LEGE Nr. 129 din 16 octombrie 1996privind transportul pe căile ferate române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 30 octombrie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentei legi, prin transport public feroviar se înţelege transportul de călători, bagaje, mărfuri şi alte bunuri, efectuat pe căile ferate. (2) Transporturile publice feroviare de călători, bagaje, mărfuri şi alte bunuri se efectuează pe bază de contract de transport. (3) Contractul de transport se încheie şi se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport al căilor ferate române şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Transportul public feroviar constituie, prin natura sa, un sector strategic, de interes naţional, reprezintă un serviciu esenţial pentru societate, contribuie la satisfacerea dreptului la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, asigura transportul persoanelor, al mărfurilor şi al altor bunuri în interiorul tarii şi în trafic internaţional, cu înalt grad de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, şi îndeplineşte sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tarii, potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Transportul public feroviar se organizează şi se efectuează pe principii comerciale de piaţa, în principal de către Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, denumita prescurtat S.N.C.F.R., cu sigla C.F.R., care are statut de regie autonomă de interes naţional, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Aceasta funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat în condiţiile contractului de activitate prevăzut la art. 45. (2) Alocaţiile bugetare se atribuie pentru infrastructura căilor ferate române şi pentru realizarea proiectelor de importanţa naţionala care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european. Pentru serviciile sociale, efectuate din dispoziţia autorităţilor publice competente, prin actul normativ care a prevăzut efectuarea acestor servicii se vor asigura S.N.C.F.R. compensaţiile corespunzătoare.  +  Articolul 4S.N.C.F.R. are în administrare infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului, şi deţine în proprietatea sa bunurile pe care le are în dotare şi pe cele dobîndite în nume propriu cu orice titlu.  +  Articolul 5În condiţiile prezentei legi, pot fi autorizate sa realizeze transport public feroviar şi alte persoane juridice pe infrastructura căilor ferate române de interes local, aflată în administrarea S.N.C.F.R.  +  Capitolul 2 Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare  +  Articolul 6Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, care, în aceasta calitate, exercita următoarele atribuţii: a) aproba normele şi regulamentele general obligatorii de siguranţă a circulaţiei în transporturile feroviare şi asigura supravegherea respectării acestora; b) exercita controlul de stat, prin organ propriu de inspecţie, control şi supraveghere, privind respectarea reglementării interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor feroviare; c) exercita autoritatea de registru prin Registrul feroviar român; d) autorizeaza persoanele juridice pentru efectuarea transportului public şi asigura autorizarea, din punct de vedere tehnic, a agenţilor care efectuează lucrările de construcţie, întreţinere şi reparatie a elementelor infrastructurii căilor ferate române şi a materialului rulant; e) aproba norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată care au acces pe infrastructura căilor ferate române, şi, după caz, pentru beneficiarii de transport; f) aproba instrucţiuni de exploatare tehnica cu privire la funcţionarea infrastructurii căilor ferate române; g) aproba parametrii minimi ai infrastructurii căilor ferate române, corespunzatori normelor interne, internaţionale sau stabiliţi prin acorduri la care România este parte; h) stabileşte norme tehnice obligatorii de proiectare, de construcţie şi de reparare a mijloacelor de transport, astfel încât acestea sa corespundă şi în cazurile de apărare naţionala; i) aproba norme specifice de protecţie a muncii în transporturile feroviare în concordanta cu legislaţia interna şi cu acordurile internaţionale la care România este parte; j) coordonează sistemul de securitate a transporturilor publice feroviare şi activităţile de prevenire şi combatere a faptelor ilicite; k) aproba studii de fezabilitate, finanţate de la bugetul de stat, pentru modernizări şi obiective noi, care privesc activitatea de transport public feroviar, în limita competentelor stabilite de legislaţia în vigoare; l) aproba, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.  +  Capitolul 3 Infrastructura căilor ferate române şi asigurarea funcţionarii acesteia  +  Articolul 7 (1) Infrastructura căilor ferate române constituie proprietate publică a statului, fiind formată din ansamblul elementelor necesare circulaţiei materialului rulant în scopul efectuării serviciului public de transport feroviar, în condiţii de siguranţă, potrivit tehnologiilor şi reglementărilor specifice transportului feroviar. (2) Elementele ansamblului care formează infrastructura căilor ferate românesunt: a) liniile ferate deschise circulaţiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, necesare exploatării, în limitele concrete stabilite prin standarde de stat şi prin hotărâri ale Guvernului, pe baza propunerilor S.N.C.F.R., însuşite de Ministerul Transporturilor; b) lucrările de arta: poduri, tunele, viaducte şi altele asemenea, aferente liniilor ferate deschise circulaţiei publice; c) lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de protecţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate; d) instalaţiile de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare; e) triajele de reţea ale caii ferate şi terenurile aferente acestora; f) instalaţiile de electrificare, staţiile de transformare şi terenurile aferente acestora; g) instalaţiile de telecomunicaţii care asigura transmiterea informatiei pentru siguranţa şi conducerea operativă a circulaţiei; h) clădirile care conţin numai instalaţii de centralizare, electrificare şi telecomunicaţii feroviare, inclusiv construcţiile de orice fel afectate lor şi terenurile aferente; i) dotările care sunt utilizate pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii căilor ferate române. (3) Elementele concrete ale ansamblului care formează infrastructura căilor ferate române se va stabili prin hotărâre a Guvernului. (4) Nu fac parte din infrastructura căilor ferate române: a) instalaţiile de siguranţă a circulaţiei, de control al vitezei, de schimb de date cale-tren şi de telecomunicaţii, aflate pe materialul rulant; b) construcţiile de orice fel, terenurile şi liniile ferate utilizate pentru activitatea tehnologică de transport feroviar; c) instalaţiile, echipamentele şi terminalele de telecomunicaţii şi de prelucrare electronică a datelor, care sunt utilizate numai pentru exploatarea comercială a serviciilor de transport public pe căile ferate.  +  Articolul 8Funcţionarea infrastructurii căilor ferate române se asigura în mod neintrerupt de către S.N.C.F.R. şi se realizează prin: a) asigurarea stării de funcţionare a tuturor liniilor, instalaţiilor şi celorlalte elemente ale infrastructurii, la parametrii stabiliţi conform art. 6 lit. g); b) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi a manevrei acestora pentru miscarea materialului rulant de la şi către liniile de garare, liniile industriale, tiraje, depouri, remize şi alte zone care dau acces materialului rulant pe liniile deschise circulaţiei publice; c) dotările cu material rulant care se suporta de la bugetul de stat, după folosirea resurselor financiare proprii, în condiţiile prevăzute de reglementările legale.  +  Articolul 9Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române trebuie să corespundă normelor interne, internaţionale sau stabilite prin acorduri specifice la care România este parte. Aceşti parametrii trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii căilor ferate române, în întregul ei sau pe direcţii şi culoare de transport, cu ansamblul internaţional al căilor ferate feroviare.  +  Articolul 10Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române, stabiliţi conform art. 9, se specifică în contractul de activitate al S.N.C.F.R., prevăzut la art. 44.  +  Articolul 11Elementele infrastructurii căilor ferate române, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate aceste bunuri, precum şi terenurile destinate acestui scop, din momentul intrării lor în posesie, sunt scutite de orice taxe şi impozite.  +  Articolul 12 (1) Accesul şi circulaţia pe infrastructura sunt permise în condiţiile respectării normelor şi prescripţiilor feroviare specifice şi numai cu avizul S.N.C.F.R. (2) Grupurile internaţionale care realizează transport combinat sunt acceptate pentru circulaţie pe infrastructura căilor ferate române în condiţiile legii şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 13Gestiunea infrastructurii căilor ferate române se realizează de către S.N.C.F.R. prin îndeplinirea ansamblului funcţiilor economice şi tehnice necesare pentru: a) evidenta şi conducerea circulaţiei şi manevrei materialului rulant pe infrastructura; b) evidenta tuturor lucrărilor în domeniul infrastructurii, oricare ar fi faza acestora; c) evidenta financiar-contabila a infrastructurii căilor ferate române, cu reflectarea tuturor cheltuielilor aferente acesteia.  +  Articolul 14Realizarea unei noi infrastructuri a căilor ferate române sau de proiecte majore de modificări structurale şi/sau tehnologice ale infrastructurii căilor ferate române se supune legislaţiei privind lucrările publice şi se avizează de către Ministerul Apărării Naţionale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare.  +  Articolul 15Execuţia lucrărilor de modernizare şi adaptare a infrastructurii căilor ferate române la cerinţe tehnice şi tehnologice impuse de considerente de siguranţă sau de rentabilitate economică se avizează de către S.N.C.F.R. şi se aproba potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Lucrările de întreţinere, reparaţii capitale, modernizare şi investiţii din domeniul infrastructurii căilor ferate române, asa cum este definită la art. 7, se finanţează de la bugetul de stat potrivit legii. (2) Promovarea proiectelor pentru construcţii şi tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate vitezelor ridicate se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a S.N.C.F.R. (3) Cheltuielile pentru proiectele de construcţii, modernizări şi/sau dezvoltări de tronsoane de cale ferată vor fi finanţate de la bugetul de stat, din tarife sau din credite interne şi externe garantate de stat, după caz.  +  Articolul 17În condiţiile legii, se pot concesiona sau închiria porţiuni ale infrastructurii cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 18 (1) Liniile ferate pe care, din considerente de rentabilitate economică, nu se desfăşoară transport public pot fi închise pentru circulaţia feroviara publică. (2) Hotărârea privind menţinerea în exploatare a liniei respective, a regimului exploatării sau închiderea acesteia pentru circulaţia publică prin conservare sau dezafectare se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor şi cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, pe baza documentaţiei elaborate de către S.N.C.F.R. în colaborare cu organele administraţiei publice locale. (3) Pierderile rezultate prin menţinerea în exploatare a liniilor nerentabile, hotarita conform prevederilor art. 18 alin. (2), se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 19În cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcţiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele ce pot fi mobilizate în acest scop în condiţiile legii, ale ordinelor şi ale instrucţiunilor specifice caii ferate.  +  Capitolul 4 Protecţia infrastructurii căilor ferate române  +  Articolul 20 (1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române. (2) Prin zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române se înţelege terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 de metri de la zona caii ferate, marcată corespunzător, precum şi terenurile destinate sau servind, sub orice formă, la asigurarea funcţionarii infrastructurii căilor ferate române. Limitele concrete ale zonelor de protecţie ale infrastructurii căilor ferate române se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind construcţia şi protecţia caii ferate, prin standarde de stat şi sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) În zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române se pot executa lucrări numai pe baza avizului S.N.C.F.R. şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 21În zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române se interzic: a) amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedica vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare; b) utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara; c) efectuarea oricăror lucrări care prin natura lor ar putea provoca alunecări de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de construcţii sau modificarea echilibrului freatic; d) depozitarea de materiale, substanţe sau deşeuri care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului.  +  Articolul 22 (1) În zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, S.N.C.F.R. poate amplasa temporar materiale şi utilaje necesare întreţinerii infrastructurii căilor ferate române, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau prevenirii oricărui pericol iminent pentru asigurarea circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, S.N.C.F.R. va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, corespunzătoare pagubei, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri, şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. (2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plată prealabilă a despăgubirii.  +  Articolul 23Pe traseul liniilor ferate supus inzapezirilor, S.N.C.F.R. este în drept sa utilizeze zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube, cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 22.  +  Articolul 24Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicaţie se înfiinţează, se amenajeaza, se doteaza şi se menţine în conformitate cu prevederile standardelor de stat şi cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne şi de către organele administraţiei publice locale.  +  Articolul 25 (1) Traversarea caii ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locurile special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescripţiilor în vigoare. (2) S.N.C.F.R. nu răspunde în cazul producerii de accidente sau de alte pagube cauzate de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul 5 Organizarea transporturilor publice feroviare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 26Transporturile publice pe căile ferate vor fi organizate astfel încât să asigure un sistem unitar, echilibrat şi funcţional, potrivit specificului siguranţei circulaţiei, confortului şi tehnologiilor de transport pe calea ferată, în care să fie realizată functionalitatea infrastructurii căilor ferate române în scopul dezvoltării întregii game de oferte pentru serviciile de transport public pe căile ferate, compatibile cu cele realizate pe plan internaţional.  +  Articolul 27Transporturile publice de interes naţional pe căile ferate române se organizează de către S.N.C.F.R.  +  Articolul 28 (1) Pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate de interes local pot fi autorizate şi alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Autorizarea se poate obţine, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) au ca obiect de activitate, în principal, transporturile de călători, mărfuri şi alte bunuri; b) deţin material rulant de tracţiune necesar pentru remorcarea trenurilor şi trenuri automotoare cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă a circulaţiei feroviare şi de calitatea cerută de serviciul de transport; c) respecta întocmai prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura căilor ferate române în condiţii de deplina siguranţa; d) dispun de personal atestat de S.N.C.F.R. pentru conducerea trenurilor şi a materialului rulant motor şi de personal atestat pentru efectuarea operaţiunilor de pregătire şi de verificare a trenurilor şi a materialului rulant motor introdus în circulaţie în conformitate cu prescripţiile specifice în vigoare; e) au încheiată cu S.N.C.F.R. o convenţie care reglementează regimul circulaţiei, obligaţiile şi drepturile de utilizare a infrastructurii căilor ferate române şi a altor dotări.  +  Articolul 29Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate de interes local se acordă de către Ministerul Transporturilor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului şi numai după confirmarea de către S.N.C.F.R. şi Registrul feroviar român a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 28.  +  Articolul 30Pe parcursul desfăşurării activităţii, persoanele juridice autorizate sunt obligate sa realizeze, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în prescripţiile pentru siguranţa circulaţiei feroviare, toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulaţie.  +  Articolul 31Personalul cu sarcini în siguranţa circulaţiei al persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate se supune regimului de lucru şi atribuţiilor prevăzute în normele de siguranţă a circulaţiei feroviare şi în prescripţiile de siguranţă a circulaţiei privind selecţionarea, şcolarizarea, examinarea periodică a cunoştinţelor şi aptitudinilor şi atestarea pentru sarcinile specifice în siguranţa circulaţiei feroviare.  +  Articolul 32Autorizarea obţinută potrivit art. 28 se menţine numai dacă persoana juridică respectiva prezintă organului de specialitate pentru siguranţa circulaţiei feroviare, la termenele prevăzute, documentele cerute în instrucţiunile specifice care atesta îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 28 şi 30.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea S.N.C.F.R.  +  Articolul 33 (1) S.N.C.F.R. are ca obiect de activitate efectuarea transportului de călători, de bagaje, de mărfuri şi de alte bunuri pe calea ferată şi administrarea infrastructurii căilor ferate române în scopul satisfacerii interesului public şi de apărare a tarii. (2) S.N.C.F.R. exercita atribuţii în conformitate cu prezenta lege, precum şi cu alte dispoziţii legale.  +  Articolul 34 (1) Conducerea S.N.C.F.R. se asigura, în condiţiile legii, de către preşedinte şi de către consiliul de administraţie compus din 11-15 persoane. (2) Preşedintele S.N.C.F.R. este şi preşedintele consiliului de administraţie. (3) Preşedintele S.N.C.F.R. şi consiliul de administraţie se numesc de către ministrul transporturilor.  +  Articolul 35Structura organizatorică, funcţionarea şi atribuţiile S.N.C.F.R. se aproba de către consiliul de administraţie, cu avizul ministrului transporturilor.  +  Articolul 36 (1) Structura organizatorică a S.N.C.F.R. se stabileşte astfel încât domeniul de activitate care cuprinde funcţionarea, gestiunea şi dezvoltarea infrastructurii căilor ferate române să fie organizat distinct, cu contabilitate separată, în cadrul contabilităţii generale a regiei autonome. (2) Domeniile de activitate care realizează serviciul de transport public feroviar trebuie să fie organizate pe compartimente care să corespundă principalelor segmente de piaţa ale transportului public feroviar de călători şi de mărfuri. (3) S.N.C.F.R. îşi stabileşte structura proprie interna, atribuţiile şi dimensiunea compartimentelor functionale şi stabileşte structura, gradul de autonomie decizionala şi atribuţiile subunitatilor, filialelor, sucursalelor, agentiilor şi reprezentantelor. (4) În structura S.N.C.F.R. funcţionează o direcţie generală pentru infrastructura care întocmeşte bilanţ propriu, privind gestionarea infrastructurii, parte integrantă a bilanţului încheiat de S.N.C.F.R.  +  Articolul 37S.N.C.F.R. trebuie să asigure efectuarea transportului de călători şi de mărfuri în condiţii de rentabilitate economică, în care scop: a) stabileşte şi adapteaza, în condiţiile reglementărilor în vigoare, tarifele pentru transporturile publice feroviare de călători şi de mărfuri, precum şi alte prestaţii şi servicii din domeniul sau de activitate; b) elaborează prescripţiile, stabileşte tehnologiile, normativele şi normele de muncă specifice activităţii proprii; c) iniţiază şi încheie, în condiţiile legii, convenţii şi contracte de transport internaţional potrivit reglementărilor internaţionale în vigoare; d) participa în nume propriu la organismele similare internaţionale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe; e) înfiinţează sucursale, filiale, agenţii şi reprezentante în ţara şi în străinătate; f) negociaza obţinerea de credite curente, garantate cu bunurile pe care le are în proprietate; g) poate să deţină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice, sa decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine, fără a se înfiinţa o noua persoana juridică; h) se poate asocia cu terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale; i) poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuităţi de călătorie sau transport pe căile ferate române, la propunerea Consiliului de administraţie al S.N.C.F.R şi cu aprobarea Guvernului; j) poate organiza funcţionarea autonomă a unor activităţi constituite în structura sa organizatorică, inclusiv prin asociere cu societăţi comerciale cu capital privat; k) în scopul organizării judicioase a transportului public feroviar, are dreptul sa introducă sau sa retragă servicii de transport, sa introducă sau sa retragă serviciul din staţii de călători sau de mărfuri, cu respectarea condiţiilor contractului de activitate prevăzut la art. 44 şi a prevederilor prezentei legi; l) organizează şi asigura funcţionarea propriilor structuri de paza şi păstrare a ordinii, în condiţiile prezentei legi; m) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se aproba de către Guvern, cu avizul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 38 (1) S.N.C.F.R. poate organiza şi poate efectua şi activităţi de producţie, turism, comerţ intern şi internaţional, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decît cea feroviara, cu respectarea normelor legale în vigoare care reglementează aceste activităţi. Desfăşurarea activităţilor respective se face pe principiul autogestiunii economice. (2) De asemenea, S.N.C.F.R. poate organiza activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, învăţământ, asistenţa medicală, medicina şi psihologia muncii, psihologie aplicată, perfecţionare profesională, luând măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; editează publicaţii şi lucrări privitoare la producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; face propuneri privind standardele de stat în domeniul transporturilor feroviare, al construcţiilor şi realizarilor tehnice în domeniu.  +  Secţiunea a 3-a Personalul S.N.C.F.R.  +  Articolul 39 (1) Personalul S.N.C.F.R. este supus prevederilor Statutului personalului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobat prin hotărâre a Guvernului, contractului colectiv de muncă încheiat anual, la nivelul S.N.C.F.R., precum şi ordinelor şi instrucţiunilor specifice transportului pe căile ferate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului unităţilor de asistenţa medicală, medicina şi psihologie a muncii, psihologie aplicată şi al unităţilor de învăţământ organizate în structura S.N.C.F.R.  +  Capitolul 6 Siguranţa circulaţiei feroviare  +  Articolul 40Transportul public pe căile ferate trebuie să se desfăşoare într-un climat de disciplina ferma, asigurindu-se condiţiile necesare pentru deplina siguranţa a călătorilor şi a bunurilor transportate.  +  Articolul 41În scopul realizării siguranţei circulaţiei feroviare, S.N.C.F.R. exercita, în limita competentelor aprobate, următoarele atribuţii: a) asigura condiţiile generale de transport public feroviar şi aplica măsurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată; b) elaborează şi propune norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile pe care le desfăşoare, obligatorii, după caz, şi pentru beneficiarii de transport, pentru persoanele juridice autorizate sa presteze activităţi de transport public pe căile ferate de interes local şi pentru deţinătorii de linii industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată cu acces pe infrastructura căilor ferate române; c) elaborează şi aproba instrucţiuni de exploatare tehnica; d) organizează şi exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activităţii de exploatare, producţie şi siguranţa a circulaţiei feroviare; e) exercita controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăşurarea transportului public feroviar şi a proceselor de producţie; f) ia măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport feroviar, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora; g) propune spre aprobare sau aproba, în condiţiile legii, studiile de fezabilitate pentru modernizări şi obiective de investiţii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuţia de obiective de investiţii noi şi participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate; h) stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport feroviar şi soluţii tehnice pentru lucrările de construcţie şi de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi şi a instalaţiilor de transport pe căile ferate, precum şi în cazul modernizării celor existente; i) avizează funcţionarea mijloacelor de transport feroviar şi exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifica pregătirea şi capacitatea personalului care le deserveşte, în condiţiile stabilite de regulamentele în vigoare, proprii căilor ferate române; j) avizează caracteristicile tehnice ale instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ale maşinilor şi instalaţiilor unicat, de mare importanţa, ce urmează a fi procurate din ţara sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate; avizează, în conformitate cu reglementările în vigoare, executarea de orice fel de lucrări de construcţii şi instalaţii care se executa în zona infrastructurii căilor ferate române sau care pot afecta stabilitatea şi siguranţa căilor şi instalaţiilor feroviare; k) propune spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport; l) aproba normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatare, întreţinere, siguranţa a circulaţiei feroviare, proiectare şi reparare a liniilor de cale ferată, instalaţiilor, materialului rulant, construcţiilor şi tuturor utilajelor din dotare; m) asigura şi urmăreşte executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi de reparatie a mijloacelor din dotare; n) organizează recepţia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, instalaţiilor, echipamentelor etc., la unităţile furnizoare şi reparatoare, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare şi siguranţei acestora pentru circulaţia feroviara; o) stabileşte, cu respectarea prevederilor legale, normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile din activitatea de cai ferate, precum şi răspunderea acestora faţă de siguranţă circulaţiei; p) elaborează şi propune spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialului şi componentelor în raport cu importanţa lor în siguranţa circulaţiei feroviare; r) elaborează şi propune spre aprobare normele metodologice pentru verificarea şi atestarea calităţii, în condiţii de siguranţă în sens feroviar, a tuturor echipamentelor, materialului şi componentelor care se utilizează în circulaţia căilor ferate române şi care au importanţa pentru siguranţa circulaţiei feroviare; s) elaborează şi propune spre aprobare normele metodologice pentru selecţionarea, şcolarizarea, verificarea cunoştinţelor şi a aptitudinilor psihofizice ale întregului personal cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe căile ferate române; t) elaborează şi propune normele metodologice şi de calitate pentru întreţinerea şi repararea tuturor echipamentelor, materialului şi componentelor utilizate, cu relevanta în siguranţa circulaţiei pe căile ferate; u) omologheaza toate echipamentele, materialele şi componentele care trebuie să îndeplinească condiţii de siguranţă în sens feroviar şi avizează tehnologiile de producţie, de reparaţii şi de întreţinere pentru instalaţii, echipamente şi material rulant; v) autorizeaza personalul cu raspunderi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, precum şi pe cel care îndeplineşte sarcini de verificare şi îndrumare metodologică pentru siguranţa circulaţiei feroviare; x) exercita controlul propriu permanent în orice probleme legate de siguranţă circulaţiei feroviare şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta; z) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, după caz, cu organele Parchetului, Ministerului de Interne, Ministerului Sănătăţii şi cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea şi evacuarea persoanelor şi a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de acestea şi pentru reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea cauzelor, împrejurărilor şi vinovatiilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.  +  Articolul 42În cadrul exercitării atribuţiilor privind siguranţa circulaţiei feroviare, S.N.C.F.R. aplica reglementările legale în vigoare pentru autorizarea şi controlul activităţii de transport feroviar pe liniile industriale.  +  Articolul 43S.N.C.F.R. este depozitara normelor, metodologiilor, prescripţiilor şi instrucţiunilor cu specific feroviar, care se aplică în mod unitar pe căile ferate române.  +  Capitolul 7 Raporturile dintre S.N.C.F.R. şi instituţiile publice  +  Articolul 44Raporturile dintre S.N.C.F.R. şi instituţiile publice se reglementează pe baza contractului de activitate al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al Guvernului şi S.N.C.F.R.  +  Articolul 45 (1) Contractul de activitate al S.N.C.F.R. se întocmeşte de către S.N.C.F.R. împreună cu Ministerul Transporturilor şi va cuprinde, în principal, următoarele: a) principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport de mărfuri şi de călători, ce urmează a fi indepliniti de S.N.C.F.R.; b) activităţile S.N.C.F.R. în exercitarea atribuţiilor de asigurare a funcţionarii, întreţinerii şi dezvoltării infrastructurii căilor ferate române; c) lista completa a serviciilor sociale ce urmează a fi executate de S.N.C.F.R., în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; d) activitatea S.N.C.F.R. în asigurarea de servicii privind asistenţa specifică medico-sanitară, de învăţământ şi cultural-sportiva; e) răspunderile Guvernului privind buna funcţionare a transportului public feroviar, incluzind transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de învăţământ şi de asistenţa medico-sanitară, precum şi sumele necesare compensării S.N.C.F.R. pentru servicii sociale, în limita în care actele normative prevăd necesitatea acordării de facilităţi la transportul pe calea ferată. (2) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructura care nu corespund normelor de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată. (3) Diferenţa dintre tarifele transportului public feroviar, stabilite cu acordul Guvernului, şi costurile efective se suporta de la bugetul de stat, potrivit legii.  +  Articolul 46Contractul de activitate al S.N.C.F.R. se încheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.  +  Articolul 47S.N.C.F.R. poate încheia convenţii cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu persoane juridice, pentru activităţi de transport de interes local, solicitate de aceştia, cu obligaţia de acoperire de către solicitantul transportului a diferenţei de cost, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.  +  Articolul 48Persoanele juridice autorizate, care desfăşoară activităţi de transport public pe calea ferată de interes local, încheie convenţii cu beneficiarii, în condiţii similare, nediscriminatorii, în raport cu cele încheiate de către S.N.C.F.R.  +  Capitolul 8 Asigurarea pazei, ordinii publice şi combaterea faptelor antisociale în transportul public pe căile ferate române  +  Articolul 49Ordinea publică, potrivit dispoziţiilor legale, în trenuri, gări şi alte locuri de pe teritoriul căilor ferate, precum şi paza unor transporturi se asigura de către inspectoratele de poliţie-transporturi, din structura Poliţiei Române, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor şi Ministerul de Interne, precum şi de către Corpul de gardieni feroviari, constituit potrivit legii.  +  Articolul 50 (1) Paza obiectivelor de importanţa strategica din administrarea şi dotarea S.N.C.F.R. se asigura de către Ministerul Apărării Naţionale şi/sau Ministerul de Interne pe bază de convenţie încheiată cu S.N.C.F.R. (2) Ministerul Apărării Naţionale asigura paza transporturilor militare şi a celor de importanţa strategica, potrivit programelor stabilite împreună cu Ministerul Transporturilor şi cu S.N.C.F.R.  +  Articolul 51 (1) S.N.C.F.R. are în structura sa Corpul de gardieni feroviari, a cărui activitate se desfăşoară pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Personalul Corpului de gardieni feroviari asigura paza bunurilor şi a altor valori ale caii ferate române, a bunurilor încredinţate de persoanele juridice sau fizice, beneficiari ai transportului feroviar, participa nemijlocit la combaterea manifestărilor de violenta, a furturilor şi distrugerilor de bunuri, la neutralizarea acţiunilor de natura sa împiedice desfăşurarea normală a activităţii pe căile ferate române, în gări, trenuri şi în alte spaţii feroviare, precum şi la combaterea oricăror alte fapte care aduc atingere ordinii şi liniştii publice pe teritoriul căilor ferate române. (3) În cazul infracţiunilor flagrante, personalul Corpului de gardieni feroviari are dreptul şi obligaţia sa-l imobilizeze pe făptuitor şi sa-l predea, de îndată, celui mai apropiat organ de poliţie, împreună cu mijloacele materiale de proba şi cu procesul-verbal privind luarea acestor măsuri.  +  Articolul 52Personalul Corpului de gardieni feroviari nu poate organiza sau participa la acţiuni greviste.  +  Articolul 53 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul Corpului de gardieni feroviari are în dotare uniforma, însemne C.F.R., distinctive potrivit funcţiei, echipament de protecţie, arme de foc şi munitie aferentă, arme albe, catuse, staţii de radio emisie-recepţie, bastoane din cauciuc, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi alte mijloace de apărare individuală, precum şi câini, conform prevederilor legale şi normelor stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare. (2) Armele de foc şi munitia aferentă necesare pentru dotarea personalului Corpului gardienilor feroviari se asigura, în mod gratuit, de către organele Ministerului de Interne, iar fondurile necesare pentru uniforme, însemne, echipament şi mijloace de protecţie şi de apărare individuală şi munitia folosită se asigura din fondurile proprii ale S.N.C.F.R.  +  Articolul 54Personalul S.N.C.F.R. cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, garilor şi altor unităţi de pe teritoriul căilor ferate este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 55Personalul Corpului de gardieni feroviari are dreptul şi obligaţia să constate şi sa sanctioneze, în condiţiile legii şi ale hotărîrilor Guvernului, şi contravenţiile date în competenţa de constatare şi sancţionare gardienilor publici, potrivit Legii nr. 26/1993, dacă faptele sunt săvârşite în trenuri, gări sau în alte unităţi de pe teritoriul căilor ferate române.  +  Capitolul 9 Elementele de patrimoniu ale S.N.C.F.R.  +  Articolul 56 (1) Elementele de patrimoniu ale S.N.C.F.R. sunt constituite din bunuri aflate în proprietatea sa şi din structura căilor ferate române, proprietate publică a statului, data acesteia în administrare. (2) Nominalizarea şi evaluarea elementelor de patrimoniu se fac potrivit legii, pe baza evidentelor legale privind provenienţă şi a titlurilor care justifica temeiurile juridice ale dobândirii.  +  Articolul 57În scopul ţinerii evidentei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în administrarea S.N.C.F.R., al asigurării opozabilitatii titlurilor acestora faţă de terţi şi al iniţierii acţiunilor necesare pentru recuperarea sau dobindirea de noi valori patrimoniale, S.N.C.F.R. întocmeşte evidente şi documentaţii proprii de cadastru, în condiţiile legii.  +  Capitolul 10 Sancţiuni  +  Articolul 58Deteriorarea şi/sau afectarea sub orice formă a liniei ferate, a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei feroviare, a celor de telecomunicaţii, a oricăror bunuri sau dotări aferente infrastructurii căilor ferate române se pedepseşte conform legii penale.  +  Articolul 59În cazul nerespectării prevederilor art. 21, S.N.C.F.R. va acţiona imediat, pe căile legale, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege fără plata nici unei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române.  +  Articolul 60Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 30 şi 32 atrage după sine retragerea totală sau parţială a autorizării efectuării de servicii de transport public, precum şi răspunderea penală sau contravenţională, după caz, a persoanei juridice sau fizice responsabile pentru consecinţele generate de astfel de situaţii.  +  Articolul 61Faptele care constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române, inclusiv cele care constituie contravenţii la normele de protecţie a infrastructurii căilor ferate române, sancţiunile care se aplică şi organele împuternicite sa sanctioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 62Pentru nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în cap. VI şi VII, S.N.C.F.R. răspunde potrivit legii.  +  Capitolul 11 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 63 (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, S.N.C.F.R. împreună cu Ministerul Transporturilor întocmesc şi înaintează spre aprobare Guvernului contractul de activitate al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) În acelaşi termen, Ministerul Transporturilor va inainta Guvernului proiectul de statut al personalului S.N.C.F.R.  +  Articolul 64 (1) Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga: Legea privind exploatarea şi poliţia Căilor Ferate Române nr. 118/1937, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 76 din 1 aprilie 1937; Decretul nr. 523/1973 privind aprobarea tarifelor etalon reasezate, precum şi unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reasezate, pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată şi cu mijloace auto, publicat în Buletinul Oficial nr. 146 din 28 septembrie 1973; Decretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transporturi, posta şi telecomunicaţii; H.C.M. nr. 57/1952 privind planificarea operativă a transporturilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 3 din 15 ianuarie 1952; H.C.M. nr. 2.026/1952 privind micşorarea termenului de încărcare, descărcare a mărfurilor, precum şi majorarea contrastaliilor şi taxelor de locatie pentru depăşirea termenelor libere de încărcare, descărcare cu mijloace feroviare, navale şi auto, publicată în Colecţia de hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 1 din 10 octombrie 1952; H.C.M. nr. 2.138 din 30 octombrie 1954 privind preluarea îndeplinirii formalităţilor de vamuire de către Întreprinderea de stat pentru transport şi expeditiuni internaţionale "Romtrans"; H.C.M. nr. 941/1959 privind unele măsuri referitoare la circulaţia mărfurilor între organizaţiile socialiste, în scopul asigurării integrităţii mărfurilor la expediţie, transport şi destinaţie, publicată în Colecţia de hotărâri şi dispoziţii al Consiliului de Miniştri nr. 26 din 25 iulie 1959; H.C.M. nr. 362/1960 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor, precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între Organizaţiile socialiste, aprobat prin H.C.M. nr. 941 din 25 iulie 1959 şi publicată în Colecţia de hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 17 din 18 mai 1960; H.C.M. nr. 1.034 din 15 iulie 1970 privind unele măsuri în vederea optimizarii transporturilor pe calea ferată ale materiilor prime şi materialelor de masa, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Transporturilor va prezenta Guvernului proiectul legii privind regulamentul de transport pe calea ferată.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE----------------