HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 10 octombrie 2007pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 1 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Garda Naţională de Mediu este instituţie publică de inspecţie şi control şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 2 (1) Garda Naţională de Mediu are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General, cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. (2) Garda Naţională de Mediu are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", instituţii cu personalitate juridică, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv sediul central al Gărzii Naţionale de Mediu, sediile comisariatelor judeţene şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se transferă în condiţiile legii. (2) Garda Naţională de Mediu, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale. (3) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijină structurile Gărzii Naţionale de Mediu pentru asigurarea, în condiţiile legii, de spaţii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 4 (1) Garda Naţională de Mediu asigură activitatea de inspecţie şi control al respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei mediului. (2) Garda Naţională de Mediu elaborează strategia de inspecţie şi control specifică domeniului, stabilind toate măsurile operative pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul 5Garda Naţională de Mediu are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului, al fondului de mediu şi al altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Garda Naţională de Mediu colaborează, în limitele prevăzute de lege, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi fizice. (2) Garda Naţională de Mediu cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme similare din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun.  +  Articolul 7 (1) Garda Naţională de Mediu este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat. (2) Comisarul general este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Garda Naţională de Mediu. (4) Comisarul general reprezintă Garda Naţională de Mediu în relaţiile cu terţii. (5) În exercitarea atribuţiilor, comisarul general emite decizii şi instrucţiuni. (6) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea prevederilor legale. (7) Comisarul general are în subordine un comisar general adjunct, numit prin decizie, în condiţiile legii, de către comisarul general, asimilat ca salarizare secretarului general, conform poziţiei 1 a cap. IA din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sunt organizate ca structuri teritoriale şi sunt conduse de un comisar-şef, funcţionar public, asimilat directorului executiv, care coordonează şi supraveghează activitatea personalului din subordine. (2) Comisarul general adjunct şi comisarii-şefi sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de comisarul general, în condiţiile legii. (3) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" au competenţă de control tematic, operativ şi inopinat, după caz, pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti sau, respectiv, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 9 (1) Comisarii-şefi ai comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" din structura Gărzii Naţionale de Mediu sunt ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul respectiv. (2) Comisarii-şefi ai comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se subordonează comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu. (3) În îndeplinirea atribuţiilor lor comisarii-şefi îşi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi la ordinul comisarului general, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu este de 748. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) pentru aparatul central şi pentru structurile teritoriale se repartizează prin decizie a comisarului general.  +  Articolul 11Activitatea de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Recomandării 2001/331/CE privind criteriile minime de inspecţie în statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 118/41 din 27 aprilie 2001.  +  Articolul 12 (1) Garda Naţională de Mediu are următoarele atribuţii principale:1. elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de inspecţie şi control, acte cu caracter intern;2. elaborează planul anual de inspecţie şi control, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune;3. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, măsurile prevăzute în programele de conformare, respectiv planurile de acţiune privind protecţia mediului, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora;4. la cererea ministrului mediului şi dezvoltării durabile, controlează respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare - avize, acorduri, autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu şi autorizaţii de gospodărirea apelor -, precum şi cele referitoare la regimul ariilor protejate şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora;5. exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export al produselor, bunurilor şi al altor materiale cu regim special de comercializare, în conformitate cu legislaţia care reglementează comerţul internaţional cu astfel de produse, bunuri sau materiale, scop în care cooperează nemijlocit cu toate autorităţile teritoriale competente şi aplică măsurile prevăzute de lege;6. controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte;7. controlează activităţile care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare;8. participă la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv oprirea unor instalaţii şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia de mediu;9. controlează realizarea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie;10. controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniu;11. controlează starea calităţii factorilor de mediu cu aparatură de măsură şi control recunoscută de Institutul Naţional de Metrologie şi aplică sancţiuni, potrivit legii, în cazul în care rezultatele măsurătorilor indică depăşiri ale parametrilor admişi;12. prelevă probe de aer, sol şi apă în emisii cu aparatură autorizată, pe care le transmite laboratoarelor acreditate în vederea obţinerii buletinelor de analiză şi aplică sancţiuni, potrivit legii, în cazul în care acestea indică depăşiri ale parametrilor admişi;13. controlează modul de respectare a legislaţiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;14. constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;15. verifică la obiectivele controlate, acolo unde este cazul, stadiul achitării obligaţiilor financiare la Administraţia Fondului pentru Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul pentru mediu;16. controlează modul de respectare a măsurilor de conservare dispuse, cu scopul menţinerii sau refacerii unor habitate naturale pe anumite suprafeţe terestre şi acvatice;17. verifică sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului de către persoanele fizice şi juridice, procedând la sancţionarea acestora potrivit legii;18. emite puncte de vedere în scopul avizării proiectelor de acte normative iniţiate în domeniul protecţiei mediului;19. controlează modul de introducere deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, precum şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de cultivare şi testare;20. participă în mod activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale;21. cooperează cu alte autorităţi şi organisme internaţionale de mediu şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului;22. pune la dispoziţia publicului date privind starea mediului, în conformitate cu legislaţia privind accesul publicului la informaţia de mediu;23. urmăreşte respectarea condiţiilor din actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului;24. controlează lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;25. exercită controlul privind activităţile de capturare, recoltare, achiziţie şi comercializare pe piaţa internă şi externă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică;26. exercită controlul privind legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, precum şi a condiţiilor de viaţă asigurate acestora;27. exercită controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol;28. organizează, coordonează şi participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională, în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens în baza protocoalelor de colaborare încheiate;29. controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de floră şi faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc;30. organizează acţiuni de prevenire şi combatere, în vederea evitării distrugerii habitatelor naturale, prin arderea miriştilor, stufului sau a vegetaţiei forestiere, desecări sau devieri ale cursurilor de apă, precum şi alte acţiuni care au ca scop asigurarea liniştii şi sănătăţii faunei sălbatice;31. controlează respectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor cu orice titlu şi administratorilor de păduri, de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier şi de pajişti, conform legislaţiei de mediu în vigoare;32. controlează modul în care se respectă prevederile legale privind evidenţa şi modul de gestionare a deşeurilor;33. controlează punerea în aplicare a măsurilor ce se impun în vederea menţinerii echilibrului ecologic al mediului terestru şi acvatic;34. controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale;35. organizează acţiuni de promovare către populaţie a legislaţiei de mediu din domeniul său de activitate;36. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate protecţia mediului;37. organizează activităţi permanente de control pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializării produselor pescăreşti şi al altor activităţi conexe;38. organizează, coordonează, îndrumă şi controlează, în vederea desfăşurării unitare la nivel naţional, activitatea de inspecţie şi control a comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";39. controlează realizarea investiţiilor care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie, monitorizându-le până la definitivarea acestora. (2) Garda Naţională de Mediu îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 13Garda Naţională de Mediu, prin decizie a comisarului general, poate delega o parte a atribuţiilor prevăzute pentru aparatul central către comisariatele judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 14Garda Naţională de Mediu exercită controlul operativ şi inopinat în domeniul protecţiei mediului, potrivit atribuţiilor prevăzute la art. 12.  +  Articolul 15În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu este învestit cu exerciţiul autorităţii publice a statului şi are următoarele drepturi: a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezumă că se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului; b) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenţă ale Gărzii Naţionale de Mediu; c) să conducă la sediul organelor de poliţie persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită, care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenţă al Gărzii Naţionale de Mediu; d) să efectueze, după caz, împreună cu organele de poliţie, controale ale mijloacelor de transport când există indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni rezultate prin încălcarea prevederilor legislaţiei de mediu; e) să participe împreună cu organele de poliţie, în vederea efectuării primelor cercetări, la reţinerea persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni rezultate din încălcarea prevederilor legislaţiei de mediu; f) să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; g) să participe, după caz, împreună cu organele competente la controlul specific în punctele de trecere a frontierei; h) să fie stimulat material şi moral, în condiţiile legii; i) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 16Actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 17Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE , sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 18 (1) Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu poartă uniforma cu însemne distinctive. Pentru îndeplinirea atribuţiilor folosesc autovehicule şi ambarcaţiuni inscripţionate corespunzător şi alte mijloace din dotare. (2) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă ale personalului Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexele nr. 4-10. (3) Mijloacele tehnice şi echipamentele tehnice de autoapărare, de comunicare, de transport şi de protecţie cu care se dotează Garda Naţională de Mediu şi unităţile teritoriale ale acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 19Se constituie fondul de stimulare a personalului în conformitate cu Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv din aparatul central şi din comisariatele teritoriale, prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 20În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va aproba, prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 21 (1) Personalul aferent comisariatelor regionale va fi preluat, în condiţiile legii, de către comisariatele judeţene. (2) Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi personalului Gărzii Naţionale de Mediu, funcţionari publici şi personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare, aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi din structurile subordonate acestora.  +  Articolul 22 (1) Numărul maxim de autoturisme, ambarcaţiuni şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) Garda Naţională de Mediu utilizează un autoturism la 2 comisari, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme, prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 23Sediile achiziţionate de către comisariatele regionale, precum şi alte bunuri mobile sau imobile din patrimoniul acestora se transmit către Comisariatul General pe bază de protocol încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 octombrie 2007.Nr. 1.224.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Gărzii Naţionale de MediuNumărul maxim de posturi este de 748,inclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia                             ┌─────────────────┐                             │ │                             │ COMISAR GENERAL │                             │ │                             └───────┬─────────┘                                     │    ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────┐    │ CABINETUL ├──┐ │ ┌──┤ CORP CONTROL │    │ DEMNITARULUI │ │ │ │ │ ŞI AUDIT*) │    └─────────────────┘ │ │ │ └────────────────────┘    ┌─────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────┐    │ JURIDIC*) ├──┼───────────┼─────────────┼──┤PURTĂTOR DE CUVÂNT*)│    └─────────────────┘ │ │ │ │ │    ┌─────────────────┐ │ │ │ └────────────────────┘    │ COOPERARE ├──┘ │ │ ┌────────────────────┐    │INTERNAŢIONALĂ*) │ │ └──┤ RELAŢII PUBLICE │    └─────────────────┘ │ │ ŞI REGISTRATURĂ*) │                                     │ └────────────────────┘                                     │                             ┌───────┴─────────┐                             │ │                             │ COMISAR GENERAL │                             │ ADJUNCT │                             └───────┬─────────┘                                     │   ┌─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┐   │ │ │┌──┴───────────────┐ │ ┌─────────────┴─────┐│ DIRECŢIA RESURSE │ │ │DIRECŢIA PENTRU ││ UMANE, │ │ │ CONTROLUL POLUĂRII││ ADMINISTRATIVĂ │ │ │ ŞI HABITATELOR ││ ŞI FINANCIARĂ │ │ │ NATURALE │└──────────────────┘ │ └───────────────────┘                                     │                  ┌──────────────────┴──────────────────────────────────┐                  │ 41 DE COMISARIATE JUDEŢENE │                  │ COMISARIATUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │                  │ COMISARIATUL REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII" │                  └─────────────────────────────────────────────────────┘---------    *) Se organizează la nivel de compartiment  +  Anexa 2                                   STRUCTURA TERITORIALĂ                                a Gărzii Naţionale de Mediu    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ ALBA │ │ ARAD │ │ ARGEŞ │ │ BACĂU │ │ BIHOR │    └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ BISTRIŢA- │ │ BOTOŞANI │ │ BRĂILA │ │ BRAŞOV │ │ BUCUREŞTI │    │ NĂSĂUD │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘    └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ BUZĂU │ │ CĂLĂRAŞI │ │ CARAŞ- │ │ CLUJ │ │ CONSTANŢA │    └────────────┘ └────────────┘ │ SEVERIN │ └────────────┘ └────────────┘                                  └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │REZERVAŢIEI │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ COVASNA │ │ BIOSFEREI │ │ DÂMBOVIŢA │ │ DOLJ │ │ GALAŢI │    └────────────┘ │ "DELTA │ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘                   │ DUNĂRII │                   └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ GIURGIU │ │ GORJ │ │ HARGHITA │ │ HUNEDOARA │ │ IALOMIŢA │    └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ IAŞI │ │ ILFOV │ │ MARAMUREŞ │ │ MEHEDINŢI │ │ MUREŞ │    └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ NEAMŢ │ │ OLT │ │ PRAHOVA │ │ SĂLAJ │ │SATU MARE │    └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘    ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐    │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│    │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │    │ SIBIU │ │ SUCEAVA │ │ TELEORMAN │ │ TIMIŞ │ │ TULCEA │    └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘                   ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐                   │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│ │COMISARIATUL│                   │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │ │ JUDEŢEAN │                   │ VÂLCEA │ │ VASLUI │ │ VRANCEA │                   └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘  +  Anexa 3NORMA 10/10/2007  +  Anexa 4LISTA ARTICOLELORdin compunerea uniformei pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu a) Uniformă bărbaţi1. Cămaşă poplin cu guler pentru cravată2. Costum bărbaţi clasic3. Cravată4. Jachetă stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi b) Uniformă femei1. Bluză poplin2. Fustă dreaptă3. Pantalon drept din stofă, pentru pantofi4. Sacou clasic din stofă5. Jachetă stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi c) Accesorii1. Pantofi din piele de culoare neagră2. Insignă comisar de mediu/inspector silvic3. Plachetă numeNOTĂ:Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde turcoaz închis cu codul 5097, cu excepţia cravatei, care este verde închis, şi a cămăşii, care este gris-vert deschis.  +  Anexa 5NORME DE DOTAREşi durata de serviciu a articolelor de uniformăpentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu
           
    Nr. crt.Denumirea articolului de uniformăNorma de dotare iniţială (bucăţi/persoană)Durata de serviciu (ani)
    1.Costum bărbaţi clasic12
    2.Costum damă clasic cu fustă şi pantalon12
    3.Cămaşă poplin bărbaţi22
    4.Bluză poplin femei22
    5.Jachetă stofă pentru bărbaţi şi femei12
    6.Cravată22
    7.Pantofi din piele de culoare neagră11
    8.Insignă1Numai dotare iniţială
    9.Plachetă nume2Numai dotare iniţială
   +  Anexa 6Insigna şi Placheta pentru Garda Naţională de MediuInsignaPlacheta
  Numele(Ex: Popescu)
  NOTĂ:Insigna distinctivă se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color; pe revers va avea serie de personalizare gravată şi se va purta cu ajutorul suportului din piele.Placheta se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color roşu, galben, albastru în primele 3 casete şi verde, în caseta pentru inscripţionarea numelui; numele va fi inscripţionat vizibil cu culoarea neagra; pe revers va avea sistem de prindere şi se va purta deasupra buzunarului stâng al uniformei.
   +  Anexa 7UNIFORMĂ BĂRBAŢI  +  Anexa 8UNIFORMĂ FEMEI  +  Anexa 9CĂMAŞĂ-BLUZĂ  +  Anexa 10JACHETĂ STOFĂ PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI  +  Anexa 11LISTAmijloacelor tehnice şi echipamentelor de autoapărare,de comunicare, de transport şi de protecţie din dotarea Gărzii Naţionale de Mediu a) Mijloace de transport şi comunicare1. Autoturism inscripţionat corespunzător2. Ambarcaţiuni dotate şi inscripţionate corespunzător3. Radiotelefon sau telefon mobil4. Mijloace de comunicare specifice navigaţiei. b) Echipament individual de protecţie1. Salopetă-combinezon impermeabilă, de culoare verde2. Cască de protecţie3. Ochelari de protecţie4. Mască izolantă5. Mănuşi de protecţie6. Cizme din cauciucEchipamentul de protecţie va fi asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.NOTĂ:Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.  +  Anexa 12NORMA 10/10/2007  +  Anexa 13NUMĂRUL DE AUTOTURISME,ambarcaţiuni şi normele privind consumul lunar de carburanţipentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţinGărzii Naţionale de MediuI. Număr de autoturisme
  Număr maxim aprobat Consum de carburanţi maxim aprobat
  250 400 de litri/lună/autoturism
  II. Numar de ambarcaţiuni
  Număr maxim aprobat Consum de carburanţi maxim aprobat
  8 ambarcaţiuni - 10 litri/oră pentru maximum 80 de ore pe lună
  12 ambarcaţiuni - 30 litri/oră pentru maximum 80 de ore pe lună
  NOTĂ:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu. --------