ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2007    În vederea respectării angajamentului asumat prin Programul de guvernare, ca pensionarii să beneficieze de avantajele creşterii economice, astfel încât pensiile acestora să fie majorate până în anul 2008, în termeni reali, cu aproximativ 30% faţă de nivelul înregistrat în anul 2004, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006, valoarea punctului de pensie a fost stabilită începând cu data de 1 noiembrie 2007 la 541 lei.Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008 s-au stabilit majorarea cuantumurilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2007-martie 2008, precum şi majorarea de la 1 ianuarie 2008 a limitelor de venituri până la care se acordă aceste ajutoare.Până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2007 deja şi-au produs efectele, în sensul că au fost completate de către solicitanţi formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi au fost stabilite drepturile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei de către primari, prin dispoziţie.Faţă de cele menţionate mai sus este evident că nu au putut fi luate în calcul la stabilirea veniturilor familiei sau persoanei singure majorările prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007, precum şi de alte acte normative care reglementează majorări ale veniturilor populaţiei.Reanalizarea cererilor şi a drepturilor deja stabilite de către primari ar conduce la întârzierea acordării drepturilor de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi, respectiv, la neplata facturilor de energie termică, gaze naturale ori la achiziţionarea combustibilului necesar încălzirii locuinţei. Având în vedere importanţa acestui tip de ajutoare ca măsură de protecţie socială, se impune adoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă în vederea stabilirii cadrului legal care să prevadă neafectarea cuantumului drepturilor deja stabilite, ca urmare a creşterii veniturilor.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) - (5) ale articolului 16^13 se abrogă.2. După articolul 27 se introduc două noi articole, articolele 28 şi 29, cu următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru lunile noiembrie şi decembrie 2007 din perioada sezonului rece 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 prevederile art. 16^3 referitoare la obligaţia beneficiarilor de a comunică modificările intervenite în veniturile familiei sau persoanei singure nu se aplică. (2) Modificările intervenite până la data de 31 ianuarie 2008 în veniturile familiei sau ale persoanei singure se comunică de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei în luna ianuarie 2008, potrivit art. 16^3 alin. (2), în vederea aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007martie 2008. Cererile pentru acordarea drepturilor se reanalizează numai pentru perioada ianuarie-martie 2008.Art. 29. - În cazul încălzirii locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, majorarea limitelor de venituri prevăzută la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 se aplică numai pentru persoanele singure şi familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei începând cu luna ianuarie 2008. Pentru drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinţei, stabilite până la 31 decembrie 2007, prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 nu se aplică."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 octombrie 2007.Nr. 121.----