HOTĂRÂRE nr. 1.305 din 24 octombrie 2007pentru desemnarea autorităţilor naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind controalele de conformitate a produselor importate din ţări terţe cu regulile aplicabile în materie de securitate a produselor pentru produsele stabilite prin Decizia Comisiei nr. 93/583/CEE din 28 iulie 1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn conformitate cu art. 3 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind controalele de conformitate a produselor importate din ţări terţe cu regulile aplicabile în materie de securitate a produselor, denumit în continuare Regulament, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 40 din 17 februarie 1993, autorităţile naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei, definite la art. 1 prima liniuţă din Regulament, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ, turismşi profesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 1.305.  +  Anexa AUTORITĂŢILE NAŢIONALErăspunzătoare de supravegherea pieţei în conformitatecu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93Autorităţile naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei, definite la art. 1 prima liniuţă din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93, sunt următoarele: a) pentru produse medicamentoase de uz uman, autoritatea răspunzătoare de supravegherea pieţei este Ministerul Sănătăţii Publice; b) pentru produse medicamentoase veterinare, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (2) din Regulament, autoritatea răspunzătoare de supravegherea pieţei este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; c) pentru alimente, autorităţile răspunzătoare de supravegherea pieţei sunt Ministerul Sănătăţii Publice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; d) pentru jucării, autoritatea răspunzătoare de supravegherea pieţei este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.-----------