REGULAMENT-CADRU din 29 octombrie 2007de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.  +  Articolul 2 (1) Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în comune, oraşe, municipii şi judeţe se fac de către autoritatea de autorizare organizată la nivelul fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale. (2) Autorităţile de autorizare au dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport pentru următoarele servicii de transport public local: a) de persoane efectuat cu troleibuze; b) de persoane efectuat cu tramvaie; c) de persoane efectuat cu metroul; d) de persoane în regim de taxi; e) de mărfuri în regim de taxi; f) de persoane în regim de închiriere; g) de mărfuri în regim contractual; h) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci; i) de persoane pe cablu; j) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare; k) alte servicii de transport public local, definite conform legii.  +  Articolul 3 (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice, structurilor din aparatul de specialitate al primarului/preşedintelui consiliului judeţean fără personalitate juridică, persoanelor fizice sau asociaţiilor familiale autorizate să presteze în mod independent un serviciu de transport public, care solicită acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea unei autorizaţii de transport. (2) Prezentul regulament stabileşte: a) cazurile în care nu se acordă autorizaţii de transport; b) procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport; c) procedura de solicitare şi modificare a autorizaţiilor de transport; d) procedura de solicitare şi prelungire a autorizaţiilor de transport; e) procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor de transport.  +  Articolul 4În sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate de autorizare - serviciu sau compartiment în cadrul autorităţii administraţiei publice locale care evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport; b) autorizaţie de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local; c) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi; d) certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere; e) condiţii asociate autorizaţiei - anexă la autorizaţie şi parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile şi sancţiunile titularului de autorizaţie; f) copie conformă a autorizaţiei de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, având calitatea de copie a autorizaţiei de transport atribuită pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule deţinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, în condiţiile îndeplinirii unor criterii stabilite; g) modificare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, prin care autorizaţia acordată se modifică în condiţiile prezentului regulament; h) normalizare - activitate prin care se elimină cauzele care au condus la nerespectarea de către titularul autorizaţiei a prevederilor legale; i) parte interesată - persoană sau grup de persoane care sunt afectate de serviciile furnizate/prestate de titularii de autorizaţie; j) procedură - specificaţie detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activităţi sau a unui proces; k) retragere a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, prin care unui titular de autorizaţie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport public local pentru care a fost autorizat; l) suspendare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, prin care unui titular de autorizaţie i se suspendă, parţial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat; m) titular de autorizaţie - persoană juridică, structură din aparatul de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean fără personalitate juridică, asociaţie familială sau persoană fizică deţinătoare a unei autorizaţii de transport eliberate de autoritatea de autorizare; n) tractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci ori utilaje; o) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.  +  Capitolul II Cazurile în care nu se acordă autorizaţii de transport  +  Articolul 5Autoritatea de autorizare nu eliberează autorizaţii de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv; b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment; c) documentaţia prezentată pentru acordarea autorizaţiei de transport este incompletă; d) persoana desemnată a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; e) mijloacele de transport cu care doreşte să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deţinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing; f) nu deţine baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv; g) furnizează informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei.  +  Capitolul III Procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport  +  Secţiunea 1 Solicitarea autorizaţiilor de transport  +  Articolul 6 (1) Pentru acordarea unei autorizaţii de transport, persoanele juridice, structurile din aparatul de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean fără personalitate juridică, persoanele fizice sau asociaţiile familiale autorizate să presteze în mod independent un serviciu de transport public vor depune la registratura autorităţii administraţiei publice locale o documentaţie care va cuprinde: a) cerere-tip, conform anexei nr. 1; b) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului; c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv; d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing; f) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv; g) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei; h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei; i) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate.  +  Articolul 7Pentru serviciile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, acordarea autorizaţiilor de transport se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Operatorilor de transport deţinători ai unei licenţe de transport corespunzătoare, care doresc să execute şi alte servicii de transport public local cu autovehicule, cu excepţia celui efectuat cu autobuze, li se eliberează, la cerere, autorizaţii de transport pe baza unei documentaţii care va cuprinde: a) cerere-tip, conform anexei nr. 1; b) copie a licenţei de transport; c) declaraţie pe propria răspundere, în original, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doresc să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă sunt deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.  +  Secţiunea a 2-a Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizaţiei de transport  +  Articolul 9 (1) Autoritatea administraţiei publice locale, prin autoritatea de autorizare, analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizaţiei de transport şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentaţiei. (2) În cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor solicitantul nu transmite toată documentaţia corespunzătoare prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectivă din procedura de acordare a autorizaţiei de transport şi va comunică această decizie solicitantului.  +  Articolul 10În funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide în intervalul de timp prevăzut la art. 9 alin. (2): a) convocarea la sediul autorităţii de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/ nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; b) verificarea la faţa locului a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant.  +  Articolul 11Autoritatea de autorizare întocmeşte un raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare/respingere a autorizaţiei, pe care îl înaintează primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de maximum 10 zile de la data: a) înregistrării documentaţiei, dacă aceasta este completă; b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor la art. 9 alin. (2), dacă documentaţia este corespunzătoare; c) finalizării procedurii prevăzute la art. 10.  +  Secţiunea a 3-a Acordarea autorizaţiilor de transport  +  Articolul 12Primarul/Primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, emite dispoziţia corespunzătoare de acordare/respingere a autorizaţiei de transport, în termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate.  +  Articolul 13Dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, privind acordarea autorizaţiei de transport se transmite solicitantului în maximum 5 zile de la data emiterii, însoţită de: a) autorizaţia de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5; b) condiţiile asociate autorizaţiei, care constituie parte integrantă a acesteia.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care autoritatea de autorizare propune respingerea acordării autorizaţiei de transport, se transmit solicitantului: a) dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, privind respingerea cererii de acordare a autorizaţiei de transport; b) motivele refuzului de acordare a autorizaţiei de transport. (2) În cazul refuzului de acordare a autorizaţiei de transport, solicitantul poate depune o nouă documentaţie de autorizare, după 6 luni de la data emiterii dispoziţiei prin care s-a respins acordarea autorizaţiei de transport.  +  Articolul 15Dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, prin care se acordă sau se respinge acordarea autorizaţiei de transport poate fi atacată de persoanele interesate la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) Condiţiile asociate autorizaţiei pentru titularii de autorizaţie trebuie să conţină cel puţin: a) denumirea titularului autorizaţiei de transport; b) obiectul autorizaţiei de transport, respectiv serviciul de transport public local pentru care se acordă autorizaţia; c) perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport; d) drepturile titularului de autorizaţie; e) obligaţiile titularului de autorizaţie; f) obligaţia de a transmite la solicitarea autorităţii de autorizare date reale şi complete privind serviciul autorizat; g) condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport; h) condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport; i) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie. (2) Prevederile alin. (1) lit. d), e) şi i) se preiau din Regulamentul serviciilor de transport public local, aprobat de consiliul local, de consiliul judeţean sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori din Regulamentul-cadru al serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea de reglementare competentă.  +  Articolul 17Condiţiile asociate autorizaţiei fac parte integrantă din autorizaţie şi sunt anexă la aceasta.  +  Articolul 18 (1) Autorizaţiile de transport se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor. (2) Numărul autorizaţiei de transport este numărul de ordine din acest registru. (3) Autorizaţia de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la autoritatea de autorizare.  +  Articolul 19Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 20 (1) Durata de valabilitate a autorizaţiei de transport este de 5 ani. (2) Autorizaţiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor.  +  Articolul 21La expirarea valabilităţii autorizaţiei de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Capitolul IV Procedura de solicitare şi modificare a autorizaţiei de transport  +  Articolul 22 (1) La cererea titularului, autoritatea de autorizare propune modificarea autorizaţiei de transport în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii şi/sau a sediului titularului de autorizaţie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de modificare a autorizaţiei de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va fi însoţită de copiile certificatului constatator şi certificatului de înmatriculare emise de oficiul registrului comerţului.  +  Articolul 23 (1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizaţiilor de transport în cazul în care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat. (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), modificarea autorizaţiilor de transport se face din iniţiativa autorităţii de autorizare, care va comunică în scris titularilor de autorizaţie modificările survenite, eliberând acestora autorizaţii de transport cu un conţinut modificat, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor.  +  Articolul 24Modificarea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12, 13 şi ale art. 14 alin. (1).  +  Articolul 25Dispoziţia de modificare a autorizaţiei de transport emisă de primar/primarul general al municipiului Bucureşti sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, însoţită de autorizaţia de transport cu conţinut modificat şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.  +  Articolul 26Dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, de modificare a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Procedura de solicitare şi prelungire a valabilităţii autorizaţiei de transport  +  Articolul 27 (1) Transportatorii autorizaţi care doresc prelungirea valabilităţii autorizaţiei de transport vor depune la registratura autorităţii administraţiei publice locale, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei de transport. (2) În vederea verificării modificării/nemodificării condiţiilor iniţiale de emitere a autorizaţiei de transport, autoritatea de autorizare poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.  +  Articolul 28Prelungirea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12, 13 şi ale art. 14 alin. (1).  +  Articolul 29Dispoziţia de prelungire a autorizaţiei de transport emisă de primar/primarul general al municipiului Bucureşti sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, însoţită de autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.  +  Articolul 30Dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, de prelungire a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VI Procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor  +  Secţiunea 1 Suspendarea autorizaţiei  +  Articolul 31Autoritatea de autorizare propune suspendarea autorizaţiei de transport în baza constatărilor efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei.  +  Articolul 32Suspendarea autorizaţiei de transport se face pe o perioadă de maximum 30 de zile şi intră în vigoare de la data emiterii dispoziţiei primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, de suspendare a autorizaţiei de transport.  +  Articolul 33Suspendarea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 şi ale art. 14 alin. (1).  +  Articolul 34Dispoziţia de suspendare a autorizaţiei de transport emisă de primar/primarul general al municipiului Bucureşti sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii.  +  Articolul 35Dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, de suspendare a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Retragerea autorizaţiei  +  Articolul 36 (1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizaţie, retragerea autorizaţiei de transport în următoarele situaţii: a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului; b) în cazul când titularul autorizaţiei intenţionează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului. (2) Cererea pentru retragerea autorizaţiei de transport, conform modelului din anexa nr. 4, va fi însoţită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.  +  Articolul 37Autoritatea de autorizare propune retragerea autorizaţiei de transport în baza constatărilor efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în următoarele situaţii: a) în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei; b) în cazul când titularul autorizaţiei nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza acordării acesteia; c) în cazul când titularul autorizaţiei a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport; d) în cazul unor abateri care au afectat grav viaţa şi sănătatea publică, siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului; e) la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de transport, dacă situaţia creată nu s-a normalizat; f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea de autorizare în perioada de suspendare; g) în cazul refuzului titularului de autorizaţie de a se supune controlului sau de a pune la dispoziţia autorităţii de autorizare datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control; h) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului; i) în alte cazuri prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 38Retragerea autorizaţiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 şi ale art. 14 alin. (1).  +  Articolul 39 (1) Dispoziţia de retragere a autorizaţiei de transport emisă de primar/primarul general al municipiului Bucureşti sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii. (2) Copiile conforme ale autorizaţiei de transport au acelaşi regim cu aceasta.  +  Articolul 40Dispoziţia primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, de retragere a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 41Autorizaţiile de transport nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a autorizaţiei.  +  Articolul 42Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea autorizaţiilor de transport se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------                               CERERE               pentru acordarea autorizaţiei de transport                Către             Primăria/Consiliul Judeţean .................    Subsemnatul .......(nume şi prenume)....., în calitate de .......(persoană  desemnată etc.) ......... la ......(denumirea persoanei juridice, asociaţiei  familiale etc.)......., cu sediul/domiciliul în ţara ..........., localitatea  .........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/judeţul ........., telefon ......., fax ......., având CUI/CIF/ etc.  ........, cont ........, deschis la Banca ........., Sucursala ............,  vă solicit acordarea autorizaţiei pentru ...........(se menţionează serviciul  de transport public local).................................................           Data ........... Numele şi prenumele                                       ....................                                      Semnătura şi ştampila                                     .........................  +  Anexa 2 --------la regulament-------------                               CERERE               pentru modificarea autorizaţiei de transport                    Către           Primăria/Consiliul Judeţean ...............    Subsemnatul .......(nume şi prenume)....., în calitate de .......(persoană  desemnată etc.) ......... la ......(denumirea persoanei juridice, asociaţiei  familiale etc.)......., cu sediul/domiciliul în ţara ..........., localitatea  .........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/judeţul ......., telefon ......., fax ......., având CUI .........  vă solicit modificarea Autorizaţiei nr. ..... din ..... şi a copiilor conforme  ale acesteia, acordată ................(denumirea titularului de autorizaţie)  ........................     Data ................. Numele şi prenumele                                ......................                                Semnătura şi ştampila                              ..........................  +  Anexa 3 -------la regulament-------------                          CERERE             pentru prelungirea autorizaţiei de transport                     Către           Primăria/Consiliul Judeţean ...............    Subsemnatul .......(nume şi prenume)....., în calitate de .......(persoană  desemnată etc.) ......... la ......(denumirea persoanei juridice, asociaţiei  familiale etc.)......., cu sediul/domiciliul în ţara ..........., localitatea  .........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/judeţul ......., telefon ......., fax ......., având CUI .........  vă solicit modificarea Autorizaţiei nr. ..... din ..... şi a copiilor conforme  ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la data de ........... .     Data ................. Numele şi prenumele                                ......................                                Semnătura şi ştampila                              ..........................  +  Anexa 4 -------la regulament-------------                         CERERE           pentru retragerea autorizaţiei de transport                    Către           Primăria/Consiliul Judeţean ...............    Subsemnatul .......(nume şi prenume)....., în calitate de .......(persoană  desemnată etc.) ......... la ......(denumirea persoanei juridice, asociaţiei  familiale etc.)......., cu sediul/domiciliul în ţara ..........., localitatea  .........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  sectorul/judeţul ......., telefon ......., fax ......., având CUI .........  vă solicit retragerea Autorizaţiei nr. ..... din .................     Data ................. Numele şi prenumele                                ......................                                Semnătura şi ştampila                              ..........................  +  Anexa 5 -------la regulament-------------                  Conţinutul-cadru al autorizaţiei de transport    Antet primărie/consiliu judeţean    Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport   public local nr. 92/2007,                         AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT                         Nr. ........ din ........    pentru efectuarea serviciului de transport public local .......(tipul serviciului)........ de către .........(denumirea solicitantului).........., cu sediul/domiciliul în ............(adresa completă a solicitantului).......    Prezenta autorizaţie este valabilă până la ......................... .                   Primar/Preşedinte,               ...........................                 (semnătura şi ştampila)