 RO06/IB/JH05 şi cofinan- ţare MIRA
    2. Revizuirea legislaţiei în vigoare în scopul stabilirii criteriilor pentru asigurarea unei mai bune administrări în sectorul public Ca standarde de calitate minime, reglementările rezultate din îndeplinirea acestui obiectiv trebuie:2.1. Analiza actualului cadru normativ şi a necesităţilor de revizuire a legislaţieiFebruarie 2008MIRA/UCRAP- raport de analiză elaborat- website MIRA/UCRAPBuget MIRA
    - minuta dezbaterii publice
    2.2. Elaborarea propunerilor de reglementare, în conformitate cu concluziile analizei efectuate
    - proiect de act normativ elaborat
    - Monitorul Oficial al României, Partea I
    2.3. Parcurgerea procedurilor de dezbatere publică asupra propunerilor de reglementare formulate
    - procedura dezbaterii publice parcursă
    2.4. Parcurgerea procedurilor de promovare şi aprobare/adoptare a modificărilor normative propuse
    - reglementare aprobată/ adoptată
    - conţinutul reglementării este în conformitate cu standardele de calitate minime
    a) să oblige instituţiile publice din toate domeniile de activitate să stabilească, să adopte şi să facă publice criteriile utilizate în desfăşurarea activităţilor lor, referitoare la prioritizare, evaluare şi stabilirea oportunităţii;
    b) să impună obligativitatea elaborării unor obiective pentru toate planurile de dezvoltare din sectorul public
    3. Revizuirea legislaţiei în vigoare în scopul transparentizării mecanismelor instituţionale de plângere administrativă Ca standarde de calitate minime, reglementările rezultate din îndeplinirea acestui obiectiv trebuie să conţină:3.1. Analiza actualului cadru normativ şi a necesităţilor de revizuire a legislaţieiFebruarie 2008ANFP- raport de analiză elaborat- website ANFPBuget ANFP
    - minuta dezbaterii publice
    3.2. Elaborarea propunerilor de reglementare, în conformitate cu concluziile analizei efectuate
    - proiect de act normativ elaborat- Monitorul Oficial al României, Partea I
    3.3. Parcurgerea procedurilor de dezbatere publică asupra propunerilor de reglementare formulate
    - procedura dezbaterii publice parcursă  
    3.4. Parcurgerea procedurilor de promovare şi aprobare/adoptare a modificărilor normative propuse
    - reglementare aprobată/ adoptată
    - conţinutul reglementării este în conformitate cu standardele de calitate minime
    a) obligativitatea publicării practicilor disciplinare şi a deciziilor luate de către comisiile de disciplină, în cazul funcţionarilor publici;
    b) obligativitatea adoptării unor recomandări cu caracter general la finele fiecărei decizii disciplinare privind funcţionarii publici şi publicarea recomandărilor privind normele de conduită, la nivelul fiecărei instituţii publice
    4. Adoptarea unui Cod de procedură administrativă4.1. Analiza actualului cadru normativ şi a necesităţilor de revizuire a legislaţieiDecembrie 2007MIRA- teze- website MIRABuget MIRA
    prealabile aprobate- minuta dezbaterii publice
    4.2. Promovarea şi aprobarea tezelor prealabile
    - proiect de act normativ elaborat
    4.3. Elaborarea proiectului de act normativ, în conformitate cu concluziile analizei efectuate
    - procedura dezbaterii publice parcursă
    4.4. Parcurgerea procedurilor de dezbatere publică asupra proiectului de act normativ
    - act normativ aprobat
    4.5. Parcurgerea procedurilor de promovare şi aprobare a proiectului de act normativ
    5. Adoptarea unei strategii naţionale anticorupţie care să vizeze cele mai vulnerabile sectoare şi administraţia locală5.1. Evaluarea măsurilor anticorupţie luate în perioada 2005-2007 în sectoarele considerate vulnerabile: serviciile de ordine şi siguranţă publică, controlul financiar, fiscal şi vamal, educaţie, învăţământ, precum şi administraţia publică la nivel localNoiembrie 2007MIRA, cu sprijinul DNA, SGG şi al instituţiilor responsabile pentru elaborarea planurilor sectoriale, conform SNA 2005-2007Grup de lucru constituit Metodologie de evaluare agreată Raport de evaluare întocmitMinuta Consiliu MCV privind lupta împotriva corupţieiBuget instituţii responsabile
    5.2. Elaborarea proiectului de strategie, având în vedere rezultatele evaluării de la pct. 5.1, recomandările rezultate în urma proiectelor cu finanţare externă, studiile, precum şi documentele programatice privind reforma administraţiei publice, reforma în domeniul sănătăţii şi alte documente programatice relevanteIanuarie 2008MIRA, cu sprijinul DNA, SGG şi al instituţiilor responsabile pentru elaborarea planurilor sectoriale, conform SNA 2005-2007Proiect elaborat Proiect supus dezbaterii publiceSite MIRABuget existent
    5.3. Adoptarea strategiei naţionale privind sectoarele vulnerabile şi administraţia localăMartie 2008GuvernStrategie aprobatăAct normativ adoptat de GuvernBuget existent
  ----------