HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 31 octombrie 2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 65 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa data de 1 decembrie 2007, anexa nr. 2 "Lista cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numerele curente 9, 10 şi 11 se abrogă.2. La numărul curent 13, "Obiectul de activitate" se modifică şi va avea următorul cuprins:"* servicii de susţinere a administraţiilor publice (activităţi legate de personalul din administraţie şi alte servicii generale; activităţi auxiliare pentru Guvern);* administrarea imobilelor;* prestaţii hoteliere şi activităţi comerciale cu amănuntul, de alimentaţie publică şi cu ridicata;* intermedierea în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;* închirierea altor maşini şi echipamente;* depozitări;* restaurante şi cantine;* fabricarea pâinii, a produselor de patiserie, a produselor «uscate» de panificaţie, a ciocolatei şi bomboanelor de ciocolată, a produselor zaharoase etc.;* colectarea şi tratarea apelor uzate;* culturi vegetale;* cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră."  +  Articolul II (1) Începând cu data prevăzută la art. I, se reorganizează Sucursala de Reprezentare şi Protocol "Triumf", care va dobândi toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile Sucursalei Agroindustriale Măgurele, Sucursalei Agroindustriale Băneasa şi Sucursalei Agroindustriale Pipera, sucursale care se desfiinţează. (2) Noua structură organizatorică şi funcţională a Sucursalei de Reprezentare şi Protocol "Triumf" se aprobă de Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (3) Personalul sucursalelor desfiinţate va fi preluat de către Sucursala de Reprezentare şi Protocol "Triumf", conform posturilor aprobate pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia prevăzut la art. I pct. 2 din prezenta hotărâre. (4) Bunurile imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" prin Sucursala Agroindustrială Măgurele, Sucursala Agroindustrială Băneasa şi Sucursala Agroindustrială Pipera, mijloacele fixe şi alte dotări, precum şi personalul acestora, după caz, vor fi preluate de către Sucursala de Reprezentare şi Protocol "Triumf" pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate. (5) Anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Secretarul General al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 octombrie 2007.Nr. 1.332.--------