DECRET-LEGE nr. 65 din 8 februarie 1990privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor functionale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări şi alte unităţi de stat similare
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1 (1) Atribuţiile şi modul de funcţionare a ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat se stabilesc prin decret. (2) Organizarea ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat se face în mod unitar, pe baza normelor prevăzute în prezentul decret-lege.  +  Articolul 2Structura organizatorică a ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat poate cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, următoarele tipuri de compartimente, avînd un număr minim de persoane: a) birouri - 5 persoane; b) servicii - 10 persoane; c) oficii - 15 persoane; d) direcţii - 25 persoane; e) direcţii generale - 60 persoane.  +  Articolul 3 (1) Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu. (2) În cadrul serviciului pot funcţiona birouri şi executanţi subordonaţi direct şefului de serviciu. (3) De asemenea, se pot organiza servicii cu cel puţin 8 persoane, în care caz executanţii sînt direct subordonaţi şefului de serviciu.  +  Articolul 4Prevederile art. 2 lit. a), b) şi d), precum şi ale art. 3, se aplică în mod corespunzător şi pentru constituirea compartimentelor functionale ale centralelor industriale, iar pentru cele ale întreprinderilor, fabricilor, uzinelor, exploatarilor şi altor unităţi de stat similare se aplică prevederile art. 2, lit. a) şi b), precum şi cele ale art. 3.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat, pînă la nivel de direcţii, a compartimentelor subordonate nemijlocit ministrilor, precum şi numărul total de personal, se aproba prin hotărîre a guvernului. (2) În mod excepţional, acolo unde se justifica, prin hotărîrea guvernului de aprobare a structurii organizatorice, compartimentele prevăzute la art. 2 se pot constitui şi cu un număr mai mic de persoane.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a ministerelor şi celorlalte organe centrale de stat, pe compartimente, altele decît cele prevăzute la art. 5 alin. 1, precum şi statele de funcţii, se aproba de miniştri şi ceilalţi conducatori de organe centrale de stat, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale. (2) Statele de funcţii se aproba şi cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 7Structura organizatorică a centralelor industriale, elaborata pe baza prevederilor legale în vigoare, precum şi statele de funcţii, se aproba de consiliile de administraţie ale acestora, cu acordul conducerii ministerului de resort.  +  Articolul 8Structura organizatorică a întreprinderilor, fabricilor, uzinelor, exploatarilor şi altor unităţi de stat similare, elaborata pe baza prevederilor legale în vigoare, precum şi statele de funcţii, se aproba de consiliile de administraţie ale acestora, cu acordul conducerii organului ierarhic superior.  +  Articolul 9 (1) Normele de constituire a compartimentelor din celelalte unităţi şi instituţii de stat se aproba prin hotărîre a guvernului. (2) Structurile organizatorice ale acestor unităţi şi instituţii de stat, precum şi statele de funcţii, se aproba de conducerile acestora, cu acordul conducerii organului ierarhic superior.  +  Articolul 10Unităţile economice şi instituţiile de stat de interes naţional se înfiinţează prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizii ale primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti.Prin actul de înfiinţare se stabilesc denumirea, sediul şi obiectul de activitate.  +  Articolul 11Numărul de posturi prevăzut în statul de funcţii al unităţilor de presa, precum şi nivelul de salarizare al acestora, se stabilesc în raport cu complexitatea, periodicitatea şi volumul de activitate, de către conducerea unităţii de presa, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 12Pe data prezentului decret-lege se abroga:- Decretul nr. 103/1973 privind stabilirea normelor unitare de organizare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale de stat;- prevederile art. 1, art. 2 alin. 2, art. 8 alin. 1, art. 9, 10, 18, 20, 21, 23, 24, 25 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice;- Decretul nr. 140/1974 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru redactiile ziarelor şi revistelor;- prevederile art. 165 (4) referitoare la salarizarea în acord pentru lucrările publicate în afară sarcinilor de serviciu, precum şi art. 165 (6) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974;- H.C.M. nr. 75/1975 privind încadrarea unităţilor de presa pe niveluri de salarizare;- art. 4 alin. 1 şi art. 105 alin. 2 din Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare;- orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU--------------