DECRET-LEGE nr. 68 din 8 februarie 1990pentru înlăturarea unor inechitati în salarizarea personalului
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 februarie 1990    În vederea inlaturarii unor inechitati în salarizarea personalului, în acordarea sporurilor şi încadrarea în grupe de muncă,Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se abroga prevederile Legii nr. 1/1986 şi Decretului nr. 161/1986. Formele de salarizare ce se aplică în toate ramurile de activităţi economice şi sociale sînt cele prevăzute la cap. II, lit. A din Legea nr. 57/1974, cu modificările aduse prin Decretul-lege nr. 35/1990.În funcţie de natura activităţii, în unele ramuri sau întreprinderi se pot aplica forme de salarizare specifice, la propunerea ministerelor, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Stabilirea formelor de salarizare ce se aplică la fiecare loc de muncă este de competenţa consiliilor de administraţie. În cazul unităţilor care nu au consiliu de administraţie această competenţă revine conducerii administrative a acestora. Prevederile art. 14 din Legea nr. 57/1974 se abroga.În situaţia în care, datorită unor dificultăţi în asigurarea bazei tehnico-materiale sau a altor cauze, muncitorii din activitatea de baza realizează salarii în acord, mai mici decît salariul tarifar, personalul salarizat în regie, tehnic-productiv, din conducerea unităţii şi din compartimentele functionale, precum şi muncitorii care deservesc nemijlocit lucrători salarizaţi în acord, ale căror realizari sînt condiţionate de felul cum sînt deserviti, vor primi salariul tarifar cel mult în aceeaşi proporţie în care acesta a fost realizat, în medie, de către muncitorii din activitatea de baza din cadrul subunitatilor în care lucrează sau le deservesc, ori, după caz, pe întreaga întreprindere.La stabilirea proportiei medii se iau în considerare şi timpul, precum şi sumele plătite pentru perioadele de întrerupere a activităţii, potrivit Codului muncii şi Decretului-lege nr. 25/1990.  +  Articolul 2Personalul de la locurile de muncă şi activităţile care, potrivit reglementărilor existente pînă în anul 1969 şi după aceea, erau prevăzute să fie încadrate în grupele I sau II de muncă beneficiază de acest drept pe întreaga perioadă cît au lucrat la locurile de muncă şi activităţile respective.Locurile de muncă şi activităţile care se încadrează în grupele I şi II de muncă, potrivit prevederilor prezentului articol, vor fi precizate, la propunerea ministerelor, de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţionala pentru Protecţia Muncii, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege.  +  Articolul 3Personalul de la locurile de muncă la care exista condiţii deosebite beneficiază de încadrarea în grupe de muncă, precum şi de sporuri la salarii, potrivit prevederilor art. 2 al prezentului decret-lege şi ale art. 4 din Decretul-lege nr. 35/1990, chiar dacă în documentaţia de investiţii nu s-a prevăzut acordarea acestor drepturi.  +  Articolul 4Muncitorii şi maistrii din industria poligrafica, care lucrează la tipărirea presei cotidiene, în condiţii grele de muncă, vor beneficia de salarii tarifare mai mari cu pînă la 20% . Acordarea acestor salarii tarifare mai mari nu exclude plata sporului pentru condiţii deosebite de muncă, prevăzut de lege.Stabilirea categoriilor de personal şi a procentului de majorare a salariului tarifar se fac de către Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 5Soferii încadraţi în categoriile 2, 1 şi specială, care executa în procesul de exploatare şi lucrări de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, conform prevederilor indicatoarelor tarifare de calificare, vor primi şi diferenţa dintre salariul tarifar al categoriei şi treptei în care sînt încadraţi şi salariul cu care sînt tarifate lucrările, în raport cu timpul lucrat în acord.  +  Articolul 6În situaţii cu totul deosebite, pentru unele unităţi, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor pot aproba, la propunerea ministerelor şi a primăriilor judeţene, efectuarea de ore suplimentare peste plafonul de 120 ore anual, fără însă a se depăşi 360 ore anual. Orele suplimentare efectuate se compensează cu timp liber corespunzător sau se plătesc potrivit prevederilor Codului muncii.  +  Articolul 7Prevederile art. 19 alin. 3 din Legea nr. 57/1974 se modifica în sensul că, în cazuri deosebite, pentru lucrări de mare tehnicitate şi complexitate se poate aproba de către Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor, încadrarea ca muncitori specialişti, în limita a cel mult 2% din numărul muncitorilor calificaţi.  +  Articolul 8La ministerele în cadrul cărora nu sînt organizate centrale industriale, fondul de premiere pentru realizari deosebite, prevăzut la art. 60 alin. 1 din Legea nr. 57/1974, se constituie pe baza unei cote de pînă la 0,1% din fondul de salarii planificat.Din fondul de premiere constituit la ministere poate fi stimulat şi personalul din aparatul propriu al acestora care are realizari deosebite în activitate.  +  Articolul 9Prevederile art. 68 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se modifica, în sensul că personalul care lucrează la locuri cu condiţii grele de muncă poate beneficia de un salariu tarifar mai mare cu pînă la 15% .  +  Articolul 10Se abroga prevederile art. 3 alin. 2, precum şi anexa nr. 4 la Decretul nr. 100/1979, urmînd ca unităţile şi subunitatile ai căror muncitori calificaţi sînt salarizaţi pe reţeaua tarifara "Construcţii de aeronave şi motoare de aeronave", precum şi modul de diferentiere a sporului de care beneficiază restul personalului civil în baza anexei nr. IV a Legii nr. 57/1974, să fie stabilite cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 11Categoriile de personal care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru şi procentul cu care se majorează salariul tarifar, potrivit art. 71 alin. 4 din Legea nr. 57/1974, vor fi reanalizate şi actualizate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege, de către Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale.Prevederile art. 11 şi ale anexei nr. 10 la Decretul nr. 100/1979 se abroga.  +  Articolul 12Sporul pentru vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate se calculează în întreaga economie la salariul tarifar corespunzător categoriei şi treptei, respectiv clasei de salarizare, în care este încadrată fiecare persoana, aferent timpului lucrat în program normal de lucru.Pentru personalul din învăţămînt şi cel din unităţile sanitare, sporul de vechime se calculează şi la indemnizaţiile care, potrivit legii, fac parte din salariul tarifar.  +  Articolul 13Retinerile efectuate de la data începerii lucrărilor în activitatea de construcţii-montaj, foraj, lucrări geologice, proiectare-cercetare se restituie integral, potrivit art. 2 din Decretul-lege nr. 35/1990, pentru toate lucrările efectiv executate, în conformitate cu bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 1989.  +  Articolul 14În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucţiunile necesare.  +  Articolul 15Prevederile prezentului decret-lege intră în vigoare de la data de 1 februarie 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------------