LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*)privind Depozitul legal de documente*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 7 noiembrie 2007    ____________ Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 209/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, denumit în continuare Depozitul legal. (2) Depozitul legal reprezintă fondul intangibil al patrimoniului cultural naţional mobil.  +  Articolul 2Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare şi publicaţii seriale; c) extrase din publicaţii seriale; d) partituri muzicale; e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale ilustratelor şi cărţilor poştale ilustrate; f) atlase, hărţi plane, şi relief şi globulare, planuri tipărite; g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în formă electronică, pe următorul tip de suport: disc, casetă, videocasetă, CD, DVD şi, respectiv, cele pe următorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfişă; j) publicaţii, având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde şi norme tehnice şi de funcţionare; l) documente numismatice şi filatelice; m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 5.  +  Capitolul II Organizarea Depozitului legal  +  Articolul 3 (1) Depozitul legal este organizat, la nivel central, de către Biblioteca Naţională a României şi are ca beneficiari: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timişoara, Biblioteca Militară Naţională şi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti. (2) Depozitul legal este organizat, la nivel local, de bibliotecile judeţene şi de Biblioteca Metropolitană Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum şi cele realizate în străinătate de către persoane juridice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate. (2) Documentele prevăzute la art. 2 realizate în străinătate de către persoane fizice române ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate, pot fi trimise cu titlu de depozit legal.  +  Articolul 5Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informaţională redusă agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclamă cu caracter comercial, materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu.  +  Articolul 6 (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparţine producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţională a României, Regia Autonomă "Monetăria Statului", Compania Naţională "Poşta Română" S.A., precum şi altor asemenea producători. (2) în cazul documentelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestora.  +  Articolul 7 (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în exemplare, următoarele documente: a) cărţile, cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile; b) broşurile; c) extrasele din publicaţii seriale. (2) Biblioteca Naţională a României reţine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii, şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iaşi, Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" Timişoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt încadrate în armată, se transmit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militară Naţională şi la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti.  +  Articolul 8 (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 6 exemplare, următoarele documente: a) publicaţiile seriale; b) publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative; c) manualele şcolare; d) documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri; e) documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri. (2) Biblioteca Naţională a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iaşi şi Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" Timişoara. (3) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la domeniul militar, elaborate de persoane fizice şi juridice care nu sunt încadrate în armată, se trimit, într-un exemplar, suplimentar faţă de cele care se trimit Bibliotecii Naţionale a României, la Biblioteca Militară Naţională şi la Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteşti. (4) Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Naţională a României, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi la Biblioteca Academiei Române, de către universităţile responsabile.  +  Articolul 9 (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 3 exemplare, următoarele documente: a) partiturile muzicale; b) programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile, cu valoare de memorie culturală; c) atlasele, albumele, hărţile plane, în relief şi globulare, planurile tipărite; d) reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale cărţilor poştale şi cărţilor poştale ilustrate; e) microfilmele, microfişele. (2) Biblioteca Naţională a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente a României şi distribuie un exemplar Bibliotecii Academiei Române.  +  Articolul 10 (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în două exemplare, următoarele documente: a) ediţiile rare şi bibliofile; b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate; c) rezumatele tezelor de doctorat; d) standardele şi normele tehnice şi de funcţionare; e) fascicolele. (2) Biblioteca Naţională a României reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu şi distribuie celălalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.  +  Articolul 11Se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi mărcile poştale.  +  Articolul 12În cazul documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi art. 8 alin. (1), persoanele prevăzute la art. 6 trimit un exemplar suplimentar cu titlu de depozit legal la biblioteca judeţeană din judeţul în care îşi au sediul, respectiv domiciliul, şi un exemplar la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii documentelor G Depozitul legal local.  +  Articolul 13 (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 şi art. 8-11 are caracter obligatoriu. Documentele se trimit cu titlu gratuit. (2) Cheltuielile de expediere a documentelor cu titlu de depozit legal trimise de către persoanele prevăzute la art. 6 se asigură de către acestea, iar cheltuielile de expediere între biblioteci se suportă de către bibliotecile care le expediază, din sumele prevăzute în bugetele proprii. (3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei. (4) Nu se trimit documente tipărite produse şi tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârşitul fiecărui an, la Biblioteca Naţională a României, declaraţii globale ale cifrelor de tiraj.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice şi juridice care trimit documente pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însoţitoare următoarele date necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, preţul şi numărul de comandă. Aceste date se adaptează în funcţie de categoria documentelor trimise. (2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi următoarelor date: numele/denumirea şi domiciliul/sediul producătorului, luna şi anul tipăririi, numărul internaţional standardizat - I.S.B.N., tirajul şi, în cazul tipăririi în străinătate, ţara în care a fost tipărită cartea.  +  Articolul 15Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de agenţie naţională pentru Depozit legal şi are, în această calitate, următoarele atribuţii: a) asigură controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra documentelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege; b) întocmeşte statistica oficială a ediţiilor naţionale; c) atribuie numărul de Depozit legal; d) atribuie numerele internaţionale standardizate ale cărţilor I.S.B.N. - şi ale publicaţiilor seriale - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea înaintea publicării - C.I.P.; e) creează şi gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România; f) urmăreşte şi controlează modul în care persoanele fizice şi juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de depozit legal, se conformează acestei obligaţii; g) urmăreşte şi controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează şi conservă cărţile şi celelalte documente primite cu titlu de depozit legal; h) reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi art. 8-10.  +  Articolul 16Instituţiile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligaţii: a) să primească materialele care li se trimit cu acest titlu şi să le ia în evidenţă; b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare; c) să asigure depozitarea, conservarea şi gestionarea lor corectă; d) să dispună măsuri pentru asigurarea integrităţii şi securităţii materialelor primite; e) să urmărească primirea materialelor care le sunt destinate, sesizând Biblioteca Naţională a României despre eventualele lipsuri.  +  Capitolul III Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 17 (1) Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 6, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravenţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi aplică amenzi contravenţionale. (2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, respectiv bibliotecilor judeţene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achiziţionarea documentelor prevăzute la art. 2. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor eliberează legitimaţii speciale pentru personalul de control prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 18Controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.  +  Articolul 19 (1) Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 300 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice, în funcţie de preţul de vânzare al documentului sau valoarea documentară. Fac excepţie documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 17 alin. (1). (3) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 19 alin. (1), contravenienţii sunt obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei. (2) Netransmiterea documentelor conform alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între limitele prevăzute la art. 19 alin. (1), reduse la jumătate. Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în situaţia în care contravenienţii probează că, anterior sau începând cu data aplicării amenzii contravenţionale pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 19 alin. (1), nu mai deţin documentele a căror netransmitere a făcut obiectul contravenţiei.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea şi difuzarea cărţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 209/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată a Legii nr. 111/1995 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 209/2007:"Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."----