HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 17 octombrie 2007pentru aprobarea normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 462 alin. (1), al art. 551 alin. (1) și al art. 636 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 63 alin. (2) din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre se aplică medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) sunt cetățeni ai statului român;b) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;c) sunt soți ai unor cetățeni români, precum și descendenți și ascendenți în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;d) sunt membri de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;e) sunt cetățeni ai statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;f) sunt beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).(2) În vederea recunoașterii calificării profesionale de către un alt stat membru al Uniunii Europene, un stat aparținând Spațiului Economic European sau de către Confederația Elvețiană, Ministerul Sănătății Publice atestă titlurile românești de calificare în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă și, după caz, experiența profesională dobândită de titular în România.(3) În situația în care, pentru oricare dintre profesiile prevăzute la alin. (2), există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziții specifice care privesc în mod direct recunoașterea calificărilor profesionale, dispozițiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, noțiunile de mai jos au următoarea semnificație:a) autoritate competentă - orice organism sau autoritate autorizat(ă) în mod expres de România, de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente sau informații, precum și să primească cererile și să ia deciziile prevăzute de prezenta hotărâre;b) titlu oficial de calificare în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist și, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și diplomele, certificatele și alte titluri oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat și care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;c) experiență profesională dobândită în profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) - exercitarea efectivă a activităților profesionale, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru profesia respectivă, în unul dintre statele prevăzute la lit. (a);d) stat terț - un alt stat decât România, celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană;e) stat membru - unul dintre statele prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de statele terțe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și recunoscute de autoritățile competente ale unui stat membru se asimilează titlurilor oficiale de calificare, prevăzute la art. 2 lit. b), dacă această primă recunoaștere s-a realizat cu respectarea condițiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, iar titularul are o experiență profesională în profesia în cauză de minimum 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv, certificată de acest stat.  +  Articolul 4(1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de autoritățile competente ale statelor membre, conform Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaștere, în caz de stabilire pe teritoriul României în vederea exercitării profesiei.(2) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice.(3) Exercitarea activităților profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de calificare recunoscute, a documentului de înștiințare a titularului emis de Ministerul Sănătății Publice în acest sens și cu îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.  +  Articolul 5(1) Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de un stat terț persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de echivalare în vederea exercitării profesiei în România.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare eliberate de un stat terț și recunoscute de un stat membru.  +  Articolul 6(1) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moașă accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români deținători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autoritățile competente române.(2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul dorește să o exercite în România este aceeași cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activitățile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile.(3) Echivalarea titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art.5 permite titularilor accesul la profesie și exercitarea acesteia în condițiile prevăzute de lege pentru medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele cetățeni români.  +  Articolul 7Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, precum și echivalarea titlurilor oficiale de calificare ca specialist în profesiile de medic, de medic dentist și farmacist se fac în scop profesional de către Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentiști din România, cu Colegiul Farmaciștilor din România și, respectiv, cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, după caz.  +  Articolul 8Solicitările de recunoaștere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist și, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală sunt analizate de Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentiști din România, după caz. Autoritățile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate, și respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum și titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activitățile profesionale.  +  Articolul 9Titlurile oficiale de calificare care atestă studiile de bază de medic, de medic dentist și de farmacist, precum și cele care atestă studiile de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat terț persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se echivalează de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.  +  Articolul 10(1) Specializarea în profesiile de medic, de medic dentist și de farmacist efectuată în afara granițelor României, ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene, atestată prin titluri oficiale de calificare de specialist în una dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, poate fi echivalată ca pregătire în cadrul rezidențiatului numai după dobândirea în condițiile legii a calității de rezident în specialitatea respectivă.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) în care formarea în specialitatea dobândită în statul terț întrunește condiția de durată prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, pentru specialitatea respectivă, prezentarea la examenul de specialist se poate face în sesiunile organizate de Ministerul Sănătății Publice de la data echivalării respectivei formări ca pregătire de rezidențiat.(3) În cazurile care nu întrunesc condiția prevăzută la alin. (2), prezentarea la examenul de specialist se face numai după completarea pregătirii prin rezidențiat.(4) Certificatul de medic specialist, de medic dentist specialist și, respectiv, de farmacist specialist se obține după promovarea examenului de specialist organizat de Ministerul Sănătății Publice.  +  Articolul 11(1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți se recunosc ca pregătire în cadrul rezidențiatului de către Ministerul Sănătății Publice.(2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice de către rezidenți în afara granițelor României, ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ale Confederației Elvețiene se echivalează de Ministerul Sănătății Publice ca pregătire de rezidențiat, în cazul în care acestea corespund curriculei de formare în specialitatea de confirmare ca rezident.  +  Articolul 12(1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), aflați la specializare în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pot continua, la cerere, pregătirea de specialitate prin rezidențiat.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), calitatea de rezident se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza dovezilor de înmatriculare la specializare eliberate de autoritățile competente ale statului membru în care solicitanții efectuează specializarea.  +  Capitolul II Recunoașterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor și a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană  +  Secţiunea 1 Recunoașterea pe baza coordonării condițiilor minime de formare în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașăI. Principiul recunoașterii automate  +  Articolul 13(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prevederilor prezentei hotărâri, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și de medic specialist precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist și de asistent medical generalist, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8, care îndeplinesc condițiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) În vederea recunoașterii automate, titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie eliberate de autoritățile competente ale statelor membre emitente și însoțite, după caz, de certificatele prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8.(3) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autoritățile competente române, au același efect pe teritoriul României ca și titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist și de asistent medical generalist, eliberate de România.(4) Autoritățile competente române nu au obligația ca în urma recunoașterii titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 să permită în baza acestora înființarea de noi farmacii cu circuit deschis. Farmaciile deschise de mai puțin de 3 ani se consideră farmacii noi.  +  Articolul 14(1) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 13 alin. (1), certificatele însoțitoare, precum și autoritățile competente emitente ale statelor membre sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-8.(2) Specializările atestate prin titlurile de calificare de medic specialist prevăzute la art. 13, eliberate de autoritățile sau organismele competente cuprinse în anexa nr. 2, precum și duratele minime de formare și denumirile în vigoare în statele membre în care acestea există sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 15Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat ca certificate de medic specialist medicină de familie titlurile oficiale de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea exercitării activităților profesionale în regim salarial sau independent, precum și în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.  +  Articolul 16Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 și întrunesc condițiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru calificarea de medic generalist.  +  Articolul 17(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate de moașe, conform prezentei hotărâri, se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moașă care îndeplinesc condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care sunt emise de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(2) Titlurile oficiale de calificare de moașă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 și beneficiază de recunoaștere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:a) atestă o formare de moașă prin program integral cu durată de cel puțin 3 ani, fie condiționată de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu de calificare care să permită accesul la universități ori la instituții de învățământ superior sau care să garanteze un nivel echivalent de cunoștințe, fie urmată de o practică profesională de 2 ani pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3);b) atestă o formare de moașă prin program integral de cel puțin 2 ani sau 3.600 de ore, condiționată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8;c) atestă o formare de moașă prin program integral de cel puțin 18 luni sau 3.000 de ore, condiționată de posesia unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist prevăzut în anexa nr. 8 și urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu prevederile alin. (3).(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de autoritățile competente ale statului membru de origine și atestă că beneficiarul, după ce a obținut titlul oficial de calificare de moașă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o unitate sanitară autorizată în acest sens, toate activitățile de moașă în perioada prevăzută, după caz, la alin. 2 lit. a) sau la alin. 2 lit. c).(4) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), recunoscute de autoritățile competente române, au același efect pe teritoriul României ca și titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate de România.  +  Articolul 18Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în calitate de coordonator național, notifică Comisiei Europene actele normative și administrative pe care România le adoptă în materie de eliberare a titlurilor oficiale de calificare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.II. Drepturi câștigate generale în profesia de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă  +  Articolul 19(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate specifice profesiilor în cauză, titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și de medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu îndeplinesc toate cerințele de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și care atestă o formare începută înainte de datele de referință prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-9, se recunosc în cazul în care sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat membru.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să ateste că titularii s-au consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.  +  Articolul 20Nu pot obține, în baza prezentei hotărâri, recunoașterea profesională ca medic sau ca asistent medical generalist persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), titulare ale titlului de calificare de (feldsher) eliberat de Bulgaria anterior datei de 31 decembrie 1999 și care, la data de 1 ianuarie 2000, exercitau această profesie în cadrul sistemului național de securitate socială din Bulgaria.  +  Articolul 21(1) Procedura de recunoaștere prevăzută la art. 19 se aplică și titlurilor oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurilor oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă obținute pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania care nu îndeplinesc toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă acestea atestă o formare care a început înainte de:a) 3 octombrie 1990, în ceea ce privește medicii cu formare de bază, medicii dentiști cu formare de bază, medicii dentiști specialiști, asistenții medicali generaliști, moașele și farmaciștii;b) 3 aprilie 1992, în ceea ce privește medicii specialiști.(2) Titlurile oficiale de calificare prevăzute la alin. (1) conferă titularilor dreptul la exercitarea activităților profesionale pe întregul teritoriu al Germaniei în aceleași condiții ca și titlurile oficiale de calificare eliberate de autoritățile competente germane prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 5-9.  +  Articolul 22(1) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate specifice medicilor dentiști, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Cehoslovacie sau care certifică o formare începută, pentru Republica Cehă și pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, în cazul în care autoritățile competente ale unuia dintre aceste două state membre atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri oficiale de calificare produc aceleași efecte juridice ca și titlurile cehe și, respectiv, slovace în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat, după caz, de autoritățile competente ale Republicii Cehe sau de autoritățile competente ale Slovaciei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 23(1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Uniune Sovietică sau care atestă o formare începută:a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990,în cazul în care autoritățile competente ale unuia dintre aceste 3 state membre atestă că respectivele titluri oficiale de calificare produc pe teritoriul lor aceleași efecte juridice ca și titlurile estoniene, letoniene și, respectiv, lituaniene în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat, după caz, de autoritățile competente ale Estoniei, ale Letoniei sau ale Lituaniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 24(1) Se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic care dau acces la activitățile profesionale de medic cu formare de bază și medic specialist, precum și titlurile oficiale de calificare de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și de farmacist deținute de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), eliberate de fosta Iugoslavie sau care atestă o formare începută, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, în cazul în care autoritățile competente slovene atestă că pe teritoriul lor respectivele titluri de calificare produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovene în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moașă și, de asemenea, la activitățile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, precum și exercitarea acestora.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv și legal activitățile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 25(1) Se recunosc ca dovadă suficientă titlurile oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) și care nu corespund denumirilor prevăzute pentru respectivele state membre în anexele nr. 1, 2 și 4-9, dacă acestea sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile sau organismele competente ale statului emitent.(2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) atestă că respectivele titluri oficiale de calificare confirmă o formare desfășurată în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și sunt asimilate de statul membru emitent celor a căror denumire este prevăzută în anexele nr. 1, 2 și 4-9 pentru acel stat.  +  Articolul 26În cazul în care accesul la una dintre activitățile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiționat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experiențe profesionale suplimentare, se recunoaște ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activități în statul membru de origine pe o perioadă egală.III. Drepturi câștigate specifice medicilor specialiști  +  Articolul 27Titlurile oficiale de calificare de medic specialist eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă o formare în specialitate prin program parțial începută cel mai târziu la data de 31 decembrie 1983, reglementată în statul membru emitent prin acte cu putere de lege sau acte administrative în vigoare la data de 20 iunie 1975, se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că titularul s-a consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 28(1) Se recunoaște titlul de calificare de medic specialist eliberat de Spania medicilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și care au absolvit o formare în specialitate înainte de 1 ianuarie 1995, chiar dacă aceasta nu îndeplinește cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă respectivul titlu de calificare este însoțit de un certificat eliberat de autoritățile spaniole competente.(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) atestă că deținătorul a promovat proba de competență profesională specifică organizată în cadrul măsurilor excepționale de recunoaștere prevăzute în Decretul regal 1.497/99 în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu cele atestate de titlul de medic specialist prevăzut pentru Spania în anexele nr. 2 și 3.  +  Articolul 29(1) În cazul în care România abrogă actele normative sau administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist prevăzute pentru România în anexa V, pct. 5.1.2 și 5.1.3 la Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, și acordă drepturi câștigate titularilor, cetățeni români, va acorda aceleași drepturi câștigate și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) în cazul în care titlurile oficiale de calificare în specialitatea respectivă ale acestora au fost eliberate anterior datei la care România sistează eliberarea titlului respectiv.(2) Datele la care alte state membre au abrogat acte cu putere de lege sau acte administrative cu privire la eliberarea unuia dintre titlurile oficiale de calificare de medic specialist sunt prevăzute în anexa nr. 3.IV. Drepturi câștigate specifice medicilor cu formare specifică în medicină generală  +  Articolul 30(1) Constituie drept câștigat dreptul de exercitare a activităților de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului public național de asigurări sociale de sănătate de către:a) absolvenții facultăților de medicină din România, inclusiv promoția 2004; șib) titularii atestatelor de echivalare a studiilor universitare în medicină, inclusiv promoția 2004, eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, care au dobândit drept de liberă practică a profesiei de medic ca urmare a aplicării normelor în vigoare și care nu au efectuat rezidențiatul în specialitatea medicină de familie, respectiv nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă aceștia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliți pe teritoriul României și își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), titulari de diplome, certificate sau alte titluri de medic eliberate de un stat membru, care nu au efectuat pregătirea specifică medicului generalist prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dacă aceștia fac dovada că la data de 1 ianuarie 2007 sunt stabiliți pe teritoriul României, în urma recunoașterii automate a calificărilor profesionale sau a recunoașterii pe baza drepturilor câștigate, și își desfășoară activitatea în relație contractuală cu casele de asigurări sociale de sănătate din România.(3) Dreptul prevăzut la alin. (1) și (2) se certifică de Ministerul Sănătății Publice, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.(4) Se recunosc certificatele eliberate de autoritățile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă dreptul câștigat al titularului de a exercita activitățile de medic generalist în cadrul sistemului național de securitate socială al statului membru emitent, la data de referință și fără titlul de calificare de medic generalist prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.(5) În urma procedurii de recunoaștere aplicate, certificatele prevăzute la alin. (4) produc aceleași efecte în ceea ce privește exercitarea activităților de medic specialist medicină de familie în cadrul sistemului național de asigurări sociale de sănătate ca și certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătății Publice.V. Drepturi câștigate specifice medicilor dentiști  +  Articolul 31(1) În vederea exercitării pe teritoriul României a activităților profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă și Slovacia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care și-au început formarea de medic cel târziu la data de referință prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoțite de un atestat eliberat de autoritățile competente ale acelui stat membru.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor două condiții cumulative:a) titularul acestuia s-a consacrat, în statul membru emitent, în mod efectiv, legal și cu titlu principal, exercitării activităților de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;b) titularul acestuia este autorizat să exercite aceste activități în aceleași condiții ca și titularii titlului de calificare prevăzut în anexa nr. 5 pentru statul membru emitent.(3) Excepție de la condiția de experiență profesională de minimum 3 ani prevăzută la alin. (2) lit. a) fac cei care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani atestate de autoritățile competente ale statului membru respectiv ca fiind echivalente formării medicului dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și titlurilor oficiale de calificare de medic eliberate de fosta Cehoslovacie, în cazul în care titularii acestora doresc să exercite profesia de medic dentist în România. Aceste titluri de calificare beneficiază de aceleași condiții de recunoaștere ca și titlurile de calificare eliberate de Republica Cehă și Slovacia.  +  Articolul 32(1) În vederea exercitării activităților profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care și-au început formarea universitară de medic după data de 28 ianuarie 1980 și cel târziu la data de 31 decembrie 1984, însoțite de un atestat eliberat de autoritățile competente italiene.(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să certifice îndeplinirea următoarelor 3 condiții cumulative:a) titularul acestuia a promovat proba de aptitudini specifică organizată de autoritățile competente italiene în scopul verificării faptului că titularul posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu cele ale titularilor titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5;b) titularul acestuia s-a consacrat, în Italia, în mod efectiv, legal și cu titlu principal, exercitării activităților de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data de eliberare a atestatului;c) titularul este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal și în aceleași condiții ca și titularii titlului oficial de calificare prevăzut pentru Italia în anexa nr. 5, activitățile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.(3) Excepție de la condiția probei de aptitudini prevăzute la alin. (2) lit. a) fac persoanele care au absolvit studii cu o durată minimă de 3 ani, atestate de autoritățile competente ca fiind echivalente formării de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.(4) Persoanele care și-au început formarea universitară de medic după data de 31 decembrie 1984 sunt asimilate celor prevăzute la alin. (3), în cazul în care efectuarea studiilor cu durată minimă de 3 ani a început anterior datei de 31 decembrie 1994.VI. Drepturi câștigate specifice asistenților medicali generaliști  +  Articolul 33În cazul în care normele generale privind drepturile câștigate se aplică asistenților medicali generaliști, activitățile prevăzute la art. 19 și 21-25 trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate pentru planificarea, organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.  +  Articolul 34(1) Titlurile oficiale de calificare de asistent medical generalist eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de asistent medical generalist începută în Polonia anterior acestei date și care nu întrunesc cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv și legal în Polonia activitățile de asistent medical generalist pe o durată după cum urmează:a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical de nivel de învățământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata pielegniarstwa;b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de asistent medical care atestă studii efectuate într-o școală postliceală profesională sanitară - dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să se fi exercitat cu deplină responsabilitate privind planificarea, organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate acordate pacientului.  +  Articolul 35Se recunosc titlurile oficiale de calificare de asistent medical eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 și care nu îndeplinește cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învățământ superior de scurtă durată, obținută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical și de moașă și privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, și în Regulamentul Ministerului Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenții medicali și moașele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar sau ai unor școli profesionale sanitare care formează asistenți medicali și moașe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deținătorul acestui titlu de calificare posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale asistenților medicali titulari ai diplomei prevăzute pentru Polonia în anexa nr. 8.VII. Drepturi câștigate specifice moașelor  +  Articolul 36În cazul titlurilor oficiale de calificare de moașă eliberate de statele membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care îndeplinesc toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dar care, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoțite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), se recunosc, ca dovadă suficientă, titlurile de calificare de moașă eliberate de respectivele state înainte de data de referință prevăzută în anexa nr. 9, însoțite de un certificat care atestă că titularii s-au consacrat în mod efectiv și legal activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 2 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplică și persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) ale căror titluri oficiale de calificare de moașă atestă o formare dobândită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germania și care îndeplinește toate cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, dar, potrivit prevederilor art. 17, sunt recunoscute numai în cazul în care sunt însoțite de certificatul de practică profesională prevăzut la art. 17 alin. (3), în cazul în care aceste titluri atestă o formare începută înainte de data de 3 octombrie 1990.  +  Articolul 38Titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de Polonia înaintea datei de 1 mai 2004 ori care atestă o formare de moașă începută în Polonia anterior acestei date și care nu întrunesc cerințele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat prin care se atestă că posesorii au exercitat efectiv și legal în Polonia activitățile de moașă pe o durată după cum urmează:a) minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moașă de nivel de învățământ superior de scurtă durată - dyplom licencjata poloznictwa;b) minimum 5 ani consecutivi în decursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului, pentru posesorii titlului de calificare de moașă care atestă studii efectuate într-o școală postliceală profesională sanitară - dyplom poloznej.  +  Articolul 39Se recunosc titlurile oficiale de calificare de moașă eliberate de Polonia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care certifică o formare încheiată înainte de data de 1 mai 2004 și care nu îndeplinește cerințele minime prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, atestată de o diplomă de absolvire de învățământ superior de scurtă durată, obținută pe baza unui program special de revalorizare prevăzut la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical și de moașă și privind alte acte juridice, publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 30 aprilie 2004, nr. 92, poz. 885, și în Regulamentul Ministerului Sănătății din 11 mai 2004 privind condițiile detaliate referitoare la cursurile instituite pentru asistenții medicali și moașele, titulari ai unui certificat de studii liceale (examen final - matura) și absolvenți ai unui liceu sanitar sau ai unor școli profesionale sanitare care formează asistenți medicali și moașe, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 13 mai 2004, nr. 110, poz. 1170, cu scopul de a verifica dacă deținătorul acestui titlu de calificare posedă cunoștințe și competențe de un nivel comparabil cu nivelul celor ale moașelor posesoare a diplomei prevăzute pentru Polonia la anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 2-a Excepții în cazul cărora se aplică principiile Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionaleI. Domeniu de aplicare  +  Articolul 40(1) Regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale prevăzut de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, se aplică medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, asistenților medicali generaliști și moașelor, care, dintr-un motiv special și excepțional, la data solicitării recunoașterii calificării, nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13-39.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) medicii care au o formare de bază, medicii specialiști, medicii dentiști, medicii dentiști specialiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplinește condițiile de practică profesională efectivă și legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 și 31-39;b) medicii, medicii dentiști, farmaciștii, asistenții medicali și moașele care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1, 5 și 7-9; regimul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se aplică fără a se aduce atingere prevederilor art. 13 alin. (1)-(3), precum și ale art. 19, 21-25 și 27-29 și exclusiv în scopul recunoașterii specializării în cauză;c) asistenții medicali generaliști și asistenții medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoașterea profesională în România, unde activitățile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist;d) asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care persoana respectivă solicită recunoașterea profesională în România, unde activitățile profesionale în cauză sunt exercitate de asistenți medicali generaliști, de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist sau de asistenți medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;e) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.II. Măsuri compensatorii  +  Articolul 41În condițiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea să aleagă între un stagiu de adaptare și o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situații:a) asistenții medicali, moașele și farmaciștii care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 7-9;b) asistenții medicali generaliști, asistenții medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8, precum și asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activitățile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenți medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist.  +  Articolul 42Prin derogare de la posibilitatea acordată solicitantului de a alege una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 41, trebuie să susțină o probă de aptitudini persoanele care se află în următoarele situații:a) medicii care au o formare de bază, medicii specialiști, medicii dentiști, medicii dentiști specialiști, farmaciștii, asistenții medicali generaliști și moașele, în cazul în care persoana respectivă nu îndeplinește condițiile de practică profesională efectivă și legală prevăzute la art. 19, 21-25, 27-29 și 31-39;b) medicii și medicii dentiști care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexele nr. 1 și 5;c) asistenții medicali specializați fără formare profesională de asistent medical generalist, în cazul în care activitățile profesionale în cauză sunt exercitate în România de asistenți medicali generaliști sau de asistenți medicali specializați care dețin un titlu de calificare de specialist dobândit ulterior formării care conduce la obținerea unui titlu prevăzut în anexa nr. 8;d) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 43Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini, inclusiv statutul persoanei care urmează măsura compensatorie, se stabilesc, în conformitate cu normele Uniunii Europene, de Ministerul Sănătății Publice cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România, Colegiului Farmaciștilor din România și, respectiv, al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.  +  Articolul 44În cazul în care calificarea profesională a solicitantului aflat în situațiile prevăzute la art. 41 și 42 întrunește criteriile stabilite prin platforme comune adoptate în vederea facilitării recunoașterii mutuale a calificărilor profesionale, măsura compensatorie nu se aplică.  +  Capitolul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 45Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparținând Spațiului Economic European, precum și de Confederația Elvețiană, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobândită în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state.  +  Articolul 46În cazul în care titlurile oficiale de calificare de medic, medic specialist, medic dentist, medic dentist specialist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, autoritățile competente române vor analiza cunoștințele de specialitate și competențele atestate de aceste titluri, precum și experiența solicitantului, comparativ cu cerințele de calificare și cunoștințe prevăzute de legea română.  +  Articolul 47(1) În cazurile în care nu se poate face dovada experienței profesionale de 3 ani, prevăzută la art. 3, titlurile oficiale de calificare de medic, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, obținute în afara granițelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state ale Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene și recunoscute de unul dintre aceste state, sunt analizate de autoritățile competente române, pe baza copiilor documentelor respective autentificate legal.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), se analizează și formarea complementară și/sau experiența profesională însușită de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană ori în afara granițelor acestora.(3) Dacă în urma analizei comparative se constată că abilitățile și cunoștințele atestate de aceste titluri corespund numai parțial cerințelor de calificare și cunoștințelor prevăzute de legea română, autoritățile competente române pot solicita persoanei interesate să facă dovada îndeplinirii tuturor acestor cerințe.  +  Articolul 48(1) În termen de o lună de la primirea cererii de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei, Ministerul Sănătății Publice confirmă primirea și, după caz, înștiințează solicitantul cu privire la documentele necesare completării dosarului.(2) Procedura de examinare a cererilor de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei se finalizează în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant. Termenul poate fi extins cu o lună în cazurile prevăzute la art. 40-44.  +  Articolul 49(1) Decizia de respingere a cererii de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei, în baza prezentei hotărâri, va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.(2) Deciziile autorităților competente române cu privire la recunoașterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanțele de contencios administrativ.(3) Nesoluționarea cererilor de recunoaștere a calificării și de autorizare a exercitării profesiei în termenele prevăzute de lege poate fi atacată în instanțele de contencios administrativ.  +  Articolul 50În cazul unor îndoieli justificate, autoritățile competente române pot solicita autorităților competente ale statului membru emitent confirmarea autenticității certificatelor și a titlurilor oficiale de calificare eliberate, precum și, după caz, confirmarea faptului că beneficiarul îndeplinește, în ceea ce privește profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.  +  Articolul 51În cazul unor îndoieli justificate privind un titlu oficial de calificare, definit conform prevederilor art. 2 lit. b), eliberat de o autoritate competentă a unui stat membru, titlu care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, autoritățile competente române au dreptul să verifice la organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare:a) dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare;b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care formarea ar fi fost dobândită în totalitate în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare; șic) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare.  +  Articolul 52Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 53Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 54(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României, nu se mai aplică cu privire la statele membre ale Uniunii Europene și statele aparținând Spațiului Economic European.(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu privire la Confederația Elvețiană de la data la care va intra în vigoare decizia prin care se introduce Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederația Elvețiană, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor.(3) Până la data la care se face referire la alin. (2) se aplică pentru Confederația Elvețiană prevederile Hotărârii Guvernului nr. 970/2004.(4) La data introducerii Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale în Acordul dintre Confederația Elvețiană, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor, prezenta hotărâre se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 55Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă, dobândite în afara granițelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 și 710 bis din 5 august 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Cetățenii Confederației Elvețiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obțină în România una dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de proveniență al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condițiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.(2) Evaluarea pregătirii profesionale a persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza documentelor din care rezultă:a) perioadele de formare atestate de diplome, certificate sau alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de proveniență. Acestea se recunosc ca stagii de pregătire în specialitate dacă corespund celor prevăzute de legislația română în vigoare pentru specialitatea respectivă;b) experiența profesională însușită de solicitant;c) pregătirea complementară și formarea medicală continuă a acestuia.(3) În termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat, Ministerul Sănătății Publice informează solicitanții cu privire la durata și conținutul perioadei de pregătire complementară în specialitate, care urmează a fi efectuată.(4) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unități sanitare acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar medical și sub îndrumarea unui coordonator de rezidențiat în specialitatea respectivă.(5) Medicul aflat în pregătire complementară are atribuțiile medicului rezident și poate beneficia, pentru această perioadă, de contract individual de muncă pe durată determinată.(6) Recunoașterea calificării de medic specialist se face prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza evaluării formării însușite de medic pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidențiat în specialitatea în care s-a făcut pregătirea, și a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2).2. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Cetățenii Confederației Elvețiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obțină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de proveniență al solicitanților vor îndeplini condițiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă.(2) Evaluarea pregătirii profesionale a solicitanților se face pe baza perioadelor de formare atestate de diplome, certificate sau de alte titluri de formare eliberate de statul membru de origine sau de proveniență, dacă aceste perioade corespund celor prevăzute de normele românești în vigoare pentru specialitatea respectivă. În aceste situații se vor lua în considerare și experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă a solicitantului în domeniul medicinei dentare.(3) În urma evaluării efectuate pe baza diplomelor, certificatelor și titlurilor prezentate de către solicitant și luând în considerare experiența profesională, formarea complementară și formarea continuă a acestuia în domeniul medicinei dentare, Ministerul Sănătății Publice informează solicitantul cu privire la durata și conținutul perioadei de pregătire complementară în specialitate ce urmează a fi efectuată.(4) Decizia autorităților competente române în aceste situații este adusă la cunoștința solicitantului în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de cel interesat.(5) Pregătirea complementară în specialitate se efectuează în unități sanitare acreditate în care se desfășoară învățământ postuniversitar medico-dentar și sub îndrumarea unui coordonator de rezidențiat în specialitatea respectivă.(6) Medicul dentist aflat în pregătire complementară are atribuțiile medicului dentist rezident și poate beneficia pe această perioadă de contract individual de muncă pe durată determinată.(7) Recunoașterea calificării de medic dentist specialist se face prin ordin al ministrului sănătății publice, pe baza evaluării formării însușite de medicul dentist pe perioada de pregătire complementară în specialitate, efectuată de către coordonatorul de rezidențiat în specialitatea medico-dentară în care s-a făcut pregătirea, și a evaluării efectuate conform prevederilor alin. (2).3. După alineatul (2) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Data de implementare a Directivei nr. 85/432/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002.4. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 64^1Data de implementare a Directivei nr. 77/453/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002.5. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 77^1Data de implementare a Directivei nr. 80/154/CEE și a Directivei nr. 80/155/CEE în Confederația Elvețiană este 1 iunie 2002.6. Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 10-17 la prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune integral prevederile referitoare la recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și, respectiv, moașă, cuprinse în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, precum și prevederile Directivei 2006/100/CE pentru adaptarea unor directive din domeniul liberei circulații a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  București, 17 octombrie 2007.Nr. 1.282.  +  Anexa nr. 1
  Titluri de calificare care atestă formarea de bază în medicină
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Data de referință
  Belgie/ Belgique/ Belgien Diploma van arts/ Diplome de docteur enmedecine - Les universites/ De universiteiten - LE Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ De bevoegde Examencommissie van deVlaamse Gemeenschap 20 decembrie 1976
  BULGARIA *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu vseobecne lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.) Lekarska fakulta univerzity v Ceske republice - Vysvedceni o statnirigorozni zkousce 1 mai 2004
  Danmark Bevis for bestaet laegevidenska belig embedseksamen Medicinsk universitetsfakultet - Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og - Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 20 decembrie 1976
  Deutschland - Zeugnis uber die Arztliche Prufung - Zeugnis uber die Arztliche Staatsprufung und Zeugnis uber die Vorbereitungszeit alsMedizinalassistent, soweit diese nach dendeutschen Rechtsvorschriften noch fur den Abschluss der arztlichen Ausbildungvorgesehen war Zustandige Behorden 20 decembrie 1976
  Eesti Diplom arstiteaduse oppekava labimise kohta Tartu Ulikool 1 mai 2004
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă 1 ianuarie 1981
  Espana Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia- Ministerio de Educacion y Cultura - El rector de una Universidad 1 ianuarie 1986
  France Diplome d'Etat de docteur en medecine Universites 20 decembrie 1976
  Ireland Primary qualificationCompetent examining body Certificate of experience 20 decembrie 1976
  Italia Diploma di laurea în medicina e chirurgia Universita Diploma di abilitazione all' esercizio della medicina e chirurgia 20 decembrie 1976
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă 1 mai 2004
  Latvija arsta diploms Universitates tipa augstskola 1 mai 2004
  Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo kvalifikacija Universitetas Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta medicinos gydytojo profesine kvalifikacija 1 mai 2004
  Luxembourg Diplome d'Etat de docteur en medecine, chirurgie et accouchements Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20 decembrie 1976
  Magyarorszag Altalanos orvos oklevel (doctor medicinae universae, rov.: dr. med. univ.)Egyetem 1 mai 2004
  Malta Lawrja ta'Tabib tal- Medicina u l-Kirurgija Universita'ta' Malta Certifikat ta' registrazzjoni mahrugmill-Kunsill Mediku 1 mai 2004
  Nederland Getuigschrift van metgoed gevolg afgelegd artsexamen Faculteit Geneeskunde 20 decembrie 1976
  Osterreich 1. Urkunde uber die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.) 2. Diplom uber die spezifische Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom 1. Medizinische Fakultat einer Universitat 2. Osterreichische Arztekammer 1 ianuarie 1994
  Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku lekarskim z tytulem "lekarza" 1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego Lekarski Egzamin Panstwowy 1 mai 2004
  Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusao do internato geral emitido pelo Ministerio da Saude 1 ianuarie 1986
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine" Univerza 1 mai 2004
  Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor mediciny" ("MUDr.") Vysoka skola 1 mai 2004
  Suomi/FinlandLaaketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Kuopion yliopisto - Oulun yliopisto - Tampereen yliopisto - Turun yliopisto Todistus laakarin perusterveydenhuollonlisakoulutuksesta/ Examenbevis om tillaggsutbildning far lakare inom primarvarden 1 ianuarie 1994
  Sverige Lakarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfardas av Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
  United Kingdom Primary qualificationCompetent examining body Certificate of experience 20 decembrie 1976
  Island Laekningaleyfi Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti1 ianuarie 1994
  LiechtensteinDiplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membruși listate în aceastăanexă Certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente 1 mai 1995
  Norge Vitnemal for fullfortgrad candidata/ candidat us medicinae, short form: când. med. Medisinsk universitetsfakultet Bekreftelse pa praktisk tjeneste somlege utstedt av kompetent offentlig myndighet 1 ianuarie 1994
   +  Anexa nr. 2
  Titluri de calificare de medic specialist
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referință
  Belgie/ Belgique/ Belgien Bijzondere beroepstitel van geneesheer- specialist/Titre professionnel particulier de medecin specialiste Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ Ministre de la Sante publique 20 decembrie 1976
  Bulgaria *) Text în limba bulgară*) Text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictvi 1 mai 2004
  Danmark Bevis for tilladelse tilat betegne sig som speciallaege Sundhedsstyrelsen 20 decembrie 1976
  Deutschland Facharztliche Anerkennung Landesarztekammer 20 decembrie 1976
  Eesti Residentuuri loputunnistus eriarstiabi erialal Tartu Ulikool 1 mai 2004
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă 1 ianuarie 1981
  Espana Titulo de Especialista Ministerio de Educacion y Cultura 1 ianuarie 1986
  France 1. Certificat d'etudes speciales de medecine 2. Attestation de medecin specialiste qualifie 3. Certificat d'etudes speciales de medecine 4. Diplome d'etudes specialisees ou specialisation complementaire qualifiante de medecine 1. Universites 2. Conseil de l'Ordre des medecins 3. Universites 4. Universites 20 decembrie 1976
  Ireland Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 decembrie 1976
  Italia Diploma di medico specialista Universita 20 decembrie 1976
  Cipru *) Text în limba greacă *)Text în limba greacă1 mai 2004
  Latvija "Sertifikats" - kompetentu iestazu izsniegts dokuments, kasapliecina, ka persona irnokartojusi sertifikacijas eksamenu specialitate Latvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas personu profesionalo organizaciju savieniba1 mai 2004
  Lietuva Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo specialisto profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
  Luxembourg Certificat de medecin specialiste Ministre de la Sante publique 20 decembrie 1976
  Magyarorszag Szakorvosi bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekestestulete 1 mai 2004
  Malta Certifikat ta' Specjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti 1 mai 2004
  Nederland Bewijs van inschrijving în een Specialistenregister - Medisch SpecialistenRegistratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst - Sociaal- Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 20 decembrie 1976
  Osterreich Facharztdiplom Osterreichische Arztekammer 1 ianuarie 1994
  Polska Dyplom uzyskania tytulu specjalisty Centrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
  Portugal 1. Grau de assistente 2. Titulo de especialista 1. Ministerio da Saude2. Ordem dos Medicos 1 ianuarie 1986
  Slovenija Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniska zbornicaSlovenije 1 mai 2004
  Slovensko Diplom o specializacii Slovenska zdravotnickauniverzita 1 mai 2004
  Suomi/FinlandErikoislaakarin tutkinto/Speciallakarexamen 1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto5. Turun yliopisto 1 ianuarie 1994
  Sverige Bevis om specialkompetens som lakare, utfardat av Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
  United Kingdom Certificate of Completion of specialisttraining Competent authority 20 decembrie 1976
  Island Serfraeoileyfi Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti1 ianuarie 1994
  LiechtensteinDiplomele, certificateleși titlurile eliberate de un alt stat membru șilistate în această anexă, însoțite de certificatul de stagiu eliberat de autoritățilecompetente. Autorități competente 1 mai 1995
  Norge Spesialistgodkjenning Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet 1 ianuarie 1994
   +  Anexa nr. 3
  Denumirile specializărilor medicale în statele membre ale Uniunii Europene
  Țara Anestezie și terapie intensivă Durata minimă de formare: 3 ani Chirurgie generalăDurata minimă de formare: 5 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Anesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatie Chirurgie/Heelkunde
  Bulgaria *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie
  Danmark Anaestesiologi Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme
  Deutschland Anasthesiologie (Allgemeine) Chirurgie
  Eesti Anestesioloogia Uldkirurgia
  Grecia *) Text în limba greacă
  Espana Anestesiologia y Reanimacion Cirurgia general y del aparato digestivo
  France Anesthesiologie-Reanimation chirurgicale Chirurgie generale
  Ireland Anaesthesia General surgery
  Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale
  Cipru Text în limba greaca
  Latvija Anesteziologija un reanimatologija Kirurgija
  Lietuva Anestiziologija reanimatologija Chirurgija
  Luxembourg Anesthesie-reanimation Chirurgie generale
  MagyarorszagAnesteziologia es intenziv terapia Sebeszet
  Malta Anestezija u Kura Intensiva Kirurgija Generali
  Nederland Anesthesiologie Heelkunde
  Osterreich Anasthesiologie und Intensivmedizin Chirurgie
  Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogolna
  Portugal Anestesiologia Cirurgia geral
  Slovenija Anesteziologija, reanimatologija în perioperativna medicina Splosna kirurgija
  Slovensko Anesteziologia a intensivna medicina Chirurgia
  Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard Yleiskirurgia/Allman kirurgi
  Sverige Anestesi och intensivvard Kirurgi
  United Kingdom Anaesthetics General surgery
  Island - Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoi Skurolaekningar
  LiechtensteiAnasthesiologie Chirurgie
  Norge Anestesiologi Generell kirurgi
  Țara Neurochirurgie Durata minimă de formare: 3 ani Obstetrica- ginecologie Durata minima de formare: 5 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Neurochirurgie Gynecologie-obstetrique/ Gynaecologie en verloskunde
  Bulgaria *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Neurochirurgie Ginekologie a porodnictvi
  Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp
  Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
  Eesti Neurokirurgia Sunnitusabija gunekoloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Neurocirugia Obstetricia y ginecologia
  France Neurochirurgie Ginecologie-obstetrique
  Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
  Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Neirokirurgija Ginekologija un dzemdnieciba
  Lietuva Neurochirurgija Akuserija ginekologija
  Luxembourg Neurochirurgie Gynecologie -obstetrique
  MagyarorszagIdegsebeszet Szuleszet- nogyogyaszat
  Malta Newrokirurgija Ostetricja u Ginekologija
  Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie
  Osterreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe
  Polska Neurochirurgia Poloznictwo i ginekologia
  Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia
  Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija în porodnistvo
  Slovensko Neurochirurgia Gynekologia a porodnictvo
  Suomi/Finland Neurokirurgia/Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset/ Kvinnosjukdomar och forlossningar
  Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi
  United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology
  Island Taugaskurolaekningar Faeoingar- og kvenlaekningar
  LiechtensteiNeurochirurgie Ginakologie und Geburtshilfe
  Norge Nevrokirurgi Fodselshjelp og kvinnesykdommer
  Țara Medicina interna Durata minimă de formare: 5 ani Oftalmologie Durata minima de formare: 3 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Medecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Vnitmi lekarstvi Oftalmologie
  Danmark Intern medicin Oftalmologi eller ojensygdomme
  Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde
  Eesti Sisehaiqused Oftalmoloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Medicina interna Oftalmologia
  France Medicine interne Ophtalmologie
  Ireland General medicine Ophthalmic surgery
  Italia Medicina interna Oftalmologia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Interna medicina Oftalmologija
  Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija
  Luxembourg Medicine interne Ophtalmologie
  MagyarorszagBelgyogyaszat Szemeszet
  Malta Medicina Interna Oftalmologija
  Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde
  Osterreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie
  Polska Choroby wewnetrzne Okulistyka
  Portugal Medicina interna Oftalmologia
  Slovenija Interna medicina Oftalmologija
  Slovensko Vnutome lekarstvo Oftalmologia
  Suomi/Finland Sisataudit/Inre medicin Silmataudit/Ogonsjukdomar
  Sverige Internmedicin Ogonsjukdomar (oftalmologi)
  United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology
  Island Lyflaekningar Augnlaekningar
  LiechtensteiInnere Medizin Augenheilkunde
  Norge Indremedisin Oyesykdommer
  Țara Otorinolaringologie Durata minimă de formare: 3 ani Pediatrie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pediatrie/Pediatrie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Otorinolaryngologie Detske lekarstvi
  Danmark Oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme Paediatri eller sygdomme hos born
  Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder- und Jugendmedizin
  Eesti Otorinolarungoloogia Pediaatria
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Otorrinolaringologia Pediatria y sus areas especificas
  France Oto-rhino-laryngologie Pediatrie
  Ireland Otolaryngology Paediatrics
  Italia Otorinolaringoiatria Pediatria
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Otolaringologija Pediatrija
  Lietuva Otorinolaringologija Vaiku ligos
  Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pediatrie
  MagyarorszagFul-orr-gegegyogyaszat Csecsemo- es gyermekgyogyaszat
  Malta Otorinolaringologija Pedjatrija
  Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde
  Osterreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder- und Jugendheilkunde
  Polska Otorynolaryngologia Pediatria
  Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
  Slovenija Otorinolaringologija Pediatrija
  Slovensko Otorinolaryngologia Pediatria
  Suomi/Finland Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar Lastentaudit/ Barnsjukdomar
  Sverige Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin
  United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
  Island Hals-, nef- og eyrnalaekningar Barnalaekningar
  LiechtensteiHals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinderheilkunde
  Norge Ore-nese-halssykdommer Barnesykdommer
  Țara Pneumologie Durata minimă de formare: 4 ani Urologie Durata minima de formare: 5 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Pneumologie Urologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Tuberkuloza a respiracni nemoci Urologie
  Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
  Deutschland Pneumologie Urologie
  Eesti Pulmonoloogia Uroloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Neumologia Urologia
  France Pneumologie Urologie
  Ireland Respiratory medicine Urology
  Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Ftiziopneimonologija Urologija
  Lietuva Pulmonologija Urologija
  Luxembourg Pneumologie Urologie
  MagyarorszagTudogyogyaszat Urologia
  Malta Medicina Respiratorja Urologija
  Nederland Longziekten en tuberculose Urologie
  Osterreich Lungenkrankheiten Urologie
  Polska Choroby pluc Urologia
  Portugal Pneumologia Urologia
  Slovenija Pnevmologija Urologija
  Slovensko Pneumologia a ftizeologia Urologia
  Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi Urologia/Urologi
  Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi
  United Kingdom Respiratory medicine Urology
  Island Lungnalaekningar bvagfaeraskurolaek ningar
  LiechtensteiPneumologie Urologie
  Norge Lungesykdommer Urologi
  Țara Ortopedie Durata minimă de formare: 5 ani Anatomie patologica Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Ortopedie Patologicka anatomie
  Danmark Ortopaedisk kirurgi Patologisk anatomi eller vaevs- og celleundersogelser
  Deutschland Orthopadie (und Unfallchirurgie) Pathologie
  Eesti Ortopeedia Patoloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Cirugia ortopedica y traumatologia Anatomia patologica
  France Chirurgie orthopedique et traumatologie Anatomie et cytolo-gie pathologiques
  Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology
  Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Traumatologija un ortopedija Patologija
  Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija
  Luxembourg Orthopedie Anatomie pathologique
  MagyarorszagOrtopedia Patologia
  Malta Kirurgija Ortopedika Istopatologija
  Nederland Orthopedie Pathologie
  Osterreich Orthopadie und Orthopadische Chirurgie Pathologie
  Polska Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu Patomorfologia
  Portugal Ortopedia Anatomia patologica
  Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija în citopatologija
  Slovensko Ortopedia Patologicka anatomia
  Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi Patologia/Patologi
  Sverige Ortopedi Klinsk patologi
  United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology surgery
  Island Baeklunarskurolaekningar Vefjameinafraeoi
  LiechtensteiOrthopadische Chirurgie Pathologie
  Norge Ortopedisk kirurgi Patologi
  Țara Neurologie Durata minimă de formare: 4 ani Psihiatrie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Neurologie Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Neurologie Psychiatrie
  Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri
  Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
  Eesti Neuroloogia Psuhhiaatria
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba bulgară
  Espana Neurologia Psiquiatria
  France Neurologie Psychiatrie
  Ireland Neurology Psychiatry
  Italia Neurologia Psichiatria
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Neirologija Psihiatrija
  Lietuva Neurologija Psichiatrija
  Luxembourg Neurologie Psychiatrie
  MagyarorszagNeurologia Pszichiatria
  Malta Newrologija Psikjatrija
  Nederland Neurologie Psychiatrie
  Osterreich Neurologie Psychiatrie
  Polska Neurologia Psychiatria
  Portugal Neurologia Psiquiatria
  Slovenija Nevrologija Psihiatrija
  Slovensko Neurologia Psychiatria
  Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri
  Sverige Neurologi Psykiatri
  United Kingdom Neurology General psychiatry
  Island Taugalaekningar Geolaekningar
  LiechtensteiNeurologie Psychiatrie und Psychotherapie
  Norge Nevrologi Psykiatri
  Țara Radiologie-imagistică medicală Durata minimă de formare: 4 ani Radioterapie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Radiodiagnostic/Rontgendiag-nose Radiotherapie-oncologie/ Radiotherapie-oncologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Radiologie a zobrazovaci metody Radiacni onkologie
  Danmark Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse Onkologi
  Deutschland (Diagnostische) Radiologie Strahlentherapie
  Eesti Radioloogia Onkoloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Radiodiagnostico Oncologia radioterapica
  France Radiodiagnostic et imagerie medicale Oncologie radiotherapique
  Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology
  Italia Radiodiagnostica Radioterapia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Diagnostiska radiologija Terapeitiska radiologija
  Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija
  Luxembourg Radiodiagnostic Radiotherapie
  MagyarorszagRadiologia Sugarterapia
  Malta Radjologija Onkologija u Radjoterapija
  Nederland Radiologie Radiotherapie
  Osterreich Medizinsche Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie-Radioonkologie
  Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
  Portugal Radiodiagnostico Radioterapia
  Slovenija Radiologija Radioterapija în onkologija
  Slovensko Radiologia Radiacna onkologia
  Suomi/Finland Radiologia/Radiologi Syopataudit/Cancersjukdomar
  Sverige Medicinsk radiologi Tumorsjukdomar (allman onkologi)
  United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology
  Island Geislagreining
  LiechtensteiMedizinsche Radiologie/Radiodiagnostik Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie
  Norge Radiologi
  Țara Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă Durata minimă de formare: 5 ani Medicină de laborator Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/Plastische, reconstructive en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Plasticka chirurgie
  Danmark Plastikkirurgi
  Deutschland Plastische (und Asthetische) Chirurgie
  Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Cirugia plastica, estetica y reparadora Analisis clinicos
  France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique Biologie medicale
  Ireland Plastic surgery
  Italia Chirurgia plastica e riconstruttiva Patologia clinica
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Plastiska kirurgija
  Lietuva Plastine ir rekonstrukcine chirurgija Laboratorine medicina
  Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique
  MagyarorszagPlasztikai (egesi) sebeszet Orvosi laboratoriumi diagnosztika
  Malta Kirurgija Plastika
  Nederland Plastische Chirurgie
  Osterreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie
  Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna
  Portugal Cirurgia plastica e reconstructiva Patologia clinica
  Slovenija Plasticna, rekonstrukcijska în estetska kirurgija
  Slovensko Plasticka chirurgia Laboratorna medicina
  Suomi/Finland Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
  Sverige Plastikkirurgi
  United Kingdom Plastic surgery
  Island Lytalaekningar
  LiechtensteiPlastische- und Wiederherstellungschirurgie
  Norge Plastikkirurgi
  Țara Microbiologie-bacteriologie Durata minimă de formare: 4 ani Biochimie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Lekarska mikrobiologie Klinicka biochemie
  Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi
  Deutschland Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Laboratoriumsmedizin
  Eesti
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Microbiologia y parasitologia Bioquimica clinica
  France
  Ireland Microbiology Chemical pathology
  Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Mikrobiologija
  Lietuva
  Luxembourg Microbiologie Chimie biologique
  MagyarorszagOrvosi mikrobiologia
  Malta Mikrobijologija Patologija Kimika
  Nederland Medische microbiologie klinische chemie
  Osterreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinsche und Chemische Labordiagnostik
  Polska Mikrobiologia lekarska
  Portugal
  Slovenija Klinicna mikrobiologija Medicinska biokemija
  Slovensko Klinicka mikrobiologia Klinicka biochemia
  Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi Kliininen kemia/Klinisk kemi
  Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi
  United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology
  Island Syklafraeoi Klinisk lifefnafraeoi
  Liechtenstein
  Norge Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi
  Țara Imunologie Durata minimă de formare: 4 ani Chirurgie toracică Durata minima de formare: 5 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (*)
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Alergologie a klinicka imunologie Kardiochirurgie
  Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
  Deutschland Thoraxchirurgie
  Eesti Torakaalkirurgia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Immunologia Cirugia toracica
  France Chirurgie thoraci- que et cardiovasculaire
  Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery
  Italia Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Imunologija Torakala kirurgija
  Lietuva Krutines chirurgija
  Luxembourg Immunologie Chirurgie thoracique
  MagyarorszagAllergologia es klinikai immunologia Mellkassebeszet
  Malta Immunologija Kirurgija Kardjo- Toracika
  Nederland Cardio-thoracale chirurgie
  Osterreich Immunologie
  Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej
  Portugal Cirurgia cardiotoracica
  Slovenija Torakalna kirurgija
  Slovensko klinicka imunologia a alergologia Hrudnikova chirurgia
  Suomi/Finland Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart- och thoraxkirurgi
  Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi
  United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery
  Island Onaemisfraeoi Brjostholsskurolaekningar
  Liechtenstein Allergologie und klinische Immunologie Herz- und thorakaleGefasschirurgie
  Norge Immunologi og transfusjonsmedisin Thoraxkirurgi
  Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
  Țara Chirurgie pediatrică Durata minimă de formare: 5 ani Chirurgie vasculară Durata minima de formare: 5 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie des vaisseaux/ Bloedvatenheel kunde(*)
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Detska chirurgie Cevni chirurgie
  Danmark Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
  Deutschland kinderchirurgie Gefabchirurgie
  Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Cirugia pediatrica Angiologia y cirugia vascular
  France Chirurgie infantile Cirurgie vasculaire
  Ireland Paediatric surgery
  Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Bernu kirurgija Asinsvadu kirurgija
  Lietuva Vaiku chirurgija Kraujagysiliu chirurgija
  Luxembourg Chirurgie pediatrique Chirurgie vasculaire
  MagyarorszagGyermeksebeszet Ersebeszet
  Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurgija Vaskolari
  Nederland
  Osterreich Kinderchirurgie
  Polska Chirurgia dziecieca Chirurgia naczyniowa
  Portugal Cirurgia pediatrica Cirurgia vascular
  Slovenija Kardiovaskularna kirurgija
  Slovensko Detska chirurgia Cievna chirurgia
  Suomi/Finland Lastenkirurgia/Barnkirurgi Verisuonikirurgia/Karlkirurgi
  Sverige Barn- och ungdomskirurgi
  United Kingdom Paediatric surgery
  Island Barnaskurolaekningar Aeoaskurolaekningar
  Liechtenstein Kinderchirurgie
  Norge Barnekirurgi Karkirurgi
  Data abrogării în sensul articolului 33: (*) 1 ianuarie 1983.
  Țara Cardiologie Durata minimă de formare: 4 ani Gastroenterologie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Cardiologie Gastro-enterologie/Gastroenterologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Kardiologie Gastroenterologie
  Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
  Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
  Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Cardiologia Aparato digestivo
  France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-enterologie et hepatologie
  Ireland Cardiology Gastro-enterology
  Italia Cardiologia Gastroenterologia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Kardiologija Gastroenterologija
  Lietuva Kardiologija Gastroenterologija
  Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie
  MagyarorszagKardiologia Gasztroenterologie
  Malta Kardiologija Gastroenterologija
  Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten
  Osterreich
  Polska Kardiologia Gastrenterologia
  Portugal Cardiologia Gastrenterologia
  Slovenija Gastroenterologija
  Slovensko Kardiologia Gastroenterologia
  Suomi/Finland Kardiologia/Kardiologi Gastroenterologia/ Gastroenterologi
  Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  United Kingdom Cardiology Gastro-enterology
  Island Hjartalaekningar Meltingarlaekningar
  Liechtenstein Kardiologie Gastroenterologie
  Norge Hjertesykdommer Fordoyelsessyk-dommer
  Țara Reumatologie Durata minimă de formare: 4 ani Hematologie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Rhumathologie/reumatologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Revmatologie Hematologie a transfuzni lekarstvi
  Danmark Reumatologi Haematologi eller blodsygdomme
  Deutschland Innere Medizin und Skhwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Skhwerpunkt Hamatologie und Onkologie
  Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Reumatologia Hematologia y hemoterapia
  France Rhumatologie
  Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)
  Italia Reumatologia Ematologia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Reimatologija Hematologija
  Lietuva Reumatologija Hematologija
  Luxembourg Rhumatologie Hematologie
  MagyarorszagReumatologia Haematologia
  Malta Rewmatologija Ematologija
  Nederland Reumatologie
  Osterreich
  Polska Reumatologia Hematologia
  Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
  Slovenija
  Slovensko Reumatologia Hematologia a transfuziologia
  Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/kliniskhematologi
  Sverige Reumatologi Hematologi
  United Kingdom Rheumatology Haematology
  Island Gigtarlaekningar Bloomeinafraedi
  Liechtenstein Rheumatologie Hamatologie
  Norge Revmatologi Blodsykdommer
  Țara Endocrinologie Durata minimă de formare: 3 ani Recuperare, medicină fizică și balneologie Durata minima de formare: 3 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Medecine physique et readaptation/ Fysische geneeskunde en revalidatie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Endokrinologie Rehabilitacni a fyzikalni medicina
  Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
  Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin
  Eesti Endokrinoloogia Taastusravi fusiaatria
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Endocrinologia y nutricion Medicina fisica y rehabilitacion
  France Endocrinologie, maladies metaboliques Reeducation et readaptation fonctionnelles
  Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
  Italia Endocrinologia e malattie dei ricambio Medicina fisica e riabilitazione
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Endokrinologija Rehabilitologija Fiziska rehabilitacija Fizikala medicina
  Lietuva Endokrinologija Fizine medicina ir reabilitacija
  Luxembourg Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition Reeducation et readaptation fonctionnells
  MagyarorszagEndokrinologia Fizioterapia
  Malta Endokrinologija u Dijabete
  Nederland Revalidatiegeneeskunde
  Osterreich Physikalische Medizin
  Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna
  Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitacao
  Slovenija Fizikalna în rahabilitacijska medicina
  Slovensko Endokrinologia Fyziatria, balneologia a licebna rehabilitacia
  Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri
  Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin
  United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
  Island Efnaskipta- og innkirtlalaekningar Orku- og endurhaefingarlaekningar
  Liechtenstein Endokrinologie-Diabetologie Physikalische Medizin und Rehabilitation
  Norge Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering
  Țara Neurologie și psihiatrie Durata minimă de formare: 5 ani Dermatovenerologie Durata minima de formare: 3 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Neuropsychiatrie (*) Dermato-venereologie/Dermato- venerologie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Dermatovenerologie
  Danmark Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme
  Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut- und Geschlechskrankheiten
  Eesti Dermatoveneroloogie
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Dermatologia medico quirurgica y venereologie
  France Neuropsychiatrie (**) Dermatologie et venereologie
  Ireland
  Italia Neuropsichiatria (***) Dermatologia e venerologia
  Ciprua *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Dermatologija un venerologija
  Lietuva Dermatovenerologija
  Luxembourg Neuropsychiatrie (****) Dermatovenereologie
  MagyarorszagBorgyogyaszat
  Malta Dermato-venerejologija
  Nederland Zenuw- en zielsziekten (*****) Dermatologie en venerologie
  Osterreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechskrankheiten
  Polska Dermatologia i venerologia
  Portugal Dermatovenereologia
  Slovenija Dermatovenerologija
  Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerologia
  Suomi/Finland Ihotaudit ja allergologia/ Hudsjukdomar och allergologi
  Sverige Hud- och konssjukdomar
  United Kingdom
  Island Huo- og kynsjukdomalaekningar
  Liechtenstein Dermatologie und Venereologie
  Norge Hudsykdommer og veneriske sykdommer
  (*) 1 august 1987, cu excepția persoanelor care au început perioada de formare înainte de această dată.(**) 31 decembrie 1971.(***) 31 octombrie 1999.(****) Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.(*****) 9 iulie 1984
  Țara Radiologie Durata minimă de formare: 4 ani Psihiatrie pediatrică Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Psychiatrie infanto-juvenile/ Kinder- en jeugdpsychiatrie
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Detska a dorostova psychiatrie
  Danmark Borne- og ungdomspsykiatri
  Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
  Eesti
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Electrorradiologia
  France Electro-radiologie(*) Pedo-psychiatrie
  Ireland Radiology (**) Child and adolescent psychiatry
  Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Bernu psihiatrija
  Lietuva Vaiku ir paaugliu psichiatrija
  Luxembourg Electroradiologie (***) Psychiatrie infantile
  MagyarorszagRadiologia Gyermek-es ifjusagpszichiatria
  Malta
  Nederland Radiologie****)
  Osterreich Radiologie
  Polska Psychiatria dzieci i mlodziezy
  Portugal Radiologia Pedopsiquiatria
  Slovenija Otroska în mladostniska psihiatrija
  Slovensko Detska psychiatria
  Suomi/Finland Lastenpsykiatria/ Barnpsykiatri
  Sverige Bam-och ungdomspsykiatri
  United Kingdom Child and adolescent psychiatry
  Island Geislalaekningar Bama-og unglingageolaekningar
  Liechtenstein Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie
  Norge Bame-og ungdomspsykiatri
  Data abrogării în sensul articolului 32:*) 3 decembrie 1971.**) 31 octombrie 1993.***) Titlurile oficiale de calificare nu mai sunt eliberate pentru formările începute după 5 martie 1982.****) 8 iulie 1984.
  Țara Geriatrie și gerontologie Durata minimă de formare: 4 ani Nefrologie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Geriatrie Nefrologie
  Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller mediciniske nyresygdomme
  Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
  Eesti Nefroloogia
  Grecia *) Text în limba greacă
  Espana Geriatria Nefrologia
  France Nephrologie
  Ireland Geriatric medicine Nephrology
  Italia Geriatria Nefrologia
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Nefrologija
  Lietuva Geriatrija Nefrologija
  Luxembourg Geriatrie Nephrologie
  MagyarorszagGeriatria Nefrologia
  Malta Gerjatrija Nefrologija
  Nederland Klinische geriatrie
  Osterreich
  Polska Geriatria Nefrologia
  Portugal Nefrologia
  Slovenija Nefrologija
  Slovensko Geriatria Nefrologia
  Suomi/Finland Geriatria/Geriatri Nefrologia/Nefrologi
  Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
  United Kingdom Geriatrics Renal medicine
  Island Oldrunarlaekningar Nymalaekningar
  LiechtensteinGeriatrie Nephrolorgie
  Norge Geriatri Nyresykdommer
  Țara Boli infecțioase Durata minimă de formare: 4 ani Sănătate publică și management Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Infekcni lekarstvi Hygiena a epidemiologie
  Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin
  Deutschland Offentliches Gesundheitswesen
  Eesti Infektsioonhaigused
  Grecia *) Text în limba greacă
  Espana Medicina preventive y salud publică
  France Sante publique et medecine sociale
  Ireland Infectious diseases Public health medicine
  Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Infektologija
  Lietuva Infektologija
  Luxembourg Maladies contagieuses Sante publique
  MagyarorszagInfektologia Megelozo orvostan es nepegeszsegtan
  Malta Mard Infettiv Sanna Pubblika
  Nederland Maatschappij en gezondheid
  Osterreich Sozialmedizin
  Polska Choroby zakazne Zdrowie publiczne, epidemiologia
  Portugal Infecciologia Saude publică
  Slovenija Infektologija Javno zdravje
  Slovensko Infektologia Verejne zdravotnictvo
  Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveydenhuolto/Halsovard
  Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
  United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
  Island Smitsjukdomar Felagslaekningar
  LiechtensteinInfektiologie Pravention und Gesundheitswesen
  Norge Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin
  Țara Farmacologie Durata minimă de formare: 4 ani Medicina muncii Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Medecine du travail/ Arbeidsgeneeskunde
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Klinicka farmakologie Pracovni lekarstvi
  Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
  Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
  Eesti
  Grecia *) Text în limba greacă
  Espana Farmacologia clinica Medicina del trabajo
  France Medecine du travail
  Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
  Italia Farmacologia Medicina del lavoro
  Cipru *) Text în limba greacă
  Latvija Arodslimibas
  Lietuva Darbo medicina
  Luxembourg Medecine du travail
  MagyarorszagKlinikai farmakologia Foglalkozas- orvostan (uzemorvostan)
  Malta Farmakologija Klinika u t-Terapewtika Medicina Okkupazzjonali
  Nederland - Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde- Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
  Osterreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin
  Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy
  Portugal Medicina do trabalho
  Slovenija Medicina dela, prometa în sporta
  Slovensko Klinicka farmakologia Pracovne lekarstvo
  Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja laakehoito/Klinisk farmakologi och lakemedelsbehandling Tyoterveyshuolto/Foretagshalsovard
  Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljomedicin
  United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
  Island Lyfjafraeoi Atvinnulaekningar
  LiechtensteinKlinische Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
  Norge Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin
  Țara Alergologie Durata minimă de formare: 3 ani Medicina nucleară Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Medecine nucleaire/Nucleaire geneeskunde
  Bulgaria *) Text în limba bulgară *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Alergologie a klinicka imunologie Nukleami medicina
  Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske overfolsomhedssygdomme Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  Deutschland Nuklearmedizin
  Eesti
  Grecia *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Espana Alergologia Medicina nuclear
  France Medecine nucleaire
  Ireland
  Italia Allergologia ed immunolgia clinica Medicina nucleare
  Cipru *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă
  Latvija Alergologija
  Lietuva Alergologija ir klinikine imunologija
  Luxembourg Medecine nucleaire
  MagyarorszagAllergologia es klinikai immunologia Nuklearis medicina (izotop diagnosztika)
  Malta Medicina Nukleari
  Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde
  Osterreich Nuklearmedizin
  Polska Alergologia Medycyna nukleama
  Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
  Slovenija Nukleama medicina
  Slovensko Klinicka imunologia a alergologia Nukleama medicina
  Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppilaaketiede/Klinisk fysiologi och nuklearmedicin
  Sverige Allergisjukdomar Nuklearmedicin
  United Kingdom Nuclear medicine
  Island Ofnaemislaekningar Isotopagreining
  LiechtensteinAllergologie und klinische Immunologie Nuklearmedizin
  Norge Nukleaermedisin
  Țara Chirurgie maxilo-facială (formare de bază în medicină) Durata minimă de formare: 5 ani
  Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Maxilofacialni chirurgie
  Danmark
  Deutschland
  Eesti
  Grecia
  Espana Cirugia oral y maxilofacial
  France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
  Ireland
  Italia Chirurgia maxillo-facciale
  Cipru
  Latvija Mutes, sejas un zoklu kirurgija
  Lietuva Veido ir zandikauliu chirurgija
  Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
  MagyarorszagSzajsebeszet
  Malta
  Nederland
  Osterreich Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie
  Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa
  Portugal Cirurgia maxilo-facial
  Slovenija Maxilofacialna kirurgija
  Slovensko Maxilofacialna chirurgia
  Suomi/Finland
  Sverige
  United Kingdom
  Island
  Liechtenstein
  Norge
  Țara Hematologie Durata minimă de formare: 4 ani
  Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria *) Text în limba bulgară
  Ceska republika
  Danmark Klinisk blodtypeserologi*)
  Deutschland
  Eesti
  Grecia
  Espana
  France Hematologie
  Ireland
  Italia
  Cipru
  Latvija
  Lietuva
  Luxembourg Hematologie biologique
  Magyarorszag
  Malta
  Nederland
  Osterreich
  Polska
  Portugal Hematologia clinica
  Slovenija
  Slovensko
  Suomi/Finland
  Sverige
  United Kingdom
  Island
  Liechtenstein
  Norge
  Data abrogării în sensul articolului 33:*) 1 ianuarie 1983, cu excepția persoanelor care au început formarea înainte de această dată și care au încheiat-o înainte de sfârșitul anului 1988.
  Țara Stomatologie Durata minimă de formare: 3 ani Dermatologie Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria
  Ceska republika
  Danmark
  Deutschland
  Eesti
  Grecia
  Espana Estomatologia
  France Stomatologie
  Ireland Dermatology
  Italia Odontostomatologia*)
  Cipru
  Latvija
  Lietuva
  Luxembourg Stomatologie
  Magyarorszag
  Malta
  Nederland Dermatologija
  Osterreich
  Polska
  Portugal Estomatologia
  Slovenija
  Slovensko
  Suomi/Finland
  Sverige
  United Kingdom Dermatology
  Island
  Liechtenstein
  Norge
  Data abrogării în sensul articolului 33: *) 31 decembrie 1994.
  Țara Venerologie Durata minimă de formare: 4 ani Medicină tropicală Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien
  Bulgaria
  Ceska republika
  Danmark
  Deutschland
  Eesti
  Grecia
  Espana
  France
  Ireland Genito-urinary medicine Tropical medicine
  Italia Medicina tropicale
  Cipru
  Latvija
  Lietuva
  Luxembourg
  MagyarorszagTropusi betegsegek
  Malta Medicina Uro-genetali
  Nederland
  Osterreich Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
  Polska Medycyna transportu
  Portugal Medicina tropical
  Slovenija
  Slovensko Tropicka medicina
  Suomi/Finland
  Sverige
  United Kingdom Genito-urinary medicine Tropical medicine
  Island
  LiechtensteinTropenmedizin
  Norge
  Țara Chirurgie gastrointestinală Durata minimă de formare: 5 ani Medicină de urgență Durata minima de formare: 5 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen*)
  Bulgaria *) Text în limba bulgară
  Ceska republika Traumatologie Urgentni medicina
  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
  Deutschland Visceralchirurgie
  Eesti
  Grecia
  Espana Cirugia del aparato digestivo
  France Chirurgie viscerale et digestive
  Ireland Emergency medicine
  Italia Chirurgia dell'apparato digerente
  Cipru
  Latvija
  Lietuva Abdominaline chirurgija
  Luxembourg Chirurgie gastro-enterologique
  MagyarorszagTraumatologia
  Malta Medicina tal- Accidenti u l-Emergenza
  Nederland Dermatologija
  Osterreich
  Polska Medycyna ratunkowa
  Portugal
  Slovenija Abdominalna kirurgija
  Slovensko Gastroenterologicka chirurgia Urazova chirurgia Urgentna medicina
  Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
  Sverige
  United Kingdom Accident and emergency medicine
  Island
  Liechtenstein
  Norge Gastroenterologisk kirurgi
  Data abrogării în sensul articolului 33: *) 1 ianuarie 1983.
  Țara Neurofiziologie clinică Durata minimă de formare: 4 ani Chirurgie oro- dentară și maxilo-facială (formare de bază în medicină și formare în medicină dentară)*1) Durata minima de formare: 4 ani
  Denumirea Denumirea
  Belgique/Belgie/Belgien Stomatologie et chirurgie orale et maxilo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
  Bulgaria
  Ceska republika
  Danmark Klinisk neurofysiologi
  Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
  Eesti
  Grecia
  Espana Neurofisiologia clinica
  France
  Ireland Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery
  Italia
  Cipru Text în limba greacă
  Latvija
  Lietuva
  Luxembourg Chirurgie dentaire,orale et maxillo-faciale
  MagyarorszagArc-allcsont-szajsebeszet
  Malta Newrofizjologija Klinika Kirurgija tal-ghadam tal-wicc
  Nederland
  Osterreich
  Polska
  Portugal
  Slovenija
  Slovensko
  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
  Sverige Klinisk neurofysiologi
  United Kingdom Clinical neurophysiology Oral and maxillo- facial surgery
  Island Klinisk taugalifeolisfraeoi
  LiechtensteinKiefer- und Gesichtschirurgie
  Norge Klinisk nevrofysiologi Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
  *1) Formarea care conduce la dobândirea titlului oficial de calificare de specialist în chirurgie oro-dentară și maxilo-facială (formare de bază în medicină și în medicină dentară) presupune încheierea și validarea studiilor de bază în medicină (articolul 24 din DC 2005/36 CE) și, suplimentar, încheierea și validarea studiilor de bază în medicină dentară (articolul 34 din DC 2005/36 CE).
   +  Anexa nr. 4
  Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală
  Țara Titlul de calificare Titlul profesionalData de referință
  Belgie/Belgique/ Belgien Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrete ministeriel d'agrement de medecin generaliste Huisarts/Medecin generaliste 31 decembrie 1994
  Bulgaria *) text în limba bulgară *) text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika Diplom o specializaci "vseobecne lekarstvi" Vseobecny lekar 1 mai 2004
  Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende lege/Speciallegel i almen medicinAlmen praktiserendelege/Speciallege i almen medicin 31 decembrie 1994
  Deutschland Zeugnis uber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin Facharzt/Facharztinfur Allgemeinmedizin 31 decembrie 1994
  Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 mai 2004
  Grecia *) text în limba greacă *) text în limba greacă 31 decembrie 1994
  Espana Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 decembrie 1994
  France Diplome d'Etat de docteur en medecine (avec document annexe attestant la formation specifique en medecine generale) Medecin qualifie en medecine generale 31 decembrie 1994
  Ireland Certificate of specific qualifications în general medical practice General medical practitioner 31 decembrie 1994
  Italia Attestato di formazione specifica în medicina generale Medico di medicina generale 31 decembrie1994
  Cipru *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 mai 2004
  Latvija Gimenes arsta sertifikats Gimenes (visparejas prakses) arsts 1 mai 2004
  Lietuva Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimas Seimos medicinos gydytojas 1 mai 2004
  Luxembourg Diplome de formation specifique en medicine generale Medecin generaliste31 decembrie 1994
  MagyarorszagHaziorvostan szakorvosa bizonyitvany Haziorvostan szakorvosa 1 mai 2004
  Malta Tabib tal-familja Medicina tal-familja 1 mai 2004
  Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevorderingder geneeskunst Huisarts 31 decembrie 1994
  Osterreich Arzt fur Allgemeinmedizin Arzt fur Allgemeinmedizin 31 decembrie 1994
  Polska Diplome: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 mai 2004
  Portugal Diploma do internato complementar de clinica geral Assistente de clinica geral 31 decembrie 1994
  Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicine Specialist druzinske medicine/Specialistka druzinske medicine 1 mai 2004
  Slovensko Diplom o specializscii v odbore "vseobecne"/lekarstvo Vseobecny lekar 1 mai 2004
  Suomi/Finland Todistus laakarin perusterveydenhuollon lisakoulutuksesta/Bevis om tillaggsutbildning av lakare i primarvard Yleislaakari/Allmanlakare 31 decembrie 1994
  Sverige Bevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare) utfardat av Socialstyrelsen Allmanpraktiserande lakare (Europalakare) 31 decembrie 1994
  United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 decembrie 1994
   +  Anexa nr. 5
  Titluri de calificare care atestă formarea de bază ca medic dentist
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
  Belgie/Belgique/ Belgien Diploma van tandarts/Diplome licencie en science dentaire - De universiteiten/Les universites - De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseigne-ment de la Communaute francaise Licentiaat in de tandheel- kunde/Licencie en science dentaire 28 ianuarie 1980
  Bulgaria *) text în limba bulgara *) text în limba bulgara *) text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu zubni lekarstvi (doktor) Lekarska fakulta univerzityv Ceske republice Vysvedceni o statni rigorozni zkousce Zubni lekar 1 mai 2004
  Danmark Bevis for tandlaegeeksamen(odontologisk kandidateksamen) Tandlaegehojskolerne, Sundhedsvidenskabe-ligt universitetsfakultet Autorisation som tandlaege,udstedt af Sundhedsstyrelsen Tandlaege 28 ianuarie 1980
  Deutschland Zeugnis uber die Zahnarztliche Prufung Zustandige Behorden Zahnarzt 28 ianuarie 1980
  Eesti Diplom hambaarstiteaduse oppekava labimise kohta Tartu Ulikool Hambaarst 1 mai 2004
  Grecia *) text în limba greaca *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 ianuarie 1981
  Espana Titulo de Licenciado en Odontologia El rector de una universidad Licenciado en odontologia 1 ianuarie 1986
  France Diplome d'Etat de docteur en chirurgie dentaire Universites Chirurgien-dentiste 28 ianuarie 1980
  Ireland - Bachelor în Dental Science (B. Dent. Sc.) - Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Licentiate în Dental Surgery (LDS) - Universities - Royal College of Surgeonsîn Ireland - Dentist - Dental practitioner - Dental surgeon 28 ianuarie 1980
  Italia Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Universita Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra Odontoiatra 28 ianuarie 1980
  Cipru *) text în limba greacă *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 mai 2004
  Latvija Zobarsta diploms Universitates tipa augstskola Rezidenta diploms par zobarsta pecdiploma izglitibas programmas pabeigsanu, ko izsniedz universitates tipa augstskola un "Sertifikats" - kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu zobarstnieciba Zobarsts 1 mai 2004
  Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo kvalifikacija Universitetas Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo odontologo profesine kvalifikacija Gydytojas odontologas 1 mai 2004
  Luxembourg Diplome d'Etat de docteur en medecine dentaire Jury d'examen d'Etat Medecin-dentiste 28 ianuarie 1980
  MagyarorszagFogorvos oklevel (doctor medicinae dentariae, rov.:dr. med. dent.) Egyetem Fogorvos 1 mai 2004
  Malta Lawrja fil- Kirurgija Dentali Universita` ta Malta Kirurgu Dentali 1 mai 2004
  Nederland Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen Faculteit Tandheelkunde Tandarts 28 ianuarie 1980
  Osterreich Bescheid uber die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" Medizinische Fakultat der Universitat Zahnarzt 1 ianuarie 1994
  Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych z tytulem "lekarz dentysta" 1. Akademia Medyczna, 2. Uniwersytet Medyczny, 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Panstwowy Lekarz dentysta 1 mai 2004
  Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina dentaria - Faculdades - Institutos - Superiores Medico dentista 1 ianuarie 1986
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" - Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica Doktor dentalne medicine/ Doktorica dentalne medicine 1 mai 2004
  Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor zubneho lekarstva" ("MDDr.") - Vysoka skola Zubny lekar 1 mai 2004
  Suomi/Finland Hammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopisto Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen paatos kaytannon palvelun hyvaksymisesta/Beslut av Rattskyddscentralen for halsovarden om godkannande av praktisk tjanstgoring Hammaslaakari/Tandlakare 1 ianuarie 1994
  Sverige Tandlakarexamen - Universitetet i Umea - Universitetet i Goteborg - Karolinska Institutet - Malmo Hogskola Endast for examensbevis som erhallits fore den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfardats av Socialstyrelsen Tandlakare 1 ianuarie 1994
  United Kingdom - Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) - Licentiate în Dental Surgery - Universities - Royal Colleges - Dentist - Dental practitioner - Dental surgeon 28 ianuarie 1980
  Island Prof fra tannlaeknadeild Haskola Islands Tannlaeknadeild Haskola Islands Tannlaeknir 1 ianuarie 1994
  Lichtensteindiplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente" Zahnarzt 1 mai 1995
  Norge: Vitnemal for fullfort grad candidata/candidatus odonto-logiae, short form:când.odont Odontologisk universitetsfakultet Tannlege 1 ianuarie 1994
   +  Anexa nr. 6
  Titluri de calificare de medic dentist specialist
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Data de referință
  Ortodonție
  Belgie/ Belgique/ Belgien Titre professionnel particulier de dentiste specialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie Ministre de la Sante publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid 27 ianuarie 2005
  Bulgaria *) Text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlf2æge i ortodonti Sundhedsstyrelsen 28 ianuarie 1980
  Deutschland Fachzahnaztliche Anerkennung fur Kieferorthopadie; Landeszahnarztekammer28 ianuarie 1980
  Eesti Residentuuri loputunnistus ortodontia erialal Tartu Ulikool 1 mai 2004
  Grecia *) text în limba greacă 1 ianuarie 1981
  France Titre de specialiste en orthodontie Conseil Național de l'Ordre des chirurgiens dentistes28 ianuarie 1980
  Ireland Certificate of specialist dentist în orthodontics Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 28 ianuarie 1980
  Italia Diploma di specialista în Ortognatodonzia Universitf2α 21 mai 2005
  Cipru *) text în limba greacă 1 mai 2004
  Latvija "Sertifikats" - kompetentas iestades izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijaseksamenu ortodontija Latvijas Arstu biedriba 1 mai 2004
  Lietuva Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo ortodonto profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
  Magyarorszag Fogszabalyozas szakorvosa bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete 1 mai 2004
  Malta Certifikat ta' specjalistadentali fl-Ortodonzja Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti 1 mai 2004
  Nederland Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 28 ianuarie 1980
  Polska Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie ortodoncji Centrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
  Slovenija Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu iz celjustne în zobne ortopedije 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniska zbornica Slovenije 1 mai 2004
  Suomi/FinlandErikoishammaslaakarin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-lakarexamen, tandreglering- Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopisto 1 ianuarie 1994
  Sverige Bevis om specialistkompetens i tandreglering Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
  United Kingdom Certificate of Completion of specialist training in orthodontics Competent authority recognised for this purpose 28 ianuarie 1980
  Island,
  Liechtenstein
  Norge Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i kjeveortopedi Odontologisk universitetsfakultet 1 ianuarie 1994
  Chirurgie orală
  Bulgaria *) text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlaege i hospitalsodontologi Sundhedsstyrelsen 28 ianuarie 1980
  Deutschland Fachzahnarztliche Anerkennung fur Oralchirurgie/Mundchirurgie Landeszahnarztekammer28 ianuarie 1980
  Grecia *) text în limba greacă (până la 31 decembrie 2002) 1 ianuarie 2003
  Ireland Certificate of specialist dentist în oral surgery Competent authority recognised for this purpose by the competent minister 28 ianuarie 1980
  Italia Diploma di specialista in Chirurgia Orale Universita 21 mai 2005
  Cipru *) text în limba greacă 1 mai 2004
  Lietuva Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta burnos chirurgo profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
  Magyarorszag Dento-alveolaris sebeszet szakorvosa bizonyitvany Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi Miniszterium illetekes testulete 1 mai 2004
  Malta Certifikat ta' specjalista dentali fil-Kirurgija tal-halq Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti 1 mai 2004
  Nederland Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 28 ianuarie 1980
  Polska Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznejCentrum Egzaminow Medycznych 1 mai 2004
  Slovenija Potrdilo o opravljenem specialistic nem izpitu iz oralne kirurgije 1. Ministrstvo za zdravje 2. Zdravniska zbornica Slovenije 1 mai 2004
  Suomi/FinlandErikoishammaslaakarin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandlakar-examen, oral och maxillofacial kirurgi - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Oulun yliopisto - Turun yliopisto 1 ianuarie 1994
  Sverige Bevis om specialist- kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar Socialstyrelsen 1 ianuarie 1994
  United Kingdom Certificate of completion of specialist training in oral surgery Competent authority recognised for this purpose 28 ianuarie 1980
  Island
  Liechtenstein
  Norge
   +  Anexa nr. 7Titluri de calificare ca farmacist
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul decalificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Data de referință
  Belgie/Belgique/ Belgien Diploma van apotheker/Diplome de pharmacien - De universiteiten/Les universites - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise1 octombrie 1987
  Bulgaria *) text în limbabulgară *) text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceuticka fakulta univerzity v Ceske republice Vysvedceni ostatni zaverecne zkousce 1 mai 2004
  Danmark Bevis for bestf2'f3et farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Hojskole 1 octombrie 1987
  Deutschland Zeugnis uber die Staatliche Pharmazeutische Prufung Zustandige Behorden 1 octombrie 1987
  Eesti Diplom proviisori oppekava labimisest Tartu Ulikool 1 mai 2004
  Grecia *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 octombrie 1987
  Espana Titulo de Licenciado en Farmacia - Ministerio de Educacion y Cultura - El rector de una universidad 1 octombrie 1987
  France - Diplome d'Etat de pharmacien - Diplome d'Etat de docteur en pharmacie Universites 1 octombrie 1987
  Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1 octombrie 1987
  Italia Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Universitf2α 1 noiembrie 1993
  Cipru *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 mai 2004
  Latvija Farmaceita diploms Universitates tipa augstskola 1 mai 2004
  Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta vaistininko profesine kvalifikacija Universitetas 1 mai 2004
  Luxembourg Diplome d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat+ visa du ministre de l'education naționale 1 octombrie 1987
  Magyarorszag Okleveles gyogyszeresz oklevel (magister pharmaciae, rov: mag. Pharm) EG Egyetem 1 mai 2004
  Malta Lawrja fil-farmacija Universita` ta' Malta 1 mai 2004
  Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamenFaculteit Farmacie 1 octombrie 1987
  Osterreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales 1 octombrie 1994
  Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszychna kierunku farmacja z tytulem magistra1. Akademia Medyczna2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonskiego 1 mai 2004
  Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciencias Farmaceuticas Universidades 1 octombrie 1987
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije" Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije 1 mai 2004
  Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister farmacie" ("Mgr.") Vysoka skola 1 mai 2004
  Suomi/FinlandProviisorin tutkinto/Provisorexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet - Kuopion yliopisto 1 octombrie 1994
  Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1 octombrie 1994
  United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1 octombrie 1987
  Island Prof i lyfjafrf2æ≡i Haskoli Islands 1 ianuarie 1994
  LiechtensteinDiplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă certificat de stagiu eliberat de autoritățilecompetente 1 mai 1995
  Norge Vitnemal for fullfort grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm. Universitetsfakultet1 ianuarie 1994
   +  Anexa nr. 8
  Titluri de calificare de asistent medical generalist
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
  Belgie/Belgique/ Belgien - Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/ Diplome d'infirmier(ere) gradue(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin) - Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d'infirmier(ere) hospitalier(ere)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) - Brevet van verpleegassistent(e) Brevet d'hospitalier(ere)/Brevet einer Pflegeassistentin - De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/ Der zustandige PrufungsausschuB der Deutschsprachigen Gemeinschaft Hospitalier(ere)/Verpleegassistent(e)- Infirmier(ere) hospitalier(ere)/ Ziekenhuisverpleger (verpleegster) 29 iunie 1979
  Bulgaria *) text în limba bulgară [Higher education Diploma "Bachelor" in nursing with professional qualification "Nurse"] *) text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika 1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru vseobecna sestra (bakalar, Bc.), accompanied by the following certificate: Vysvedceni o statni uznana statem zaverecne zkousce 2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana vseobecna sestra (diplomovany specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: Vysvedceni o absolutoriu 1. Vysoka skola zrizena nebo uznana statem 2. Vyssi odborna skola zrizena nebo Uznana statem1. Vseobecna sestra 2. Vseobecny osetrovatel 1 mai 2004
  Danmark Eksamensbevis efter gennemfort sygeplejerskeuddannelse Sygeplejeskole godkendt af Undervisnings-ministeriet Sygeplejerske 29 iunie 1979
  Deutschland Zeugnis uber die staatliche Prufung in der Krankenpflege Staatlicher Prufungsausschuss Gesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger 29 iunie 1979
  Eesti Diplom oe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool 3. Kohtla-Jarve Meditsiinikool ode 1 mai 2004
  Grecia *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 ianuarie 1981
  Espana Titulo de Diplomado universitario en Enfermeria- Ministerio de Educacion y Cultura - El rector de una universidad Enfermero/a diplomado/a 1 ianuarie 1986
  France - Diplome d'Etat d'infirmier(ere) - Diplome d'Etat d'infirmier(ere) delivre en vertu du decret no 9-1147 du 29 decembrie 1999Le ministere de la sante Infirmer(ere) 29 iunie 1979
  Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 iunie 1979
  Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 iunie 1979
  Cipru *) text în limba greacă *) text în limba greacă1 mai 2004
  Latvija 1. Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu 2. Masas diploms 1. Masu skolas 2. Universitates tipa augstskola Pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu Masa 1 mai 2004
  Lietuva 1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija 2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija 1. Universitetas 2. Kolegija Bendrosios praktikos slaugytojas 1 mai 2004
  Luxembourg - Diplome d'Etat d'infirmier - Diplome d'Etat d'infirmier hospitalier gradue Ministere de l'education naționale, de la formation professionnelle et des sports Infirmier 29 iunie 1979
  Magyarorszag 1. Apolo bizonyitvany 2. Diplomas apolo oklevel 3. Egyetemi okleveles apolo oklevel 1. Iskola 2. Egyetem/foiskola 3. Egyetem Apolo 1 mai 2004
  Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita` ta' Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 mai 2004
  Nederland 1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4 5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling Verpleegkundige 29 iunie 1979
  Osterreich 1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits-und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger" 2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger 1. Schule fur allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege 2. Allgemeine Krankenpflegeschule - Diplomierte Krankenschwester Diplomierter Krankenpfleger" 1 ianuarie 1994
  Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem "magister pielegniarstwa" Instytucja prowadzaca ksztalcenie na poziomie wyzszym uznana przez wlasciwe wladze (* text în limba poloneză Pielegniarka 1 mai 2004
  Portugal 1. Diploma do curso de enfermagem geral 2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem 3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem 1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saude Enfermeiro 1 ianuarie 1986
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" 1. Univerza 2. Visoka strokovna sola Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik 1 mai 2004
  Slovensko 1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "magister z osetrovatelstva" ("Mgr.") 2. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z osetrovatelstva" ("Bc.") 3. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana vseobecna sestra 1. Vysoka skola 2. Vysoka skola 3. Stredna zdravotnicka skola Sestra 1 mai 2004
  Suomi/Finland1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskțtarexamen 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,sairaanhoitaja (AMK)/ Yrkeshțgskoleexamen inom halsovard och det sociala omradet, sjukskțtare (YH) 1. Terveydenhuolto-oppilaitokset) Halsovfardslaroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut) Yrkeshțgskolor Sairaanhoitaja/Sjukskțtare 1 ianuarie 1994
  Sverige Sjukskțterskeexamen Universitet eller Sjukskoterska hțgskola 1 ianuarie 1994
  United Kingdom Statement of Registration as a Registered General Nurse în part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting Various - State Registered Nurse - Registered GeneralNurse 29 iunie 1979
  Island 1. B.Sc. i hjukrunarfraei 2. B.Sc. i hjukrunarfraei 3. Hjukrunarprof 1. Haskoli Islands 2. Haskolinn a Akureyri3. Hjukrunarskoli Islands hjukrunarfraeingur 1 ianuarie 1994
  Liechtensteindiplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă Krankenschwester - Krankenpfleger 1 mai 1995
  Norge Vitnemal for bestatt sykepleierutdanning Hogskole sykepleier 1 ianuarie 1994
   +  Anexa nr. 9
  Titluri de calificare de moașă
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Titlul profesional Data de referință
  Belgie/Belgique/ Belgien Diploma van vroedvrouw/Diplome d'accoucheuse - De erkende opleidingsinstituten/ Les etablissements d'enseignement - De bevoegde Examen - commissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise Vroedvrouw/Accoucheuse 23 ianuarie 1983
  Bulgaria *) text în limba bulgară [Higher education Diploma "Bachelor" in midwifery with professional qualification "Midwife"] *) text în limba bulgară *) text în limba bulgară 1 ianuarie 2007
  Ceska republika 1. Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu osetrovatelstvi ve studijnim oboru porodni asistentka (bakalar, Bc.) - Vysvedceni o statni zaverecne zkousce 2. Diplom o ukonceni studia ve studijnim oboru diplomovana porodni asistentka (diplomovany statem specialista, DiS.) - Vysvedceni o absolutoriu 1. Vysoka skola znzena nebo uznana statem 2. Vyssi odborna skola znzena nebo uznana statemPorodni asistentka/porodni asistent 1 mai 2004
  Danmark Bevis for bestaet jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 ianuarie 1983
  Deutschland Zeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und Entbindungspfleger Staatlicher Prufungsausschuss - Hebamme - Entbindungspfleger23 ianuarie 1983
  Eesti Diplom ammaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool Ammaemand 1 mai 2004
  Grecia *) text în limba greacă *) text în limba greacă *) text în limba greacă 23 ianuarie 1983
  Espana - Titulo de Matrona - Titulo de Asistente obstetrico (matrona) - Titulo de Enfermeria obstetrica-ginecologica Ministerio de Educacion y Cultura - Matrona - Asistente obstetrico 1 ianuarie 1986
  France Diplome de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 ianuarie 1983
  Ireland Certificate în Midwifery An Board Altranais Midwife 23 ianuarie 1983
  Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato Ostetrica 23 ianuarie 1983
  Cipru *) text în limba greacă *) text în limba greacă *) text în limba greacă 1 mai 2004
  Latvija Diploms par vecmates kvalifikacijas iegusanu Masu skolas Vecmate 1 mai 2004
  Lietuva 1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija - Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje 2. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos),nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, ir profesines kvalifikacijos pazymejimas, nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija - Pazymejimas, liudijantis profesine praktika akuserijoje 3. Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta akuserio profesine kvalifikacija 1. Universitetas 2. Kolegija 3. Kolegija Akuseris 1 mai 2004
  Luxembourg Diplome de sage-femme Ministere de l'education naționale, de la formation professionnelle et des sports Sage-femme 23 ianuarie 1983
  Magyarorszag Szuteszno bizonyitvany Iskola/foiskola Szuleszno 1 mai 2004
  Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta Qabla 1 mai 2004
  Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen Verloskundige 23 ianuarie 1983
  Osterreich Hebammen-Diplom - Hebammenakademie - BundeshebammenlehranstaltHebamme 1 ianuarie 1994
  Polska Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku poloznictwo z tytulem "magister poloznictwa" Instytucja prowadzaca ksztalcenie na poziomie wyzszym uznana przez wlasciwe wladze *) text în limba poloneză Polozna 1 mai 2004
  Portugal 1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saude materna e obstetrica3. Diploma (do curso de pos- licenciatura) de especializacao em enfermagem de saude materna e obstetrica1. Ecolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem Escolas Superiores de Saude Enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica1 ianuarie 1986
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babicar" 1. Univerza 2. Visoka strokovna sola diplomirana babica/diplomirani babicar 1 mai 2004
  Slovensko 1. Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "bakalar z pșrodnej asistencie" ("Bc.") 2. Absolventsky diplom v studijnom odbore diplomovana pșrodna asistentka 1. Vysoka skola 2. Stredna zdravotnicka skola Porodna asistentka 1 mai 2004
  Suomi/Finland1. Katilon tutkinto/ barnmorskeexamen 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, katilo (AMK)/ yrkeshțgskoleexamen inom halsovfard och det sociala omradet, barnmorska (YH) 1. Terveydenhuoltooppi- laitokset/ halsovardslaroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/Yrkeshțgskolor Katilo/Barnmorska 1 ianuarie 1994
  Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller hogskola Barnmorska 1 ianuarie 1994
  United Kingdom Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Healthvisiting Various Midwife 23 ianuarie 1983
  Island 1. Embættisprof i ljosmouurfraeoi 2. Prof i ljosmaeorafraeoum 1. Haskoli Islands 2. Ljosmaeoraskoli Islands ljosmooir 1 ianuarie 1994
  Liechtensteindiplomele, certificatele și titlurile eliberate de un alt stat membru și listate în această anexă Hebamme 1 mai 1995
  Norge Vitnemal for bestatt jordmorutdanning Hogskole jordmor 1 ianuarie 1994
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)
  Diplome, certificate și alte titluri care atestă formarea specifică a medicului generalist
  Suisse: - diplome de medecin praticien– Diplom als praktischer Arzt/praktische Arztin– diploma di medico genericoTitluri profesionale cu care se exercită profesia de medic generalistSuisse: - medecin praticien– praktischer Arzt/praktische Arztin– medico genericoDiplome, certificate și alte titluri care atestă formarea universitară a medicului
  Țara Titlul calificării Organismul care a emis diploma Certificatul care însoțește diploma
  Suisse1. Diplome federal de medecin 2. Eidgenossisches Arztdiplom 3. Diploma federale di medico Departement federal de l'interieur Eidgențssisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)
  Diplome, certificate și titluri care atestă formarea de medic specialist
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează diploma Certificatul care însoțește diploma
  SuisseDiplome de medecin specialiste Diplom als Facharzt Diploma di medico specialista Departement federal de l'interieur et Federation des medecins suisses Eidgențssisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004)Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre
  Țara Titlul calificării Organismul care eliberează documentul
  Anesteziologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseAnesthesiologie Anasthesiologie Anestesiologia
  Chirurgie generală Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie Chirurgie Chirurgia
  Neurochirurgie Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseNeurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia
  SuisseObstetrică-ginecologie Durata minimă de formare: 4 ani Gynecologie et obstetrique Gynakologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia
  Medicină internă Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseMedecine interne Innere Medizin Medicina interna
  Oftalmologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseOphtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia
  Oto-rino-laringologie Durata minimă de formare: 3 ani
  SuisseOto-mino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria
  Pediatrie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePediatrie Kinder-und Jugendmedizin Pediatria
  Medicină respiratorie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePneumologie Pneumologie Pneumologia
  Urologie Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseUrologie Urologie Urologia
  Ortopedie Durata minimă de formare: 5 ani
  SuisseChirurgie orthopedique et traumatologie de l'appareil locomoteur; Orthopadische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs-apparates; Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio
  Anatomie patologică Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePathologie Pathologie Patologia
  Neurologie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuisseNeurologie Neurologie Neurologia
  Psihiatrie Durata minimă de formare: 4 ani
  SuissePsychiatrie et psychotherapie