HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 31 octombrie 2007pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) În cadrul aparatului central al Ministerului Internelor și Reformei Administrative funcționează Departamentul Schengen, care este autoritatea națională în domeniu ce asigură și răspunde de îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune și la Convenția de aplicare a acestuia.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Departamentul Schengen coordonează, la nivel național, activitățile desfășurate de instituțiile și autoritățile cu responsabilități în domeniu, conform Planului de acțiune Schengen și Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat a României.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Șeful Departamentului Schengen are rang de secretar de stat.(2) Funcția de director general al Direcției generale de informații și protecție internă, încadrată cu polițist - funcționar public cu statut special, se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcția de subsecretar de stat.(3) Personalul contractual numit pe funcția de director general al Direcției generale de informații și protecție internă este salarizat potrivit prevederilor legale ce reglementează salarizarea persoanelor care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică.(4) Numirea și eliberarea din funcție a șefului Departamentului Schengen și a directorului general al Direcției generale de informații și protecție internă se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.(5) Numirea și eliberarea din funcție a adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică se fac prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Internelor și Reformei Administrative" se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:1. Alineatele (1) și (3) ale articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007, vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În cadrul Departamentului Schengen și al Direcției generale financiare din Ministerul Internelor și Reformei Administrative se înființează, în condițiile legii, structuri care vor îndeplini atributele autorității competente ale căror atribuții și număr de personal se stabilesc prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative...........................................................................(3) În cadrul autorității competente se înființează, în condițiile legii, Punctul unic de contact cu rol de transmitere a datelor și informațiilor între autoritățile implicate în gestionarea și implementarea Facilității Schengen și instituțiile europene. Atribuțiile Punctului unic de contact sunt îndeplinite de către structura de specialitate din cadrul Departamentului Schengen.2. Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2006 privind constituirea Comisiei naționale de autoevaluare Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:(2) Președintele executiv al Comisiei este șeful Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.3. Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2001 privind înființarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 3 august 2006, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Grupul interministerial își desfășoară activitatea sub autoritatea și sub conducerea directă a șefului Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în calitate de președinte.  +  Articolul IIIPersonalul necesar pentru operaționalizarea Departamentului Schengen se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi în finanțare aprobat Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 31 octombrie 2007.Nr. 1.317.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la H.G. nr. 416/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Internelor și Reformei AdministrativeI. APARAT CENTRAL (PROPRIU) ┌────────┐ │MINISTRU│ ┌───────────┐ ┌────────────────────┐ ┌───────────┐ ┌────────┐ └────────┘ │ Cabinetul │ │Direcția generală de│ │Corpul de │ │ │ │ministrului│ │ informații și │ │control al │ │Direcția│ └───────────┘ │ protecție internă │ │ministrului│ │generală│ └────────────────────┘ │(la nivel │ │anti- │ ┌───────────┐┌────────────┐ │de direcție│ │corupție│ - - - - - - - ┌---------------─ │Unitatea de││ Oficiul │ │generală) │ │ │ | Colegiul | Centrul național│ │ politici ││purtătorului│ └───────────┘ └────────┘ |ministerului | │de conducere a │ publice ( ││ de cuvânt │ ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - acțiunilor de │ │la nivel de││(la nivel de│ │ Direcția │ │Direcția │ │ordine publică │ direcție) ││ direcție) │ │ generală │ │generală │ └----------------┘ └───────────┘└────────────┘ │ juridică │ │ audit │ │ │ │intern │ └───────────┘ └─────────┘ ┌─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌─────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐│┌────────┐│ │SECRETAR ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │ │ GENERAL ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│││ȘEF DE- ││ └─────────┘│ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ │PARTA- │ ┌───────┐┌────────┐┌────────┐│ STAT ││ STAT ││STAT ││ STAT ││STAT │││MENT │││Secre- ││Secre- ││Secre- ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Șef al │ │SCHEN- │ │tar ││tar ││tar ││reforma ││relații-││comuni- ││relația ││Departa-│ │GEN │ │general││general ││general ││în admi-││le cu ││tățile ││cu ││mentului│││(cu │││adjunct││adjunct ││adjunct ││nistra- ││institu-││locale) ││Parlamen││ordine │││rang de │ └───────┘└────────┘└────────┘│ția ││țiile ││ ││tul și ││și sigu-│ │secretar││┌────────────┐┌─────────────┐│publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranță │││de stat │ │ ││ ││ ││tului) ││ ││europene││publică)│ └────────┘││ Direcția ││Direcția │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│┌────────┐ │ generală ││generală │ │Direcția│ │ management││management │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │generală│││ resurse ││logistic și ││Unitatea││Direcția││Direcția││Direcția││Adjunct │││SCHEN- │ │ umane ││administrativ││centrală││generală││generală││generală││ șef │ │GEN ││└────────────┘└─────────────┘│pentru ││pentru ││pentru ││afaceri ││departa-││└────────┘ ┌────────────┐┌─────────────┐│reforma ││relații-││comuni- ││europene││ ment │└ ─ ─ ──┘│ Direcția ││ Direcția ││adminis ││le cu ││tăți ││ și │└────────┘ │ generală ││ generală ││trației ││institu-││locale, ││relații │┌────────┐ │ financiară ││pentru comuni││publice ││țiile ││zone ││interna-││Direcția│ │ ││cații și teh-││(la ││prefec- ││asistate││ționale ││generală│ │ ││nologia infor││nivel ││tului ││ , ││ ││ │ │ ││mației ││de ││ ││ajutor │└────────┘│manage- │ └────────────┘└─────────────┘│direcție││ ││de stat │ │ment │ ┌────────────┐┌─────────────┐│generală││ ││și par- │ │operați-│ │ Direcția ││ Direcția │└────────┘└────────┘│teneriat│ │onal │ │ generală ││ comunicare │┌────────┐┌────────┐│cu struc│ └────────┘ │ medicală ││ și relații ││Direcția││Direcția││turile │ │ ││ publice ││generală││pentru ││asocia- │ │ ││ ││pentru ││servi- ││tive │ └────────────┘└─────────────┘│dezvol- ││ciile │└────────┘ ┌────────────────────────┐│tarea ││publice │┌────────┐ │ Secretariatul general ││capaci- ││decon- ││Direcția│ │ (la nivel de direcție ││tății ││centrate││pentru │ │ generală) ││adminis-││ ││servicii│ └────────────────────────┘│trative ││ ││de inte-│└────────┘└────────┘│res │┌────────┐ │general ││Direcția│ └────────┘│pentru │ ┌──────────┐│politici│ │ Direcția ││fiscale │ │investiții││ și │ │ și ││bugetare│ │dezvoltare││locale │ │ locală │└────────┘ └──────────┘II. INSTITUȚII ȘI STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREAMINISTERULUI INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVEA. Instituții și structuri aflate în subordinea ministerului internelor și reformei administrative1. Agenția Națională Antidrog2. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară3. Institutul Național de Administrație4. Agenția Națională a Funcționarilor Publici5. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane6. Administrația Națională a Rezervelor de Stat7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale8. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice9. Instituția prefectului (42)10. Direcția Generală de Pașapoarte11. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor12. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență13. Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor14. Centrul Informatic Național al Ministerului Internelor și Reformei Administrative (e-administrație)15. Oficiul Român pentru Imigrări16. Centrul de Cooperare Polițienească Internațională17. Arhivele Naționale18. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor19. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"20. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Internelor și Reformei Administrative21. Liceul "Constantin Brâncoveanu " al Ministerului Internelor și Reformei Administrative22. Poliția Română23. Jandarmeria Română24. Poliția de Frontieră Română25. Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative26. Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila"27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor28. Clubul Sportiv "Dinamo" București29. Centrul Cultural al Ministerului Internelor și Reformei Administrative30. Structuri subordonate unor unități centraleB. Structuri aflate în coordonarea ministerului internelor și reformei administrativeSocietatea Comercială "COMICEX" - S.A.------