NORMĂ nr. 14 din 1 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Normei nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007    În baza art. 5 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezenta normă.  +  Articolul UNICNorma Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 22 iunie 1995, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul normei sintagma "societăţi bancare" şi sintagma "bănci" vor fi înlocuite cu sintagma "instituţii de credit".2. În tot cuprinsul normei sintagma "conducerea executivă" va fi înlocuită cu sintagma "conducerea".3. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. În înţelesul prezentelor norme, piaţa monetară interbancară se defineşte ca o piaţă continuă, în care se efectuează operaţiuni de atragere şi plasare de depozite şi operaţiuni cu instrumente ale pieţei monetare, la vedere şi la termen, în moneda naţională, la nivelurile ratelor dobânzii determinate liber de instituţiile de credit participante."4. Punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. În aplicarea prevederilor art. 2 şi 5 din Legea nr. 312/2004, Banca Naţională a României: a) reglementează şi supraveghează piaţa monetară interbancară; b) supraveghează instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară; c) publică zilnic un nivel de referinţă al ratei dobânzii pentru operaţiunile de atragere de fonduri (ROBID) şi operaţiunile de plasare de fonduri (ROBOR)."5. Punctul 4 se abrogă.6. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară sunt obligate să afişeze permanent, prin sisteme de difuzare a informaţiei (tip Reuters), nivelurile orientative ale ratelor dobânzilor.Marja dintre rata dobânzii la operaţiunile de atragere şi cea de la operaţiunile de plasare va fi determinată liber pe piaţă.Cotaţiile pe piaţă vor avea ca bază procentul de dobândă cu două subdiviziuni.Instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară vor fi obligate să coteze următoarele scadenţe:- O/N - o zi;- T/N - o zi cu data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;- 1W - o săptămână;- 1M - o lună;- 3M - 3 luni;- 6M - 6 luni;- 9M - 9 luni;- 12M - 12 luni."7. Punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22. În situaţia în care instituţiile de credit participante pe piaţa monetară interbancară nu cotează toate scadenţele menţionate la pct. 5 din prezentele norme, nu respectă prevederile pct. 6 şi 7 din prezentele norme cu privire la cotaţiile ferme ori informative sau nu transmit Băncii Naţionale a României raportările solicitate în forma şi la termenele prevăzute, Banca Naţională a României va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."8. Punctele 23 şi 24 se abrogă.9. Punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"26. Tranzacţiile efectuate în alte locuri decât cele desemnate vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerilor executive ale instituţiilor de credit participante pe piaţa monetară interbancară."Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 1 noiembrie 2007.Nr. 14.-------