DECIZIE nr. 721 din 13 septembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 25 octombrie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorCristina Cătălina Turcu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihail Darie în Dosarul nr. 3.923/2/2006 al Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 14 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 3.923/2/2006, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă.Excepţia a fost ridicată de Mihail Darie într-o cauză în care s-a solicitat disjungerea unei cereri reconvenţionale şi judecarea acesteia separat de cererea principală.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că dispoziţia legală criticată este neconstituţională deoarece în urma disjungerii cererea reconvenţională va fi automat suspendată până la judecarea cererii principale, ceea ce aduce atingere liberului acces la justiţie.Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, judecarea separată a acţiunii în constatarea nulităţii unor acte administrative de cererea reconvenţională prin care pârâtul solicită despăgubiri nu îl prejudiciază şi nu îi îngrădeşte accesul liber la justiţie.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece disjungerea nu este în avantajul uneia sau alteia dintre părţile aflate în proces, ci este o măsură considerată necesară de instanţă pentru o mai bună judecată şi administrare a justiţiei. Chiar dacă cererile părţilor sunt judecate separat, acestea beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi în situaţia în care cauzele ar fi fost conexate.Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenţa sa.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 165 din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: "În orice stare a judecăţii se pot despărţi pricinile întrunite, dacă instanţa socoteşte că numai una din ele este în stare de a fi judecată."Excepţia de neconstituţionalitate este raportată la prevederile art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei din Legea fundamentală.Examinând excepţia, Curtea constată că asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă, prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie, s-a pronunţat prin Decizia nr. 254 din 14 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 13 aprilie 2006. Cu acel prilej, Curtea a reţinut, în esenţă, următoarele: măsura disjungerii cauzelor este dispusă de instanţa de judecată şi în interesul unei bune judecăţi a cauzelor şi a unei mai bune administrări a justiţiei, fără a se încălca prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul excepţiei.Dispoziţiile de lege criticate nu înlătură posibilitatea părţilor de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, posibilitatea instanţei de judecată de a dispune disjungerea cauzelor conexe, pentru a fi judecate separat, neaducând atingere intereselor părţilor, ci, dimpotrivă, contribuind la evitarea tergiversării în soluţionarea cauzei.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, atât soluţia, cât şi considerentele din decizia menţionată îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihail Darie în Dosarul nr. 3.923/2/2006 al Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 septembrie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Cristina Cătălina Turcu------------