LEGE nr. 293 din 2 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală."2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 mý şi 300 mý în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 mý şi 400 mý în oraşe şi între 250 mý şi 500 mý în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale."  +  Articolul IILegea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 noiembrie 2007.Nr. 293.-----