REGULAMENT din 25 octombrie 2007privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 5 noiembrie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.  +  Articolul 2Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Capitolul II Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare  +  Articolul 4 (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. (2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea: a) secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile; b) şeful Inspecţiei de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile; c) directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române"; d) directorul Direcţiei amenajare bazine hidrografice din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile; e) şeful Inspecţiei Teritoriale a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române"; f) cadru didactic universitar din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - Facultatea de Hidrotehnică; g) cadru didactic universitar din Universitatea de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului. (3) Componenţa nominală a Comisiei de atestare se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile.  +  Articolul 5Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de 2 consilieri din cadrul Inspecţiei de Stat a Apelor, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, la propunerea şefului Inspecţiei de Stat a Apelor.  +  Articolul 6 (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este şeful Inspecţiei de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.  +  Articolul 7Atribuţiile Comisiei de atestare (1) Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a) aprobă graficele cu programarea şedinţelor Comisiei de atestare; b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare; c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare. (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare; b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia; c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare. (3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii: a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în prezenţa reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament; b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament; c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia; d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu; e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe; f) întocmeşte un referat în care se va specifică dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare; g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare; h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private; i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.  +  Articolul 8 (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte. (2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.  +  Articolul 9Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi: a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private; b) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 5; c) hotărăşte respingerea cererilor de atestare care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 10Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii: a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct; b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă; c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate; d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare; e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării; f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.  +  Capitolul III Domeniile de atestare  +  Articolul 11Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele: a) întocmirea studiilor hidrologice; b) întocmirea studiilor hidrogeologice; c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor; d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor.  +  Capitolul IV Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private  +  Articolul 12Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.  +  Articolul 13Conţinutul dosarului de atestare:În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la Inspecţia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile un dosar care va cuprinde, în copie legalizată sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1, cu specificarea domeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională; b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private; c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului:- statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private;- certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial; d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor; e) documente care să ateste pregătirea, calificarea tehnică şi experienţa profesională ale personalului/specialiştilor angajat/ angajaţi al/ai instituţiei, potrivit prevederilor anexei nr. 2:- curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;- copie de pe diploma de studii universitare; f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe cel puţin 2 ani, vizat la inspectoratul teritorial de muncă; sau2. contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată sau pe cel puţin 2 ani; g) situaţie privind dotarea tehnică deţinută în proprietate sau închiriată: instalaţii, aparatură, echipamente şi utilaje specifice, pentru care se solicită atestarea, potrivit prevederilor anexei nr. 4; h) apartenenţa în bloc sau individuală a personalului angajat la organismele ştiinţifice de specialitate/organizaţii tehnice profesionale, potrivit prevederilor anexei nr. 3; i) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare. (2) În urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii. (3) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului. (4) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, documentaţiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate. (5) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.  +  Articolul 15În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificate de atestare în domeniu. Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul acestuia.  +  Capitolul V Preschimbarea certificatelor de atestare  +  Articolul 16Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 2 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.  +  Articolul 17Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unei noi documentaţii, în conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o nouă atestare.  +  Capitolul VI Retragerea certificatului de atestare  +  Articolul 18Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiei de a elabora documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către personalul împuternicit de ministrul mediului şi dezvoltării durabile, din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor, prin referat înaintat preşedintelui Comisiei de atestare. (2) În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare. (3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.  +  Articolul 20Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare sunt prevăzute în anexa nr. 6, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 21Studiile hidrologice şi studiile hidrogeologice care stau la baza elaborării documentaţiei pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, întocmite de alte unităţi în afara celor atestate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, vor fi expertizate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor din structura funcţională a Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Articolul 22 (1) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile va deschide un cont pentru venituri extrabugetare provenite din încasarea tarifelor, la filiala teritorială a Trezoreriei Statului. (2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru parcurgerea procedurilor legale în vederea emiterii certificatului de atestare se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------............................................................(Date de identificare pentru instituţia publică sau privată)Nr. .............................. din .....................CEREREpentru obţinerea atestăriiInstituţia publică/privată ........., cu sediul în ..........., str. ............ nr. ..., judeţul .........., telefon .........., fax ........, e-mail ..........., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ........... cu nr. J ....../..../......., având C.U.I. ........., reprezentată de.............., în calitate de........., solicit, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007, participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi: a) întocmirea studiilor hidrologice; b) întocmirea studiilor hidrogeologice; c) întocmirea studiilor de gospodărire a apelor; d) elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 din regulament.Data ................................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 2 -------la regulament-------------CALIFICĂRILE PROFESIONALEşi instruirea relevantă ale personaluluide specialitate angajat laINSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: ..............
    Numele şi prenumele personalului de specialitateStudiile absolvite şi calificarea obţinută (diplomă, masterat, doctorat)Anul absolvirii, durataInstituţia de învăţământPrincipala atribuţie în cadrul instituţiei
             
             
             
  (Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.)Data .............................................(Semnătura autorizată)
   +  Anexa 3 -------la regulament-------------APARTENENŢAla organisme ştiinţifice de specialitate/organizaţiitehnice profesionale a angajaţilorINSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: ..........
    Numele şi prenumeleOrganismul profesionalData intrăriiNivelul/Calificarea apartenenţeiTipul
             
             
             
  (Se anexează copiile de pe certificatele sau documentele care atestă această apartenenţă.)Data .....................................(Semnătura autorizată)
   +  Anexa 4 -------la regulament-------------SITUAŢIEprivind dotarea cu echipamente, instalaţii şi utilaje specificepentru desfăşurarea activităţiiINSTITUŢIA PUBLICĂ/PRIVATĂ: ...........
    Nr. crt.Denumirea şi marca instalaţiilor şi utilajelorAnul fabricaţieiStarea tehnică (gradul de uzură)*Modul de deţinere (proprietate/închiriere)
             
             
             
  ------------------ Notă *) Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale utilajelor.Data completării .......................................(Semnătura autorizată)
   +  Anexa 5 -------la regulament-------------ROMÂNIAMINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILECOMISIA DE ATESTAREÎn conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi ale Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, emite prezentulCERTIFICAT DE ATESTARE Nr. .....pentruInstituţia publică/privată..........înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului.........cu nr. J/....../......, având C.U.I........., cu sediul în judeţul/localitatea/str./nr. ........, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii: ............Prezentul certificat a fost emis la data de ........, având valabilitate de 2 ani, până la data de ..........Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19 din prezentul regulament.Preşedintele Comisiei de atestare,...........................................(Numele şi prenumele)...........................................(Semnătura SS indescifrabil)  +  Anexa 6 -------la regulament-------------TARIFEpentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi
    Nr. crt.Scopul lucrării sau serviciului prestate/prestatTipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestareCuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)
    1.Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice1.1. analiza documentaţiei750
    1.2. emiterea certificatului de atestare250
    2.Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice2.1. analiza documentaţiei750
    2.2. emiterea certificatului de atestare250
    3.Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor3.1. analiza documentaţiei750
    3.2. emiterea certificatului de atestare250
    4.Parcurgerea procedurilor legale necesare emiterii certificatului de atestare pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor4.1. analiza documentaţiei750
    4.2. emiterea certificatului de atestare250
  --------------