HOTĂRÎRE Nr. 125 din 1 martie 1996cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 15 martie 1996  În baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, aproba criterii proprii de evaluare a veniturilor nete care se pot obţine din creşterea şi valorificarea animalelor şi pasarilor, precum şi din valorificarea altor bunuri realizate în gospodăriile populaţiei din mediul rural şi, după caz, din mediul urban, nominalizate de primar. (2) La stabilirea criteriilor proprii de evaluare conform alin. (1) se vor avea în vedere limitele minime ale veniturilor nete prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre pentru principalele categorii de animale şi păsări, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (3) Limitele minime ale veniturilor nete prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor. (4) Criteriile prevăzute la alin. (1) se afişează la sediul consiliului local.  +  Articolul 2 (1) Familiile şi persoanele singure, care au în proprietate sau în folosinţă numai locuinta şi bunurile necesare nevoilor familiale, pot beneficia, în condiţiile legii, de ajutor social. (2) În vederea acordării ajutorului social, bunurile de natura celor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre nu sunt considerate bunuri necesare.  +  Articolul 3 (1) Familiile şi persoanele singure, care au în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile sau imobile peste nivelul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre, vor declara, la solicitarea ajutorului social, veniturile realizate din valorificarea bunurilor respective. (2) Pe baza sumelor rezultate din valorificarea bunurilor, precum şi din utilizarea economiilor sau a disponibilităţilor din conturile bancare şi de la C.E.C., se calculează perioada de timp în care familia sau persoana singura are asigurat venitul net lunar prevăzut la art. 3 din Legea nr. 67/1995. Dreptul la ajutor social se poate acorda, în condiţiile legii, de la data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat perioada de timp astfel stabilită.  +  Articolul 4 (1) Persoanele apte de muncă, care nu sunt salariate şi nu realizează venituri cel puţin la nivelul salariului minim brut pe ţara din alte activităţi, se iau în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului venitului net lunar al acesteia, numai dacă fac dovada ca s-au prezentat la oficiul forţei de muncă pentru încadrare şi nu au refuzat un loc de muncă cu contract de muncă pe perioada determinata sau nedeterminată, ori cu convenţie civilă sau un curs de calificare recomandat sau la care au fost înscrise. (2) Repartizarea în munca se poate face şi de către primar, pentru realizarea unor acţiuni sau lucrări de interes local sau la solicitarea unor persoane fizice. (3) Primarul are obligaţia sa comunice oficiului forţei de muncă beneficiarii de ajutor social care se încadrează în prevederile alin. (1), pentru a se lua măsuri de repartizare în munca cu prioritate a persoanelor în cauza, oferindu-le acestora orice loc de muncă.  +  Articolul 5 (1) Pentru soluţionarea cererii de ajutor social, primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale, document care reprezintă proba legală, în caz de atac al dispoziţiei primarului pe calea contenciosului administrativ. (2) Stabilirea dreptului la ajutor social unor familii sau persoane singure se face, în condiţiile legii, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie. (3) În situaţia în care cererile depăşesc nivelul fondurilor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul local, precum şi la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, primarul are obligaţia sa dispună efectuarea de anchete sociale pentru toţi solicitanţii de ajutor social. Ancheta socială este obligatorie şi în situaţia în care familia sau persoana care solicită ajutor social locuieşte şi gospodareste împreună cu alte familii sau persoane. (4) La efectuarea anchetelor sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităţii, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale. (5) Persoanele care efectuează ancheta socială vor evidenţia veniturile nete lunare şi bunurile nedeclarate sau subevaluate, precum şi activităţile potenţial aducatoare de venituri, desfăşurate de către membrii familiei, pentru a fi luate în calcul la stabilirea dreptului şi a cuantumului ajutorului social. (6) În cazul familiei sau persoanei singure care solicită ajutorul social şi convietuieste în aceeaşi gospodărie cu alte familii sau persoane şi contribuie împreună la realizarea unor bunuri şi venituri sau la consumul acestora se iau în calcul veniturile totale nete realizate şi numărul persoanelor din gospodăria respectiva. (7) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială, şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social.  +  Articolul 6La stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure, care a solicitat ajutor social potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 67/1995, se iau în considerare şi drepturile corespunzătoare unor creanţe legale, cum sunt: alocaţia de stat pentru copii, ajutorul de integrare profesională, ajutorul de şomaj, alocaţia de sprijin, alte creanţe legale care pot fi valorificate.  +  Articolul 7În vederea aplicării prevederilor art. 17 din Legea nr. 67/1995, primarul va desemna, prin dispoziţie scrisă, persoanele care răspund de efectuarea anchetelor sociale, de calculul şi acordarea vizei de control financiar preventiv pentru stabilirea şi plata ajutoarelor sociale.  +  Articolul 8 (1) Plata ajutorului social se face lunar, pe bază de stat de plată, mandat poştal sau prin cont curent; data plăţii şi modalitatea de plată se stabilesc de către primar şi se afişează la consiliul local. (2) Primarul poate organiza plata integrală sau parţială a ajutorului social prin acordarea, pentru toţi sau pentru o parte dintre membrii familiei, a unor alimente, medicamente, rechizite şcolare pentru copii, precum şi prin plata întreţinerii legal stabilite de către asociaţiile de locatari, sau a combustibilului pentru încălzire.  +  Articolul 9 (1) Pentru toate sumele ce vor fi plătite cu titlu de ajutor social, primarul va dispune reanalizarea cererilor aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, şi a documentelor care au stat la baza acordării acestui drept, urmînd sa stabilească, prin dispoziţie, menţinerea dreptului la ajutor social, modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor social. (2) Primarul poate dispune şi reanalizarea cererilor aprobate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru a verifica îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 12 din Legea nr. 67/1995. (3) În cazul constatării încălcării dispoziţiilor legale cu privire la stabilirea şi plata ajutorului social, primarul are obligaţia sa dispună măsurile legale pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi, dacă este cazul, sa sesizeze organele de cercetare penală.  +  Articolul 10Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social, cu semnatura primarului, se afişează la sediul consiliului local.  +  Articolul 11Formularele necesare aplicării prevederilor Legii nr. 67/1995 se asigura de către consiliile locale din fonduri prevăzute în bugetele locale.  +  Articolul 12Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum şi modalităţile de plată a drepturilor reglementate de lege, modificate şi completate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, sunt cele prezentate în anexa nr. 3  +  Articolul 13Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări în condiţiile legii, pentru soluţionarea unor probleme în legătură cu stabilirea dreptului şi a modalităţilor de plată a ajutorului social.  +  Articolul 14 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului ce se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevăd în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Stabilirea locului şi plata ajutorului ce se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 15 (1) Primarul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, în condiţiile legii, în limita fondurilor prevăzute în bugetul local. (2) Ajutoarele prevăzute la alineatul precedent pot fi acordate, în condiţiile legii, în limita fondurilor prevăzute în bugetul local şi la propunerea direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv a Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti. (3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, în condiţiile legii, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, din fondurile prevăzute cu aceasta destinaţie. (4) Acordarea de ajutoare de urgenta se face pe bază de ancheta socială.  +  Articolul 16Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 martie 1996. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga, cu excepţia art. 8 alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 565 din 28 iulie 1995 şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: --------------- Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa I CRITERII privind limitele minime ale veniturilor nete care se pot obţine din creşterea şi valorificarea animalelor şi pasarilor, precum şi din valorificarea altor bunuri realizate în gospodărie, care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/1995, sunt considerate bunuri ce pot fi păstrate ca fiind necesare nevoilor familiale
         
    Principalele categorii de animale şi păsăriLimita minimă de venit(lei/an şi unitate)
    Zona de fertilitate
    I, II şi IIIIV şi V
    - Bovine:    
    ▪ vaci, bivoliţe300.000180.000
    ▪ boi, bivoli500.000300.000
    ▪ viţei până la 6 luni100.00060.000
    ▪ tăuraşi200.000120.000
    - Porcine100.00060.000
    - Ovine20.00012.000
    - Caprine20.00012.000
    - Cabaline:    
    ▪ cai600.000360.000
    ▪ măgari200.000120.000
    ▪ catâri300.000180.000
    - Păsări:    
    ▪ raţe8.0005.000
    ▪ găini10.0007.000
    ▪ gâşte12.0006.000
    ▪ curci15.00010.000
    - Familii de albine20.00020.000
    - Iepuri de casă10.0006.000
    - Nurci, nutrii15.00015.000
  NOTĂ:Consiliul local va stabili şi va aproba limite minime de venit şi pentru alte categorii de animale şi păsări, precum şi pentru bunuri realizate în gospodărie care se valorifica pe piaţa (fructe, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, îmbrăcăminte, încălţăminte etc.).
   +  Anexa II BUNURI ÎN PROPRIETATE SAU ÎN FOLOSINTA care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale în sensul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 67/19951. Motociclete*) şi scutere*)2. Autoturisme*), autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, barci cu motor, rulote, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport3. Tractoare4. Combine, semanatori, seceratori şi alte utilaje agricole cu tracţiune mecanică5. Prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de daracit, cazane de fabricat rachiu, ferastraie mecanice pentru lemn6. Tablouri şi obiecte de arta7. Bijuterii şi obiecte ornamentale din metale preţioase8. Clădiri sau alte spaţii locative în afară locuinţei; terenuri intravilane9. Terenuri agricole în suprafaţa de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane, în medie pe membru de familie10. Alte bunuri stabilite de consiliul local. Notă *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate, din proprietatea persoanelor handicapate.  +  Anexa III NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum şi modalităţile de plată a drepturilor reglementate de legeI. Ajutorul social1. Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social1.1. - Primarul organizează activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a cererilor pentru acordarea ajutorului social, asigurind evidenta şi plata drepturilor stabilite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.1.2. - Cererea pentru acordarea ajutorului social (modelul nr. 1) se completează de către unul dintre membrii familiei care are capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile sau, în cazurile prevăzute de lege, de către tutorele sau curatorul persoanei din familia indreptatita. Persoana care completează şi depune cererea la primar este titularul ajutorului social, iar beneficiarul ajutorului social este familia.Cererea pentru acordarea ajutorului social se depune şi se înregistrează la primarul localităţii în a carei raza teritorială domiciliază titularul sau, după caz, la primarul localităţii în a carei raza teritorială au reşedinţa cetăţenii străini sau apatrizi.1.3. - Cererea pentru acordarea ajutorului social este însoţită de declaraţia titularului (modelul nr. 1A) cu privire la deţinerea în proprietate sau în folosinţă a bunurilor de natura celor prevăzute în anexa nr. II la prezenta hotărâre.1.4. - La depunerea cererii se prezintă acte (copie legalizată sau certificată de funcţionarul desemnat de primar sau originalul) din care să rezulte datele de identificare a titularului, numărul membrilor de familie ce se vor lua în considerare la stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi veniturile nete realizate de membrii familiei, după cum urmează:- buletinul de identitate al titularului şi al celorlalţi membri de familie pentru cetăţenii străini sau apatrizi care au reşedinţa în România se prezintă carnetul de identitate sau legitimatia provizorie;- actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, dacă este cazul (copie);- certificatele de naştere ale copiilor (copii);- certificatul de căsătorie (copie);- adeverinte de elev sau de student, eliberate în luna curenta sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social; în adeverinta de elev sau de student se va menţiona dacă beneficiază de bursa, tipul şi cuantumul acesteia;- hotărârea de adopţie sau de încredinţare a minorului, potrivit legii (copie);- hotărârea judecătorească, actualizată, privind obligaţia legală de întreţinere (copie);- adeverinte de la oficiul forţei de muncă pentru persoanele apte de muncă din familie, cu excepţiile stabilite de lege, eliberate în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social sau în luna anterioară;- talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin, reprezentind drepturi cuvenite pentru ultima luna completa;- adeverinte din care să rezulte venitul brut şi net, realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului social, de către persoanele încadrate în munca (salarii, sporuri, premii şi orice alte drepturi băneşti sau în natura); potrivit art. 1 din Legea nr. 68/1993 persoanele juridice şi fizice care angajează personal salariat cu contract de muncă (norma întreaga) sunt obligate sa garanteze în plata un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de baza minim brut pe ţara;- adeverinta de salariu net, din luna curenta sau, după caz, din luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social, eliberata de Inspectoratul de stat teritorial pentru handicapati, pentru persoana care are în îngrijire permanenta o persoană handicapata;- taloane sau adeverinte de pensie, de ajutor social, în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din ultima luna plătită; se iau în calculul veniturilor şi pensiile suplimentare;- adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două saptamini înaintea prezentării acestora la primar;- procesul-verbal de impunere şi/sau declaraţia de impunere, privind impozitul pe venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pentru anul curent;- declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 67/1995;- alte acte doveditoare privind veniturile realizate, considerate necesare de către titularul ajutorului social sau de către primar.1.5. - Actele de identificare şi cele privind numărul membrilor familiei pentru acordarea ajutorului social, în cazul refugiatilor stabiliţi în România, vor fi cele de care dispun aceştia potrivit reglementărilor legale în vigoare.1.6. - În legătură cu prezentarea adeverintei de la oficiul forţei de muncă se au în vedere următoarele:- persoanele care nu sunt salariate, dar realizează venituri din alte activităţi, cel puţin la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, nu au obligaţia să prezinte adeverinte de la oficiul forţei de muncă;- persoanele care au împlinit vârsta de 62 de ani bărbaţii şi 57 de ani femeile, indiferent dacă au desfăşurat sau nu activităţi salariale, nu au obligaţia să prezinte adeverinte de la oficiul forţei de muncă;- minorii în vârsta de peste 16 ani au obligaţia să prezinte adeverinta, dacă nu urmează cursuri la învăţământul de zi şi nu realizează venituri cel puţin la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara.În situaţia în care persoana apta de muncă şi obligată să prezinte adeverinta de la oficiul forţei de muncă refuza un loc de muncă oferit sau frecventarea unui curs de calificare, adeverinta nu i se mai eliberează decît după o perioadă în care a fost încadrată în munca sau a realizat venituri din alte activităţi cel puţin la nivelul salariului minim de baza brut pe ţara.La depunerea cererii de ajutor social se ia în considerare şi refuzul solicitantului pentru locurile de muncă oferite de primar în condiţiile art. 4 alin. (2) din prezenta hotărâre.1.7. - Funcţionarul desemnat pentru primirea şi înregistrarea cererii pentru acordarea ajutorului social (modelul nr. 1) va verifica corectitudinea înregistrărilor, având în vedere următoarele:- datele de identificare a titularului şi a celorlalţi membri ai familiei se completează cu respectarea spaţiilor destinate informaţiilor respective; spaţiile rezervate pentru coduri se completează de către funcţionar, în vederea prelucrării automate a datelor;- numărul membrilor de familie, completat în spaţiul rezervat, se referă numai la membrii de familie care se iau în considerare la stabilirea dreptului la ajutor social [conform art. 2 şi art. 5 alin. (1) din lege]. Nu se iau în considerare în numărul membrilor de familie persoanele aflate în întreţinerea statului (în instituţii de asistenţa socială, pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, în unităţi de învăţământ special cu internat, în detenţie etc.);- veniturile nete realizate de familie se compun din veniturile individuale, realizate lunar din salarii, pensii, ajutoare de şomaj, indemnizaţii, sporuri, alocaţii de stat pentru copii, burse sociale sau de studii, creanţe legale care pot fi valorificate, convenţii civile de întreţinere aflate în executare etc. şi din veniturile în bani sau în natura realizate de familie din agricultura, zootehnie etc.;- veniturile nete individuale realizate de membrii familiei se completează de către titular la pag. 2 din cererea pentru acordarea ajutorului social. Tabelul se va completa după consultarea categoriilor de venituri prevăzute la pag. 4 din cerere; titularul va înscrie, pentru fiecare membru de familie, codul şi suma corespunzătoare veniturilor realizate; dacă unii membri din familie nu realizează venituri, în coloana "Total" se înscrie "0";- veniturile realizate de întreaga familie se referă la anul calendaristic curent şi se completează în cererea pentru acordarea ajutorului social la pag. 3, "Venituri familiale", şi anume:* venituri nete anuale realizate din agricultura, conform actului de impunere emis pe numele contribuabilului (veniturile lunare corespunzătoare se calculează şi se completează de către funcţionar); dacă exista mai mulţi proprietari aflaţi în indiviziune, în funcţie de numărul acestora se va înscrie partea din venitul net ce revine familiei titularului de ajutor social din venitul net prevăzut în actul de impunere;* veniturile anuale şi lunare realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor etc. se completează de către funcţionar pe baza criteriilor proprii, aprobate de consiliul local, şi a numărului de animale, păsări, stupi de albine etc., declarate de solicitant, pentru el şi pentru membrii familiei sau, după caz, din gospodărie, la data depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social sau ulterior;* veniturile anuale realizate de familie din arende, chirii, rente, dividende, economii la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum şi din valorificarea unor bunuri din proprietate sau realizate în gospodărie şi nominalizate de primar, se înscriu de către titular în cererea pentru acordarea ajutorului social, funcţionarul calculând venitul net lunar corespunzător.În situaţia în care familia sau persoana singura, care a solicitat ajutor social, convietuieste cu alte familii sau persoane şi contribuie împreună cu acestea la realizarea unor bunuri sau venituri ale gospodăriei, veniturile nete anuale şi lunare se stabilesc pe baza venitului mediu net ce revine pe persoana.1.8. - La verificarea completării cererii pentru acordarea ajutorului social, funcţionarul desemnat de primar confrunta datele înscrise în aceasta cu cele din actele doveditoare, după care certifica, prin semnatura, concordanta şi înregistrează cererea într-un registru special; numărul din acest registru se completează de către funcţionar pe cererea pentru acordarea ajutorului social.1.9. - Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, pastrindu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, precum şi cele emise ulterior de către primar; documentele se păstrează şi se completează sau se modifica ori de cîte ori intervin schimbări în componenta sau în cuantumul veniturilor familiei. Schimbările intervenite după depunerea cererii pentru acordarea ajutorului social, referitoare la veniturile familiei (gospodărie) şi la numărul membrilor, se comunică în scris de către titular, iar cele care rezultă din anchetele sociale se anexează la documentaţia existenta.1.10. - În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social sau a modificării/încetării plăţii ajutorului social, primarul dispune efectuarea anchetei sociale, dacă exista dubii, sesizări sau în alte cazuri motivate.2. Alte precizări privind soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social2.1. - În cazul soţilor despărţiţi în fapt, care nu au domiciliul comun, unul dintre soţi, exercitindu-şi singur drepturile şi îndatoririle faţă de copiii lui minori, poate beneficia de ajutor social, în condiţiile legii, prezentind orice mijloace de proba legale cu privire la veniturile celuilalt soţ; existenta unei hotărâri judecătoreşti privind stabilirea pensiei de întreţinere este relevanta în acest sens.2.2. - Persoana singura, necăsătorită, care are în întreţinere un copil minor a cărui paternitate nu a fost stabilită, poate beneficia de ajutor social, în condiţiile legii, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 67/1995; dovada lipsei veniturilor din creanţe legale de întreţinere se poate face potrivit art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) din lege.2.3. - În cazul în care într-o gospodărie convietuiesc mai multe familii, iar în evidentele oficiale figurează cu venituri numai una dintre ele, în vederea stabilirii veniturilor nete realizate de fiecare familie, situaţia se analizează pe bază de ancheta socială, în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 şi de art. 5 alin. (6) din prezenta hotărâre, urmînd ca primarul sa decidă asupra dreptului la ajutor social.2.4. - Atunci când unul sau ambii soţi, persoane apte de muncă, nu sunt salariaţi şi nu realizează venituri din alte activităţi cel puţin la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, dacă nu prezintă adeverinte de la oficiul forţei de muncă conform prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, nu se vor lua în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului venitului net pe familie, dar nu pot fi excluşi de la dreptul de a formula cererea pentru acordarea ajutorului social, dacă au copii minori; în aceasta situaţie, unul dintre soţi poate depune cererea pentru acordarea ajutorului social, iar în numărul membrilor de familie pentru stabilirea nivelului de venit net lunar, prevăzut la art. 3 alin. (1) din lege, se va lua în considerare numai numărul copiilor minori şi, după caz, soţul care a prezentat adeverinta de la oficiul forţei de muncă. La determinarea cuantumului ajutorului social se vor lua în calcul veniturile nete realizate de părinţi, potrivit obligaţiei legale de întreţinere conform Codului familiei.2.5. Primarul va stabili persoanele cele mai îndreptăţite sa beneficieze de masa la cantina de ajutor social din cadrul familiilor sau persoanelor singure care beneficiază, în condiţiile legii, de ajutor social şi perioada de acordare, dând prioritate copiilor, persoanelor bolnave şi persoanelor în vârsta.3. Determinarea cuantumului ajutorului social3.1. - În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social, funcţionarul completează Fişa de calcul (recalculare) al ajutorului social (model nr. 2), pe baza datelor din cererea titularului.Fişa se completează după cum urmează:- datele de identificare (numărul şi data înregistrării, numele şi prenumele titularului) sunt preluate din cererea pentru acordarea ajutorului social;- la pct. 1 - numărul total al membrilor de familie este cel declarat;- la pct. 2 - venitul net lunar pe familie se calculează prin totalizarea sumelor din cererea titularului pentru acordarea ajutorului social privind: a) veniturile nete lunare rezultate din însumarea veniturilor individuale realizate de membrii familiei, asa cum au fost menţionate la pag. 2 din cerere; b) veniturile nete lunare realizate din agricultura, respectiv suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.1. din cerere; c) veniturile nete lunare realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, pasarilor, albinelor etc., respectiv suma veniturilor nete lunare de la pct. 2.2., 2.3. şi 2.4. din cerere; d) veniturile nete lunare realizate de familie din economii la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum şi din valorificarea unor bunuri din proprietate, respectiv veniturile lunare de la pct. 2.5. şi 2.6. din cerere; e) alte venituri nete lunare realizate de familie din arende, chirii, rente, dividende, din valorificarea unor bunuri realizate în gospodărie etc., respectiv veniturile lunare de la pct. 2.7. din cerere;- la pct. 3 - majorări ale nivelului veniturilor nete lunare prevăzut de lege: a) se completează numai în cazul în care în familie exista persoane care lucrează în baza unui contract de muncă, a unei convenţii civile sau care realizează venituri din activităţi pe cont propriu [conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 67/1995]; b) se completează numai pentru familiile cu peste 5 membri [conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995];- la pct. 4 - la nivelul venitului net corespunzător componentei familiei, prevăzut de lege, se adauga sumele stabilite la pct. 3 de mai sus;- la pct. 5 - se calculează perioada de timp (număr de luni), posibila de acoperire a nivelului de venit net lunar prevăzut de lege, prin utilizarea veniturilor realizate din economii la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum şi din valorificarea unor bunuri din proprietate, înscrise la pct. 2.d) de mai sus;- la pct. 6 - se înscrie cuantumul ajutorului social, calculat ca diferenţa între sumele totale de la pct. 4 şi pct. 2 de mai sus. Dacă din calcul rezultă un cuantum al ajutorului social mai mic de 5.300 lei, se acordă 5.300 lei.Calculul ajutorului social nu se efectuează în situaţia în care rezultatul de la pct. 5 de mai sus este supraunitar (mai mare decît 1), respectiv perioada de timp depăşeşte o luna.Fişa de calcul al ajutorului social se semnează de către persoana care a efectuat calculele şi se vizează pentru control financiar preventiv.3.2. - Documentaţia este prezentată primarului, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, decide asupra dreptului la ajutor social, prin dispoziţie scrisă.Pe baza dispoziţiei primarului se întocmeşte, după caz, Comunicarea privind stabilirea ajutorului social (modelul nr. 3.A) sau Comunicarea privind respingerea dreptului la ajutor social (modelul nr. 3B), documente care se transmit titularului de ajutor social în termen de 15 zile de la emiterea dispoziţiei primarului.3.3. - Pe versoul fisei de calcul al ajutorului social se înscriu date în legătură cu prezentarea adeverintelor eliberate de oficiul forţei de muncă (potrivit prevederilor art. 13-16 din Legea nr. 67/1995).3.4. În cazul recalcularii cuantumului ajutorului social, fişa de calcul/ recalculare va avea acelaşi număr de înregistrare ca cea anterioară, completat cu un număr secvenţial care indica numărul fişelor deschise pentru acelaşi titular de ajutor social.Pe baza datelor din noua fişa se emite dispoziţia primarului. În termen de 15 zile de la emiterea dispoziţiei se transmite titularului Comunicarea privind modificarea ajutorului social (modelul nr. 3A).4. Suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social4.1. - Plata ajutorului social se suspenda în cazul în care beneficiarul, persoana singura şi apta de muncă, care nu este salariata şi nu realizează venituri din alte activităţi, la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, nu prezintă la 3 luni adeverinta de la oficiul forţei de muncă, eliberata pe bază de cerere scrisă (modelul nr. 4), sau talonul de plată, din ultima luna, a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin. Pe perioada în care persoana beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau de alocaţie de sprijin se prezintă, la 3 luni, Carnetul de evidenta, vizat pentru luna curenta de către oficiul forţei de muncă.Suspendarea plăţii ajutorului social se face începând cu a doua luna după expirarea perioadei de 3 luni plătite.4.2. - În cazurile în care primarul se sesizează, din oficiu sau la iniţiativa unor persoane fizice sau juridice, ca titularului de ajutor social i s-au schimbat condiţiile pentru acordarea acestui drept, plata se suspenda până la clarificarea situaţiei prin ancheta socială.Primarul poate suspenda plata ajutorului social prin dispoziţie, în cazul în care constata, prin ancheta socială, ca, sumele acordate ca drept de ajutor social nu sunt utilizate pentru nevoile familiei.4.3. - Recuperarea debitelor constatate se face în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 67/1995.4.4. - În cazul în care familia sau persoana singura care primeşte ajutor social îşi schimba domiciliul, titularul va putea solicita, în condiţiile legii, ajutor social primarului localităţii în care are noul domiciliu, căruia îi va prezenta o adeverinta de încetare a plăţii, emisă de primarul localităţii în care a avut anterior domiciliul.5. Raportarea lunară privind ajutorul social5.1. - Primării comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, la direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, date statistice referitoare la aplicarea Legii nr. 67/1995 - Raport statistic privind acordarea ajutorului social, a indemnizaţiei de naştere şi a ajutorului de urgenta, conform Legii nr. 67/1995 (modelul nr. 5).5.2. - În cazul actualizării nivelurilor veniturilor prevăzute de Legea nr. 67/1995 pentru calculul ajutorului social, intervalele de cuantumuri prevăzute în raportul statistic (modelul nr. 5) se modifica şi se comunică de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti.II. Indemnizaţia de naştereIndemnizaţia de naştere se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare copil născut, începând cu cel de-al doilea (model nr. 6).Cererea se depune la primarul localităţii în care domiciliază mama.La cerere se anexează copia de pe certificatul de naştere al copilului pentru care se solicita indemnizaţia de naştere, precum şi al unui copil născut anterior.Drepturile privind indemnizaţia de naştere neridicate la data intrării în vigoare a Legii nr. 67/1995 se stabilesc şi se acordă la nivelul sumelor prevăzute de reglementările legale în vigoare la data naşterii copilului.MODELUL Nr. 1PRIMARMUNICIPIU, SECTOR, ORAŞ, COMUNĂ................................Număr de înregistrare ..........Ziua .... luna .... anul ....... CERERE pentru acordarea ajutorului social Subsemnatul(a) ............................................, având calitatea (numele şi prenumele)de ............................, născut(ă) la data de ........................., (soţ, soţie, tutore, curator) (ziua, luna, anul)domiciliat(ă) în localitatea ..................., str. ......................... (codul, denumirea) (codul, denumirea)nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., oficiul poştal ..............., judeţul/sectorul .........., posesor al buletinului de identitate (carnet de identitate,legitimaţie provizorie) seria ... nr. ........., eliberat de ..................,la data de ................, vă rog să aprobaţi acordarea de ajutor social lunarfamiliei pe care o reprezint. Declar pe propria răspundere următoarele: 1. Familia pentru care solicit ajutor social este compusă din ...............membri, după cum urmează:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categoria economică*) Codul numericcrt. Numele şi prenumele Data naşterii ──────────────────── personal**)                            (ziua, luna, Denumirea Codul                             anul)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Soţ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Sotie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Copii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Se completează: salariat=1; somer=2; pensionar=3; mic meserias=4;       taran=5; elev=6; student=7; alte categorii=8.    **) Se preia din buletinul de identitate sau din certificatul de naştere. NOTĂ:În cazul familiilor cu peste zece membri se va completa o anexa.- 2 - VENITURI INDIVIDUALE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI ────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────Nr. │Numele şi│ Veniturile nete individuale lunare*) realizate din: │TOTALcrt │prenumele├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤(lei)    │ │ **) │ Suma│ **) │ Suma│ **) │ Suma│ **) │ Suma│ **) │ Suma│    │ │Codul│(lei)│Codul│(lei)│Codul│(lei)│Codul│(lei)│Codul│(lei)│────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┴─────────┼─────┴─────┼─────┴─────┼─────┴─────┼─────┴─────┼─────┴─────┼────TOTAL VENITURI│ │ │ │ │ │──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──── Notă *) În cazul în care o persoană realizează mai mult de 6 categorii de venituri, va continua completarea codurilor şi a cuantumurilor veniturilor respective pe rindul următor. Notă **) Codurile corespunzătoare veniturilor realizate se preiau din lista categoriilor de venituri ce se iau în considerare la stabilirea ajutorului social (pag.4).- 3 -     2. Venituri familiale    2.1. Venituri nete realizate Suprafaţa Venitul net Venitul net         de familie din agricultură: (ha) anual lunar                                                      (lei) (lei)                                      ────────────────────────────────────────    - teren agricol ......... ....... *) ..........    - cultivarea şi valorificarea      zarzavaturilor şi a legumelor      şi exploatarea pepinierelor      viticole şi pomicole ......... ....... *) ..........    - alte venituri ......... ....... *) ..........                                       Categoria Nu- Venitul net Venitul net                                                 ma- anual lunar                                                 rul (lei) (lei)  2.2 Venituri nete realizate de      familie din creşterea si      valorificarea animalelor: ....... ...*) .........*) ........                                        ....... ...*) .........*) ........                                        ....... ...*) .........*) ........                                        ....... ...*) .........*) ........  2.3 Venituri nete realizate de      familie din creşterea si      valorificarea păsărilor: ....... ...*) .........*) ........                                        ....... ...*) .........*) ........                                        ....... ...*) .........*) ........                                        ....... ...*) .........*) ........  2.4 Venituri nete realizate de      familie din apicultura/      sericicultura: ...*) .........*) ........  2.5 Venituri nete realizate de      familie din economii,      depozite bancare .........*) ........  2.6 Venituri nete realizate din      valorificarea unor bunuri in      proprietate ........*) .........  2.7 Alte venituri nete realizate de      familie din arende, chirii, rente,      dividende, din valorificarea unor      bunuri realizate în gospodărie etc. ........*) .........----------------    *) Se completează de către funcţionarul de la consiliul local. 3. La data prezentei cereri, familia pe care o reprezint nu beneficiază de ajutor social şi nu a depus o alta cerere pentru obţinerea acestuia.4. Am luat cunoştinţa de obligaţiile ce-mi revin potrivit prevederilor Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social şi voi comunică în scris primarului orice modificare cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei pe care o reprezint.5. Veniturile nete realizate de familia pe care o reprezint se compun din veniturile individuale realizate de membrii familiei (pag. 2) şi din veniturile familiale (pag. 3).Semnatura titularului,...................... - 4 - CATEGORII DE VENITURI CE SE IAU ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL
       
    CodulCategoria de venituri
    01Salariul şi alte drepturi salariale, inclusiv cele obţinute în temeiul unei convenţii civile ......... în executare, care nu au caracter ocazional
    02Câştigul lunar realizat prin muncă temporară şi orice alte sume primite ca plată a muncii
    03Venitul lunar realizat ca întreprinzător particular, membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă
    04Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin
    05Pensia de asigurări sociale de stat, pentru militari, I.O.V.R. şi cea stabilită pentru cinstirea eroilor-martiri şi a urmaşilor acestora
    06Pensia de agricultor
    07Pensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensia suplimentară pentru pensionarii militari
    08Indemnizaţia de îngrijire acordată pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate
    09Ajutorul social stabilit pe baza legislaţiei de pensii
    10Ajutorul lunar acordat mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990 republicată
    11Indemnizaţia, sporul şi renta ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de razboi în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare
    12Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive politice (Decretul-lege nr. 118/1990, republicat)
    13Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din considerente politice
    14Ajutorul bănesc lunar stabilit conform art. 14 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor
    15Drepturi acordate persoanelor handicapate, conform Legii nr. 53/1992
    16Salariul plătit pentru îngrijirea, supravegherea şi acordarea de ajutor permanent unei persoane handicapate, conform Legii nr. 53/1992
    17Alocaţia de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii sau persoane
    18Alocaţia de stat pentru copii
    19Bursa socială pentru elevi şi studenţi
    20Bursa de studii pentru studenţi
    21Suma provenită din creanţe legale sau din convenţii civile de întreţinere
    22Alte venituri lunare
  Format A3/t2MODELUL Nr. 1A DECLARAŢIE
       
    Subsemnatul(a) . . . . . . ., având calitatea de . . . . . . . . . . . . . ., (soţ, soţie, tutore, curator) născut(ă) la data de . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . nr. . ., bl. . ., sc. . ., ap. . ., declar pe propria răspundere că familia pe care o reprezint nu are în proprietate sau în folosinţă bunuri de natura celor de mai jos:
    - motociclete şi scutere
    - autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, rulote, autobuze, microbuze şi alte mijloace de transport
    - tractoare
    - combine, semănători şi alte utilaje agricole cu tracţiune mecanică
    - prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de fabricat rachiu, ferăstraie mecanice pentru lemn
    - tablouri şi obiecte de artă
    - bijuterii şi obiecte ornamentale din metale preţioase
    - clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei; terenuri intravilane
    - terenuri agricole în suprafaţă de peste 10.000 m2, în zonele colinare şi de şes, şi peste 20.000 m2 în zonele montane, în medie pe membru de familie
    - alte bunuri cum sunt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului în legătură cu datele precizate mai sus, în vederea producerii de consecinţe juridice, constituie infracţiunea de "fals în declaraţie" în condiţiile prevăzute de art. 292 din Codul penal şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă.
     
    Data: . . . . . . . .Semnătura titularului,
      . . . . . . . . . . .
  MODELUL Nr. 2
             
      TITULAR
    Numărul de înregistrare a cereriiNumele: ..................
    .............../..........Prenumele: ...............
    FIŞĂ DE CALCUL (RECALCULARE)
    AL AJUTORULUI SOCIAL
    1. Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social..... persoane
    2. Venitul net lunar pe familie,....... lei
    din care:  
    a) Total venituri nete lunare individuale, realizate de membrii familiei....... lei
    b) Venituri nete lunare, realizate din agricultură....... lei
    c) Venituri nete lunare, realizate din creşterea şi valorificarea animalelor, păsărilor, albinelor etc........ lei
    d) Venituri nete lunare, realizate de familie din economii la C.E.C., depozite în conturi bancare, precum şi din valorificarea unor bunuri din proprietate....... lei
    e) Alte venituri nete lunare, realizate de familie din arende, chirii, rente, dividende etc........ lei
    3. Majorări ale nivelului veniturilor nete lunare,....... lei
    din care:  
    a) Numărul membrilor de familie care realizează venituri |_| x 5.300 lei (salariaţi cu contract de muncă sau convenţie civilă, activităţi pe cont propriu)....... lei
    b) Numărul membrilor de familie peste 5 |_| x 26.300....... lei
    4. Nivelul venitului net stabilit în condiţiile legii + majorările calculate la pct. 3....... lei
    5. Perioada de timp posibilă de acoperire a nivelului venitului net lunar, prevăzut de lege (şi indexat ulterior) prin utilizarea veniturilor de la pct. 2.d)  
      pct. 2d) x 12= ............. luni
    pct. 4 - pct. 2
    6. Cuantumul ajutorului social
    (Nu se calculează, dacă rezultatul de la pct. 5 este mai mare decât 1).
     
    pct. 4 - pct. 2 = ............. lei/lună
     
    Se acordă începând cu data de ....... .
       
    Întocmit,Viză de control financiar preventiv,
  MODELUL Nr. 3A
             
    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAŞ, COMUNĂ
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. . . . . . ./. . . . . . . .
     
    COMUNICARE
      *)  
      privind:- stabilirea[ ]  
        - modificarea[ ]  
        - suspendarea[ ]  
        - încetarea[ ]  
        ajutorului social[ ]  
     
    În baza dispoziţiei primarului nr. . . . . , începând cu data de . . . . . ., se stabileşte/se modifică/se suspendă/ încetează ajutorul social în cuantum de . . . . . . . . lei, acordat familiei dlui (d-nei) . . . . . . . . . . . . . ., potrivit cererii nr. . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . nr. . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . .
    Motivul modificării/suspendării/încetării ajutorului social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Dispoziţia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.
     
    Primar,
  Notă *) Se marcheaza cu "X" dispoziţia primarului.MODELUL Nr. 3B
     
    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAŞ, COMUNĂ
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. . . . . . ./. . . . . . . .
     
    COMUNICARE
    privind respingerea dreptului la ajutorul social
     
    Potrivit dispoziţiei primarului nr. . . se respinge cererea dv., înregistrată cu nr. . . . . . . . ., privind acordarea ajutorului social familiei dlui (dnei) . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . ., str. . . . . . . . . nr. . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . , din următoarele motive: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Dispoziţia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ.
     
    Primar,
  MODELUL Nr. 4
       
    Nr. . . . . . /. . . . .
     
    CERERE*)
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . , nr. . . ., bloc . . , sc. . . , ap. . . , sectorul/ judeţul . . . . . , posesor al buletinului de identitate seria . . nr. . . . . , eliberat de Secţia de poliţie . . . . . . . . . . la data de . . . . . ., vă rog să-mi eliberaţi o adeverinţă din care să rezulte că m-am prezentat la oficiul forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi că nu am refuzat locul de muncă sau cursul de calificare/recalificare oferit.
    Adeverinţa îmi este necesară pentru a beneficia de ajutor social.
     
      Semnătura . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
    Judeţul . . . . . . . . . . . .
    OFICIUL FORŢEI DE MUNCĂ
    Nr. . . . . . . /. . . . . . . .
     
    ADEVERINŢĂ**)
    Se adevereşte prin prezenta că dl/dna . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . nr. . . . . ., născut(ă) la data de . . . ., este în evidenţa oficiului nostru pentru ajutor de şomaj/ajutor de integrare profesională/alocaţie de sprijin/în căutarea unui loc de muncă, la nr. . . . . . . . , de la data de . . . . . . . . . .
    Cuantumul ajutorului este de . . . . . . . . lei.
    Persoana a solicitat angajarea în muncă/nu a refuzat nejustificat repartizarea în muncă sau un curs de calificare oferit.
     
    Director,Şef oficiu,
  MODELUL Nr. 5    PRIMAR    MUNICIPIU, SECTOR, ORAŞ, COMUNA    ...............................    Nr. ......./...................                                RAPORT STATISTIC              privind acordarea ajutorului social, a indemnizaţiei                 de naştere şi a ajutorului de urgenta, conform                               Legii nr. 67/1995                                         luna ..... anul ........    1. Ajutorul social    1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Numărul de cereri                       ───────────────────────────────────────────── SumeleNr. Categoria Existente Aprobate Suspendate Ieşite Existente apro-crt de la ince- (si re- de la pla- din la sfirsi- bate      beneficiari putul puse în ta în luna plata tul lunii (mii                       lunii plata) raportată în luna raportate lei)                       raportate în luna rapor-                                 raportată tata─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6=2+3-4-5 7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. persoane singure─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. familii cu 2 persoane─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. familii cu 3 persoane─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. familii cu 4 persoane─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. familii cu 5 persoane─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. familii cu peste 5    persoane───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1.2. Ajutoare sociale plătite în luna raportată───────────────────┬──────────┬───────┐ Intervalele de │Numarul de│sumele │ cuantumuri*) │ Ajutoare │platite│                   │ │ (lei) │ 2. Indemnizaţia de naştere───────────────────┼──────────┼───────┤ - număr de beneficiare: .......      5.300 │ │ │ - total cumulat, de la───────────────────┼──────────┼───────┤ începutul anului: .......   5.301 - 20.000 │ │ │ - sume plătite: .......───────────────────┼──────────┼───────┤ - total cumulat, de la  20.001 - 40.000 │ │ │ începutul anului: .......───────────────────┼──────────┼───────┤  40.001 - 60.000 │ │ │ 3. Ajutoare de urgenta───────────────────┼──────────┼───────┤ - număr de beneficiare: .......  60.001 - 80.000 │ │ │ - total cumulat, de la───────────────────┼──────────┼───────┤ începutul anului: .......  80.001 - 100.000 │ │ │ - sume plătite: .......───────────────────┼──────────┼───────┤ - total cumulat, de la 100.001 - 120.000 │ │ │ începutul anului: .......───────────────────┼──────────┼───────┤ 120.001 - 140.000 │ │ │───────────────────┼──────────┼───────┤  peste 140.000 │ │ │───────────────────┼──────────┼───────┤      TOTAL: │ │ │───────────────────┴──────────┴───────┘          Primar, Întocmit,---------- Notă *) Se actualizează potrivit prevederilor din normele metodologice cuprinse în anexa nr. 3.MODELUL Nr. 6
       
    PRIMAR
    MUNICIPIU, SECTOR, ORAŞ, COMUNĂ
    . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. . . . . . ./. . . . . . . .
     
    CERERE
    pentru acordarea indemnizaţiei de naştere
     
    Subsemnata . . . . . . . ., născută la data de . . . . . . . . . (ziua, luna, anul), domiciliată în localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . . . nr. . ., bl. . ., sc. . ., ap. . ., telefon . . . . . . ., sectorul . . ., judeţul . . . . . . . . ., codul poştal . . . . . , posesoare a buletinului de identitate seria . . nr. . . . . , eliberat de Secţia de poliţie . . . . . . . la data de . . . . . ., vă rog să-mi aprobaţi acordarea indemnizaţiei de naştere.
    În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 67/1995, solicit indemnizaţia de naştere pentru cea de-a 2-a naştere care a avut loc la data de . . . . . . . . . . . . . . (ziua, luna, anul), iar copilul a fost înregistrat în registrul stării civile . . . . . . . . . . . . (comună/oraş/municipiu) sub numele de . . . . . . . . . , cu certificatul de naştere seria . . . . nr. . . . . . . . .
    Anexez alăturat copii de pe certificatul de naştere al copilului pentru care solicit indemnizaţia de naştere, precum şi al unui copil născut anterior.
     
    SemnăturaData . . . . . . . . .
    . . . . . . . . .  
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    DISPOZIŢIA PRIMARULUI
    Nr. . . . /. . . . . . . .
     
    *)
    [ ] Se stabileşte dreptul la indemnizaţia de naştere în cuantum de . . . lei.
    [ ] Se respinge cererea pentru acordarea indemnizaţiei de naştere, din următoarele motive:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Primar,
  Notă *) Se marcheaza cu "X" dispoziţia data. -------