LEGE Nr. 133 din 28 octombrie 1996pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 1 noiembrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Începând cu 1 noiembrie 1996, cele cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, înfiinţate în baza Legii nr. 58/1991, se reorganizează şi se transforma în societăţi de investiţii financiare.  +  Articolul 2 (1) Societăţile de investiţii financiare prevăzute la art. 1 funcţionează ca societăţi comerciale pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990, având următorul obiect de activitate: a) administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care s-au emis acţiuni proprii, corespunzător certificatelor de proprietate şi cupoanelor nominative de privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 55/1995; b) gestionarea portofoliului de acţiuni şi efectuarea de investiţii financiare în vederea maximizării valorii propriilor acţiuni în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) Societăţile de investiţii financiare emit acţiuni nominative, în limita capitalului social iniţial, determinat conform art. 3 şi le distribuie cetăţenilor care au optat pentru schimbul titlurilor de privatizare la Fondurile Proprietăţii Private. (3) Acţiunile emise şi distribuite cetăţenilor de către societatea de investiţii financiare nu pot fi răscumpărate de aceasta; ele sunt liber transmisibile prin cesiune şi negociabile pe piaţa valorilor mobiliare, în condiţiile legii. (4) Societăţile de investiţii financiare încredinţează, pentru păstrare, pe baze contractuale, valorile mobiliare corespunzătoare participatiilor sale, unei societăţi de depozitare care este autorizata de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, în vederea efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al fiecărei societăţi de investiţii financiare se va determina, după finalizarea procesului de alocare a acţiunilor societăţilor comerciale în urma subscrierilor efectuate direct pentru acestea de către cetăţenii români îndreptăţiţi, prin însumarea valorilor nominale ale acţiunilor dobîndite de Fondurile Proprietăţii Private în schimbul carnetelor complete sau incomplete cu certificate de proprietate şi al cupoanelor nominative de privatizare subscrise de cetăţeni la acestea, conform Legii nr. 55/1995. (2) Capitalul social iniţial se poate majoră cu valoarea acţiunilor ce se cuvin titularilor de certificate de proprietate conform art. 4 alin. (4) din prezenta lege. (3) În termen de 30 de zile de la data determinării capitalului social, societăţile de investiţii financiare vor proceda la înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Registrul comerţului, potrivit legii, iar în termen de 60 de zile de la această dată vor emite certificate de acţionar în favoarea cetăţenilor care au subscris titlurile de privatizare la Fondurile Proprietăţii Private.  +  Capitolul 2 Stabilirea şi plata dividendelor cuvenite cetăţenilor îndreptăţiţi din veniturile Fondurilor Proprietăţii Private  +  Articolul 4 (1) Cetăţenii care au primit personal certificate de proprietate, în temeiul Legii nr. 58/1991, şi care au participat cu unul sau mai multe astfel de certificate de proprietate la procesele de privatizare iniţiate şi concretizate în temeiul Legii nr. 55/1995 sunt îndreptăţiţi sa primească, cu titlul de dividende, sub forma de acţiuni, cota-parte din veniturile cuvenite Fondurilor Proprietăţii Private până la 31 martie 1996, rezultate din dividendele încasate sau de încasat de la societăţile comerciale arondate, inclusiv cele rezultate din utilizarea acestor dividende, precum şi cele rezultate din vânzările de acţiuni din cota aferentă fondurilor. (2) Până la 31 decembrie 1996, societăţile comerciale au obligaţia plăţii dividendelor restante către Fondurile Proprietăţii Private la care acestea erau arondate. (3) Cota-parte ce se va distribui cetăţenilor români îndreptăţiţi, sub forma de acţiuni cu titlu de dividende, reprezintă diferenţa dintre veniturile Fondurilor Proprietăţii Private, potrivit alin. (1), şi totalul cheltuielilor de funcţionare ale Fondurilor Proprietăţii Private de la înfiinţare până la data de 31 decembrie 1996, cota determinata potrivit legislaţiei în vigoare. (4) Corespunzător sumelor determinate conform prevederilor alin. (3), societăţile de investiţii financiare vor emite şi vor distribui pe propria cheltuiala acţiuni în favoarea beneficiarilor legali.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 5 (1) Societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietăţii Private vor avea următoarele denumiri:- "Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crisana - S.A.", cu sediul în municipiul Arad, judeţul Arad;- "Societatea de Investiţii Financiare Moldova - S.A.", cu sediul în municipiul Bacau, judeţul Bacau;- "Societatea de Investiţii Financiare Transilvania - S.A.", cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov;- "Societatea de Investiţii Financiare Muntenia - S.A.", cu sediul în municipiul Bucureşti;- "Societatea de Investiţii Financiare Oltenia - S.A.", cu sediul în municipiul Craiova, judeţul Dolj. (2) Valoarea acţiunilor societăţilor de investiţii financiare distribuite în contul dividendelor cuvenite deţinătorilor de certificate de proprietate va fi cuprinsă în capitalul social înregistrat la 31 decembrie 1996. (3) Societăţile de investiţii financiare vor plati dividende acţionarilor lor după primul exerciţiu financiar.  +  Articolul 6 (1) Consiliile de administraţie ale Fondurilor Proprietăţii Private îşi vor continua activitatea până la constituirea organelor de conducere ale societăţilor de investiţii financiare, potrivit Legii nr. 31/1990. (2) În termen de 10 zile de la data primei adunări generale a acţionarilor societăţii de investiţii financiare, care se va întruni în termen de cel mult 6 luni de la data prevăzută la art. 1 din prezenta lege, consiliile de administraţie ale Fondurilor Proprietăţii Private, numite de Parlamentul României în anul 1994, îşi vor depune mandatul şi vor prezenta raportul de gestiune celor două Camere ale Parlamentului, care se vor reuni în şedinţa comuna. (3) În cazul în care, în urma operaţiunii de regularizare prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 55/1995, numărul acţionarilor la unele societăţi comerciale se reduce sub minimul prevăzut de lege, acestea vor funcţiona, până la cesionarea acţiunilor, cu actionarii sau cu unicul acţionar prevăzut în actul de regularizare, urmînd ca dispoziţiile prevăzute de lege cu privire la adunările generale ale acţionarilor şi la administratori să se aplice corespunzător.  +  Articolul 7Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare va stabili, în termen de 60 de zile de la data înregistrării prevăzute la art. 3 alin. (3) din prezenta lege, normele de încadrare în dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, şi ale Legii nr. 52/1994.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Fondurile Proprietăţii Private vor elabora statutele societăţilor de investiţii financiare care vor fi aprobate de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 14 din Legea nr. 58/1991, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 88/1996, se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN-------------