HOTĂRÂRE nr. 1.303 din 24 octombrie 2007pentru completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:"Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. 2, finanţate parţial sau total din surse ale bugetului de stat, inclusiv din credite externe, şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului, în comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se va numi în mod obligatoriu câte un reprezentant desemnat de ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor."2. La articolul 8, după alineatul 2^1 se introduce un nou alineat, alineatul 2^2, cu următorul cuprins:"Pentru obiectivele de investiţii cuprinse în programe guvernamentale şi finanţate parţial sau total din surse ale bugetului de stat, inclusiv din credite externe, care nu se încadrează în prevederile art. 7 alin. 2^1, solicitarea prezenţei reprezentanţilor ordonatorului principal de credite bugetare, în calitate de invitaţi, este obligatorie."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 1.303.-------